Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional planstrategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional planstrategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional planstrategi 2016-2020
Framlegg til prosjektplan for 2015

2 Rammer for arbeidet (1) Lovheimel (plan- og bygningsloven § 7-1, 1. og 2. ledd): «Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for vik­tige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vur­dere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging » Viktige prinsipp for planstrategien: Regional planstrategi er ein strategi for samfunnsplanlegging Regional planstrategi er ein arena for dialog og samhandling Regional planstrategi skal fremje heilskapleg regional utvikling og gjere planlegginga meir forpliktande og målretta Regional planstrategi skal fastsette kva regionale planar og/eller interkommunalt plansamarbeid som skal gjennomførast i planperioden Regional planstrategi skal følgje opp nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging

3 Rammer for arbeidet (2) Få opp eit godt kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag: For å kunne drive målretta samfunnsutvikling er det viktig at politikkutforminga bygger på eit godt kunnskapsgrunnlag. I arbeidet med regional planstrategi har difor fylkeskommunen som oppgåve å skaffe politikarane relevant, oppdatert og faktabasert kunnskap om viktige tema og satsingsområde for fylket Samordning av lokal og regional planstrategi: Både kommunane og fylkeskommunen møter strengare krav til omstillingsevne i måten dei løyser rolla som tenesteytar og utviklingsaktør. Gjennom eit godt felles forarbeid til kommunale og regional planstrategiar vil vi kunne ha eit felles grunnlag som forenklar planprosessane og bidreg til meir samordna og heilskapleg utvikling av fylket. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne planprosessane på lokalt og regionalt nivå.

4 Mål og oppgåver Mål: Framlegg til regional planstrategi skal presenterast til fylkestinget i oktober 2015 Plan- og samfunnsavdelinga har ansvar for å koordinere det administrative arbeidet fram til dette. Denne prosjektplanen gjer greie for dei aktivitetane som må gjennomførast for å nå målet: HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane og HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi og plan for politisk handsaming HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane

5 Organisering Leiar for arbeidet: Plan og samfunnsavdelinga ved prosjektleiar Ansvarleg: Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Arbeidsgruppe: Torbjørn Hasund, Elisabet Kjerstad Bøe, Ole Inge Gjerald, Lars Hustveit samt 1-2 representantar frå kvar avdeling avhengig av tema Styringsgruppe: Leiargruppa

6 Møteplan og oppfølging
Tidspunkt Føremål/agenda Forarbeid Deltakarar 1 (AM) Februar Evaluering av førre planstrategi Godkjenne prosjektplan Planlegge gjennomføringa Sikre ressursar til gjennomføring Arbeid til neste møte Gå gjennom utsend prosjektplan og andre ressursar Arbeids-gruppe Styrings-gruppe 2 (SM) April Gjennomgang av referat Status på arbeidet Behov for endringar? Referat Prosjektplan 3 (SM) Juni Vurdere om ein når målsetjing 4 (AM) September Gjennomgang av aktivitetar Evaluere prosjektet Godkjenne sluttprodukt Sluttprodukt Styrings- gruppe

7 Gjennomføring (1) Hovudaktivitet Delaktivitetar Ansvar Frist
HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane 1.1 Planlegge og gjennomføre møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa Løpande 1.2 Følgje opp dei enkelte avdelingane i utgreiingsarbeidet 1.3 Koordinere samarbeidet mellom avdelingane HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling 2.1 Kartlegge dei ulike avdelingane sitt behov for kunnskap om viktige tema og satsingsområde Mars 2.2 Koordinere innhenting av ekstern bistand og eventuelle søknadar om finansiering der det kan vere grunnlag for det 2.3 Samanfatte kunnskapsgrunnlaget i ein felles rapport og legge det fram for styringsgruppa April

8 Gjennomføring (2) Hovudaktivitet Delaktivitetar Ansvar Frist
HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket 3.1 Definere 5-10 tema som skal utgreiast i høve regional planstrategi April 3.2 Førebu utkast til kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for desse tema og legge det fram for styringsgruppa August 3.3 Prioritere 5 tema som skal leggast fram for fylkestinget i oktober 2015 HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi og plan for politisk handsaming 4.1 Ferdigstille kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for dei utvalde tema September 4.2 Ferdigstille framlegg til regional planstrategi for og plan for politisk handsaming i 2016 samt presentere det i fylkestinget i oktober 2015 Oktober

9 Gjennomføring (3) Hovudaktivitet Delaktivitetar Ansvar Frist
HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane 5.1 Kartlegge førebuingar til lokale planstrategiar i kommunane og eventuelt kunnskapsbehov Mars 5.2 Lage eit felles målbilete for samfunnsutvikling i fylket, samt eit felles kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for lokal og regional planlegging (sjå eigen prosjektplan) April 5.3 Koordinere lokale og regionale planstrategiar, både i høve prosess og innhald Løpande 5.4 Rådgje den enkelte kommune i planprosessen samt bidra i konkrete saker gjennom Planforum

10 Framdrifts- og møteplan
Hovudaktivitet Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi og plan for politisk handsaming HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane Avgjerdsmøter X Statusmøter

11 Kostnadsoversikt Hovudaktivitet Interntid Eksterne kostnadar 300 000
HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi og plan for politisk handsaming HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane SUM

12 Finansiering Finansieringskjelde Kostnad 100 000 300 000 400 000
Budsjett regional planstrategi (PSA) Regionalt Forskingsfond SUM


Laste ned ppt "Regional planstrategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google