Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional planstrategi 2016-2020 Framlegg til prosjektplan for 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional planstrategi 2016-2020 Framlegg til prosjektplan for 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional planstrategi 2016-2020 Framlegg til prosjektplan for 2015

2 Rammer for arbeidet (1) Lovheimel (plan- og bygningsloven § 7-1, 1. og 2. ledd): «Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for vik­tige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vur­dere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging » Viktige prinsipp for planstrategien: 1.Regional planstrategi er ein strategi for samfunnsplanlegging 2.Regional planstrategi er ein arena for dialog og samhandling 3.Regional planstrategi skal fremje heilskapleg regional utvikling og gjere planlegginga meir forpliktande og målretta 4.Regional planstrategi skal fastsette kva regionale planar og/eller interkommunalt plansamarbeid som skal gjennomførast i planperioden 5.Regional planstrategi skal følgje opp nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging www.sfj.no

3 Rammer for arbeidet (2) Få opp eit godt kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag: For å kunne drive målretta samfunnsutvikling er det viktig at politikkutforminga bygger på eit godt kunnskapsgrunnlag. I arbeidet med regional planstrategi har difor fylkeskommunen som oppgåve å skaffe politikarane relevant, oppdatert og faktabasert kunnskap om viktige tema og satsingsområde for fylket Samordning av lokal og regional planstrategi: Både kommunane og fylkeskommunen møter strengare krav til omstillingsevne i måten dei løyser rolla som tenesteytar og utviklingsaktør. Gjennom eit godt felles forarbeid til kommunale og regional planstrategiar vil vi kunne ha eit felles grunnlag som forenklar planprosessane og bidreg til meir samordna og heilskapleg utvikling av fylket. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne planprosessane på lokalt og regionalt nivå. www.sfj.no

4 Mål og oppgåver Mål: Framlegg til regional planstrategi 2016-2020 skal presenterast til fylkestinget i oktober 2015 Plan- og samfunnsavdelinga har ansvar for å koordinere det administrative arbeidet fram til dette. Denne prosjektplanen gjer greie for dei aktivitetane som må gjennomførast for å nå målet: HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane og HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi 2016-2020 og plan for politisk handsaming HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane www.sfj.no

5 Organisering Leiar for arbeidet: Plan og samfunnsavdelinga ved prosjektleiar Ansvarleg: Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Arbeidsgruppe: Torbjørn Hasund, Elisabet Kjerstad Bøe, Ole Inge Gjerald, Lars Hustveit samt 1-2 representantar frå kvar avdeling avhengig av tema Styringsgruppe: Leiargruppa www.sfj.no

6 Møteplan og oppfølging www.sfj.no MøteTidspunktFøremål/agendaForarbeidDeltakarar 1 (AM)Februar-Evaluering av førre planstrategi -Godkjenne prosjektplan -Planlegge gjennomføringa -Sikre ressursar til gjennomføring -Arbeid til neste møte Gå gjennom utsend prosjektplan og andre ressursar Arbeids- gruppe Styrings- gruppe 2 (SM)April-Gjennomgang av referat -Status på arbeidet -Arbeid til neste møte -Behov for endringar? Referat Prosjektplan Arbeids- gruppe 3 (SM)Juni-Gjennomgang av referat -Status på arbeidet -Arbeid til neste møte -Behov for endringar? -Vurdere om ein når målsetjing Referat Prosjektplan Arbeids- gruppe Styrings- gruppe 4 (AM)September-Gjennomgang av aktivitetar -Evaluere prosjektet -Godkjenne sluttprodukt Referat Prosjektplan Sluttprodukt Arbeids- gruppe Styrings- gruppe

7 Gjennomføring (1) www.sfj.no HovudaktivitetDelaktivitetarAnsvar Frist HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane 1.1Planlegge og gjennomføre møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa Løpande 1.2Følgje opp dei enkelte avdelingane i utgreiingsarbeidet Løpande 1.3Koordinere samarbeidet mellom avdelinganeLøpande HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling 2.1Kartlegge dei ulike avdelingane sitt behov for kunnskap om viktige tema og satsingsområde Mars 2.2Koordinere innhenting av ekstern bistand og eventuelle søknadar om finansiering der det kan vere grunnlag for det Mars 2.3Samanfatte kunnskapsgrunnlaget i ein felles rapport og legge det fram for styringsgruppa April

8 Gjennomføring (2) www.sfj.no HovudaktivitetDelaktivitetarAnsvar Frist HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket 3.1Definere 5-10 tema som skal utgreiast i høve regional planstrategi 2016-2020 April 3.2Førebu utkast til kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for desse tema og legge det fram for styringsgruppa August 3.3Prioritere 5 tema som skal leggast fram for fylkestinget i oktober 2015 August HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi 2016- 2020 og plan for politisk handsaming 4.1Ferdigstille kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for dei utvalde tema September 4.2Ferdigstille framlegg til regional planstrategi for 2016-2020 og plan for politisk handsaming i 2016 samt presentere det i fylkestinget i oktober 2015 Oktober

9 Gjennomføring (3) www.sfj.no HovudaktivitetDelaktivitetarAnsvar Frist HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane 5.1Kartlegge førebuingar til lokale planstrategiar i kommunane og eventuelt kunnskapsbehov Mars 5.2Lage eit felles målbilete for samfunnsutvikling i fylket, samt eit felles kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for lokal og regional planlegging (sjå eigen prosjektplan) April 5.3Koordinere lokale og regionale planstrategiar, både i høve prosess og innhald Løpande 5.4Rådgje den enkelte kommune i planprosessen samt bidra i konkrete saker gjennom Planforum Løpande

10 Framdrifts- og møteplan www.sfj.no HovudaktivitetFebMarAprMaiJuniJuliAugSepOkt HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi 2016-2020 og plan for politisk handsaming HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane Avgjerdsmøter XX Statusmøter XXX

11 Kostnadsoversikt www.sfj.no HovudaktivitetInterntidEksterne kostnadar HA1: Planlegge og koordinere samarbeidet mellom avdelingane 0 HA2: Skaffe kunnskapsgrunnlag om vilkåra for regional samfunnsutvikling 300 000 HA3: Greie ut viktige tema og satsingsområde for fylket 0 HA4: Presentere eit framlegg til regional planstrategi 2016-2020 og plan for politisk handsaming 0 HA5: Koordinere arbeidet med lokale planstrategiar i kommunane 100 000 SUM 400 000

12 Finansiering www.sfj.no FinansieringskjeldeKostnad Budsjett regional planstrategi (PSA) 100 000 Regionalt Forskingsfond 300 000 SUM 400 000


Laste ned ppt "Regional planstrategi 2016-2020 Framlegg til prosjektplan for 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google