Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt prosjektsamarbeid i Sogn og Fjordane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt prosjektsamarbeid i Sogn og Fjordane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt prosjektsamarbeid i Sogn og Fjordane
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Interkommunalt prosjektsamarbeid i Sogn og Fjordane Samhandlingsreforma Øystein Høyvik Prosjektleiar Norsk Sjukepleiarforbund si Landsgruppe av sjukepleieleiarar Leiarseminar oktober 2011

2 Kven er eg? Kva gjer eg her? Samhandlingsreforma
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Kven er eg? Kva gjer eg her?

3 Innhald Samhandlingsreforma Informasjon om Samhandlingsprosjekt
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Innhald Informasjon om Samhandlingsprosjekt Tankar om leiing av interkommunale prosjekt Synspunkt på samhandling mellom drifts- og prosjektorganisasjon i interkommunale prosjekt Kva må linjeleiarar i driftsorganisasjon bidra med for at interkommunale prosjekt kan lykkast?

4 Kven er med? Samhandlingsreforma 12 kommunar i Sunnfjord og Sogn
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Kven er med? 12 kommunar i Sunnfjord og Sogn Mellom ca 900 og vel innbyggarar Til saman vel innbyggarar Reiseavstanden mellom ytterkantane er ca 4 timar

5

6

7 Bakgrunn for Samhandlingsreforma
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Bakgrunn for Samhandlingsreforma Den demografiske utviklinga truar samfunnet si økonomiske bereevne Behov for auka innsats for å førebygge og begrense sjukdom Behov for å dempe veksten i bruk av sjukehustenester Større del av helsetenestene skal bli ytt i kommunane Behov for betre koordinerte tenester

8 Nye roller og plikter for kommunane
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Nye roller og plikter for kommunane Tilbod før, istadenfor og etter sjukehusopphald Fokus på folkehelse og førebygging Likestilling med spesialisthelsetenesta Lovpålagt å lage avtaler

9 Økonomi – ca 3 millionar kr
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Tre delprosjekt Koordinering Førebyggande helsearbeid Rehabilitering Hovudoppgåver Motivere kommunane til å ta fatt på utfordringar knytt til reforma Kartlegge kommunane sin status innan dei aktuelle områda knytt til endringane i Samhandlingsreforma Føreslå moglege interkommunale samhandlingsområde og –tiltak Høyringar Opplæring Samhandlings- og avtalestruktur Økonomi – ca 3 millionar kr Tilskot frå Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Eigenandelar frå kommunane

10 Vanleg prosjektorganisering – eller?
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Vanleg prosjektorganisering – eller? Drøftinga byrja hausten 2009 i eitt av regionråda

11 Styringsgruppa (32 personar)
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Styringsgruppa (32 personar) 12 ordførarar 12 rådmenn Utviklingsdirektør Helse Førde 4 tilsetterepresentantar frå hovudsamansluttingane 2 representantar frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) 1 representant Pensjonistforbundet Prosjektgruppa (12 personar) Politikarar (ordførarar) Sekretær i eitt av regionråda Administratorar (rådmann, helse-/sosialsjef, samhandlingssjef) Fagfolk (kommuneoverlege, leiande fysioterapeut) Tilsette prosjektmedarbeidarar, 2,5 stillingar fram til sommaren 2012

12 Referansegrupper, til dømes
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Arbeidsgrupper Tilsette i kommunane Mellom kommunane Representantar frå dei tilsette og brukarane sine organisasjonar Storleik og representasjon har vore ulik 5 – 25 personar Administrasjon – politikarar Brukar- og tilsetterepresentasjon Referansegrupper, til dømes Brukarutvalet i Helse Førde Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunane Eldrerådet i kommunane Pensjonistforeiningar

13 Framdriftsplan Samhandlingsreforma Våren 2011 : Forankring (innhald)
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Framdriftsplan Våren 2011 : Forankring (innhald) Hausten 2011 : Kartlegging og analyse (innhald) Tidleg 2012 : Vedtak (innhald og struktur) Vår/haust 2012 : Etablering (struktur)

14 Koordineringsprosjektet Samhandlings- og avtalestruktur
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Tre delprosjekt Koordinering Førebyggande helsearbeid Rehabilitering Koordineringsprosjektet Samhandlings- og avtalestruktur Høyring Økonomi og statistikk knytt til reforma Opplæring knytt til nytt lovverk Deltaking i ulike fylkesdekkande prosjekt og nettverk

15 Førebyggande helsearbeid
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Førebyggande helsearbeid Miljøretta helsevern Smittevern Folkehelse Kartlegging av fagområda med fokus på Personalressursar Organisering Rutinar, system og metode Planstrategi

16 Rehabilitering Samhandlingsreforma Rehabilitering i eigen kommune
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Rehabilitering Rehabilitering i eigen kommune Utskrivings- og innskrivingsproblematikk Eigen kapasitet (bygningar, plassar, personal) og kompetanse System på tverrfaglege samhandlingsstrukturar og koordinering Lærings- og meistringsfunksjonar Lokalmedisinske tenester / senter - Nettverk - Sentra

17 Arbeidsmetode Samhandlingsreforma Nedan-frå-og-opp-planlegging
Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Arbeidsmetode Nedan-frå-og-opp-planlegging Involvering Informasjon Ansvarleggjering Tilbod om hjelp Besøk i alle kommunane (juni) Bli kjent og informere om reforma og prosjektet Kartlegging (juli/august) Utarbeiding, utprøving og utsending Nytt kommunebesøk (september) Arbeidsmøte med utgangspunkt i kartlegginga Seminarverksemd Nye kommunebesøk før og etter nyttår

18 Målet med arbeidsmetoden
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Målet med arbeidsmetoden Få fram kunnskaps- og erfaringsbasert informasjon om eigen organisasjon knytt til kompetanse, kapasitet og endringsbehov Få fram eit grunnlag for avgjerd i høve val av interkommunale løysingar og lokalmedisinske tenester Skape legitimitet i høve samhandling i regionen Gjere oss betre og meir samstemde i høve samarbeidsavtaler med Helse Førde

19 Tilbakemelding på metode
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Tilbakemelding på metode Prosessen rundt kartlegginga er verdifull i avklaringsarbeidet lokalt Gjev nødvendig inspirasjon og motivasjon til å ”ta tak” sjølve Gjev ein samla god oversikt over både potensialet og utfordingane Erkjenner at det mykje dei kan handtere sjølve, med betre koordinering og samhandling Erkjenner at det er noko dei ikkje klarer å handtere åleine sjølve, som t.d. miljøretta helsevern Kommunal tillit til at metodevalet gjev det beste grunnlaget for avgjerd i regionen

20 Utfordringar som kommunane sjølve melder
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Utfordringar som kommunane sjølve melder Førebyggande helsearbeid – spesielt miljøretta helsevern Planstrategi Samfunnsdelen i kommuneplanarbeidet IKT-løysingar som støttar opp om meir effektiv samhandling Rammeføresetnadane er uklare Nye sentrale forskrifter er ikkje ferdige

21 Tankar om leiing av interkommunale prosjekt
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Tankar om leiing av interkommunale prosjekt Pragmatiske i høve den ”ideelle” prosjektorganiseringa Strategisk med politikarar i prosjektgruppa Sjå nytten av ulik kompetanse (politisk – administrativt – fagleg) Viktig å skaffe seg legitimitet i organisasjonen for å kunne forvente lojalitet Involvering på alle nivå

22 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Samhandling mellom drifts- og prosjektorganisasjon i interkommunale prosjekt Ja – dersom det er forankra i kommunane på strategisk administrativt nivå Ja – dersom gode styringsverkty Prosjektdirektiv Risikovurderingar Interesseanalyse Nytte-kost-analyse

23 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Kva må linjeleiarar i driftsorganisasjon bidra med for at interkommunale prosjekt kan lykkast? Tydelege på at mykje kan og vil ein fikse sjølv Samstundes som: Ein er tydelege i eigen organisasjon på at ein både vil og må gi frå seg økonomi, kompetanse og fagleg interessante oppgåver

24 Kva gjer til at eg trur vi vil lykkast?
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Kva gjer til at eg trur vi vil lykkast? Det er kommunane sjølve som har bestemt fokus innanfor rammene av Samhandlingsreforma Brukt mykje tid på involvering og styrke kommunane si tru på seg sjølv Sjølv i eit valår har vi fått ha fokus på innhald Strukturdiskusjonen kjem som konklusjon av innhaldsdiskusjon Politikarar i prosjektgruppa Kommunane har eit sterkt ynskje om å lykkast Utstrakt bruk av interkommunale løysingar pr i dag Ansvarleggjort kommunane Forankring hjå rådmennene Godt samarbeid med Helse Førde Felles legevakt Felles IKT-samarbeid

25 Dette kjem vi i samarbeid til å fikse!
Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Takk for meg  Dette kjem vi i samarbeid til å fikse!

26 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn


Laste ned ppt "Interkommunalt prosjektsamarbeid i Sogn og Fjordane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google