Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Follo – et spennende utgangspunkt Befolkning Enebakk10 262 Frogn14 814 Nesodden17 515 Oppegård25 072 Ski28 587 Vestby14 708 Ås16 733.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Follo – et spennende utgangspunkt Befolkning Enebakk10 262 Frogn14 814 Nesodden17 515 Oppegård25 072 Ski28 587 Vestby14 708 Ås16 733."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Follo – et spennende utgangspunkt

3 Befolkning Enebakk10 262 Frogn14 814 Nesodden17 515 Oppegård25 072 Ski28 587 Vestby14 708 Ås16 733

4 Prosjekt samhandlingsreformen i Follo Ordførermøtet i Follo nedsatte høsten 2009 et prosjekt som skulle jobbe med forslag til hvordan Follo-kommunene skulle møte utfordringene som samhandlingsreformen introduserte.

5 Prosjekt samhandlingsreformen i Follo (forts.) Mandat: 1. Som følge av gjennomgangen i den enkelte kommune, vurdere hvilke områder som kan egne seg for et interkommunalt samarbeid for å sikre at innbyggerne får et tilbud iht BEON- prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) 2. Vurdere de foreslåtte områdene mht organiseringsformer, gode faglige tilbud til innbyggerne, økonomi, rekruttering og kompetanseheving.

6 Utfordringer Livsstilssykdommer og aldersrelaterte sykdommer øker Befolkningsvekst Kortere liggetid på sykehus

7

8 Forebygging Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken (35% av alle dødsfall) Om lag 25 % av alle dødsfall skyldes kreftsykdommer. Sentrale risikofaktorer for disse sykdommene er fysisk inaktivitet, tobakksbruk og usunt kosthold. Behov for tiltak rettet mot personer som har behov for hjelp til å endre livsstil.

9 Økning aldersgruppen 67 – 79 år

10 Økning aldersgruppen 80 – 89 år

11 Liggetid i sykehus

12 Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid Bedre samhandling mellom kommuner og sykehus for helhet og sammenheng for pasientene og innbyggerne Flere helse- og omsorgsoppgaver til kommunene Økt innsats for å forebygge og begrense sykdom Store demografiske endringer i framtiden

13 Lokalmedisinske tjenester Terskelen mellom sykehusbehandling og det kommunale tilbudet er blitt for høy. Mange kommuner mangler øyeblikkelig hjelp-tilbud som døgnopphold, som alternativ til sykehusinnleggelse Lokale tilbud kan bidra til å sikre observasjon, diagnostisering og behandling på en god og kostnadseffektiv måte.

14 Avgrenset mandat Prosjektplan 17. juni 2011 på bakgrunn av vedtak i Stortinget om nytt lovverk. Prosjektet avgrenset til primært se på nye oppgaver i helse- og omsorgstjenesteloven knyttet til nye finansieringsordninger.

15 Styringsgruppe Rådmannskollegiet Delprosjekt 1 Akutte innleggelser i kommunene Arbeidsgruppe Delprosjekt 2 Forebygge sykehusinnleggelser Arbeidsgruppe Delprosjekt 3 Utskrivningsklare pasienter Arbeidsgruppe Delprosjekt 4 Friskliv Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Helsegruppen Tillitsvalgt KS Ahus Referansegrupper brukere Rådene for funksjonshemmede, eldrerådene, brukerrådene, brukerorganisasjoner Faglige referansegrupper Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Follo- kommunene

16 Delrapport Delrapport til ordførerne i Follo i november 2011 Hovedfokus på nye plikter og oppgaver for kommunene –Kommunal betaling for behandling på sykehus –Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter på sykehus –Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene

17 Utredning av Lokalmedisinsk senter Tjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold Kompetansekrevende oppgaver Rekruttering og robusthet Interkommunalt samarbeid

18 Øyeblikkelig hjelp Døgnplasser Sykehus Hjemmetjenester Sykehjem Fastleger etc.

19 Kjennetegn ved lokalmedisinsk senter Helhetlige pasientforløp (prosesser som tar utgangspunkt i den enkelte person sitt helhetlige behov, og hvor tjenestene gis i en planlagt og uavbrutt kjede) Vektlegger egenmestring og tidlig intervenering gjennom sekundær/ tertiærforebyggende tjenester, herunder friskliv, rehabilitering og læring og mestring Ambulante team, vil kunne bidra til helhetlig tjenestetilbud og kostnadseffektiv drift og fleksibilitet

20 Lokalmedisinsk senter Tjenester fra helse- og omsorgstjenesten i kommunene Tjenester fra spesialisthelsetjenesten Inter- komm Adm system Spes- helse Samar beids- tiltak

21 Administrasjon og systemarbeid Organisering, –samkommune eller vertskommune Økonomi –Grunnmuren i den enkelte kommune –Kapasitetsvurdering og kompetansebehov –Medisinskteknisk utstyr –Erfaringer med nye finansieringsordninger –Ny finansieringsordning for ø-hjelp døgntilbud Samarbeidsavtaler mellom kommune(r) og Ahus IKT, –avgjørende for forsvarlig pasientbehandling

22 Interkommunale helse- og omsorgstjenester Observasjon Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Etterbehandling Ambulante tjenester Friskliv Læring og mestring Tjenester før, i stedet for og etter sykehus

23 Interkommunalt behandlingstilbud Friskliv Forebygging Hver Follo-kommune oppretter 100 % stilling til frisklivskoordinator Nettverket Friskliv Follo Frisklivsklinikk –Tilbud til innbyggere med kroniske lidelser relatert til muskel/skjelett, psykosomatiske plager og smerteplager for tverrfaglig utredning, vurdering og behandling

24

25 Desentraliserte sykehustjenester Vurdere hva som er ønskelig Akutt poliklinisk behandling

26 Samarbeidstiltak mellom kommuner og sykehus Mobile tjenester som –Røntgen –Laboratorium –EKG –Spirometri

27 Utredning av lokalmedisinsk senter gjennom delprosjekter 1.Administrasjons- og systemarbeid 2.IKT 3.Interkommunalt behandlingstilbud Før – i stedet for – etter sykehus 4. Friskliv 5. Mobile støttetjenester (røntgen, lab)

28 Framdrift 2012 Utredning Vår 2013 Høring og vedtak Høst 2013 Iverksetting Høst 2014Drift


Laste ned ppt "Follo – et spennende utgangspunkt Befolkning Enebakk10 262 Frogn14 814 Nesodden17 515 Oppegård25 072 Ski28 587 Vestby14 708 Ås16 733."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google