Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BTI- Stord kommune. FORELDREROLLA BTI BTI-modellen 22.9.sept.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BTI- Stord kommune. FORELDREROLLA BTI BTI-modellen 22.9.sept.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 BTI- Stord kommune

2

3 FORELDREROLLA BTI

4 BTI-modellen 22.9.sept.2015

5 Stafetthaldar Koordinera innsatsen Kalla inn til tverrfaglege møte Forslag til innhald i møte Kalla inn til ekstramøte om spesielle situasjonar oppstår Leia møta Introdusera nye samarbeidsparter Involvera brukarar Kontaktperson Føra logg

6 Stafettlogg Involverer familien Sikrar tverrfagleg deltaking Koordinerer, klargjer roller og ansvarsområde Skal avsluttast når barnet utviklar seg ut frå sine føresetnadar, og det er lite sannsynlig at familien igjen vil få vanskar

7 BTI-modellen skal leggjast til grunn for alle saker. NB! Føresette med. 22.9.sept.2015

8 Kva skal gjerast før det er aktuelt med logg? Om det i samarbeid med barnet/den unge og føresette blir konkludert med at det er trong for vidare tiltak, skal ein gå vidare til nivå 1. og det skal opprettast stafettlogg. Avgjer kven som skal vera stafetthaldar Avgjera om det er grunn til vidare oppfølging Ein må vera lyttande og undrande saman med føresette i denne fasen slik at ein kan skaffa seg eit godt grunnlag for å forstå barnet. Kontakt med føresette ved bringing/henting, eventuelt ein tlf.samtale Uro for barnet/den unge blir drøfta med næraste leiar så snart som muleg Det skal avgjerast om det er grunn til samtale med barnet /den unge og foreldra og kven som skal ha samtalen. Del uroa for barnet med næraste leiar Ein av dei tilsette opplever uro for eit barn/ein ungdom Verktøy: Observasjonsskjema. Signal hjå barn og unge om mogeleg manglande trivsel. Uroskala Uro for eit barn/ein ungdom oppstår Ja (gå til nivå 1) Nei (Dette er ikkje ei sak) 22.9.sept.2015

9 NIVÅ 1 Tiltak blir sett i verk og skal evaluerast jamleg. Oppretta logg med mål og tiltak Den nødvendige samtalen med føresette Seinast fire veker etter at uro for barnet/den unge har oppstått) Er det trong for å gå vidare til nivå 2? Dokumentasjon på tiltak og evaluering av tiltak blir å finna i loggen. Ansvarleg for tiltaket skal syta for at tiltaket er gjennomført innan fristen Stafetthaldar skal gi den unge/føresette tilgang til logg og skal koordinera vidare innsats. NB! Møtet kan i heilt spesielle saker konkludera med at saka må på nivå 2 snarast. Sikra samtykke frå føresette til å oppretta logg. NB! Om dei ikkje gir samtykke til elektronisk logg, kan dei likevel ønskja å gå vidare med saka i papirformat. Referat (mål, tiltak, ansvarleg og tidsfristar) skal leggjast i loggen. Verktøy: Samtykkeskjema og rettleiar til den nødvendige samtalen Dersom ja: Bruk innsatsomtale frå dei ulike tenestene for å avgjera kven som skal involverast. Grunngi. Samtykke om å involvera andre og gå vidare med logg. Om det ikkje blir gitt samtykke: Vurder melding til barnevernet. Aktuelt verktøy: Meldeskjema NIVÅ 2 Samordna innsats startar. Tiltak blir sett i verk og skal evaluerast jamleg Oppretta logg med mål og tiltak. Nettverksmøte Seinast to veker frå det på nivå1 blei bestemt å gå til nivå 2 Er det trong for å gå vidare til nivå 3? Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak og evaluering av tiltak skal førast i loggen. Den som i nettverksmøtet er gitt ansvar for tiltaket, må syta for gjennomføring innan oppsett tidsfrist. Stafetthaldar gir alle involverte tilgang til loggen (om samtykke til elektronisk logg er gitt) Stafetthaldar: Ansvar for innkalling, møteleiing og referat. I dette møtet skal «fisken på disken». Alle må bidra til ein respektfull samhandling for å få tak i primærvansken og ressursane til barnet og i familien. Verktøy: Malar for møte og referat Ja (gå til nivå 2) Nei (Saka blir avslutta eller innsats held fram) Ja (gå til nivå 3) Nei (Saka blir avslutta eller innsats held fram) 22.9.sept.2015

10 BARNEVERN (SIB) 22.9.sept.2015 NAMN PÅ TILTAKET: Kartlegging GJELD NIVÅ:2 Aktuell aldersgruppe:0-18 år Omfang: Inntil to møte Kontaktperson i tenesta: Ragnhild Dale Valvatne, Telefon: 40 89 69 23 Omtale av tiltaket: Møte med familien og evt. nettverk for å kartleggje, sortere problemstilling for vidare arbeid. Til dømes kartlegging av samspel i familien, kva stressfaktorar som har innverknad på samspel/ barnet sin væremåte/ åtferd og kva ressursar det er i familie og nettverk. NAMN PÅ TILTAKET: Trygg Base GJELD NIVÅ:2 Aktuell aldersgruppe: For føresette / omsorgsperson til born Omfang: Etter behov Kontaktperson i tenesta: Ragnhild Dale Valvatne, Telefon: 40 89 69 23 Omtale av tiltaket: Ein metode for forståing av årsaker til åtferd. Korleis vaksne kan tilnærma seg barn for å medverka til gode utviklingsmoglegheiter, gjennom å nytta mentaliseringsprosessar som metode. Hjelpe føresette til å sjå barnet sine behov

11 22.9.sept.2015

12


Laste ned ppt "BTI- Stord kommune. FORELDREROLLA BTI BTI-modellen 22.9.sept.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google