Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Psykisk helse og fråfall i vgo Geirangerkonferansen 20. – 21. april 2016Jorunn Dahle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Psykisk helse og fråfall i vgo Geirangerkonferansen 20. – 21. april 2016Jorunn Dahle."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Psykisk helse og fråfall i vgo Geirangerkonferansen 20. – 21. april 2016Jorunn Dahle

2 Årsak og tal på avbrott 2014-2015 Tatt frå PULS sin statistikk Årsak til avbrott Opplæring i skule (ant elevar m/u.rett 9130) Vg1 i skule (ant elevar m/u.rett 3710) Opplæring i bedrift (av totalt inngåtte 833 kontr) Anna fråfallsårsak/ikkje oppgjeve692657 Fått arbeid145 Begynt på anna skule4622 Bytta til anna programområde/utd.program på same skule 2111 Flytta158 Stort fråvær3820 Feilval4325 Ikkje møtt21 Lang reiseveg30 Manglande opphaldsløyve11 Personleg årsak/sjukdom1297227 Skulelei/motivasjon3415 Fagvanskar33 Slutta på skulen i løpet av skuleåret for å starte i lære 20 Permisjon3415 Sum454224 /13384

3 Sju sentrale helsefremjande mediatorar for førebygging: Kjelde: Professor Arne Holte, Folkehelseinstituttet Identitet og selvrespekt, dvs. en følelse av å være noe og å være noe verdt; mening i livet, dvs. en følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en; mestring, dvs. en følelse av at man duger til noe; tilhørighet, dvs. en følelse av å høre hjemme et sted og være knyttet til noen; trygghet, dvs. å kunne tenke, føle og utfolde seg uten å være redd; sosial støtte, dvs. noen som kjenner en, bryr seg om en og vil passe på en om det trengs; sosialt nettverk, dvs. noen å dele tanker og følelser med, være del av et fellesskap.

4 Dei tre mest treffsikre tiltaka mot fråfall Tiltak retta mot oppmøte og åtferd. Tiltak i form av rettleiing Tiltak i form av kurs som førebuing til neste utdanningsnivå. (Kjelde: «Frafall i videregående opplæring - en systematisk kunnskapsoversikt fra Forskningsrådet»)

5 Kva kan hjelpe Kjelde: Direktør Sølvi Lillejord i Kunnskapssenter for utdanning. De enkle og tydelige tiltaka som gir best effekt Gjennomføringsfasen En tett relasjon mellom elever i faresonen for å slutte og en voksenperson Relasjonen må være prega av tillit, -god kontakt kommer ikke av seg selv Det tar tid å bygge tillit og relasjon må vedlikeholdes

6 Implementeringskvaliteten påverkar om tiltaka får effekt (kvaliteten på sjølve tiltaka) Dei som lukkast med tiltak sørgjer for at det blir etablert og opprettheldt sterke og tillitsskapande relasjonar mellom aktørar i og utanfor skulen. Dei som lukkast passar på at det er kontakt mellom nivåa, til dømes mellom ungdomstrinn og vidaregåande skule, og/eller mellom skule og kommune/fylke. Tiltak som lukkast har brei tilslutning blant alle deltakande aktørar. Slik tilslutning kjem ikkje av seg sjølv, men må integrerast som ein del av tiltaket. Ein lukkast når ein grip inn tidleg og ikkje lar problema bli for store før ein handlar. Vellykka tiltak er prega av stor systematikk – både i planleggings-, igangsettings- og gjennomføringsfasen. (Kjelde: «Frafall i videregående opplæring - en systematisk kunnskapsoversikt fra Forskningsrådet»)

7 Systematisk arbeid over tid med gode kvalitative tiltak, retta mot relasjon lærar/elev, klasseleiing/læringsmiljø, sikring av overgangane og riktig kompetanse

8 Kva gjer vi Sikre god relasjonskompetanse hos personalet Klasselærarråd o.l.- gode refleksjonsarena? Refleksjons/samtalegrupper med elevar «VIP» og «Vip-Makkerskap» «Go Campus» IKO (identifisering, kartlegging, oppfølging) PPT (hjelpe skulane med kompetanseheving og organisasjonsutvikling) Skulehelsetenesta Med meire….

9 Politisk sak 2016 Korleis ein skal implementere tilrådingane i rapporten frå utviklingsarbeidet «Læraren i møte med utsette elevar – Roller og relasjonar, 2014.» i skolane og sektoren sitt systematiske arbeid med kvalitetsutvikling.


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Psykisk helse og fråfall i vgo Geirangerkonferansen 20. – 21. april 2016Jorunn Dahle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google