Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon til møte med arbeidsgruppa for pasientar med langvarige, kroniske lidingar 17. april 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon til møte med arbeidsgruppa for pasientar med langvarige, kroniske lidingar 17. april 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon til møte med arbeidsgruppa for pasientar med langvarige, kroniske lidingar 17. april 2012

2 Bakgrunn Å skulle løyse alle kompetansekrevjende oppgåver i kvar kommune kan bli vanskeleg. 5 Nordfjordkommunar går difor i lag om dette prosjektet for å kartleggje ressursar og kapasitet i kvar einskild kommune, vurdere kva fagområde som krev samlokalisering, og eventuelt etablere eit samarbeid om dei mest kompetansekrevjande oppgåvene. Kartlegginga omfattar også ei klargjering frå Helse Førde HF / spesialisthelsetenesta av kva konkrete pasientgrupper og oppgåver som skal overføras til kommunane Tilbod om akutt helsehjelp (øyeblikkeleg opphald døgn) skal vere eit eige punkt i avtalen

3 Hovudmålsetting fase 1 At kommunane har ei fullstendig oversyn over kva kompetansekrevjande oppgåver den einskilde kommune kan og skal løyse, kva konkrete oppgåver Nordfjordkommunane må samarbeide om, og kva samhandlingsmodell som bør prøvast ut

4 Prosjektet Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4 ForstudieForprosjektHovedprosjektEvaluering o Kartleggje kapasitet og kompetanse i kvar kommune. Analysere og vurdere utfordringane. o Identifisere og vurdere behovet for interkommunalt samarbeid, organisering og omfang o Utarbeide ein samarbeidsmodell. o Politisk handsaming og vedtak. Utarbeide en aktuell modell som kan løyse utfordringane i Nordfjord når det gjeld døgnplassar. Utprøving av aktuell modell. Gjennom fase 3. Vår 2012Haust 20122013

5 Tilbod Ei intermediæravdeling (Intermediære tenester) skal ha som siktemål å tilby tenester før, i staden for og etter sjukehusopphald. I tillegg skal det etableras tilbod om øyeblikkeleg hjelp – døgnopphald.

6 Målgruppe (førebels) o Etter sjukehusopphald så fremt kommunen ikkje har tilbod (2-3 dagar) o Pasientar med KOLS som treng behandling som ikkje finns i kommunen o Terminalpleie der tilbod ikkje kan ytas av kommunen o Oppfølging diabetes 2 o Opplegg for pasientar med slag o Pasientar med angstproblem (kjent sjukdom) o Intravenøs væskebehandling som ikkje kan gis i kommunen o Ulike typar fallskade o Utskrivingsklare pasientar hvor kommunen treng litt tid for å klarstille kommunalt tilbod o Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald o Klarstille om unge med selvskading, kortvarig respiratorbehandling kan være ei aktuell målgruppe? o Ikkje aktuell i denne omgang er dialysebehandling Målet er å unngå sykehusinnleggelse der dette er faglig forsvarlig. Pasienter som vurderes å ha behov for sykehusinnleggelse, skal transporteres dit. Er man usikker legges pasienten inn på sykehuset (eventuell observasjonsseng/LV).

7 Størrelse Totalt bor det ca. 22 970 innbyggarar i Nordfjordkommunane. Regner vi ut frå 0,5 - 1 plass per 1000 innbyggar vil behovet være mellom: Øyeblikkeleg døgnopphald, 3-4 plassar? Størrelse på avdelinga må hensynta kva som er økonomisk lønsamt og vil avhenge av kva kommunane sjølv kan ta av oppgåver. Det bør sikrast en fleksibel drift når det gjeld utnyttinga av plassane. 0,511 0,718 1,023

8 Bemanningsbehov og komptensebehov? o Vi må ta høgde for en høgre bemanningfaktor enn det vi har i våre sjukeheim. o Det faglege tilbodet skal holde høy fagleg kvalitet o Tilgjengeleg legetenester (24timer/døgn/7dager i uka) o Sykepleier (24timer/døgn/7dager i uka) o Annen pleiefagleg kompetanse (omsorgsarbeider/hjelpepleier etc.) o Annen spisskompetanse i h.h.t. avdelingas funksjon eks. fysioterapeut og ergoterapeut o Administrativ ressurs, eventuelt merkantil ressurs o Tilgang til lab. funksjonar, rtg. mv. o Anna: vaktmester, reinhald, vaskeri, mat

9 Prosjekt i regi Helse Førde HF Det er av stor betyding at prosjekta som gjennomførast i regi av føretaket og det interkommunale prosjektet knytast samen. I denne omgang ved gjensidig informasjon. I neste fase (forprosjektet) bør en vurdera et enda tettare samarbeid. Føresetnad for dette er full openheit og vilje til samarbeid.

10 Kva forventningar har Helse Førde/Nordfjord sjukehus til eit interkommunalt tilbod om Intermediære tenester i Nordfjord? Kva tenkas når det gjeld et eventuelt samarbeid? Mogligheit for samarbeid!

11 Det er ønskeleg å klargjøre mogligheitene for disponering av lokalar, utstyr og bruk av personell ansatt ved Nordfjord sjukehus. Dvs. at sambruk med sjukehuset der dette er ønskeleg bør forsøkas klarstilt. Lokaliseringsmogligheitene ved sjukehuset bør avklaras så snart som råd. Et tilbod om Intermediære tenester må knytast opp til den interkommunale legevakta / legetenester. Det er ønskeleg at pågåande prosjekt i regi av Helse Førde knytast opp mot forstudien og forprosjektet så langt det lar seg gjera.

12 Kva nå?


Laste ned ppt "Presentasjon til møte med arbeidsgruppa for pasientar med langvarige, kroniske lidingar 17. april 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google