Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSJONSKONFERANSEN 2011 Bjørn Christiansen, avdelingsleder Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSJONSKONFERANSEN 2011 Bjørn Christiansen, avdelingsleder Seksjon kirke, kultur og oppvekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSJONSKONFERANSEN 2011 Bjørn Christiansen, avdelingsleder Seksjon kirke, kultur og oppvekst

2 Aktuelle temaer i dag –Hva er SKKO sitt bidrag til gårsdagens tema om prioriteringene –Hva er SKKO sitt utgangspunkt - om vi snakker om forbyggende arbeid –Noen yrkesfaglige temaer som kan virke forebyggende –SKKO sitt medvirkning til vervearbeidet –Samahandlingsreformen –Folkehelse –Yrkesstolthet og synliggjøring av yrke

3 Det er en sammenheng mellom planene Prinsipp og handlingsprogrammet –Fra Landsmøtet Yrkesfaglige utfordringer –Fra Landskonferansen Strategiplanen –Fra Landsstyret Tiltaksplaner –Både lokalt og sentralt

4 Strategiplanen 2011 - hovedprioriteringer Verving Hele og faste stillinger Kommune- og fylkestingsvalget 2011 Organisasjonsutvidelse, organisasjonsutvikling, opplæring Sykehus (styrke TV og medl i sykehusene) Samhandlings- reformen Tariff og pensjon - mellomoppgjøret 2011 Omstilling og kvalitet Yrkesfaglig arbeid - yrkesfaglig utvikling

5 Noen yrkesfaglige temaer Kvalitet og kompetanse gir gode og utviklende arbeidsplasser Bruk alles kompetanse –i en helhetlig skole –I barnehagene BUA fram i lyset - anerkjennelse Pedagogisk medarbeider (ingen er assistenter) Barnehagedagen 15. Mars - anledning for å vise at VI KAN Lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid Modellbibliotek Lærling i bibliotek (Digitalisering av kino) Leseløftet Kulturskolen (Felles arbeidsgiver for alle ansatte lokalt i Den Norske Kirke)

6 Våre medlemmer skal arbeide på gode og utviklende arbeidsplasser Barnehagen skal være en kvalitativ god arena for lek, omsorg og læring Helhetlig skoledag for alle med vekt på sosial utvikling og utjamning av forskjeller Forebyggende barn og ungdomsarbeid skaper gode borgere og arbeidstakere Det må være en sikker håndtering av legemidler i barnehage, skoler og SFO "Manifest mot mobbing" må implementeres i hele oppvekstområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget må gis økt anerkjennelse Kulturloven må garantere for "kultur til alle der en bor" Skolebibliotek - et senter for kunnskap Kulturskolen - til de som ønsker det (omfang og pris) Forebyggende ? – og bedre folkehelse?

7 Yrkesstolthet! Den som er stolt av yrket sitt, trives på jobb! Stolthet, arbeidsglede og trivsel gir energi! Dette er smittsomt :-) Kvaliteten øker, sykefraværet går ned. Rekruttering til sektoren/arnbeidsområdet blir bedre når det ryktes at folk trives der.

8 SKKO verver godt! SKKO medvirker til vervearbeidet... Pr 1.2.11 hadde forbundet totalt 218 478 yrkesaktive medlemmer. –Hvorav 44 127 er i SKKO Mange ulike vervetiltak sentralt og lokalt –Nå har verveoffensiven i private barnehager startet En annen utfordring: antallet elever, lærlinger og studenter er veldig lavt (1,75% av medlemstallet) 3

9 Vervekampanje private barnehager 4 siste årene har vi økt medlemsmassen med over 30 000 medlemmer. Det viktigste for en positiv medlemsutvikling er systematikk i vervearbeidet og kontinuerlig oppfølging. Sysselsettingen i private barnehager har økt kraftig Forbundet har satt inn et ekstra støt for å verve medlemmer i private barnehager - før noen andre gjør det. Forbundsstyret har frikjøpt 54 mennesker i 3 måneder. Oppfølgingen av nye medlemmene er utrolig viktig. Kick-off for ververne var 14. januar – og vi er i gang Sentralt kurs for 120 av de nye medlemmene er 5.-6. mai Hvilke lokale tiltak har dere?

10 Vise at medlemmene våre er: Faglig dyktige og tilgjengelige Profesjonelle og ansvarsbevisste, - med hjertet på rett sted! Gode samtalepartnere Vennlige og imøtekommende - gode kollegaer Erfarne, redelige og ryddige Bidrar til å markedsføre yrket internt og utad Tar plass! Synger ut! Er hverandres gode hjelpere

11 Randi Røvik St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid 19. juni 2009

12 Bedre samhandling vil gi: ø kt kvalitet bedre koordinering bedre behandling bedre helse

13 Et skritt videre Ny lov om kommunale helse- og osorgstjenester Ny lov om folkehelse Grunnlaget for ny kommunal helse- og omsorgsplan

14 FAGFORBUNDET VIL Ha en tydelig strategi for hvordan vi vil nå våre politiske målsettinger i Samhandlingsreformen Utarbeide målsettinger på andre områder som er viktige for oss og bringe dette på banen i forbindelse med reformarbeidet Planlegge hvordan vår egen organisasjon på alle nivå jobber for å sikre maksimal innflytelse

15 SAMME MÅL ULIKE NIVÅER OG OPPGAVER Den politiske ledelse Fylkesorganisasjonen Kompetansesentrene Fagforeningene Tillitsvalgte

16 Koordinering, informasjon, dialog og deltakelse Prosjekter, både pågående planlagte i sykehusene og kommunene Hvem ivaretar arbeidet i og for kommunene og sykehusene Organisering og lokalisering av forebyggende arbeid, helse- og omsorgstjenester i kommunene, f.eks om det er private aktører, helsetun, legevakt osv Organisering og lokalisering av sykehusenes tjenester som er "desentralisert" f.eks. DMS - distriktsmedisinske senter, DPS distriktspsykiatriske senter, jordmortjenester, røntgen, dialyse osv. Organisering av helsetjenester i samarbeid med helseforetakene/sykehusene Inngåtte avtaler mellom kommunene og helseforetakene/sykehusene Folkehelsearbeidet Fagligpolitisk samarbeid

17 En praktisk rettet reform krever et mer sektorovergripende fokus Medinnflytelse på alle nivåer Samarbeid, åpenhet og dialog Rådgivning og informasjon Nettverk og allianser Kompetanse og utvikling Konfliktløsning/forhandlinger

18 SENTRALE FOKUSOMRÅDER Folkevalgt styring Offentlig drift Lovarbeid og planarbeid Styrking av kommunesektoren Utfordringer ved kommunesamarbeid Endring av sykehusorganiseringen Lokalsykehusenes framtid og innhold Økonomisk forvaltning og finansiering Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid (barnehage, skole, teknisk, kosthold, kultur)

19 Forts. FOKUSOMRÅDER Videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet og pilotsykehus Kompetanseutvikling og kompetansekartlegging Kvalitet og standarder Etikk Rekruttering av helsepersonell IKT Heltid Profesjonsproblematikk Partssamarbeid som arbeidsmåte i utviklingsarbeid Medbestemmelse og rettigheter

20 Yrkesfaglig arbeid Identifisere yrkesfaglige utfordringer i arbeidsfeltet Ta opp utdanningsspørsmål som gjelder det enkelte yrke så som grunn-, etter- og videreutdanning, fagkurs - kompetansestige Være pådriver for å øke verdien av yrket Ha kunnskap om juridiske tema om utdanningene, yrkesutøvelsen og arbeidsområdet Identifisere konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet Ta initiativ til en yrkesetisk refleksjon og dialog Gi ut yrkesfaglig informasjon

21 Helse er ulikt fordelt blant folk i Norge Sosiale helseforskjeller øker Kroniske lidelser er mest utbredt i grupper med: –kort utdanning –lav inntekt –blant eldre mennesker God helse –men store forskjeller

22 Midler forebygging Nasjonal helse og omsorgsplan Ny helse- og omsorgslov Folkehelselov Nytt økonomisk system utskrivningsklare pasienter Iverksettelse Implementering 2009 2010 IKT Nasjonal enhet Folkehelse 2011 2012- 2020/30 FRAMDRIFT (Kilde: HOD)

23 Et skritt videre Regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden.

24

25

26 Ambisjonsnivået Forslaget til ny lov vil innebære at Kommunen skal bruke alle sektorer og virkemidler for å fremme folkehelse. Hilsen Regjeringen

27 Oppgaver Folkehelse Behandlings- og omsorgstilbud Lovteknisk Finansieringsmodeller Medbestemmelse og arbeidsgiverprobl Koordinering netthøring Koordinering informasjon, aktivitet og kommunikasjon Koordinering organisasjon

28 Folkehelseperspektivet krever et mer sektorovergripende fokus Bedre folkehelse En bærekraftig samfunnsutvikling En mer rettferdig fordelt helse i befolkningen Universell utforming

29 MÅL (for en praktisk rettet reform) Folkehelseperspektivet forankres i: alt planarbeid alle kommuner alle sektorer Helhetlig og målrettet samhandling og bruk av virkemidler innen idrett, friluftsliv, kultur, areal/transport, skole, reiseliv, tannhelse mv.

30 FAGFORBUNDET VIL Ha en tydelig strategi for hvordan vi vil nå våre politiske målsettinger i Samhandlingsreformen Utarbeide målsettinger på andre områder som er viktige for oss og bringe dette på banen i forbindelse med reformarbeidet Planlegge hvordan vår egen organisasjon på alle nivå jobber for å sikre maksimal innflytelse

31 UTFORDRINGER Egen organisasjon Koordinering Faglig perspektiv Øke kvaliteten på tjenestene Kompetanse og utdanning Profesjonskamp Heltid

32 Forebyggende temaer – hvor jobbes det med dette? Tobakk Alkohol og andre rusmidler Kosthold Fysisk aktivitet Miljørettet folkehelsearbeid Forebygging av skader og ulykker Psykisk helse Sosiale påvirkningsfaktorer

33 …og hva med Lærefremmende aktiviteter Omsorgssvikt ”Drop-out” Sosial atferd Sykdomsreduserende eller helsefremmende

34 Hva gjør dere nå ?

35 Samhandlingsreformen berører alle Så hvorfor ikke et felles møte med alle seksjoner hvor temaene bringes inn? SKKO vet hva som er vårt interessefelt for bedre samordning av tjenestene – til de beste for barn, unge og voksne


Laste ned ppt "SEKSJONSKONFERANSEN 2011 Bjørn Christiansen, avdelingsleder Seksjon kirke, kultur og oppvekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google