Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 N YE LOVER OG FORSKRIFTER RELATERT TIL PLANLEGGING OG ANSVAR Bokn 29.11.2011 Pål Iden, fylkeslege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 N YE LOVER OG FORSKRIFTER RELATERT TIL PLANLEGGING OG ANSVAR Bokn 29.11.2011 Pål Iden, fylkeslege."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 N YE LOVER OG FORSKRIFTER RELATERT TIL PLANLEGGING OG ANSVAR Bokn 29.11.2011 Pål Iden, fylkeslege

2 2 Nye lover fra 01.01.2012 • Ny Folkehelselov • Ny love om kommunale helse- og omsorgstjenester • Med diverse forskrifter, og endringer i en rekke lover Avløser midlertidig lov om fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeidet + Tar opp i seg bestemmelser fra kommunehelseloven Smelter sammen tjeneste kapitlene i Sosialtjenesteloven og størstedelen av kommunehelseloven

3 3 Viktig: • Pliktsubjektene i Folkehelseloven er • Hele kommunen • Hele fylkeskommunen • (Beskriver også Statens aktørrolle) •

4 4 Folkehelseloven : Endringer fra høringsnotat og endringer i Stortinget • ”Helse i alt vi gjør” gjelder også staten • Lovforslaget ytterligere harmonisert med plan- og bygningsloven • Skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og medvirkning som prinsipp • Fylkesmannen regional tilsynsmyndighet • Tydeliggjøring av populasjonsperspektivet og mer vekt på levekår og helsefremming Og loven ble slik: 4

5 5 Folkehelsearbeid etter folkehelseloven • folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning • folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

6 6 § 7 Folkehelsetiltak ( 1 ledd ) – i endelig lov Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader- og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

7 7 | Perspektiver i samhandlingsreformen Helsetjenesten: Vri innsats mot forebygging og tidlig innsats mot risikofaktorer på individ- og gruppenivå SykdomHelse Folkehelsearbeidet: Innsats mot faktorer som påvirker risiko for hyppighet i befolkningen FolkehelseperspektivetTjenesteperspektivet FolkehelselovenHelse- og omsorgstjenesteloven Forebyggende helsetjenester Forebygging i tjenestene Lovpålagt avtalesystem mellom sykehus og kommuner Tilbud om ØH -Det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet friskliv

8 8 Det systematiske folkehelsearbeidet Oversikt §5 Planstrategi § 6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 8

9 9 Oversikt over lokale utfordringene er utgangspunkt for lokalt arbeid • Data fra folkehelseinstituttet er et utgangspunkt • Kommunen/FK må innarbeide informasjon ut fra lokal kontekst: • Fra tjenestene (§ 5b) • kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i • miljø og lokalsamfunn (§5 c) • Krav til analyse: vurdering av konsekvenser og årsaker 9

10 10 Statistikk og informasjons ­grunnlag Tre hovedkilder: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkes­kommunen gjør tilgjengelig b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgs­tjenestene c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn Vurdering av årsaker -hvorfor har denne utfordringen oppstått i vår kommune? -hva sier forskning om forhold som fører til denne utfordringen? - er dette forhold vi har kontroll over i vår kommune? Folkehelse ­utfordringer i kommunen - er det allerede strategier og tiltak på disse områdene? - forslag til tiltak som kan fremme folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, både på lang og kort sikt Konsekvenser -hvor viktig er de ulike funnene i vår kommune? - er det noe av informasjonen som tyder på forhold med store helse- konsekvenser? I Analysetrinn i oversiktsarbeid

11 11 Aktører og roller i olkehelsearbeidet • Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene (§ 20) • Fylkesmannen skal bidra til å iverksette nasjonal politikk, er klageinstans på miljørettet helsevern og er tilsynsmyndighet (§ 23) • Helsedirektoratet skal iverksette nasjonal politikk, pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid, utvikle nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid (§ 24) • Folkehelseinstituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger til kommuner og FK fra nasjonale kilder + gi veiledning (§ 25) Tittpå presentasn11


Laste ned ppt "1 N YE LOVER OG FORSKRIFTER RELATERT TIL PLANLEGGING OG ANSVAR Bokn 29.11.2011 Pål Iden, fylkeslege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google