Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsestatistikk – muligheter, hensyn, begrensninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsestatistikk – muligheter, hensyn, begrensninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsestatistikk – muligheter, hensyn, begrensninger
Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Dagsamling for folkehelsenettverket i Hedmark 20. april 2012

2 Helsetilstanden Levealder har økt Helsetilstanden bedre
Svært lav spebarns-dødelighet Kroniske sykdommer Sosiale helseforskjeller Livssstilsutfordringer (røyking, aktivitet, fedme, psykisk helse, rus m.fl.)

3 Folkehelselovens § 4:        Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.        Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.        Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

4 Folkehelselovens § 5:        Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.        Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.        Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt.

5 § 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket
Folkehelselovens § 21:        § 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket        Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 25, relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen.        Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

6 § 25. Nasjonalt folkehelseinstitutts ansvar
Folkehelselovens § 25:        § 25. Nasjonalt folkehelseinstitutts ansvar        Nasjonalt folkehelseinstitutt skal overvåke utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne, samt drive forskning på folkehelseområdet.        Nasjonalt folkehelseinstitutt skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter etter §§ 5 og 21. Opplysningene skal være basert på statistikk fra sentrale helseregistre, samt annen relevant statistikk. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon i den forbindelse. ---

7 Oversikt over folkehelseutfordringene
Utfordringene er utgangspunkt for hva som er kommunens ansvar Folkehelseinstituttet skal gjøre data tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner Fylkeskommunene skal bistå kommunene med data og med veiledning Kommunen/FK skal innarbeide lokal erfaringskunnskap, bl.a. fra helsetjenestene Krav til analyse: vurdering av konsekvenser og årsaker 7 7

8 ”Where is the wisdom we have lost in knowledge, and where is the knowledge we have lost in information?” (T.S. Eliot) 8 8

9 ”Where is the wisdom we have lost in knowledge, and where is the knowledge we have lost in information?” (T.S. Eliot) 9 9

10 Aktuelle tema i oversiktene
Befolkningsdata (forventet levealder, andel over 80 år, nettoinnflytting mv) Økonomiske vilkår (andel lavinntekt mv) Arbeid (arbeidsløshet, sykefravær mv) Utdanning og skole (frafall i vgs, utd.nivå) Miljø (vannkvalitet, luft, trygge skoleveier) Sosial tilhørighet og nettverk (frivillighet mv) Levevaner (kosthold, tobakk, fysisk aktivitet) Helse og sykdom (psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer, kreft, type 2 diabetes mv) 10 Folkehelseloven

11 Utdanningsnivået i Hedmark
Grunnskole Vid. skole Høyskole/ universitet Hedmark 36,1 43,0 21,0 Landet 29,4 42,7 27,8 Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå /grunnskolepoeng

12 Eksempel på sosiale helseforskjeller
I Hedmark er det lavt utdanningsnivå: 21% med høyskole/universitetsutdanning mot 28% på landsbasis

13 Viktig å huske: Ikke la seg blende av tallene
Samvariasjon er ikke det samme som årsak/virkning Statistiske sammenhenger har ikke direkte betydning på smågruppe/individnivå (”My uncle Norman………”) Mye av helseforskjellene bygger på forskjeller i levekår og til slutt: viktig med et blikk for helheten! 13 Folkehelseloven


Laste ned ppt "Folkehelsestatistikk – muligheter, hensyn, begrensninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google