Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Samhandlingsreformen – Veien videre….. bærekraftig utvikling for framtidas behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Samhandlingsreformen – Veien videre….. bærekraftig utvikling for framtidas behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Samhandlingsreformen – Veien videre….. bærekraftig utvikling for framtidas behov

2 Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler Mål: •Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremming og forebygging •Dempet vekst i bruk av sykehustjenester •Mer helhetlige og koordinerte tjenester Virkemidler: •Lover og forskrifter •Avtaler •Eierstyring av spesialisthelsetjenesten •Faglige styringsverktøy •Planarbeid •Ny finansieringsmodell

3 Forutsetninger •Verken kommunene eller helseforetakene vil makte å møte morgendagens helseutfordringer hvis vi forsetter i samme spor som i dag. •Kommunene styrkes gjennom sine tilbud og de samhandlingsopplegg som etableres, og derved reduseres presset på innleggelser og reinnleggelser. Større deler av behandlingen utføres der folk bor. •Rask utskriving fra sykehuset, bruk av spesialisthelsetjenesten til det de er best på.

4 Grunnleggende forutsetning: •å etablere en felles forståelse i kommuner og helseforetak av –Målgruppe –Utfordringsbilde –Løsningsforslag –Ønsket måloppnåelse.

5 Grunnmuren ”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

6 Samhandlingsreformens betydning for spesialisthelsetjenesten •Forskyving av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten til mer fokus på kommunehelsetjenesten. •Spesialisthelsetjenesten enda ”spissere” •Kompetanseutveksling. •Utviklingsmuligheter for lokalsykehusene i nært samarbeid med kommunene. •Samhandlings- og koordineringsfunksjonen en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring. •Konsentrere seg om oppgaver der sykehusene har sitt fortrinn •Helhetlige pasientforløp med sikte på å lede pasienten dit kompetansen finnes. Helse Sør-Øst er godt forberedt på samhandlingsreformen. ”Plan for strategisk utvikling” og ”Omstillingsprogrammet mot 2020 – hovedstadsprosessen” har det samme hovedsyn på helse-Norges utfordringer som samhandlingsreformen

7 Hovedtrekk framover – Nasjonal Helseplan Spesialisthelsetjenesten: -Se tjenesten under ett, inkl. avtalespesialister -Desentraliserte tilbud til de store sykdomsgruppene -Videreutvikling i takt med endringene i kommunene -Ytterligere spesialisering, samtidig utvikling av desentralisering -Lovpålagt samhandling (avtaler/fora, lokale samarbeidsprosjekter, felles planprosesser)

8 Krav til foretakene •Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra – hovedarena for de store sykdomsgruppene •Krav om å inngå i lokale samarbeidsprosjekter der det er kostnadseffektivt og gir like gode, eller bedre tjenester. •Tjenestene skal understøtte kommunenes nye rolle •Ved omstillinger skal brukere, ansatte og kommuner tas med. •Behov for breddekompetanse ved små sykehus skal legges til grunn ved funksjonsfordeling •Samarbeid om samlokalisering av lokalsykehus og DMS •Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanseutveksling og – oppbygging i kommunene. •Ventetiden skal ned og det skal ikke være fristbrudd •Samhandlings- og koordineringsfunksjonen skal ha en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring

9 Kompetanse og rekruttering Avgjørende for å lykkes med reformen Mål: - Bedre fordeling av helsepersonell mellom kommuner og sykehus -Betydelig kompetanseheving i kommunehelsetjenesten Virkemidler: - Utdanne tilstrekkelig personell med riktig kompetanse -Arbeide systematisk med kompetanseheving – spes. I kommunene -Stimulere til systematisk kompetanseoverføring på tvers og mellom nivåene -Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt og etablering av samarbeidsavtaler og –fora er sentralt.

10 Lars Hanssen på Helsekonferansen 2010:

11

12 Spørsmål som må løses •Hvor stor andel av sykehusbruken kan påvirkes av gode effekter av forebyggende tiltak.. •Hva påvirker henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten.. •Hva er et godt pasientforløp.. •Hvordan identifisere forhold som bør endres for å understøtte god lokal oppgaveløsning....?

13 Utfordringer •Hvordan sikre (og måle) at tiltakene har effekt? •Usikre/varierende rammebetingelser •Effekter for pasientene •Hvordan monitorere evt. uønskede virkninger av reformen? •Fastlegenes ansvar og mulighet mht. å vurdere andre tiltak enn innleggelse i sykehus? •Oppgjørsordninger – unngå byråkrati. •Avtaler - sikre at disse blir gode verktøy for aktørene

14 God samhandling krever øvelse


Laste ned ppt "- Samhandlingsreformen – Veien videre….. bærekraftig utvikling for framtidas behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google