Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen - Utfordringer og virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen - Utfordringer og virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen - Utfordringer og virkemidler

2 Hva er diagnosen? Analysen kan grovt oppsummeres i 4 punkt: 1.Ingen system som understøtter pasientens samlede behov 2.Mange av pasientene håndteres på et nivå som verken gir optimal kostnadseffektivitet eller god kvalitet 3.Vi kommer for seint til i sykdomsutviklingen. Vi bruker mye på reparasjon, mindre på forebygging og mestring 4.Den demografiske utviklingen gjør at problemet blir verre, og kan true samfunnets bæreevne

3 Ingen system som understøtter helheten

4 Mange av pasientene kan behandles på en bedre måte • Utskrivningsklare pasienter som venter på et tilbud i kommunene representerer ca 150 000 liggedøgn per år • En del av pasientene (som i dag i hovedsak innlegges på sykehus som ø.hjelp) kunne fått et alternativt tilbud i kommunen dersom dette fantes. Dette representerer ca 400 000 liggedøgn per år

5 Feil i prioritering av ressursinnsats

6 Den demografiske utviklingen truer samfunnets bærekraft

7 Personellutfordringen  I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid  Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider  …. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning…. Behov for endring!

8 Hva står på resepten? - Tiltak for å møte utfordringene  Styrking av pasientens posisjon - økt vekt på å organisere tjenestene ut fra pasientforløp  Styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid  En ny og oppgradert kommunerolle, båre ressurs- og oppgavemessig  Nasjonal styring av IKT – økt samordning  Nasjonal helseplan – Et overordnet politisk plansystem bl.a. for å kunne gjøre mer helhetlige prioriteringsbeslutninger

9 En ny kommunerolle - Hva er virkemidlene?  Oppgradere eksisterende, og tilføre nye oppgaver ­ Eks.: Skolehelsetjeneste, ulike lavterskeltilbud ­ Eks.: Lokalmedisinske sentra, Lærings- og mestringssentre  Økt fokus på kompetanseoppbygging (utdanning og forskning) ­ Det vil være behov for styrking av en rekke yrkesgrupper  Styrket legetjeneste, og mer kommunal styring av fastlegene ­ 50 % økning i antall fastleger ­ Kortere pasientlister og mer tid til offentlige oppgaver som f.eks tilsynsleg.

10 - Hva er virkemidlene? (2)  Lovverket ­ Eks.: Lovfeste nye oppgaver ­ Eks.: Lovfeste samarbeidsavtaler  Interkommunalt samarbeid ­ For de kommunene som er for små til selv å løse de nye oppgavene  Finansieringsordninger ­ Eks.: Forebyggende arbeid. ­ utskrivningsklare pasienter, ­ Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten  Sterk styring av tildeling av legehjemler

11 Kommunehelsetjenesten Før, istedenfor, etter – sykehus Lokalmedisinsk senter i kommunen (DMS, sykestue, intermed.enhet) Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten • Legetjenester • Hjemmesykepleie • Heldøgns omsorg • Sykehjem • (Sosiale tjenester) • Folkehelse – forebygging • ”Før, istedenfor, etter” sykehus • Tverrfaglige team • Læring og mestring • Ambulante team •Desentraliserte spesialisthelsetjenester

12


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen - Utfordringer og virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google