Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Høring 1.Ny lov om helse og omsorg 2.Ny lov om folkehelse 3.Innspill til ny nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Høring 1.Ny lov om helse og omsorg 2.Ny lov om folkehelse 3.Innspill til ny nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Høring 1.Ny lov om helse og omsorg 2.Ny lov om folkehelse 3.Innspill til ny nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester Dette er virkemidler for å gjennomfør samhandlingsreformen Høringsfrist er 18. januar 2011 Behandling:  Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet  1. februar 2011 Bystyrekomiteen for helse-, sosial- og omsorg  15. februar 2011 Bystyret

2 Bakgrunn

3 Linker til høringssakene Lov om folkehelse hoeringsdok/2010/horing1.html?id= Helse og omsorgslov hoeringsdok/2010/horing2.html?id= Innspill til nasjonal helse- og omsorgsplan https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

4 Ny lov om folkehelsearbeid

5 Fig. 9 Utvikling i levek å rsindeks – Drammensregionen 2000 – 2008 [1] [1]  Sosiale forskjeller i levevaner og forekomsten av livsstil- sykdommer gir også utslag i befolkningens dødelighetsmønster.  I begrepet livsstil ligger det at vi selv velger våre levevaner, men dette er en sannhet med modifikasjoner.  Systematiske forskjeller i helseatferd; som hva man spiser, grad av fysisk aktivitet og røyking viser seg å henge sammen med forskjeller i sosiale og økonomiske forhold, som inntektsnivå og utdanningslengde. [1] [1] H ø y verdi = d å rlige levek å r Lav verdi= gode levek å r

6 Forslag til ny folkehelselov Hovedtrekk i lovforslaget: 1.Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 2.Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven 3.Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert, slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger tilgjengelig og understøtte kommunene 4.En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i regional planstrategi. 5.Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer

7 Helsetjenesten og så hjem…….

8 Ny lov om helse- og omsorgstjenester

9 Forslag til ny lov om helse og omsorg Hovedtrekk i lovforslaget: 1.Felles lovverk for helse- og sosialtjenesten 2.Helsepersonelloven skal gjelde for alt personell 3.Forvaltningsloven skal gjelde 4.Kommunens ”sørge for”-ansvar 5.Kommunens plikter – kap11 – tilrettelegge for fleksible løsninger 6.Økt aktivitet i kommunen – oppgaver overføres fra spes.htj til kommunen. 7.Økt kommunalt ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid kap 14 8.Videreføring av kommunelegeordningen 9.Fastlegeordningen 10.Kommunens ansvar for undervisning, praktisk opplæring og videre- / etterutdanning

10 Hovedtrekk i lovforslaget: 11. Forskning – kap Forsvarlighetskrav på systemnivå kap Lovfestet krav til systematisk kvalitetsforbedringsarbeid – kap Pasientrettigheter 15. Lovfestet plikt til koordinerende funksjon og IP – Kap 22 og Kommunesamarbeid kap Lovfestet avtalesystem kap Klagebehandling og tilsyn 19. Kommunal medfinansiering – kap Kommunalt finaniseringsansvar for utskrivningsklare pasienter 21. IKT Kap Tvang og makt - utviklingshemmede kap Tiltak og tvang – rusmiddelavhengige kap Pasient og brukermedvirkning kap Beredskapsarbeid kap Lovfestet krav om politiattest for alt helse/sos- personell kap Evt. kommentarer til ”Andre forslag” – Kap 38

11 Innspill til nasjonal helse- og omsorgsplan https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

12 Innspill til ny helse- og omsorgsplan 1.Folkehelse –Nasjonale folkehelsetiltak –Lokalt folkehelsearbeid –Beredskap og smittevern –Annet? 2.Fremtidens kommunehelsetjeneste –Forebyggende helsetjenester –Legetjenester i kommunene –Pleie- og omsorgstjenester –Rehabilitering og habilitering –Annet? 3.Helhet og sammenheng - Sykehusstruktur - Tilgjengelighet - Akuttmedisin - Desentraliserte spesialisthelsetjenester - Finansiering - Psykisk helse og rus

13 4. Ny pasientrolle - Pasientforløp og brukermedvirkning - Frivillig arbeid og ideelle organisasjoner 5. Kvalitet og faglighet - Kvalitet og læringskultur - Forskning og innovasjon - Kunnskap i helsetjenesten - Pasientsikkerhet - IKT, e-helse og personvern - Helseregistre og biobanker - Legemidler og legemiddelbruk 6. Helsepersonell - Utdanning og rekruttering - Ledelse og arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Høring 1.Ny lov om helse og omsorg 2.Ny lov om folkehelse 3.Innspill til ny nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google