Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til vegen videre Værnes 18. november 2013 Erfaringskonferanse om kommunalt ø.hjelp døgntilbud KS og Helsedirektoratet Tor Åm Prosjektdirektør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til vegen videre Værnes 18. november 2013 Erfaringskonferanse om kommunalt ø.hjelp døgntilbud KS og Helsedirektoratet Tor Åm Prosjektdirektør,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til vegen videre Værnes 18. november 2013 Erfaringskonferanse om kommunalt ø.hjelp døgntilbud KS og Helsedirektoratet Tor Åm Prosjektdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; 05.07.20142 Utfordrings-bildet; Vi må gjøre endringer! Tiltak; 1. Dempe veksten i behov for helsehjelp 2. Et bedre helsevesen

3 Helse- og omsorgsdepartementet Erfaringer 2012 - 2013 • Reformen oppleves som nødvendig og riktig i kommunene • Bekymring for finansieringen • Likeverd i samarbeidsforholdet? • Skepsis til reformen i sykehusene; • Mulig å få til endring? • Vanskelig med nullsums-finansiering • Lovpålagte avtaler på plass – men ikke tatt i bruk over alt? • Betydelig reduksjon i antall liggedøgn for utskrivingsklare • Kommunal medfinansiering; • Stor interesse for forbruk av spesialisttjenester i kommunene • Kommunale ø. hjelp døgntilbud under utbygging • Gjennomføringsapparatet synes å fungere • Mye gjenstår; • Satsing innen rus, psykisk helse og rehabilitering • Utnytte kompetansen innen allmennlegetjenesten • Ny brukerrolle • Folkehelse-satsingen 5. juli 20143

4 Helse- og omsorgsdepartementet Ny regjering • Analysen bak- og målene for reformen står fast • Samhandlingsreformen skal videreføres med full styrke! • Noen virkemidler i reformen vil bli påvirket av valgresultatet; • Kommunal medfinansiering i dagens form skal avvikles - Hva kan være alternative insentiv? • Tydeligere kvalitetskrav til kommunehelsetjenesten • Opptrappingsplan for rehabiliteringsområdet • Styrk tilbudene innen psykisk helse og rus • Fritt behandlingsvalg - konsekvenser? • Kommune-reform; • Økt ansvar og flere oppgaver til kommunene 5. juli 20144

5 Helse- og omsorgsdepartementet Hvorfor kommunale ø.hjelp døgntilbud? Tilgang til helsetjenester – ulike kulturer 5 Spesialisthelsetjenesten; •Inntak; 365 dager i året, 24 timer pr døgn Kommunehelsetjenesten; •Inntak; Utenom legevakt; bare på dagtid, daglig?? Planlagte tilbud Ikke-planlagte tilbud Planlagte tilbud Ikke-planlagte tilbud 30% 70% 1% ?? 99% ?? 5. juli 2014 5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Nye oppgaver for spesialisthelsetjenestens 1.Helsefremmende og forebyggende arbeid; • Bidra til å dempe behovet for helsetjenester 2.Desentralisere tjenester der dette er mulig; • Poliklinisk virksomhet og ambulante tjenester i samarbeid med kommunene 3.Bygge ut støttetjenester for kommunene; • Tilgjengelig breddekompetanse for rådgivning/ dialog; tlf, videokonferanser etc • Utplassering av diagnostisk utstyr; service på sentralisert tolkning • Samarbeid om å finne de rette pasientene for kommunale ø.hjelp døgntilbud? • Andre ønsker/ behov? 6

7 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 1; Folkehelse Folkehelsemeldingen; • Norge skal være blant de tre landene i verden som har lengst levealder • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen 7

8 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 2 Ny arbeidsfordeling; Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste • Spesialisthelsetjenesten; • Vekst for å; • Kunne håndtere demografisk utvikling • Kunne ta i bruk nye utrednings- og behandlingsmuligheter • Bedre kvalitet • Etterkomme økende forventninger • Kommunehelsetjenesten; • Vekst for å; • Avlaste spesialisthelsetjenesten for oppgaver som kan håndteres i 1. linje • Bedre kvalitet • Bedre ressursutnytting • Bedre rekruttering

9 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 3 Dempe veksten i spesialisthelsetjenesten; 9 Tid Ressurser/ bemanning Tid Effekt av samhandlingsreformen; folkehelsesatsing og effektivisering av helsetjenestene • Økende behov og økt kapasitet • Økt kvalitet • Kortere ventetid • Ingen fristbrudd

10 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 4 Samhandling; Tjeneste- og profesjonsorganisering Kommune- helsetjenester Kommune- helsetjenester Spesialist- helsetjenester Forløpsorganisering; Utredning, behandling, rehabilitering, omsorg; MESTRING

11 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 5 En enda bedre allmennlegetjeneste; • Fastlegeforskriften; • Tjenesten et kommunalt ansvar • Det kan stilles kvalitets- og funksjonskrav • Presiserer listeansvaret for alle på lista • Krav om rapportering • Mulighet; • Avtaler mellom kommuner og sykehus om forløp, grenseoppgang, krav til henvisninger, epikriser og oppfølging mellom sykehus og kommuner • Fastlegene må rådføres! • Avtaler mellom kommunen og fastlegene om oppfølging av slike faglige krav 11

12 Helse- og omsorgsdepartementet Ønsket utvikling 6 En ny brukerrolle • Kvalitet på tjenester; • Tjenesten oppfyller lovkrav • Tjenesten oppfyller faglige krav • Tjenesten oppfyller brukernes forventninger • Opplevd kvalitet forutsetter bruker/ pasientmedvirkning både på individ- og systemnivå • Hvordan gjør vi dette bedre enn i dag? 5. juli 201412

13 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen - Vegen videre; • God start – men det blir vanskeligere nå! • Arbeidsmåter og kulturer skal endres • Reelt likeverd skal realiseres i praktisk samarbeid • Hva kreves; • Lokale initiativ, lokal ledelse, organisasjonskulturer og vilje til å prioritere dette arbeidet • Ta i bruk avtaler og nye dialogarenaer • Tåle motstand og vanskeligheter • Ydmykhet og tilpasningsevne mht ting som ikke fungerer • Forventninger til partene; • Følge opp krav til endring av egen virksomhet • Søke å løse konflikter og vanskeligheter lokalt – og bygge nye kulturer på slike løsninger • Omstillinger må skje synkront og etter avtale • Statlig innsats; • Erfaringsoverføring, veiledning, utdanning, styringsdata, IKT, tilsyn mm 13

14 Helse- og omsorgsdepartementet Ønske om mer informasjon? Behov for bistand? • www.regjeringen.no/samhandling www.regjeringen.no/samhandling • Nasjonalt nettverk for samhandling; Prosjektdirektør Tor Åm Tlf; 911 12 137 E-post; tor.am@hod.dep.no 14


Laste ned ppt "Forventninger til vegen videre Værnes 18. november 2013 Erfaringskonferanse om kommunalt ø.hjelp døgntilbud KS og Helsedirektoratet Tor Åm Prosjektdirektør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google