Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunen og samhandling - utfordringer Arbeidsseminar i Helsedirektoratet 10. november 2009 Kommunaldirektør Tor Åm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunen og samhandling - utfordringer Arbeidsseminar i Helsedirektoratet 10. november 2009 Kommunaldirektør Tor Åm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunen og samhandling - utfordringer Arbeidsseminar i Helsedirektoratet 10. november 2009 Kommunaldirektør Tor Åm

2 Ansvar for individrettede tjenester Egen mestring/ privat nettverk Helse Utdanning Bolig Økonomi Kultur/ fritid Arbeid Familie/ oppvekst Omsorg KommuneHelseforetakNAVFylkeskommune

3 Kontaktflate sykehus og kommune •> 27.000 innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim •Bare 12 % legges inn av fastlegen •94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj. •Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år •Årlig er det 3.800 innleggelser av personer 80+ fra Trondheim •Gjennomsnittlig liggetid ved somatiske sykehus redusert fra 7,5 til 4,8 døgn på 20 år – videre utvikling? •Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige! •Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes!

4 Hvordan påvirke samhandlingen •Juridiske krav •Lover eller forskrifter som pålegger rett adferd •Økonomiske incentiv •Økonomiske stimuli for å sikre rett adferd •Faglige krav •Faglige normer; hva kreves, hva er godt nok •Krav til koordinering •Organisering •Behandlingskjeder; beskrive hvem som gjør hva når •Arena for dialog; legge til rette for rett adferd •Tilrettelegging for koordinering •Kulturbygging •Planlagte grep for å bygge holdninger

5 Behandlingskjeder gir resultat; Samhandling nytter!! •Tiltak; •Slagbehandlingskjeden i Trondheim (Indredavik) •Akutt syke eldre med mange sykdommer (Saltveit) •Intermediæravdeling (Garåsen) •Dokumentert effekt; •Redusert dødelighet •Færre reinnleggelser •Redusert behov for hjelp i hjemmet •Flere klarer seg selv

6 Organisering for samarbeid Helse- og velferdskontor;  Mottak  Vurdering  Vedtak om tjenester  Koordinering  Evaluere effekt Interne, kommunale tjenester Eksterne tjenester Forpliktende samarbeidsavtaler Somatikk, psykiatri, politi, fengsel, frivillige lag og organisasjoner, den norske kirke, Nav-organisasjonen, ……

7 Ny organisering, nye muligheter Felles mottak Offentlig servicekontor HV-kontorOV-kontor NAV- kontor

8 Kulturbygging for samhandling •Samhandling som strategi – ikke for å være høflig •Brukerinnflytelse – sikrer fokus på det som er viktig •Felles behovsanalyser –felles oppfatning av utfordringer •Felles planer for å løse felles utfordringer •Felles kompetansebygging •Flyt-stillinger •Avvikssystem – felles læring av feil, problem, uenighet •Fokus på å bygge hverandre gode; •Mediestrategi •Hvordan snakker vi om hverandre •Legge til rette for å bygge gjensidig respekt og likeverd •Kulturbyggingen er ikke noe du blir ferdig med!

9 1) Faglige utfordringer; Helsetrappa Forebygging & helsefremmende arbeid Intermediær- tilbud Fastlegeordning Hjemmetjeneste Øvrige helse- og omsorgstjenester Spesialist- helsetjeneste

10 Utfordringer i helsetrappa •Kompetanse •Stimulere til forskning på tilbud og tjenester både i 1. linje, 2. linje, organisering og samhandlingen •Tiltak må bygges på kost/nytte-vurderinger •Helsefremmende og forebyggende arbeid •Prioritet nr. 1! •Helse og omsorgstjenester på 1. linjenivå •Fokus på tiltak som demper presset på innleggelser og øker muligheten for å ta pasienter raskt ut fra sykehus •Intermediærtilbud; •Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet •Spesialisthelsetjenesten; •Utormes som en del av et samlet tilbud •Stikkord for utforming; frekvens, lokalisering, kompetanse

11 2) Juridiske/ avtalemessige utfordringer •Styring med fastleger og fysioterapeuter m. avtale •Det offentlige må kunne stille krav til kvalitet, samhandling og prioritering •Krav til oversikt over risikogrupper og oppfølging av disse •Vi må sikre nært samarbeid mellom de ulike aktørene i helsetjenesten horisontalt og vertikalt •Nasjonale kvalitetsmål/ standarder og indikatorer for kvalitet •Vi trenger modige politikere som tør si hva som er ”godt nok”

12 3) Økonomiske utfordringer •Den som har utgiftene må også få ”gevinsten” •Hvordan? •Finansiering av tilbud mellom 1. og 2. linje må komme på plass •Finansiering kan knyttes til krav om forpliktende samarbeidsavtaler •Vi må få på plass interkommunale tilbud for å sikre gode behandlingskjeder mellom nivåene •Kommunal medfinansiering •20% av alle innleggelser? •50% på utvalgte grupper? •100%? •Pukkel-penger? •Penger til å bygge opp alternativ før effekten kommer e

13 4) Organisatoriske utfordringer Staten 4 regionale helseforetak KS 430 kommuner av ulik størrelse, organisering, politisk styre… Lov Forskrift Øremerking Styrings- dokument ?

14 Organisering for samhandling og likeverd Staten 4 regionale helseforetak Lov Forskrift Øremerking Standarder Styrings- dokument Standarder Fagråd (adm + politisk) for 430 kommuner

15 Samhandlingsreformen – quo vadis?


Laste ned ppt "Kommunen og samhandling - utfordringer Arbeidsseminar i Helsedirektoratet 10. november 2009 Kommunaldirektør Tor Åm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google