Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling

2 Bakgrunn •Folkehelsemeldingen (2002 -2003) •St.mld 20 om sosial ulikhet (2006-2007) •Ny Plan- og bygningslov (01.07.09) med krav til helsehensyn •Samhandlingsreformen (2008-2009) •Innst. 212 S (2009-2010): Helse- og omsorgskomiteen ber om tydeliggjøring av kommunenes helseansvar i nytt lovverk og fremheving av folkehelseperspektivet •To nye lover; Folkehelseloven og helse- og omsorgsloven (01.01.2012)

3 Juridisk forankring i pbl. Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3 - 1: Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til forebygge kriminalitet

4 Egen- omsorg Nettverk Kommune Sykehus Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Spesialisthelseloven Plan- og bygningsloven Samhandlingsreformen og lovverket BEFOLKNINGSANDELBEFOLKNINGSANDEL GRAD AV SPESIALISERING

5 Egen- omsorg Nettverk Kommune Sykehus Folkehelseloven BEFOLKNINGSANDELBEFOLKNINGSANDEL GRAD AV SPESIALISERING •Tverrfaglig, lagt til kommunen •Retter seg mot samfunnsstrukturer •Skal holde oversikt og identifisere helsetrusler •Skal gi en friskere befolkning

6 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven •§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid …skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. … skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. TVERRFAGLIGHET, - IKKE HELSETJENESTE Utfordrer organisering

7 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts. •§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Videreføring og videreutvikling av krav i någjeldende khtjlov. - helsetilstand: sykdomsforekomst - påvirkningsfaktorer: levekår som oppvekstforhold, fattigdom/inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon osv. OVERSIKTEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG (Nytt krav)

8 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts. •§ 6 Mål og planlegging –Oversikten etter § 5 skal brukes i planstrategiarbeidet med referanse til pbl § 10-1 •Kapittel 3 Miljørettet helsevern –Er flyttet ”på rot” fra khtjl •§ 28 Beredskap –Inkluderer kjemikalieberedskap (Nytt krav)

9 Loven er forvaltningsovergripende •Kap 2 Kommunene: Ansvar for lokalt folkehelsearbeid, tverrfaglighet, politisk forankring og planforankring. •Kap 4 Fylkeskommunen: Ansvar for regional utvikling og planlegging, være pådriver og samordne, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. •Kap 5 Fylkesmannen: Ansvar for nasjonal politikk, kunnskapsbasering, råd og veiledning samt tilsyn. •Kap 5 Sentral stat (FHI og Hdir): Ansvar for overvåke, utvikle nasjonale normer og standarder, forskning, samt bidra med relevant statistikk.

10 Påvirkning i planleggingen Momentliste utarbeidet, - sjekkpunkter til bruk i planlegging. (Hdir. IS-0333) De foreslåtte sjekkpunktene er: •Arbeidsdeltakelse •Utdanning •Inntekt •Boligforhold •Sosial tilhørighet og tilgjengelighet •Planlegging av lovpålagte tjenester •Ytre miljøfaktorer •Individuell helseadferd

11 Ny lov om folkehelse - oppsummering •Legger føringer for organisering, - tverrfaglighet •Tilleggskrav på faginnhold: kjemikalieberedskap •Legger føringer for arbeidsmetoder, –Krav til skriftlig oversikt –Krav til bruk av oversikten i planstrategiarbeidet


Laste ned ppt "Ny lov om folkehelsearbeid Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google