Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester, koordinering og samarbeid om barn og unge med habiliteringsbehov Bydel Grorud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester, koordinering og samarbeid om barn og unge med habiliteringsbehov Bydel Grorud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenester, koordinering og samarbeid om barn og unge med habiliteringsbehov
Bydel Grorud

2 Grorud helsestasjon Lege – rutinekontroller, evt. henvisning til spesialisthelsetjenesten Jordmortjeneste Helsesøstertjeneste 0-5 år: helsekontroll, vaksiner språkoppfølging veiledning Skolehelsetjeneste opp til 20 år helsesjekk, vaksiner og veiledning Helsestasjon for ungdom opp til 23 år

3 Grorud helsestasjon Psykologtjeneste ungdomsskoletrinn (8.-10. klasse)
Familieveileder 0 - ca. 8-9 år Fysioterapitjeneste 0-18 år: fysikalsk behandling tekniske hjelpemidler tilrettelegging for aktivitet/ deltakelse i skole, barnehage veiledning Koordinering av individuelle planer, ansvarsgrupper

4 Pedagogisk team Barn under skolepliktig alder med spesielle behov
Spesialpedagogisk hjelp til barn opp til 6 år Støttepedagoger Spesialpedagoger Musikkterapeut

5 Rehabiliteringsavdelingen
Ergoterapi barn og unge (50% stilling) (+ fysioterapi og ergoterapi personer over 18 år) Tekniske hjelpemidler Boligtilpasninger Andre hjelpemidler; intern vurdering ergoterapeut –fysioterapeut helsestasjonen Koordinering av individuelle planer, ansvarsgrupper

6 Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
Bydelens bestillerenhet - enkeltvedtak Avlastning (individuell, i gruppe eller bolig) Støttekontakt Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fysioterapi (kjøp av tjeneste) Hjemmesykepleie Ledsagerbevis TT-kort

7 Avd. bolig, aktivitets- og miljøarbeidertjeneste
Oppfølging av støttetiltak, koordinering Iverksetting og oppfølging støttekontakt, treningskontakt, individuell avlastning Iverksetting og oppfølging bydelens BPA (Flere tjenester for brukere over 18 år) Koordinering individuelle planer, ansvarsgrupper Koordinerende enhet for individuell plan

8 Koordinerende enhet for individuell plan
Interne IP-prosedyrer og rutiner Opplæring, veiledning av koordinatorer Tildeling av: individuell plan ansvarsgruppe koordinator kontaktpersonordning Individuell plan frivillig Noen ønsker kun koordinator/ ansvarsgruppe

9 Når er individuell plan og ansvarsgruppe bydelens ansvar?
Bruker har helse- og omsorgstjenester eller tjenester på vei Ikke ved usikkert fremtidig tjenestebehov, ingen tjenester Unntak: komplekse og alvorlige diagnoser, sterkt nedsatt funksjonsevne, autisme… Ved «avslag» på IP og ansvarsgruppe: kontaktpersonordning samarbeidsmøter ved behov

10 Nærmere om nivåene for koordinering
Individuell plan Lovfestet rettighet Behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester Helhetlig, overordnet koordineringsplan Brukers plan Koordinator Rett til IP  kommunen skal tilby koordinator IP frivillig

11 Nærmere om nivåene for koordinering
Ansvarsgruppe Tverrfaglig samarbeidsgruppe - bruker, koordinator, samarbeidspartnere Regelmessige, forpliktende møter - bydel/ koordinator innkaller Ikke lovpålagt Arbeidsmetode - sikre tverrfaglig samarbeid, oppfølging individuell plan

12 Nærmere om nivåene for koordinering
Kontaktpersonordning Navngitt person i bydel Kontaktperson for bruker og samarbeidspartnere Kan delta på møter andre innkaller til «Veien inn til bydelen» Samarbeidsmøter i bydel Bydel innkaller Møter ved behov Vurdere IP/ ansvarsgruppe ved hyppig møtebehov over tid

13 Kvalitet på tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid
IP kvalitetsindikator  statistikk teller IP IP frivillig Annen «ressurskrevende» koordinering: ansvarsgrupper uten IP koordinator til praktisk hjelp og veiledning hyppige samarbeidsmøter Elektronisk IP - økt brukermedvirkning?

14 Hva fungerer bra i samarbeidet?
Gode, beskrivende epikriser/ utredningsrapporter Veiledning, opplæring spesielle diagnoser ASK-teamet Spiseteamet Samarbeid om barn med autisme – utredning, oppfølging Faste kontaktpersoner for fysioterapeuter

15 Hva fungerer bra i samarbeidet?
Initiativ til tettere samarbeid i enkeltsaker Noe større respekt for bydelens likeverdsvurdering Når Ahus gir tips til kurs

16 «Bestilling av helse- og omsorgstjenester»
Utfordringer - «Dette har du rett til!» Spesialisthelsetjenestens og brukers forventninger  Hva er mulig i bydel? «Bestilling» av IP/ ansvarsgruppe før bydel har/ skal tildele tjenester Bydelen fatter vedtak, tildeler helse- og omsorgstjenester En diagnose i seg selv ikke tilstrekkelig Fylkesmannen endelig klageinstans

17 «Bestilling av helse- og omsorgstjenester»
Utfordringer - søknad Forstått hva det anbefales å søke om? Finnes «bestilte» tjenester i bydelen? Søkes «riktige» tjenester? Forespeiles et realistisk omfang? Tidspunkt for «overføring» spesialisthelsetjeneste - bydel Saksbehandling tar tid ikke søke før avklart situasjon og behov

18 Andre utfordringer Tilstrekkelig kommunikasjon underveis
Sikre nødvendig informasjon alle instanser (samtykke) Større fokus på risikoer enn ressurser og utviklingspotensial? Spesifikke lokale utfordringer, befolkningens behov Stort behov for tolk Koordinatorrollen utfordrende Koordinator som eneste representant fra bydel

19 Hva ønsker bydelen mer av?
Generelle ønsker Mer informasjon om barnehabiliteringens tjenester Oversikt og kontaktinfo ansatte barnehabiliteringen Ahus kunnskap om bydelens lovverk, hva innvilges og når (vilkår) Ikke gi urealistiske forventninger Ikke love tjenester på vegne av bydel  bydel vedtaksmyndighet

20 Hva ønsker bydelen mer av?
Generelle ønsker Avklare forventninger i enkeltsaker, drøfte på forhånd Tettere samarbeid: telefonkontakt samarbeidsmøter deltakelse på ansvarsgruppemøter Større videreformidling av faglig kunnskap Rutine for formidling av kursinformasjon til bydelens tjenestesteder

21 Hva ønsker bydelen mer av?
Spesielle ønsker fra tjenestestedene Mer ambulant oppfølging: Kartlegging, observasjon og veiledning i hjemmet og arenaer bruker er på Veiledning inn i bydelens bemannede boliger Epikriser til skolehelsetjenesten Ergoterapi: Mer konkret om hensikt, hva skal kartlegges/ tilrettelegges Pedagogisk team: Opplæring i forhold til barn med PEG

22 Oppsummering – bedre samarbeid
Kontinuerlig fokus på samarbeidsrelasjon Jobbe med utfordringer og ønsker, se tidligere punkter Bli bedre kjent med hverandres arbeidsfelt og arbeidshverdag Felles undervisning, flere felles fagdager Annet?

23 Bydel Grorud


Laste ned ppt "Tjenester, koordinering og samarbeid om barn og unge med habiliteringsbehov Bydel Grorud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google