Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene

2 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15 Revidert lovverk: • Helse- og omsorgstjenestelov • Folkehelselov Samhandlingsreformen →Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 2

3 Hva er rehabilitering? Habilitering og rehabilitering er definert som ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet” 3

4 Habilitering og rehabilitering I spesialisthelsetjenesten •Helseforetak/sykehus •Private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner I kommunehelsetjenesten •Institusjonsopphold •Dagrehabilitering •Ergo/fysioterapitjeneste •Innsatsteam •Hjemme- /hverdags- rehabilitering 4 →Rehabiliteringstiltak inngår gjerne i øvrige tjenester

5 Bruker/pasient-grupper Rehabilitering et omfattende begrep: •Barnehabilitering og rehabilitering •Fysikalsk medisin og rehabilitering •Voksenhabilitering (nevrohabilitering) •Rusrehabilitering •Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) •Rehabilitering i psykisk helse •Rehabilitering hos eldre •Rehabilitering (attføring) i NAV •Tekniske hjelpemidler 5

6 Utfordring Oversikt over helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseloven) → ikke enkelt Oversikt over helsetjenester til befolkningen → noe enklere Spesialisthelsetjenester •Gjennomgående diagnosesystem (ICD-10) •NPR - Norsk pasientregister •Helseregistre •Sentralisert styringsmodell 6

7 Utfordring - førstelinjetilbud Kommunale helse- og omsorgstjenester •Ingen felles diagnosesystem •Ingen nasjonale aktivitetsdata •Fragmenterte tjenester Mulige indikatorer: •KOSTRA-data •IPLOS •Reseptregisteret •Diagnosekoder fra HELFO (fastleger) 7

8 Kartlegging i Oslo Noen systemfordeler •Oslostatistikken – tertialrapportering fra bydelene •Felles fagsystem for pleie- og omsorgstjenestene (Gerica) Kartlegging basert på •Sammenligning av rapporterte data (Oslostatistikk, KOSTRA, uttrekk fra Gerica) •Semistrukturerte intervjuer i bydelene Målgruppe •Rehabiliteringstiltak hos voksne med somatiske lidelser, sammensatte behov og/eller uavklarte tilstander 8

9 Organisatoriske forhold Koordinerende enhet: •Har bydelen/kommunen koordinerende enhet(er)? •Organisatorisk plassering (bestiller eller utførerenhet)? •Definerte personer eller ansvar tillagt tjenestested? Tjenestetilbud (utfører): •Eget innsatsteam? •Ergo/fysioterapi som egen tjeneste/avdeling eller integrert i andre hjembaserte tjenester? •Fysioterapeuter med driftsavtale? •Hverdagsrehabilitering? 9

10 Indikator, eksempel: Individuell plan 10 1 Bydel Gamle Oslo 224 2 Bydel Grünerløkka 179 3 Bydel Sagene 538 4 Bydel St. Hanshaugen 166 5 Bydel Frogner 173 6 Bydel Ullern 127 7 Bydel Vestre Aker 202 8 Bydel Nordre Aker 306 9 Bydel Bjerke 113 10 Bydel Grorud 157 11 Bydel Stovner 119 12 Bydel Alna 286 13 Bydel Østensjø 297 14 Bydel Nordstrand 194 15Bydel Søndre Nordstrand265 Sum 3201 Individuell plan: Antall IP pr 10 000 innbyggere. 1A: Barn og unge 0-18 år1B: Voksne 18-67 ”Andre”

11 Indikator, eksempel: Dagrehabilitering 11 1 Bydel Gamle Oslo8 2 Bydel Grünerløkka0 3 Bydel Sagene0 4 Bydel St. Hanshaugen0 5 Bydel Frogner90 6 Bydel Ullern0 7 Bydel Vestre Aker25 8 Bydel Nordre Aker0 9 Bydel Bjerke1 10 Bydel Grorud21 11 Bydel Stovner0 12 Bydel Alna0 13 Bydel Østensjø15 14 Bydel Nordstrand0 15Bydel Søndre Nordstrand0 Sum160

12 Oppsummering Rehabilitering er ikke en tjeneste eller et tiltak •Ingen gjennomgående diagnosebasert registrering •I beste fall et sett av indikatorer •Koordinerende enhet •Integrerte tjenestetilbud •Individuell plan – innføring av nettbasert IP •Koordinator uten nødvendigvis IP •Hjemme- /hverdagsrehabilitering •Institusjonens rolle •Behov for mer ensartet praksis for registrering av tiltak •Høyst usikkert statistikkgrunnlag 12


Laste ned ppt "Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google