Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene
Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene

2 Samhandlingsreformen
Nasjonal helse- og omsorgsplan Revidert lovverk: Helse- og omsorgstjenestelov Folkehelselov Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

3 Hva er rehabilitering? Habilitering og rehabilitering er definert som ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”

4 Habilitering og rehabilitering
I spesialisthelsetjenesten Helseforetak/sykehus Private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner I kommunehelsetjenesten Institusjonsopphold Dagrehabilitering Ergo/fysioterapitjeneste Innsatsteam Hjemme- /hverdags- rehabilitering Rehabiliteringstiltak inngår gjerne i øvrige tjenester

5 Bruker/pasient-grupper
Rehabilitering et omfattende begrep: Barnehabilitering og rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering Voksenhabilitering (nevrohabilitering) Rusrehabilitering Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Rehabilitering i psykisk helse Rehabilitering hos eldre Rehabilitering (attføring) i NAV Tekniske hjelpemidler

6 Utfordring Oversikt over helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseloven) → ikke enkelt Oversikt over helsetjenester til befolkningen → noe enklere Spesialisthelsetjenester Gjennomgående diagnosesystem (ICD-10) NPR - Norsk pasientregister Helseregistre Sentralisert styringsmodell 6

7 Utfordring - førstelinjetilbud
Kommunale helse- og omsorgstjenester Ingen felles diagnosesystem Ingen nasjonale aktivitetsdata Fragmenterte tjenester Mulige indikatorer: KOSTRA-data IPLOS Reseptregisteret Diagnosekoder fra HELFO (fastleger)

8 Kartlegging i Oslo Noen systemfordeler
Oslostatistikken – tertialrapportering fra bydelene Felles fagsystem for pleie- og omsorgstjenestene (Gerica) Kartlegging basert på Sammenligning av rapporterte data (Oslostatistikk, KOSTRA, uttrekk fra Gerica) Semistrukturerte intervjuer i bydelene Målgruppe Rehabiliteringstiltak hos voksne med somatiske lidelser, sammensatte behov og/eller uavklarte tilstander 8

9 Organisatoriske forhold
Koordinerende enhet: Har bydelen/kommunen koordinerende enhet(er)? Organisatorisk plassering (bestiller eller utførerenhet)? Definerte personer eller ansvar tillagt tjenestested? Tjenestetilbud (utfører): Eget innsatsteam? Ergo/fysioterapi som egen tjeneste/avdeling eller integrert i andre hjembaserte tjenester? Fysioterapeuter med driftsavtale? Hverdagsrehabilitering?

10 Indikator, eksempel: Individuell plan
Individuell plan: Antall IP pr 10 000 innbyggere. 1A: Barn og unge 0-18 år 1B: Voksne ”Andre” 1 Bydel Gamle Oslo 224 2 Bydel Grünerløkka 179 3 Bydel Sagene 538 4 Bydel St. Hanshaugen 166 5 Bydel Frogner 173 6 Bydel Ullern 127 7 Bydel Vestre Aker 202 8 Bydel Nordre Aker 306 9 Bydel Bjerke 113 10 Bydel Grorud 157 11 Bydel Stovner 119 12 Bydel Alna 286 13 Bydel Østensjø 297 14 Bydel Nordstrand 194 15 Bydel Søndre Nordstrand 265 Sum 3201

11 Indikator, eksempel: Dagrehabilitering
1 Bydel Gamle Oslo 8 2 Bydel Grünerløkka 3 Bydel Sagene 4 Bydel St. Hanshaugen 5 Bydel Frogner 90 6 Bydel Ullern 7 Bydel Vestre Aker 25 Bydel Nordre Aker 9 Bydel Bjerke 10 Bydel Grorud 21 11 Bydel Stovner 12 Bydel Alna 13 Bydel Østensjø 15 14 Bydel Nordstrand Bydel Søndre Nordstrand Sum 160 11

12 Oppsummering Rehabilitering er ikke en tjeneste eller et tiltak
Ingen gjennomgående diagnosebasert registrering I beste fall et sett av indikatorer Koordinerende enhet Integrerte tjenestetilbud Individuell plan – innføring av nettbasert IP Koordinator uten nødvendigvis IP Hjemme- /hverdagsrehabilitering Institusjonens rolle Behov for mer ensartet praksis for registrering av tiltak Høyst usikkert statistikkgrunnlag 12


Laste ned ppt "Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google