Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringskonferanse i Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringskonferanse i Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringskonferanse i Østfold 10.02.2012
Koordinerende enhet Koordinator Individuell plan

2 Koordinerende enhet HOTL § 7-3: Kommunen skal ha en KE for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med IP og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2. Funksjonen tillagt Enhet bolig og omsorg, Team omsorg Systemansvarlig 0,5 årsverk, rehab.konsulent 0,5 årsverk Sarpsborg Rådhus, 4 etasje Arne Holmstøen, leder

3 Nettverk for koordinerende enheter i Østfold
Iverksatt av sykehuset Østfold i 2007 som et IP-nettverk for kommunene i Østfold Endret navn i 2012 Mål for 2012; Nettverket ser på muligheten for å lage felles rammer og retningslinjer for koordinerende enheter i Østfold

4 Rehabiliteringsmetodikk
Tjenester og tiltak satt i system, og samarbeid mellom tjenesteytere og personer som trenger sammensatt, planlagt og koordinert bistand for å nå sine mål. Verktøy i rehabiliteringsmetodikken er: Ansvarsgruppe Koordinator Individuell plan Denne metodikken er i Sarpsborg kommune vedtatt i Bystyret og ansvarliggjør alle ansatte

5 Ansvarsgruppe Tverrfaglig samarbeidsforum
Brukere med omfattende og sammensatte behov Dette er pasient/brukers/pårørendes gruppe - ikke hjelpeapparatets!! Viktig: Ansvarsgruppearbeid kommer ikke i tillegg til annet arbeid, det er en måte å organisere arbeidet på!!!! En hovedkontakt/koordinator

6 Koordinator Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan Ingen krav til formell kompetanse For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter HOTL skal kommunen tilby koordinator, også der hvor det ikke er aktuelt med individuell plan, jfr § 7-2

7 Individuell plan Alle tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har lovfestet rett til en individuell plan jfr pasient-og brukerrettighetsloven § 2-5. Kommunen har plikt til å utarbeide en IP for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester jfr HOTL § 7-1 Ny lov og forskrift tydeliggjør kommunens ansvar for å utarbeide IP. Dersom pasient eller bruker har behov for tilbud etter både HOTL, Spes.helsetj.loven og psyk.helsev.loven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en IP, og at planarbeidet koordineres.

8 Langvarige og koordinerte tjenester
Med behov for ”langvarige tjenester” menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall mnd eller år. Det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av pasient/ brukers behov for IP, jfr HOTL § 7-1. Med behov for ”koordinerte tjenester” menes at behovet må gjelde to eller flere helse-og omsorgstjenester, dvs tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i sammenheng, jfr HOTL § 7-1.

9


Laste ned ppt "Rehabiliteringskonferanse i Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google