Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren….”

2 2 Forskrift IP •Forskrift om individuell plan er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Lov om arbeids – og velferdsforvaltningen FOR 2004 – 12 – 23 nr 1837

3 3 Individuell plan Individuell plan gir ikke bruker større rett til helse- og sosialtjenester enn det som følger av regelverket, men sikrer •Systematikk •Oversikt •Klar ansvarsfordeling •Framdrift

4 4 Koordinering IP •Koordinerende team tar opp evt henvendelser om IP. •Koordinerende team fatter evt avslag på IP – enkeltvedtak med klagerett. •Koordinerende team samordner tjenester til de som har rett til IP.

5 5 Orientering om IP •Orientering individuell plan Kan også være en erklæring om nei til IP, jfr. Folldals mal •Skriftlig henvendelse - kan bruke henvisningsskjema koordinerende team •Muntlig henvendelse •Eventuell samtykkeerklæring jfr. informert samtykke jfr. samtykkekompetanse •Skriftlig vedtak: koordinator, avslag, for å sikre klagerett

6 6 Individuell plan Planen skal være: •Individuell •Personlig – brukers plan! •Verktøy – ikke plan med fine ord •Realistisk •Forpliktende for alle som er involvert •Ikke tenk for vanskelig!

7 7 Brukers plan Brukermedvirkning på individnivå Planen gir bruker mulighet til: •Reell medbestemmelse ”Tjenesteytere må tre til side og la brukeren styre prosessene” = utfordring •Å ta mer grep om sitt eget liv •Økt verdighet •Innfri krav hjelpeapparatet stiller •Planen er viktig – prosessene er enda viktigere Lojale mot brukers mål

8 8 Fokus på bruker •Fokus bruker – fokus språk Få brukere tenker mål og delmål. Spørre hva er viktigst for deg å få gjort noe med (først)? Fagterminologi – ukjent for mange

9 9 Mal IP •Mal. Folldal kommune har en god mal. Bruk den! –Hvem har ansvar for hva sammen med bruker ” Den alminnelige ansvars – og funksjonsfordelingen mellom de ulike tjenesteytere legges til grunn ved gjennomføringen…..” FOR § 8. –Myndighet –Vedtaksførhet –Vise til andre planer, avtaler, treningsoppsett •Alternativet er blankt ark dersom bruker vegrer seg mot skjema / skjemavelde! •Bak planen – oversikt over eventuelle andre områder vi skal jobbe med

10 10 Kriseplan •Enkel kriseplan, der det er aktuelt. Hva er en krise for bruker Hvem oppdager vanligvis krisen(e) Hva skal du gjøre Hva skal vi gjøre Evt. fullmakt til å låse oss inn, kontakte pårørende og lignende

11 11 Koordinator •Koordinator –Hvilken rolle? –Ordinære oppgave – ansvarsfordelinger er ikke endret med IP! –Hvem kan være koordinator? ”…sikre at en tjenesteyter har hovedansvar for oppfølgingen av tjenestemottaker…” FOR § 2 a –Oppgaver avhenger av fordeling i henhold til IP –Kommunen har naturlig koordineringsansvar, men kan vurdere koordinator fra spesialisthelsetjenesten også.

12 12 Forts. koordinatorrolla •Koordinatorer - Folldals strategi…….. - plukke fra et lite korps av koordinatorer? - opplæring i plenum, behov? - opplæring individuelt, behov? - spre de gode historiene, erfaringene

13 13 Ansvarsgrupper •Ansvarsgrupper –Ikke direkte sammenheng IP – ansvarsgruppe –Praktisk måte løse samarbeid på –Koordinator leder arbeidet = ta styringa! –Hvem skal med –Foreldre / pårørendes rolle –Hyppighet

14 14 Individuell plan •2 skritt fram og 1 tilbake….. likevel går det framover  •Jobben vår er ikke å gi opp brukerne, det greier de godt nok selv! •Vurdere selvhjelpgrupper / likemannsarbeid. Også det kan være del av en plan.

15 15 Praktisk øving •Vi bruker malen aktivt. Eksempler: –Eldre med sammensatte behov –Rusmisbrukere / LAR-brukere –Barn med sammensatte behov –Slagpasienter –Psykisk syke –Funksjonshemmede –Andre med sammensatte behov


Laste ned ppt "1 INDIVIDUELL PLAN Presentasjon ved Kristin Langtjernet Lovens ordlyd: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google