Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILDELING AV TJENESTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILDELING AV TJENESTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILDELING AV TJENESTER

2 Tildelingskontoret består av 70 ansatte
Ca 30 saksbehandlere med ansvar for vedtak. Avd. for institusjon og hjemmebaserte tjenester Avd. for funksjonshemmede og psykisk helse Avd. Fagenheten Avd. Administrative funksjoner Avd. Økonomi

3 Hvilke tjenester tildeles?
Avlastning i avlastningshjem og barnebolig Brukerstyrt personlig assistanse Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Dagopphold Bolig med service Korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon Avlastning i bo- og behandlingssenter Langtidsopphold i bo- og behandlingssenter Mottaksplasser

4 Omsorgstrappen Tiltak innen Pleie og omsorg tilrettelegges ut fra LEON-strategien (laveste effektive omsorgsnivå). Institusjon, langtidsopphold Bolig med Heldøgnsbemanning Bolig med service Korttidsplasser Rebiliteringsplasser Dagsenter Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning Arbeid, aktivitet og opphold etter skoletid for funksjonshemede Hjemmesykepleie, psykisk helsetilbud, fysio- og ergoterapi, miljøarbeidertjeneste Hjemmehjelp, akutthjelp i hjemmet Ambulerende vaktmester Daggrupper Seniorsentra Trygghetsalarm

5 Tildelingspraksis etter samhandlingsreformen – fra sykehus til riktig omsorgsnivå
Strammere tildelingspraksis generelt Hurtigere tildeling og utskrivning Flere innleggelser Varsling Kortere liggetid Betalingsplikt Utskrivningsklar? Lovverk, brukermedvirkning og pasientrettigheter?

6 Samarbeid med sykehuset for å sikre god pasientflyt - felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted til rett tid. Retningslinje for utskrivning av pasienter fra Bærum sykehus til Asker og Bærum kommune Gode etablerte rutiner og kommunikasjon fra før, kjennskap til hverandre. Tre sykepleiere ansvar for utskrivningsklare pasienter i TK Faste møter på sykehuset med kontaktsykepleiere på alle poster Ett tlf. nummer inn til TK, pluss fax. Oppfølgingsmøter med sykehuset og kommunene ( A & B) Avlæring og opplæring Felles prosedyrer – eks hjemmerespiratorbehandling. Avtale om hospitering Avvikssystem

7 Samarbeid med tjenestedene i PLO
Faste møtepunkter med korttidsinstitusjonene/ Hjemmebaserte tjenester /mottaksplasser - Fokus på økt sirkulasjon på korttidsplassene og mottaksplassene Tett samarbeid med rehabiliteringsseksjonen / rehab.koordinatorene

8 Utfordringer i dag og videre …
Kompetanse i kommunen - sykepleier / legedekning på institusjonene Kompetanseoverføring Læringsportalen PVK Kulturelle og språklige utfordringer


Laste ned ppt "TILDELING AV TJENESTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google