Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering
Opplæring for ressurspersoner Del 3 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 IPLOS IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister med data som på en standardisert måte skal beskrive bistandsbehov til personer som søker om eller mottar pleie- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester kommunen gir. Opplysninger som registreres er blant annet kjønn, alder, sivilstand , bolig, diagnose, hva som trengs av assistanse og hjelp, om pårørende hjelper, om personen har vært hos lege eller tannlege siste året, hvilke kommunale tjenester personen mottar og i hvilket omfang og om det foreligger individuell plan. IPLOS bruker som kartleggingsverktøy i forbindelse med hverdagsrehabilitering flere steder. Undersøk om dette er aktuelt i den kommunen denne undervisningen holdes.

3 IPLOS Alle som motar kommunale helse- eller sosialtjenester skal være registrert i IPLOS. Registreringen vil være en del av grunnlaget for tildeling av tjenester og vedtak om tjenestenes omfang. Brukeren rett til innsyn i hva som registreres om vedkommende i IPLOS. Søker/tjenestemottaker skal informeres om at de har rett til: informasjon om og innsyn i om hvilke opplysninger som er registrert å få eventuelle feil eller mangler rettet at avvik (uenighet) i forbindelse med registreringen dokumenteres i journal å anke til fylkesmannen i forbindelse med eventuell uenighet mellom søker/tjenestemottaker og kommunen Det er viktig å være klar over at IPLOS ikke vurderer alle mulige sider ved en tjenestemottaker. IPLOS vil derfor ikke kunne erstatte sakkyndigvurderinger og en kan ikke følge formlene i IPLOS blindt. Faren er at systemet benyttes som en fasit på brukernes hjelpebehov.

4 IPLOS IPLOS-registrering bygger på brukermedvirkning. Brukermedvirkningen har som hovedmål å gi beslutningstakere et bedre kunnskapsgrunnlag å fatte beslutninger på, samt å oppnå bedre kvalitet på tjenestene. Opplysningene skal innhentes i samarbeid med søker/tjenestemottaker. Brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt.

5 Kartleggingsverktøy COPM: Canadian Occupational Performance Measure
Et ergoterapeutisk verktøy til resultatmåling, laget for å fange opp endringer i en brukers egen vurdering av tilfredshet med utførelsen av viktige daglige aktiviteter. (Fjern dette hvis det ikke er aktuelt for aktuell kommune) For å identifisere aktivitetsproblemer intervjues bruker om sine daglige aktiviteter innenfor egenomsorg, arbeid og fritid. Bruker blir bedt om å peke på de daglige aktiviteter som han ønsker å gjøre, trenger å gjøre eller forventes å gjøre i løpet av en typisk dag. Deretter skal bruker identifisere hvilke av disse aktivitetene som for øyeblikket er vanskelig å gjennomføre på en tilfredsstillende måte. ligger full manual og skåringskort etc.

6 COPM Kopier opp og del ut skjemaet som finnes på etf.dk/copm

7 Pause Dersom du som kursleder ser at det passer bedre med pause et annet sted, bruker du bare bildet som det passer 

8 Rehabiliteringsplan En oppsummering av de viktigste punkter i kartleggingen. Hva er målene? Konkrete og målbare Hva er tiltakene? Konkrete Hvem har ansvar for hva? Evt timeplan eller lignende Når kartlegging er gjennomført, og bruker er vurdert som aktuell for hverdagsrehabilitering, er det viktig å utarbeide en rehabiliteringsplan. Det er her en skriver ned målene til bruker, tiltak som skal gjennomføres for å nå målene, og hvem som har ansvar for hva. Husk at det er brukers plan!

9 Rehabiliteringsplan Bruker gir samtykke til at rehabiliteringsplan opprettes og informasjon benyttes i tverrfaglige møter blant de involverte Evt: Planen er opprettet: Evaluering dato: underskrift Ansvarlig for oppfølging av planen: Elin Olsen Tverrfaglig team består av: Sykepleier/hjelpepleier: Elin Olsen Ergoterapeut: Maia Kristoffersen Fysioterapeut: Hans Stensli Andre: Ruth Pedersen datter

10 Hovedmål: Jeg ønsker å kunne handle og lage mat selv Ressurser: Jeg er viljesterk, løsningsorientert og utholden. Jeg har familie som besøker meg ofte Delmål: Dato Tiltak Ansvar Evaluering Jeg vil gå trygt i trappa ut og inn av huset -Repetere daglig -Styrketrening ben Jeg selv Ergo/fysio Jeg vil gå rundt i butikken og klare meg selv -Øve på å orientere meg i butikk -Øve på å finne fram penger -Øve på å spørre hvis jeg lurer på noe Fysio/ergo Ruth Jeg vil tilbrede middag uten hjelp -Trene på å finne fram riktig ting -Planlegge rekkefølge på matlagingen -Trene på å stå ved komfyren Pleier -prøve ut arbeidsstol + div småhj.midler Jeg vil prøve ut hjelpemidler på kjøkkenet -Arbeidsstol - Kniv med tykt skaft -Sklikke Ergo


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google