Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Hva kan dette ha å bety for kommuner og helseforetak? Daniel Haga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Hva kan dette ha å bety for kommuner og helseforetak? Daniel Haga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Hva kan dette ha å bety for kommuner og helseforetak? Daniel Haga

2 2 Hovedpunkter i problemforståelsen Ingen system som understøtter helheten Alvorlig i forhold til å sikre en bærekraftig utvikling For å svare på utfordringene må vi understøtte forebygging og tidlig intervensjon

3 3 Manglende helhet i tjenesteleveransen

4 4 Ressursutviklingen i helsetjenesten Størst kostnadsvekst per innbygger i Norden Dårligere effektivitetsvekst (kostnad per liggedøgn, kostnad per behandling)

5 5 Krevende utvikling framover –Andelen eldre vil øke, mens andelen yrkesaktive vil bli redusert –Mangel på arbeidskraft vil bli et økende problem

6 6 Vi blir eldre og eldre Antall eldre 2000–2050. Kilde: SSB

7 7 Endring i befolkningssammensetning fra 2006 - 2035

8 8 Utviklingen framover Antall eldre over 80 år vil øke med ca 50 % fra 2007 til 2030 Aldersrelatert sykdom med stort samhandlingsbehov vil øke: –200 000 personer har KOLS. Antas å bli 3. viktigste dødsårsak på verdensbasis i 2020 –60 000 personer hadde demens i 2005. Tallet vil fordobles til 2035 –90 – 120 000 er diagnostisert med diabetes. En like stor gruppe er i risiko for å utvikle diabetes, eller er udiagnostisert. –Antall krefttilfeller vil øke. Kreft vil utgjøre 25 % av alle dødsfall i 2020

9 9 Hva er reformens svar på utfordringsbildet? Sterk satsing på pasientforløp Økt satsing på forebyggende helsearbeid og tidlig intervensjon Styrking av kommunene sin evne til å håndtere oppgaver som i dag løses i spesialisthelsetjenesten Bruk av lovverk og økonomiske insentiver for å sikre at det tilrettelegges for at pasienter får rett behandling til rett tid og på rett nivå. Nasjonal styring med IKT-utviklingen Nasjonal helseplan skal sikre helhetlig politisk prioritering

10 10 Kronisk syk Diabetes type 2 – forløp og kostnader Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Komplikasjoner Tid Diagnose Rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

11 11 Opptrappingsplan for folkehelse Lærings- og mestringssentra Lavterskeltilbud Helsefaglig rådgivning Ernæring – kosthold Bedre folkehelse – god forebygging

12 12 Tverrfaglige team på flere områder Diabetes KOLS Rus Psykisk helse Rehabilitering / habilitering Demens Palliativ behandling

13 13 Nødvendig styrking av en rekke personellgrupper i kommunehelsetjenesten Sykepleiere Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Fastleger Helsepedagoger Andre

14 14 Fastleger Offentlig legearbeid: Legevakt Sykehjem Helsestasjon Skolehelsetjeneste Fengsel Asylsøkere Palliativ behandling Tverrfaglig teamarbeid Forskning, undervisning, veiledning Flere og bedre legetjenester

15 15 Kommunehelsetjenesten Før, istedenfor, etter – sykehus Lokalmedisinsk senter i kommunen (DMS, sykestue, intermed.enhet) Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten

16 16 Kommunesamarbeid – Midt-Telemark Bø 5 500 Sauherad 4 200 Nome 6 500 Telemark Kilde: Wikipedia 16 200 innbyggere

17 17 Folkehelse – forebygging ”Før, istedenfor, etter” sykehus Lavterskeltilbud Tverrfaglige team Læring og mestring Ambulante team Organisering av helsetjenester Lokalsykehus Regionfunksjoner Landsfunksjoner BasiskommuneKommunesamarbeid Sykehus Legetjenester Hjemmesykepleie Heldøgns omsorg Sykehjem (Sosiale tjenester)

18 18 IKT skal på plass – nasjonal styring Nasjonal enhet –Nasjonalt helsenett Felles standard for elektronisk pasientjournal E-helse Telemedisin Teknologien skal tas i bruk!

19 19 Viktig å understøtte helhetstenkning gjennom arbeid med ”forløp” Departementet organiserer nå forløpsgrupper på til sammen 13 områder, der pasientenes/brukernes erfaringer med brudd i behandlingskjeden vil stå sentralt. Viktig å understreke at det utvalget av grupper som er gjort har som hovedmål å komme i gang med bruk av metoden, og er ikke ment å være dekkede for alle forløpstyper.

20 20 Det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted

21 21 Hvordan kan økonomisk virkemidler understøtte reformens mål? Eksempler på mulige modeller: –Program for folkehelse/forebyggende arbeid –Styrket kommunal økonomi –Betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehus –Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Hva kan dette ha å bety for kommuner og helseforetak? Daniel Haga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google