Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen- utfordringer og muligheter Tone Sofie Aglen Kreativ Omsorg 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen- utfordringer og muligheter Tone Sofie Aglen Kreativ Omsorg 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen- utfordringer og muligheter Tone Sofie Aglen Kreativ Omsorg 2010

2 Samhandlingsreformen  Bakgrunn  Hva er samhandlingsreformen?  Status  Utfordringer…

3 Bakgrunn for reformen Bruker vi ressurser rett? Lindrer sykdom heller enn å forhindre sykdom ? Forebygging ”lønner seg ikke”? Pasienter kasteballer

4 1. Økonomi  Økte budsjett – uten at tilbudene blir bedre?  En bærekraftig velferdsstat  Rekruttering

5 Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie 20022006201020082004 200 250 150 100 50 135 mrd 195 mrd 219 mrd 84 mrd mer på 8 år

6 Rekrutteringsproblemer •Ved moderat standardheving vil vi trenge 4 x så mange ansatte i 2060

7 2. Endringer i helsetilstand  Flere eldre  Flere kronikere  Livsstilssykdommer

8

9 Sykdomsbildet endres Økt forekomst:  Psykisk sykdom  Rus  Diabetes  Kols  Demens  Overvekt  Kreft 1900195020502000 Hjerteinfarkt Infeksjons- sykdommer

10 Folkehelseutfordringer  Overvekt  Økende antall voksne der overvekt er et helseproblem  Andelen barn og unge med overvekt er økende  Psykiske plager  Av personer over 15 år er minst 330. 000 betydlig plaget av angst eller depresjon.  Alkoholproblem  Økning i gruppen kvinner og eldre  Ensomhet og manglende opplevelse av tilhørighet  Brukerundersøkelser, klager og tilsynsrapporter viser at omsorgstjenesten har store mangler mht aktivitet, opplevelser og sosial stimulering

11 3. Svikt i dagens tilbud  Stykkevis og delt  Ulike nivå – ulike mål  Svikt i samhandlingen  Ulik status  Rammer pasienten

12 Organisatorisk utfordring Staten 4 regionale helseforetak KS 430 kommuner av ulik størrelse, organisering, politisk styre… Lov Forskrift Øremerking Styrings- dokument ?

13 Forventningsgapet… Ressurser Muligheter Forventninger Tid %

14 Mål for samhandlingsreformen  Redusere sykelighet og øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid  Gjøre helsetjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne  Dempe veksten i forbruk av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert kostnadseffektivt fra kommunene

15 Mål og virkemidler i samhandlingsreformen Redusert sykelighet og økt mestring Alternativ til innleggelse i sykehus Forebyggende tiltak/ proaktiv innsats/ bedre koordinering Helsefremmende arbeid/ livskvalitet/ Kultur og helse

16 Mål: Primærhelsetjenesten i 2020  Satsing på folkehelse  Oversikt over forbruk av spesialisthelsetjenester  Økonomiske insentiv for rett utvikling  Avtaler med tydelige mål  Faglige retningslinjer for ansvarsdeling 1. og 2. linje  Reell brukerinnflytelse  Fastleger med ansvar for utsatte grupper  Kultur og helse;  Aktivitet og deltagelse – den kulturelle spaserstokken

17 Omsorg og helse; Bedre legedekning på sykehjem Hjemmetjeneste med kompetanse og kontinuitet Lokalmedisinske sentra; Tverrfaglige team som jobber sammen med fastlegen Fastleger med særskilt kompetanse Intermediærplasser Lærings- og mestringssentra Nødvendig IT-verktøy på plass Norsk Helsenett SF

18 Konsekvenser for spesialisthelsetjenesten  Ytterligere spesialisering  Sentralisering av spissfunksjoner/ sjeldent forekommende tilstander  Desentralisering av tilbud mht hyppig forekommende tilstander  Fokus på pasientenes behov for koordinerte tjenester  Planlagte forløp/ behandlingskjeder for kronikergruppene i dialog med 1. linje  Understøtte kommunens oppgraderte rolle  Veiledning/ opplæring  Tilgjengelighet  Tiltak/ tjenester  Samarbeid med kommunene må få et tydelig ansvarspunkt og ledelsesmessig forankring

19 Utskrivingsklare pasienter  Kommunen overtar ansvar og penger  Definisjoner og ansvar hjemles i lov/forskrift  Krav til avtaler mellom 1. og 2. linje  Kommunen etablerer tilbud selv eller betaler for opphold i 2. linje

20 Utfordringer  Økonomi  Utfordrer makt  Fastlegene  Faglig uenighet  Kamp om kroner  Kommunestruktur og Lokalsykehus  Elektronisk motorvei  Engasjement

21 En ny kommunehelsetjeneste - Hvor skal pengene komme fra?  Overføring fra 2. linje – utskrivingsklare  Mervekst til kommunene?  Kommunal medfinansiering  Overføring fra 2. linje – andre oppgaver?  Øremerkede friske penger?  Andre insentivordninger?

22 Effekt av samhandlingstiltak?  Standardiserte forløpsplaner;  Strukturerte forløp for pasienter med kronisk sykdom kan være sammenfallende med inntil en halvering av behovet for spesialisthelsetjenester  Anvendelse av informasjonsteknologi;  Interaktive dataløsninger med helseopplysning og rådgiving kan gi økt kunnskapsnivå, bedret helse samt opplevelse av bedre sosial fungering og mestring hos brukerne  Alternative tiltak ved innleggelser  Inntil 40% reduksjon i innleggelsesrater er påvist  Alternative tiltak ved utskriving  Redusert dødelighet, færre reinnleggelser, mindre behov for hjemmetjenester/ sykehjem osv

23 Hva skjer nå  Flertallsfraksjonen jobber med stortingsmeldingen  De borgerlige har flagget sine meninger  Forhandlinger i komiteen fram til komiteinnstilling 20/4  Stortingsbehandling 27/4  Politikk…

24 Brikkene faller på plass •2009: Norsk helsenett SF •2010: Stortinget 27. april •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Helse- og omsorgslov •2011: Finansieringsmodell •2012: Vi er i gang! Samhandlingsreformen

25 Foto: Carl-Erik Eriksson Hvem taper om reformen ikke lykkes?


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Samhandlingsreformen- utfordringer og muligheter Tone Sofie Aglen Kreativ Omsorg 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google