Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugalandsløftet Møte i styringsgruppen 16.11.12 Kari Ugland, samhandlingssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugalandsløftet Møte i styringsgruppen 16.11.12 Kari Ugland, samhandlingssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugalandsløftet Møte i styringsgruppen 16.11.12 Kari Ugland, samhandlingssjef

2

3 •Helse Fonna gir helsetilbod til meir enn 174.000 innbyggarar •Haugesund sjukehus gir tilbod til 112.000. Dette vil auke med om lag 10 prosent dei neste åra •Stord gir tilbod til 48.000. Dette talet er venta å auke med om lag 10 prosent dei næraste åra •Odda gir tilbod til 12.400 innbuarar. Det er venta reduksjon på nær 10 prosent dei neste åra Helse Fonna og folk

4 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 19502000 Sykdomsbildet endrer seg for voksne og barn 2050 Rus, kreft, diabetes, KOLS, psykiske lidelser, demens og fedme

5 Avtalestruktur og revisjon •Overordnet samarbeidsavtale •11 tjenesteavtaler •”Førstegenerasjonsavtaler”; - forbedringspotensiale - •Revisjon (partene) -skal ha årlig gjennomgang (lovkrav) -kan med tre måneders varsel kreve revisjon (avtalt)

6 Avtaler •Det som er nytt er spesialisthelsetjenestens uttrykte rolle i forebyggende helsearbeide •Første prioritet er å sørge for oppfølging av inngåtte, lovpålagte avtaler •Vi skal ikke overta det som er primærhelsetjenestens rolle

7 Mål med avtalene •Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere får et helhetlig tilbud innen helse- og omsorgstjenester •Å konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunene og helseforetaket gjennom hele pasientforløpet •Å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samarbeidsområder •Styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid •Avtalene skal gi overordnede regler for samarbeidsformer •Sikre effektiv, korrekt og sikker flyt av informasjon mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivå •Redusere risikoen for uheldige hendelser

8 Samhandlingsreformen •Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. •Forebygge framfor bare å reparere •Tidlig innsats framfor sein innsats •Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen •Flytte tjenester nærmere der folk bor •Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem. •Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok •Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

9 De mest sentrale virkemidlene •Lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak •Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten •Kommunalt betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter •Ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp

10 Noen hovedtema i avtalene •Utvikle helhetlige og avtalte forløp/prosesser •Avklare oppgave- og ansvarsfordeling •Tydeliggjøre og avklare samhandlings-/samarbeidsområder •Bruker-/pasientmedvirkning •Felles ansvar for å utvikle riktig kompetanse •Avtaler er publisert på: www.helse-fonna.nowww.helse-fonna.no

11 Kvalitet i tjenesten •Bærekraftige fagmiljø •Kompetanse-utveksling og utvikling •Faglige nettverk •Hospitering •Kurs og temadager •Dialogmøter •Koordinering •Bruk av teknologi •FOU enhet

12 Forebygging er et gjensidig ansvar Fokus på tidlig intervensjon for barn og unge Veiledningsplikt Faglige nettverk Risikofaktorer som ugunstige levevaner, sosiale forhold og livskriser/barn som pårørende Ansvarsfordelingen mellom partene skal bli klarere Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid. Tjenesteavtale 10.

13 Barn og unge med psykisk lidelse er inne i Haugalandsløftet Barn og unge med somatisk lidelse er det ikke •sosiale forhold •livsstilsykdommer • kroniske sykdommer Hvordan skal samarbeide med Haugalandsløftet formaliseres? Tjenesteavtale 10. forts.


Laste ned ppt "Haugalandsløftet Møte i styringsgruppen 16.11.12 Kari Ugland, samhandlingssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google