Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014
Prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema – prisavslag, avbestilling (og oppsigelse)
Adskilte temaer Prisavslag: misligholdsbeføyelse Avbestilling (og oppsigelse): ensidig adgang til å bringe den annen parts hovedforpliktelse til opphør, og derigjennom også sin egen

3 Prisavslag: Hvor er vi nå?
Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

4 Prisavslag: Hvor er vi nå?
Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Mangler Minner om! Forsinkelse Om-levering

5 Prisavslag Altså aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse
Subsidiær beføyelse i forhold til avhjelp: Berettiget krav om defensiv retting vil hindre et krav om prisavslag

6 Prisavslag Minner om: Tilbakehold Prisavslag Retensjons-rett Prisavslag får i hvert fall foreløpig subsidaritet Heving Avhjelp (retting/ omlevering) Erstatning

7 Prisavslag Vilkårene Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) …men normalt et vilkår om redusert økonomisk verdi …men altså subsidær i forhold til retting, og et avslag på et berettiget krav om å få gjennomføre defensiv retting vil avskjære prisavslag Erstatning kan fortsatt være tilgjengelig som sanksjon

8 Prisavslag Utmåling – flere varianter Forholdmessig Mangelens verdi
Objektivt Subjektivt (for kreditor) Reparasjons-/rettekostnader Debitors besparelse De ulike utmålingsprinsippene har dels sammenheng med ulike funksjoner på ulike kontraktsområder og i ulike situasjoner …samt hva som er praktisk gjennomførbart

9 Prisavslag Prisavslagets størrelse – forholdsmessig Kjl. § 38:
Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Husll. § 2-11 annet ledd, første pkt.: I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Fkjl. § 38: Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

10 Differanse: prisavslag
Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.) (Objektiv) verdi Uten mangel Avtalt pris Relativt forhold Differanse: prisavslag (Objektiv) verdi Med mangel Nedsatt pris

11 Prisavslag Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.)
Tingens verdi i mangelfri stand er 100 kr, mens verdi med mangel er 80 kr (20 % differanse) Kjøper har betalt mer enn markedspris (120 kr) Prisavslag: 120 x 20 % = 24 kr Kjøper har betalt markedspris (100 kr) Gjenoppretter «balansen» Prisavslag: 100 x 20 % = 20 kr Kjøper har betalt mindre enn markedspris (80 kr) Prisavslag: 80 x 20 % = 16 kr

12 Prisavslag Prisavslagets størrelse – reparasjons-/rettekostnader
Funksjon: objektivt erstatningsansvar ved tilsidesettelse av retteplikt Hvtjl. § 25 (2) første pkt. : Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Buofl. § 33 annet ledd, første pkt. : Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum.

13 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt)
Funksjon: situasjoner hvor oppofrelsene ved å gjennomføre retting medfører at det ikke vil foreligge retteplikt Hvtjl. § 25 (2) annet pkt.: Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning. Buofl. § 33 annet ledd, annet pkt. : Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. NS 8405 pkt annet ledd, første pkt.: Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av byggets eller anleggets verdi som mangelen representerer.

14 Differanse: prisavslag
Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt) (forts.) (Objektiv) verdi Uten mangel Differanse: prisavslag (Objektiv) verdi Med mangel

15 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) Fkjl. § 31 annet ledd: Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

16 Differanse: prisavslag
Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) (forts.) (Subjektiv) verdi Uten mangel Differanse: prisavslag (Subjektiv) verdi Med mangel

17 Prisavslag Prisavslagets størrelse – debitors besparelse
Buofl. § 33 annet ledd, tredje pkt.: Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting. NS 8405 pkt annet ledd, annet pkt.: Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig.

18 Avbestilling og oppsigelse: Hvor er vi nå?
Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? ? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

19 Avbestilling og oppsigelse
Regulært opphør av kontraktsforpliktelser Oppfyllelse etter kontraktens opprinnelige innhold «Irregulært» opphør eller endring av forpliktelser Avbestilling og oppsigelse Endringer og tillegg ved tilvirkning og entreprise Revisjon og omlegging

20 Avbestilling og oppsigelse
Forholdet mellom avbestilling og oppsigelse Felles: Fri seg fra egen forpliktelse ved å gi avkall på motytelsen Engangs- og rateytelser kan eventuelt avbestilles Løpende ytelser kan normalt sies opp Avbestilling og oppsigelse – avgrensninger Ugyldighet, tilbakekall re integra, bristende forutsetninger eller urimelighet Angrerett etter angrerettsloven Heving pga. vesentlig kontraktsbrudd Avtalefestede forbehold (suspensiv betingelse)

21 Særlig om avbestilling
Adgangen til å avbestille en ytelse Ingen alminnelig avbestillingsrett i norsk rett Hovedregel i mange kontraktstyper: kjl., avhl. Mange unntak – tre kategorier Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning Betinget avbestillingsrett – to typer vilkår Tidspunktet for avbestillingen Faktiske omstendigheter (materielt vilkår)

22 Særlig om avbestilling
Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar Realitet: bare den ene parten er bundet av avtalen (parallell: opsjon) Eksempler: flybilletter, hotellrom, kinobilletter etc. Iblant krav om rimelig varsel (tidspunkt for avbestillingen) Hvis ikke: fullt vederlag

23 Særlig om avbestilling
Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning (positiv kontraktsinteresse) Eksempel: tilvirkningskjøp, entreprise Undertiden enkelte begrensninger: betydelig ulempe eller betydelig risiko for tap

24 Særlig om avbestilling
Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning (positiv kontraktsinteresse) (forts.) Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? Slipper å betale vederlaget

25 Særlig om avbestilling
Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? (forts.) Kjøperens «tap» vil da bero på selgerens tap – erstatningsansvaret Artsbestemte (masseproduserte) varer som er lett omsettelige – trolig bruttopåslaget (Rt s. 486) Individuelt bestemte gjenstander – trolig prisforskjell ved dekningssalg (+ ev. ytterligere kostnader)

26 Særlig om avbestilling
Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? Ting som skal tilvirkes særskilt til kjøperen Avtaleinngåelse Avbestilling Avtalt levering Selgerens kostnader Tilvirkningsprosessen Avtalt kjøpesum: 1000 kr (bortfalt resterende fortjeneste: f.eks. 100 kr) Forholdsmessig vederlag for «bortkastet» utført arbeid / pådratte kostnader (inkl. fortjeneste): 100 kr Substraksjon eller addisjon? Erstatning: 200 kr, i stedet for vederlag på 1000 kr

27 Særlig om avbestilling
Betinget avbestillingsrett Vilkår knyttet til tidspunktet for avbestillingen Hensyn: gi debitor mulighet til å områ seg og begrense tapet Eksempel: Pakkereisel. § 4-2 (passende avbestillingsgebyr)

28 Særlig om avbestilling
Betinget avbestillingsrett (forts.) Vilkår knyttet til visse faktiske omstendigheter Hensyn: Kreditors interesse i å få oppfyllelse Eksempler: Hvtjl. § 40 (2): uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll Pakkereisel. § 4-1: krigshandlinger etc.

29 Særlig om oppsigelse Alminnelig hovedregel: løpende forhold kan sies opp med rimelig varsel Mange lovregler om oppsigelse av kontraktstyper: aml, husll., selskl. – har også krav om oppsigelsesfrist Virkningen av oppsigelse: kontraktsforholdet opphører ved utløpet av oppsigelsesfristen – kan foreligge plikt til å yte «avgangsvederlag» el.l. Begrensninger i oppsigelsesadgangen Mange lovregulerte: aml, finavtl, husll. (urimelig) Utenfor lovregulerte områder: urimelig etter avtl. § 36?


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google