Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014 Prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014 Prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014 Prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema – prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) •Adskilte temaer •Prisavslag: misligholdsbeføyelse •Avbestilling (og oppsigelse): ensidig adgang til å bringe den annen parts hovedforpliktelse til opphør, og derigjennom også sin egen

3 Prisavslag: Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering

4 Prisavslag: Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Mangler Forsinkelse Minner om!

5 Prisavslag •Altså aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse •Subsidiær beføyelse i forhold til avhjelp: –Berettiget krav om defensiv retting vil hindre et krav om prisavslag

6 •Minner om: Retensjons- rett Tilbakehold Prisavslag Avhjelp (retting/ omlevering) Heving Erstatning Prisavslag får i hvert fall foreløpig subsidaritet

7 Prisavslag •Vilkårene –Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) –…men normalt et vilkår om redusert økonomisk verdi –…men altså subsidær i forhold til retting, og et avslag på et berettiget krav om å få gjennomføre defensiv retting vil avskjære prisavslag •Erstatning kan fortsatt være tilgjengelig som sanksjon

8 Prisavslag •Utmåling – flere varianter –Forholdmessig –Mangelens verdi •Objektivt •Subjektivt (for kreditor) –Reparasjons-/rettekostnader –Debitors besparelse •De ulike utmålingsprinsippene har dels sammenheng med ulike funksjoner på ulike kontraktsområder og i ulike situasjoner •…samt hva som er praktisk gjennomførbart

9 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – forholdsmessig Kjl. § 38: Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Husll. § 2-11 annet ledd, første pkt.: I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Fkjl. § 38: Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

10 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.) Med mangel Uten mangel (Objektiv) verdi Nedsatt pris Avtalt pris Relativt forhold Differanse: prisavslag

11 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.) •Tingens verdi i mangelfri stand er 100 kr, mens verdi med mangel er 80 kr (20 % differanse) Kjøper har betalt markedspris (100 kr) Kjøper har betalt mer enn markedspris (120 kr) Kjøper har betalt mindre enn markedspris (80 kr) Prisavslag: 100 x 20 % = 20 kr Prisavslag: 120 x 20 % = 24 kr Prisavslag: 80 x 20 % = 16 kr Gjenoppretter «balansen»

12 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – reparasjons-/rettekostnader •Funksjon: objektivt erstatningsansvar ved tilsidesettelse av retteplikt Hvtjl. § 25 (2) første pkt. : Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Buofl. § 33 annet ledd, første pkt. : Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum.

13 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt) •Funksjon: situasjoner hvor oppofrelsene ved å gjennomføre retting medfører at det ikke vil foreligge retteplikt Hvtjl. § 25 (2) annet pkt.: Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning. Buofl. § 33 annet ledd, annet pkt. : Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. NS 8405 pkt. 36.3 annet ledd, første pkt.: Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av byggets eller anleggets verdi som mangelen representerer.

14 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt) (forts.) Med mangel Uten mangel (Objektiv) verdi Differanse: prisavslag

15 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) Fkjl. § 31 annet ledd: Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

16 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) (forts.) Med mangel Uten mangel (Subjektiv) verdi Differanse: prisavslag

17 Prisavslag •Prisavslagets størrelse – debitors besparelse Buofl. § 33 annet ledd, tredje pkt.: Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting. NS 8405 pkt. 36.4 annet ledd, annet pkt.: Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig.

18 Avbestilling og oppsigelse: Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering ?

19 Avbestilling og oppsigelse •Regulært opphør av kontraktsforpliktelser –Oppfyllelse etter kontraktens opprinnelige innhold •«Irregulært» opphør eller endring av forpliktelser –Avbestilling og oppsigelse –Endringer og tillegg ved tilvirkning og entreprise –Revisjon og omlegging

20 Avbestilling og oppsigelse •Forholdet mellom avbestilling og oppsigelse –Felles: Fri seg fra egen forpliktelse ved å gi avkall på motytelsen –Engangs- og rateytelser kan eventuelt avbestilles –Løpende ytelser kan normalt sies opp •Avbestilling og oppsigelse – avgrensninger –Ugyldighet, tilbakekall re integra, bristende forutsetninger eller urimelighet –Angrerett etter angrerettsloven –Heving pga. vesentlig kontraktsbrudd –Avtalefestede forbehold (suspensiv betingelse)

21 Særlig om avbestilling •Adgangen til å avbestille en ytelse –Ingen alminnelig avbestillingsrett i norsk rett •Hovedregel i mange kontraktstyper: kjl., avhl. –Mange unntak – tre kategorier •Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar •Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning •Betinget avbestillingsrett – to typer vilkår –Tidspunktet for avbestillingen –Faktiske omstendigheter (materielt vilkår)

22 Særlig om avbestilling •Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar –Realitet: bare den ene parten er bundet av avtalen (parallell: opsjon) –Eksempler: flybilletter, hotellrom, kinobilletter etc. –Iblant krav om rimelig varsel (tidspunkt for avbestillingen) •Hvis ikke: fullt vederlag

23 Særlig om avbestilling •Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning (positiv kontraktsinteresse) –Eksempel: tilvirkningskjøp, entreprise –Undertiden enkelte begrensninger: betydelig ulempe eller betydelig risiko for tap

24 Særlig om avbestilling •Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning (positiv kontraktsinteresse) (forts.) •Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? •Slipper å betale vederlaget

25 Særlig om avbestilling •Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? (forts.) •Kjøperens «tap» vil da bero på selgerens tap – erstatningsansvaret •Artsbestemte (masseproduserte) varer som er lett omsettelige – trolig bruttopåslaget (Rt. 2003 s. 486) •Individuelt bestemte gjenstander – trolig prisforskjell ved dekningssalg (+ ev. ytterligere kostnader)

26 Særlig om avbestilling •Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å avbestille, når hun uansett må betale erstatning? •Ting som skal tilvirkes særskilt til kjøperen Avtalt levering Avtaleinngåelse Tilvirkningsprosessen Selgerens kostnader Avbestilling Forholdsmessig vederlag for «bortkastet» utført arbeid / pådratte kostnader (inkl. fortjeneste): 100 kr Avtalt kjøpesum: 1000 kr (bortfalt resterende fortjeneste: f.eks. 100 kr) Erstatning: 200 kr, i stedet for vederlag på 1000 kr Substraksjon eller addisjon?

27 Særlig om avbestilling •Betinget avbestillingsrett –Vilkår knyttet til tidspunktet for avbestillingen •Hensyn: gi debitor mulighet til å områ seg og begrense tapet •Eksempel: Pakkereisel. § 4-2 (passende avbestillingsgebyr)

28 Særlig om avbestilling •Betinget avbestillingsrett (forts.) –Vilkår knyttet til visse faktiske omstendigheter •Hensyn: Kreditors interesse i å få oppfyllelse •Eksempler: –Hvtjl. § 40 (2): uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll –Pakkereisel. § 4-1: krigshandlinger etc.

29 Særlig om oppsigelse •Alminnelig hovedregel: løpende forhold kan sies opp med rimelig varsel –Mange lovregler om oppsigelse av kontraktstyper: aml, husll., selskl. – har også krav om oppsigelsesfrist •Virkningen av oppsigelse: kontraktsforholdet opphører ved utløpet av oppsigelsesfristen – kan foreligge plikt til å yte «avgangsvederlag» el.l. •Begrensninger i oppsigelsesadgangen –Mange lovregulerte: aml, finavtl, husll. (urimelig) –Utenfor lovregulerte områder: urimelig etter avtl. § 36?


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 3. februar 2014 Prisavslag, avbestilling (og oppsigelse) Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google