Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 29. januar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 29. januar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 29. januar 2014
Naturaloppfyllelse og avhjelp Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 VELKOMMEN!

3 Litt om meg Herman Bruserud
Cand. jur. Fra UiO i 2002, ph.d.-grad fra UiO på kontraktsrettslig avhandling i 2010 Advokat i Kluge Advokatfirma DA september 2008 – oktober 2011 Seniorrådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet oktober 2011 – august 2012 Førsteamanuensis ved IfP – august 2012

4 Opplegget for resten av forelesningsrekken (tentativt)
I dag: Naturaloppfyllelse og avhjelp 30. og 31. januar: Erstatningsansvar 3. februar: Prisavslag + kort om andre kravsgrunnlag 4. og 5. februar: Kontraktsrevisjon 6. februar: Direktekrav

5 Landskapet Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

6 Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

7 Krav om naturaloppfyllelse og avhjelp
Naturaloppfyllelseskrav ved forsinkelse Avhjelp ved mangler – retting og omlevering Forlengelse av realdebitors primærplikt …men underlagt materielle begrensninger, som langt på vei speiler hverandre

8 Krav om naturaloppfyllelse og avhjelp
Naturaloppfyllelseskrav ved forsinkelse Retensjons-rett Tilbakehold Heving Natural-oppfyllelse Erstatning

9 Krav om naturaloppfyllelse og avhjelp
Avhjelp ved mangler – retting og omlevering Tilbakehold Prisavslag Retensjons-rett Prisavslag får i hvert fall foreløpig subsidaritet Heving Avhjelp (retting/ omlevering) Erstatning

10 Krav om naturaloppfyllelse og avhjelp
Kan støte på prosessrettslige begrensninger – tvangsgjennomføring

11 Naturaloppfyllelseskrav: Hvor er vi nå?
Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

12 Naturaloppfyllelseskrav
Den faktiske situasjonen: naturaloppfyllelseskrav knyttet til realdebitors plikter Avtalt oppfyllelses-tidspunkt Forsinkelse (Ev. også i forbindelse med antesipert mislighold) Realdebitor opprettholder krav om oppfyllelse

13 Naturaloppfyllelseskrav
Utgangspunkt: i norsk rett anerkjenner vi i utgangspunktet en rett til å kreve naturaloppfyllelse Gjelder både pengeytelser og realytelser En rekke konkrete hjemler – kjøp, kjøp av fast eiendom, entreprise (Rt s. 449), håndverkertjenester, husleie Hvor praktisk det er, avhenger av ytelsens karakter – fungibel eller ikke-fungibel

14 Naturaloppfyllelseskrav
Prinsipielle og generelle begrensninger Gjennomføring av naturaloppfyllelse ville innebære et urimelig inngrep i den personlige frihet – når? Tjenester av personlig karakter, arbeidskontrakter Hensynet til tredjemenn – befraktningsavtaler Hensynet til offentligrettslige regler – gjennomføring krever samtykke fra offentlige myndigheter

15 Naturaloppfyllelseskrav – begrensninger
Begrensninger i det enkelte tilfellet Hindring som ikke kan overvinnes Uavhengig av årsak Faktisk umulighet vil alltid være tilstrekkelig

16 Naturaloppfyllelseskrav – begrensninger
Begrensninger i det enkelte tilfellet Hindring som ikke kan overvinnes (forts.) Kan være av økonomisk karakter Ot.prp. nr. 80 ( ) s. 66 (vedr. kjl. § 23): Dersom kostnadene og ulempene ved å oppfylle blir ekstremt store, kan man i og for seg si at det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne. «hindring» Oppfyllelsesvanskelig-hetenes intensitet for realdebitor

17 Naturaloppfyllelseskrav – begrensninger
Begrensninger i det enkelte tilfellet (forts.) Misforholdsbegrensningen Forholdet mellom kjøpers interesse i oppfyllelse og selgers oppofrelser – vesentlig misforhold (Normalt) upåvirket av årsak Grensen for misforholdet Hva skjer her? Oppfyllelsesvanskelig-hetenes intensitet for realdebitor «hindring» Realkreditors interesse av oppfyllelse fra realdebitor

18 Naturaloppfyllelseskrav – begrensninger
Begrensninger i det enkelte tilfellet (forts.) Tapsbegrensningsplikten Plikt til å gjennomføre dekningstransaksjon for realkreditor? Tidsperspektivet Fixavtaler For øvrig når det går tid mellom avtalt oppfyllelse og tidspunktet oppfyllelse igjen blir aktuelt Kjl. § 23 (2): Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som er gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse

19 Naturaloppfyllelseskrav – begrensninger
Begrensninger i det enkelte tilfellet (forts.) Tilbaketredelsesrett for realdebitor Kommisjonsforhold – komml. §46, jf. § 76 Agentforhold Megleroppdrag, jf. eml. § 6-5 (2) Mellommannsforhold Advokater, arkitekter

20 Naturaloppfyllelseskrav – noen refleksjoner
Sidevirkninger: hva betyr det at en kontrakt kan kreves naturaloppfylt? Realdebitor har ikke valget mellom å oppfylle in natura eller med et oppfyllelsessurrogat Kan ikke trekke direkte slutninger om oppfyllelsespliktens omfang fra det alternative erstatningsansvarets omfang Har det noe å si for bedømmelsen av et kontraktsbrudd?

21 Naturaloppfyllelseskrav – særlig om realkreditors plikter
To hovedtyper plikter Yte vederlaget – normalt betaling av penger Medvirkningsplikter Medvirke til gjennomføring av levering el.l. – typisk hente eller motta realytelsen Annen medvirkning Hvor realkreditor har avbestillingsrett eller oppsigelsesrett

22 Naturaloppfyllelseskrav – særlig om realkreditors plikter
Pengevederlag Få reelle begrensninger – vil kunne tenkes at muligheten til å gjennomføre betaling er midlertidig hindret

23 Naturaloppfyllelseskrav – særlig om realkreditors plikter
Plikten til å yte «annen medvirkning» Underlagt samme type begrensninger som realdebitors hovedforpliktelse – de viktigste: Hindring som ikke kan overvinnes Misforholdsbegrensning

24 Naturaloppfyllelseskrav – særlig om realkreditors plikter
Plikten til å motta realytelsen Kan ikke kreves naturaloppfylt Realdebitors situasjon? Plikt til – i rimelig utstrekning – å ta hånd om realytelsen, for realkreditors regning og risiko Hvis ikke hevingsberettigende mislighold fra realkreditor – vil kunne oppstå rett til å selge realytelsen Etteroppgjør: realkreditor får det økonomiske utkommet av dekningstransaksjonen, med fradrag for kostnader m.v.

25 Avhjelpskrav: Hvor er vi nå?
Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Mangel Når skal det ytes? Hva skal ytes? Når Kvalitet Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Erstatning Hvor Kvantitet Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering

26 Avhjelpskrav Den faktiske situasjonen Levering Mangel
(Ev. også i forbindelse med antesipert mislighold) Realdebitor krever avhjelp Realdebitor tilbyr avhjelp (defensivt)

27 Avhjelpskrav Ofte en fordel både offensivt og defensivt
Offensivt: fullgod ytelse, fremfor utøvelse av andre beføyelser Kan innebære store ulemper for realdebitor Defensivt: unngå andre beføyelser Kan innebære store ulemper for realkreditor – faktiske ulemper, kan bli «fratatt» hevingsrett En «forlengelse» av retten til å kreve naturaloppfyllelse

28 Avhjelpskrav – «offensiv» beføyelse
Hjemmel for å oppstille regel om avhjelpsplikt i svært mange kontraktsforhold Kjøp, entreprise, håndverkertjenester, husleie, tomtefeste Likevel tvilsomt om det kan oppstilles som en helt alminnelig regel For eksempel begrenset ved omsetning av fast eiendom Uklart ved immaterielle tjenester Ved avgjørelsen av enkelttilfeller uten klart hjemmelsgrunnlag – likhetsbetraktninger, analogier o.l.

29 Avhjelpskrav – «offensiv» beføyelse
Rettekrav normalt kun betinget av at det foreligger mangel – «objektiv beføyelse» Begrensninger Noenlunde tilsvarende begrensninger som ved naturaloppfyllelseskrav – selv om den konkrete formuleringen kan variere Hindring Misforholdsbegrensning Hvor retting uavlatelig vil medføre en berikelse – spørsmål om pliktens omfang eller grunnlag for utbalanserende berikelseskrav?

30 Avhjelpskrav – «offensiv» beføyelse
Gjennomføring: uten kostnader for realkreditor – for realdebitors regning og risiko Innen rimelige tidsrammer Tilsidesettelse: objektivt erstatningsansvar for rimelige kostnader pådratt ved retting forestått av andre

31 Avhjelpskrav – «offensiv» beføyelse
Særlig om omlevering, hvor det er aktuelt Innebærer ny oppfyllelse fra realdebitor Forutsetter fungible ytelser (likeverdige ombyttingsalternativer) Medfører ofte at det er uaktuelt i mange kontraktsforhold – først og fremst aktuelt ved kjøp eller leie av løsøre Ikke avgjørende om det er genus- eller specieforpliktelse

32 Avhjelpskrav – «offensiv» beføyelse
Særlig om omlevering, hvor det er aktuelt Innebærer ny oppfyllelse fra realdebitor (forts.) Strengere krav – forutsetter normalt vesentlig kontraktsbrudd Tilsvarende begrensninger som ved naturaloppfyllelseskrav – selv om den konkrete formuleringen kan variere Hindring Misforholdsbegrensning Valg mellom retting og omlevering – Rt s. 179

33 Avhjelpskrav – «defensiv» beføyelse
Retterett I prinsippet: hvor det (kan) foreligge retteplikt – har også rett til å tilby retting Retten går antakelig lenger enn plikten – frivillighet Fixavtaler – retting må være utelukket Begrensninger i retteretten Må gjennomføres innenfor rimelige tidsrammer Ulempeterskel for realkreditor

34 Avhjelpskrav – «defensiv» beføyelse
Retterett (forts.) Hva er poenget? Suspenderer andre misligholdssanksjoner Heving (og prisavslag) Ved vellykket retting – unngår kostnaden til retting foretatt av andre Kan påvirke størrelsen av et erstatningskrav og et prisavslagskrav


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett V2014, 29. januar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google