Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter
Dag 3 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter Lasse Simonsen

2 Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko
Problemstillingen De faktiske vanskelighetene med oppfyllelsen Den kontraktuelle risikoen

3 Tatt for gitt at årsaken lå hos debitor
Kontraktbrudd – de to vurderingstemaene: Kontraktbrudd Avvik fra avtalen Årsaken (risikoen) Dag 3 Mangel (i snever forstand) Forsinkelse (i snever forstand) Dag 2 Tatt for gitt at årsaken lå hos debitor Lasse Simonsen

4 De to vurderingstemaene
Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik]

5 Faktiske vanskeligheter (faktisk risiko):
Prestere - Hva - Når Ytelsen Bevare (gjenstander) Debitor Vanskeligheter Streik Uvær Prisstigning Nye lover Grunnforhold Osv (Den faktiske risiko) Lasse Simonsen

6 Konsekvenser – tre typer av ulemper:
Oppfyllelse Målet Debitor (2) Forsinkelse (3) Forringelse (mangler) (1) Fordyrelse Spørsmål om kontraktbrudd Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Oppfyllelsesvanskeligheter Lasse Simonsen

7 Fordeling av risikoen:
Hvem har risikoen? Ulempene: Fordyrelse Forsinkelse Forringelse Den kontraktuelle byrde Debitor Kreditor Alt 1 Alt 2 Lasse Simonsen

8 (1) Debitors risiko – de to risikotypene:
Vederlagsrisikoen Risikoen for gjensidighetsbeføyelser Fordyrelse Ikke økt vederlag Alt 1 Tilbakeholdelse Prisavslag Heving Redusert vederlag Debitors risiko Forsinkelse Fastholdelse (forsink) Omlevering Retting Natural- oppfyllelse Alt 2 Forringelse (mangel) Erstatning Kontraktbrudd (avtalte mål nås ikke av grunner som debitor har risikoen for) Ytelsesrisikoen Risikoen for å måtte oppfylle (in natura eller økonomisk) Lasse Simonsen

9 (2) Kreditors risiko – oppdagelsestidspunktet:
Alt 2 Alt 1 Oppfyllelse Fordyrelse Forsinkelse Forringelse (Mangel) Uovervinnelig Overvinnelig Unnskyldningsgrunn (ingen følger for debitor) Krav om kontraktrevisjon Vederlagsjustering Fristforlengelse Tilbaketreden (heving + evt erstatning) Eks: Vanskelige grunnforhold Eks: Ikke byggetillatelse. Bs risiko - erstatning Lasse Simonsen

10 Del II Grovsortering av risikoplasseringen – forpliktelsens art
Problemstillingen Tvedelingen av kontraktforpliktelsene Hvorledes fastlegge forpliktelsestypen Risikoanalysen ved resultatforpliktelsene – disposisjonen videre

11 Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse
Forpliktelsestyper: (Plassering av risikoen ut fra forpliktelsestype) Resultatforpliktelser (innestår for måloppfyllelse) Innsatsforpliktelse (faglig forsvarlig) Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

12 Hver forpliktelsestype må vurderes for seg:
Hva Når Vederlaget Ytelse Motytelse Lasse Simonsen

13 Resultatforpliktelse
Fastleggelse av forpliktelsestyper: Fastsettes for hver av de tre aspektene: Fordyrelser (fastpris – regningsarbeid) Forsinkelser (bestemt tidsfrist – innen rimelig tid) Forringelse (bestemt resultat – målangivelse) Avtale Forpliktelses- type? Risikoen Lovgiving Teori Praksis Sedvane Reelle hensyn Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse Lasse Simonsen

14 Nyere analyseskjema: Forpliktelses- typer Resultat- forpliktelser
Grovsortering av risikoen Resultat- forpliktelser Innsats- forpliktelser Modifikasjoner Avtl § 36 Omfang Art Aktsomhetsnorm (profesjonsnormer) Avtale- regulering Kreditors forhold Bristende forutsetninger Sammenfall mellom risikoplassering og erstatningsansvar Skaderisikoen (forringelse) Lasse Simonsen

15 Forholdet mellom force majeuer og kreditors forhold mv:
Kontraktsbrudd Ansvarsfri Force majeure (kontrollansvarsfritaket) Debitors forhold Kreditors forhold Kontraktsbrudd Ansvar Ikke kontraktsbrudd Justering av kontrakten Lasse Simonsen

16 Del III Skaderisikoen – faseinndeling av risikoplasseringen
Hovedregelen – overgang av risikoen Enkelte unntak ved force majeure

17 Skaderisikoen: Debitors risiko Kreditors risiko Levering
”Res perit domino” Beskadigelsesrisikoen følger gjenstanden ”Overføring av risikoen” Debitors risiko Kreditors risiko Levering Force majeure? Avtalt levering Faktisk levering Lasse Simonsen

18 Del IV Risikoens art Oversikt Avtaleregulering Kreditors forhold
Læren om bristende forutsetninger

19 Del IV 1 Oversikt

20 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte
Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Modifikasjon av risikoens plassering Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Bakgrunns- retten Avtaleregulert (klausuler) Liberal tolking Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler Force majeure Hardship Kreditors forhold Bristende forutsetninger Opplysningssvikt Medvirkningssvikt Relevansspørsmålet Partskonstellasjonen Synbarhet Innflytelsessfære Urimelig belastning Lasse Simonsen

21 Del IV 2 Avtalte risikoklausuler

22 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte
Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Modifikasjon av risikoens plassering Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Bakgrunns- retten Avtaleregulert (klausuler) Liberal tolking Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler Force majeure Hardship Kreditors forhold Bristende forutsetninger Opplysningssvikt Medvirkningssvikt Relevansspørsmålet Partskonstellasjonen Synbarhet Innflytelsessfære Urimelig belastning Lasse Simonsen

23 Spesifiserte risikoklausuler (meget stor praktisk betydning):
Kan angå fordyrelse, forsinkelse og forringelse Risikoklausuler: Indeksregulering (penger) Valutaforbehold (penger) Grunnforhold (tid, penger, kvalitet) Godkjennelse (tid) Provisoriske løsninger (kvalitet) Osv Lasse Simonsen

24 Rt 1992 side 1105 NS B: Arbeidstids- forkortelse Lov Tariff- avtale
regulering Analogi (Forutsetninger) Punkt C 02.2 Lasse Simonsen

25 Del IV 3 Kreditors forhold Opplysningssvikt Medvirkningssvikt

26 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte
Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Modifikasjon av risikoens plassering Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Bakgrunns- retten Avtaleregulert (klausuler) Liberal tolking Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler Force majeure Hardship Kreditors forhold Bristende forutsetninger Opplysningssvikt Medvirkningssvikt Relevansspørsmålet Partskonstellasjonen Synbarhet Innflytelsessfære Urimelig belastning Lovforankret Lasse Simonsen

27 Vanskeligheter forårsaket av kreditor:
Oppfyllelse D K Forårsaket av K Vanskeligheter Lasse Simonsen

28 (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen:
Byggherre Entreprenør Uriktige opplysninger Manglende opplysninger Feil- kalkulering Oppdraget For lavt vederlag Lasse Simonsen

29 RG Saltsilodommen: Uventet armering Lasse Simonsen

30 (2) Medvirkningssvikt:
Betaling D K - Innhold - Framdrift Y Medvirkning En forutsetning for debitors oppfyllelse Lasse Simonsen

31 Del IV 4 Bakgrunnsretten – læren om bristende forutsetninger

32 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte
Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Modifikasjon av risikoens plassering Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Bakgrunns- retten Avtaleregulert (klausuler) Liberal tolking Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler Force majeure Hardship Kreditors forhold Bristende forutsetninger Opplysningssvikt Medvirkningssvikt Relevansspørsmålet Partskonstellasjonen Synbarhet Innflytelsessfære Urimelig belastning Lasse Simonsen

33 Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet
Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Relevans- vurderingen Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) Krav til synbarhet (typeforutsetninger) Vilkår Ola Mestad Lasse Simonsen

34 Produksjonslokaler etc
Partenes områder: Årsakens opprinnelse ? Debitors innflytelsesområde Debitors område Kreditors innflytelsesområde Produksjonslokaler etc Grunnforhold etc Lasse Simonsen

35 Hvor synbar var mangelen for debitor?
Lasse Simonsen

36 Kunnskapsutviklingen
Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

37 Del V Avtl § 36 – omfang (virkning)

38 (1) Generelle risikoklausuler: Art og omfang
Force majeure- og hardship-klausuler Oppfyllelsesrisikoen Jf ansvarsgrunnlaget ved erstatning Force majeure-klausuler Vederlagsrisikoen (krav om vederlagsjustering) Hardship-klausuler Lasse Simonsen

39 Virkningen – urimelig belastning:
(2) Avtl § 36 Virkningen – urimelig belastning: Y Lasse Simonsen

40 Partskonstellasjon og avtaletype:
Hva som skal til for å modifisere en forpliktelse Partskonstellasjon Modifikasjonsterskel Avtaletype Lasse Simonsen

41 Avtl § 36 i næringsforhold:
Uttalelser i domspremissene om hva som skal til for en revisjon Rt Salhus flytebro, se side 932: ”Jeg ser det slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi her står overfor.” Rt Konsesjonskraftdommen, se side 816: ”I den grad det er tale om å bruke § 36 når det som her er tale om en avtale mellom profesjonelle, bør terskelen i alle fall være høy, jf. blant annet flertallet i Rt , på side 932.” Rt Fornebu (46): ”Det kreves imidlertid svært meget for å konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter i næring mellom profesjonelle parter …” Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google