Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 3 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 3 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 3 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter

2 Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko Problemstillingen De faktiske vanskelighetene med oppfyllelsen Den kontraktuelle risikoen

3 Lasse Simonsen Kontraktbrudd – de to vurderingstemaene: Kontraktbrudd Avvik fra avtalen Avvik fra avtalen Årsaken (risikoen) Årsaken (risikoen) Dag 2 Dag 3 Mangel (i snever forstand) Mangel (i snever forstand) Forsinkelse (i snever forstand) Forsinkelse (i snever forstand) Tatt for gitt at årsaken lå hos debitor

4 De to vurderingstemaene Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen].

5 Lasse Simonsen Debitor Ytelsen Faktiske vanskeligheter (faktisk risiko): Vanskeligheter Prestere - Hva - Når (Den faktiske risiko) - Streik - Uvær - Prisstigning - Nye lover - Grunnforhold - Osv Bevare (gjenstander)

6 Lasse Simonsen Debitor (1) Fordyrelse (2) Forsinkelse(3) Forringelse (mangler) Konsekvenser – tre typer av ulemper: Målet Oppfyllelse Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Oppfyllelsesvanskeligheter Spørsmål om kontraktbrudd

7 Lasse Simonsen Fordeling av risikoen: Hvem har risikoen? Debitor Kreditor Ulempene: -Fordyrelse -Forsinkelse -Forringelse Alt 1 Alt 2 Den kontraktuelle byrde

8 Lasse Simonsen (1) Debitors risiko – de to risikotypene: Debitors risiko Debitors risiko Fordyrelse Forsinkelse Forringelse (mangel) Forringelse (mangel) Kontraktbrudd (avtalte mål nås ikke av grunner som debitor har risikoen for) Ikke økt vederlag Ikke økt vederlag Redusert vederlag Redusert vederlag Ytelsesrisikoen Risikoen for å måtte oppfylle (in natura eller økonomisk) Natural- oppfyllelse Natural- oppfyllelse Erstatning Vederlagsrisikoen Risikoen for gjensidighetsbeføyelser -Tilbakeholdelse -Prisavslag -Heving Alt 1 Alt 2 -Fastholdelse (forsink) -Omlevering -Retting

9 Lasse Simonsen Oppfyllelse Alt 2 Alt 1 Forringelse (Mangel) -Fordyrelse -Forsinkelse Krav om kontraktrevisjon -Vederlagsjustering -Fristforlengelse Unnskyldningsgrunn (ingen følger for debitor) (2) Kreditors risiko – oppdagelsestidspunktet: Overvinnelig Uovervinnelig Tilbaketreden (heving + evt erstatning) Eks: Ikke byggetillatelse. Bs risiko - erstatning Eks: Vanskelige grunnforhold

10 Del II Grovsortering av risikoplasseringen – forpliktelsens art Problemstillingen Tvedelingen av kontraktforpliktelsene Hvorledes fastlegge forpliktelsestypen Risikoanalysen ved resultatforpliktelsene – disposisjonen videre

11 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser (innestår for måloppfyllelse) Innsatsforpliktelse (faglig forsvarlig) Forpliktelsestyper: (Plassering av risikoen ut fra forpliktelsestype)

12 Lasse Simonsen Hver forpliktelsestype må vurderes for seg: Hva Når Ytelse Vederlaget Motytelse Forpliktelsestype?

13 Lasse Simonsen Forpliktelses- type? Risikoen Avtale Lovgiving -Teori -Praksis -Sedvane -Reelle hensyn -Teori -Praksis -Sedvane -Reelle hensyn Fastleggelse av forpliktelsestyper: -Innsatsforpliktelse -Resultatforpliktelse Fastsettes for hver av de tre aspektene: -Fordyrelser (fastpris – regningsarbeid) -Forsinkelser (bestemt tidsfrist – innen rimelig tid) -Forringelse (bestemt resultat – målangivelse)

14 Skaderisikoen (forringelse) Lasse Simonsen Forpliktelses- typer Forpliktelses- typer Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser Avtl § 36 Aktsomhetsnorm (profesjonsnormer) Aktsomhetsnorm (profesjonsnormer) Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Modifikasjoner Grovsortering av risikoen Sammenfall mellom risikoplassering og erstatningsansvar Nyere analyseskjema: OmfangArt Avtale- regulering Bristende forutsetninger Kreditors forhold

15 Lasse Simonsen Forholdet mellom force majeuer og kreditors forhold mv: Force majeure (kontrollansvarsfritaket) Force majeure (kontrollansvarsfritaket) Debitors forhold Debitors forhold Kreditors forhold Kreditors forhold Kontraktsbrudd Ansvarsfri Kontraktsbrudd Ansvar Ikke kontraktsbrudd Justering av kontrakten

16 Del III Skaderisikoen – faseinndeling av risikoplasseringen Hovedregelen – overgang av risikoen Enkelte unntak ved force majeure

17 Lasse Simonsen Skaderisikoen: Levering Debitors risikoKreditors risiko Force majeure? Faktisk levering Faktisk levering Avtalt levering Avtalt levering ”Overføring av risikoen” ”Res perit domino” Beskadigelsesrisikoen følger gjenstanden

18 Del IV Risikoens art Oversikt Avtaleregulering Kreditors forhold Læren om bristende forutsetninger

19 Del IV 1 Oversikt

20 Lasse Simonsen Modifikasjon av risikoens plassering Modifikasjon av risikoens plassering Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Liberal tolking Liberal tolking Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Kreditors forhold Kreditors forhold Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger - Spesifiserte risikoklausuler - Generelle risikoklausuler -Force majeure -Hardship Relevansspørsmålet -Partskonstellasjonen -Synbarhet -Innflytelsessfære -Urimelig belastning Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte -Opplysningssvikt -Medvirkningssvikt

21 Del IV 2 Avtalte risikoklausuler

22 Lasse Simonsen Modifikasjon av risikoens plassering Modifikasjon av risikoens plassering Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Liberal tolking Liberal tolking Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Kreditors forhold Kreditors forhold Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger - Spesifiserte risikoklausuler - Generelle risikoklausuler -Force majeure -Hardship Relevansspørsmålet -Partskonstellasjonen -Synbarhet -Innflytelsessfære -Urimelig belastning Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte -Opplysningssvikt -Medvirkningssvikt

23 Lasse Simonsen Spesifiserte risikoklausuler (meget stor praktisk betydning): Kan angå fordyrelse, forsinkelse og forringelse Risikoklausuler: -Indeksregulering (penger) -Valutaforbehold (penger) -Grunnforhold (tid, penger, kvalitet) -Godkjennelse (tid) -Provisoriske løsninger (kvalitet) -Osv Risikoklausuler: -Indeksregulering (penger) -Valutaforbehold (penger) -Grunnforhold (tid, penger, kvalitet) -Godkjennelse (tid) -Provisoriske løsninger (kvalitet) -Osv

24 Lasse Simonsen Rt 1992 side 1105 NS B: Avtale- regulering Arbeidstids- forkortelse Arbeidstids- forkortelse Lov Tariff- avtale Tariff- avtale Analogi (Forutsetninger) Punkt C 02.2

25 Del IV 3 Kreditors forhold –Opplysningssvikt –Medvirkningssvikt

26 Lasse Simonsen Modifikasjon av risikoens plassering Modifikasjon av risikoens plassering Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Liberal tolking Liberal tolking Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Kreditors forhold Kreditors forhold Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger - Spesifiserte risikoklausuler - Generelle risikoklausuler -Force majeure -Hardship Relevansspørsmålet -Partskonstellasjonen -Synbarhet -Innflytelsessfære -Urimelig belastning Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte -Opplysningssvikt -Medvirkningssvikt Lovforankret

27 Lasse Simonsen Vanskeligheter forårsaket av kreditor: Vanskeligheter D D K K Oppfyllelse Forårsaket av K

28 Lasse Simonsen D D K K (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen: Byggherre Informasjonssvikt Oppdraget Feil- kalkulering Feil- kalkulering For lavt vederlag Entreprenør -Uriktige opplysninger -Manglende opplysninger

29 Lasse Simonsen RG 1988.934 Saltsilodommen: Uventet armering

30 Lasse Simonsen D D K K Y (2) Medvirkningssvikt: Medvirkning Betaling En forutsetning for debitors oppfyllelse - Innhold - Framdrift

31 Del IV 4 Bakgrunnsretten – læren om bristende forutsetninger

32 Lasse Simonsen Modifikasjon av risikoens plassering Modifikasjon av risikoens plassering Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Liberal tolking Liberal tolking Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Kreditors forhold Kreditors forhold Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger - Spesifiserte risikoklausuler - Generelle risikoklausuler -Force majeure -Hardship Relevansspørsmålet -Partskonstellasjonen -Synbarhet -Innflytelsessfære -Urimelig belastning Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte -Opplysningssvikt -Medvirkningssvikt

33 Lasse Simonsen Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet (typeforutsetninger) -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet (typeforutsetninger) Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Vilkår Relevans- vurderingen Ola Mestad

34 Lasse Simonsen Partenes områder: Debitors område Debitors innflytelsesområde Kreditors innflytelsesområde Produksjonslokaler etcGrunnforhold etc Årsakens opprinnelse Årsakens opprinnelse ?

35 Lasse Simonsen Hvor synbar var mangelen for debitor?

36 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap

37 Del V Avtl § 36 – omfang (virkning)

38 Lasse Simonsen (1) Generelle risikoklausuler: Art og omfang Force majeure- og hardship-klausuler Oppfyllelsesrisikoen Vederlagsrisikoen (krav om vederlagsjustering) Jf ansvarsgrunnlaget ved erstatning Hardship-klausuler Force majeure-klausuler

39 Y Lasse Simonsen (2) Avtl § 36 Virkningen – urimelig belastning:

40 Lasse Simonsen Partskonstellasjon og avtaletype: Hva som skal til for å modifisere en forpliktelse Partskonstellasjon Avtaletype Modifikasjonsterskel

41 Lasse Simonsen Avtl § 36 i næringsforhold: Uttalelser i domspremissene om hva som skal til for en revisjon Rt 1999.922 Salhus flytebro, se side 932: ”Jeg ser det slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi her står overfor.” Rt-2000-806 Konsesjonskraftdommen, se side 816: ”I den grad det er tale om å bruke § 36 når det som her er tale om en avtale mellom profesjonelle, bør terskelen i alle fall være høy, jf. blant annet flertallet i Rt-1999-922, på side 932.” Rt-2003-1132 Fornebu (46): ”Det kreves imidlertid svært meget for å konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter i næring mellom profesjonelle parter …”


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 3 Risiko - oppfyllelsesvanskeligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google