Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

3 Tilbakeholdelse av egen ytelse: Detensjonsrett Tilbakeholdelse av andres ting: Retensjonsrett Utgangspunkt: Samtidighetsprinsipp (ytelse mot ytelse) – Sikkerhet i egen ytelse, oppfyllelsespress Suspensjon av egen ytelsesplikt: Hvis den andre part misligholder, misligholder man ikke hvis man oversitter den avtalte oppfyllelsestiden for egen forpliktelse Kjl. § 10, 22, 30, 42, 49 Avhl. § 5-5 Rt. 1978 s. 1157

4 Detensjonsrett - virkninger Virkninger av kreditormora inntrer (omsorg for ytelsen): Kjl. § 72 f. Risikoovergang Kjl. § 13(2), avhl. § 2-4(2), … Opphører mislighold, gjenoppstår leveringsplikten Mislighold kan utløse andre beføyelser (kravene må gjøres gjeldene)

5 Detensjonsrett - Vilkår Forpliktelsen må skrive seg fra samme kontraktsforhold (konneksitet) – Mislighold i ett kontraktsforhold kan innebære antesipert mislighold i et annet – Cross default-klausuler Proporsjonalitet: holde tilbake så mye som sikrer at krav kan bli dekket – Kjl. § 42 – Avhl. § 4-15 – Hvtjl. §13 – Buofl. § 24, 31 – Rt. 2006 s. 31

6 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

7 Naturaloppfyllelse Rett til å fastholde kontrakt og kreve at kontrakten gjennomføres etter sitt innhold ved oppfyllelse in natura – Kjl. § 23, § 43 – Avhl. § 4-2 – Fkjl. § 14 – Husll. § 2-9 – Rt. 1972 s. 449 (retting) Ved forsinkelse (ved mangel: retting eller omlevering) Common law: Erstatning er hovedbeføyelse (uansett culpa og kausalitet) CISG: Objektivt ansvar (naturaloppfyllelse overlatt nasjonal rett) – Kontrollansvar tolket som faktisk kontroll?

8 Naturaloppfyllelse - Unntak Kontrakter med betydelig element av personlig innsats Umulighet –Kjl. § 23: hindring som ikke kan overvinnes – VH s. 384: praktisk umulighet (men: hardship er ikke kjent i CISG) Misforhold mellom debitors ulempe og kreditors interesse – Kjl. § 23, avhl. § 4-2(1), hvtjl. § 14, husll. § 2-9, fkjl. § 21

9 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

10 Avhjelp Underlagt samme begrensninger som naturaloppfyllelse Misligholdsbeføyelse Suspenderer de øvrige misligholdsbeføyelser – Kjl.§ 37 – Fkjl. § 32, 31 – Avhl. § 4-10(3), (4) – Hvtjl. § 25(1) Defensiv beføyelse For å avverge kreditors krav om prisavslag eller hevning

11 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

12 Retting Ubetinget, objektiv plikt til å rette mangel for egen regning – Kjl. § 34 – Fkjl. § 29 – Buofl. § 32 – Hvtjl. § 24 – Avhl. § 4-10 (2): kun hvis salget var ifm næringsvirksomhet – Rt. 1972 s. 449, Rt. 2006 s. 1076, Rt. 2008 s. 537 Linsedom (mindretallsvotum)

13 Misforholdsbegrensning Retting er utelukket hvis den påfører selger urimelig kostnad eller ulempe – Kjl. § 34 – Fkjl. § 29 – Buofl. § 32 – Hvtjl. § 24 – Avhl. § 4-10 (2)

14 Subsidiært, objektivt ansvar for dekningstransaksjon Mislighold av retteplikt utløser objektivt ansvar for reparasjonsomkonstninger – Kjl. § 34 (3) – Husll. § 2-10 (4) Dekningskostnader skal være forsvarlige – Rt. 2006 s. 1076

15 Kontrakt som hjemmel for retting Bevisbyrdegaranti Flytter bevisbyrden for at ytelsen var mangelfull ved risikoens overgang – ND 1979 s. 231 Wingull – Rt. 1998 s. 774 Videospiller Funksjonsgaranti Selgeren har risiko for funksjonsdyktighet i garantiperioden (VH s. 401, Rt. 2014 s. 769: Tidspunktet for mangelsvurdering utskytes til garantitidens utløp. Men: risikoovergangen utskytes ikke.) – Kjl. § 21(2) – Avhl. § 3-1 (3) – Hvtjl. §20 (3) b – Buofl. §28 (2)

16 Garanti med retteplikt Selger fraskriver andre misligholdsbeføyelser Klausulen kan ikke opprettholdes om reparasjonen ikke lykkes innen rimelig tid – Rt. 1935 s. 497 – ND 1979 s. 231 Wingull – Kjl. § 37

17 Tilbud om retting Retting for å avskjære krav om prisavslag eller hevning må utøves under hensyntagen til den gjensidige lojalitetsplikten – Rt. 2006 s. 999 – Rt. 2006 s. 1076 Utelukket hvis retting påfører kjøper vesentlig ulempe – Kjl. § 36 – Avhl. § 4-10 (1) – Fkjl. § 30 - Erstatningseksemplar – Hvtjl. § 24 – Særlig grunn til å motsette seg

18 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

19 Omlevering Realdebitor foretar en ny oppfyllelse (fungible ytelser) Kjl. § 34 (2) Forutsetter vesentlig kontraktsbrudd – Samme vilkår som hevning Misforholdsbegrensning – Samme begrensning som naturaloppfyllelse Tilbakelevering av tingen i samme stand – Samme vilkår som hevning Kjl. § 66

20 Valg mellom retting og omlevering Forbrukerkjøp Fkjl. § 29: Ikke vesentlighetskrav for å kreve omlevering Men: Rt. 2006 s. 179 Stiletto Næringskjøp Kjl. § 34 (1) okt 2: Selger kan velge

21 Hva skal ytes? Mangel Forsinkelse Når og hvor skal det ytes? Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Virkninger for mislig-holderens ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora

22 Prisavslag Ubetinget krav – uansett om realdebitor er å bedreide – uavhengig av mangelens betydning Gjelder kun mangel – for forsinkelse: erstatning (objektivt ansavr ved avtalt frist) – Husll.§ 2-11: Leie reduseres tilsvarende (ikke prisavslag, men prisberegning) VH s. 413: Ukjent i Common Law – Men: I Common Law er erstatning hovedbeføyelse - og den er uavhengig av skyld – Funksjonen er den samme

23 Prisavslag - betingelser Kjl. § 38: Mangel som reduserer verdi – Omsetningsverdi Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp, Rt. 2000 s. 199 Pelsdyrhall – Bruksverdi (mangelens betydning for kjøper) Når det ikke er marked: Ot.prp. Nr. 80 (1986-87) s. 90 (Kjl. § 38 ) Hvtjl. §25 (2), Fkjl. § 31(2) Kjøper har ikke uberettiget avslått tilbud om avhjelp – Kjl. § 37 (1), fkjl. § 29 (3), avhl. § 4-10 (4), hvtjl. § 25 (1), buofl. § 33 (1), husll. § 2-11 (2)

24 Prisavslag - utmåling Prisen reduseres etter forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand: Kjl. § 38, avhl. § 4-12 (1), fkjl. § 31, husll. § 2-11 (2) – Verdi i kontraktsmessig stand presumeres lik avtalt pris: Rt. 1954 s. 177 Prisen reduseres med utbedringskostnadene: Avhl. § 4-12 (2), hvtjl. § 25, buofl. § 33 (2) – Forhold avhl. § 4-12 (1) og (2): Utgangspunkt er (2), med mindre verdireduksjon overstiger utbedringskostnadene: Rt. 2000 s. 199 Pelsdyrhall, Rt. 2010 s. 1395 Åsgårdstrandveien


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google