Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1
Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

3 Tilbakeholdelse av egen ytelse: Detensjonsrett Tilbakeholdelse av andres ting: Retensjonsrett
Utgangspunkt: Samtidighetsprinsipp (ytelse mot ytelse) Sikkerhet i egen ytelse, oppfyllelsespress Suspensjon av egen ytelsesplikt: Hvis den andre part misligholder, misligholder man ikke hvis man oversitter den avtalte oppfyllelsestiden for egen forpliktelse Kjl. § 10, 22, 30, 42, 49 Avhl. § 5-5 Rt s. 1157

4 Detensjonsrett - virkninger
Virkninger av kreditormora inntrer (omsorg for ytelsen): Kjl. § 72 f. Risikoovergang Kjl. § 13(2), avhl. § 2-4(2), … Opphører mislighold, gjenoppstår leveringsplikten Mislighold kan utløse andre beføyelser (kravene må gjøres gjeldene)

5 Detensjonsrett - Vilkår
Forpliktelsen må skrive seg fra samme kontraktsforhold (konneksitet) Mislighold i ett kontraktsforhold kan innebære antesipert mislighold i et annet Cross default-klausuler Proporsjonalitet: holde tilbake så mye som sikrer at krav kan bli dekket Kjl. § 42 Avhl. § 4-15 Hvtjl. §13 Buofl. § 24, 31 Rt s. 31

6 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

7 Naturaloppfyllelse Rett til å fastholde kontrakt og kreve at kontrakten gjennomføres etter sitt innhold ved oppfyllelse in natura Kjl. § 23, § 43 Avhl. § 4-2 Fkjl. § 14 Husll. § 2-9 Rt s. 449 (retting) Ved forsinkelse (ved mangel: retting eller omlevering) Common law: Erstatning er hovedbeføyelse (uansett culpa og kausalitet) CISG: Objektivt ansvar (naturaloppfyllelse overlatt nasjonal rett) Kontrollansvar tolket som faktisk kontroll?

8 Naturaloppfyllelse - Unntak
Kontrakter med betydelig element av personlig innsats Umulighet –Kjl. § 23: hindring som ikke kan overvinnes VH s. 384: praktisk umulighet (men: hardship er ikke kjent i CISG) Misforhold mellom debitors ulempe og kreditors interesse – Kjl. § 23, avhl. § 4-2(1), hvtjl. § 14, husll. § 2-9, fkjl. § 21

9 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

10 Avhjelp Underlagt samme begrensninger som naturaloppfyllelse
Misligholdsbeføyelse Defensiv beføyelse Suspenderer de øvrige misligholdsbeføyelser Kjl.§ 37 Fkjl. § 32, 31 Avhl. § 4-10(3), (4) Hvtjl. § 25(1) For å avverge kreditors krav om prisavslag eller hevning

11 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

12 Retting Ubetinget, objektiv plikt til å rette mangel for egen regning
Kjl. § 34 Fkjl. § 29 Buofl. § 32 Hvtjl. § 24 Avhl. § 4-10 (2): kun hvis salget var ifm næringsvirksomhet Rt s. 449, Rt s. 1076, Rt s. 537 Linsedom (mindretallsvotum)

13 Misforholdsbegrensning
Retting er utelukket hvis den påfører selger urimelig kostnad eller ulempe Kjl. § 34 Fkjl. § 29 Buofl. § 32 Hvtjl. § 24 Avhl. § 4-10 (2)

14 Subsidiært, objektivt ansvar for dekningstransaksjon
Mislighold av retteplikt utløser objektivt ansvar for reparasjonsomkonstninger Kjl. § 34 (3) Husll. § 2-10 (4) Dekningskostnader skal være forsvarlige Rt s. 1076

15 Kontrakt som hjemmel for retting
Bevisbyrdegaranti Funksjonsgaranti Flytter bevisbyrden for at ytelsen var mangelfull ved risikoens overgang ND 1979 s. 231 Wingull Rt s. 774 Videospiller Selgeren har risiko for funksjonsdyktighet i garantiperioden (VH s. 401, Rt s. 769: Tidspunktet for mangelsvurdering utskytes til garantitidens utløp. Men: risikoovergangen utskytes ikke.) Kjl. § 21(2) Avhl. § 3-1 (3) Hvtjl. §20 (3) b Buofl. §28 (2)

16 Garanti med retteplikt
Selger fraskriver andre misligholdsbeføyelser Klausulen kan ikke opprettholdes om reparasjonen ikke lykkes innen rimelig tid Rt s. 497 ND 1979 s. 231 Wingull Kjl. § 37

17 Tilbud om retting Retting for å avskjære krav om prisavslag eller hevning må utøves under hensyntagen til den gjensidige lojalitetsplikten Rt s. 999 Rt s. 1076 Utelukket hvis retting påfører kjøper vesentlig ulempe Kjl. § 36 Avhl. § 4-10 (1) Fkjl. § 30 - Erstatningseksemplar Hvtjl. § 24 – Særlig grunn til å motsette seg

18 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

19 Omlevering Realdebitor foretar en ny oppfyllelse (fungible ytelser)
Kjl. § 34 (2) Forutsetter vesentlig kontraktsbrudd Samme vilkår som hevning Misforholdsbegrensning Samme begrensning som naturaloppfyllelse Tilbakelevering av tingen i samme stand Kjl. § 66

20 Valg mellom retting og omlevering
Forbrukerkjøp Næringskjøp Fkjl. § 29: Ikke vesentlighetskrav for å kreve omlevering Men: Rt s. 179 Stiletto Kjl. § 34 (1) okt 2: Selger kan velge

21 Kontrakten Erstatning Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Forbehold Reklamasjon Avtaletolkning Undersøkelsesplikt Passivitet Debitors opplysninger [Foreldelse] Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Natural-oppfyllelse Avhjelp Kreditormora Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Erstatning Virkninger for mislig-holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse

22 Prisavslag Ubetinget krav Gjelder kun mangel
uansett om realdebitor er å bedreide uavhengig av mangelens betydning Gjelder kun mangel for forsinkelse: erstatning (objektivt ansavr ved avtalt frist) Husll.§ 2-11: Leie reduseres tilsvarende (ikke prisavslag, men prisberegning) VH s. 413: Ukjent i Common Law Men: I Common Law er erstatning hovedbeføyelse - og den er uavhengig av skyld Funksjonen er den samme

23 Prisavslag - betingelser
Kjl. § 38: Mangel som reduserer verdi Omsetningsverdi Rt s Ekte hussopp, Rt s. 199 Pelsdyrhall Bruksverdi (mangelens betydning for kjøper) Når det ikke er marked: Ot.prp. Nr. 80 ( ) s. 90 (Kjl. § 38 ) Hvtjl. §25 (2), Fkjl. § 31(2) Kjøper har ikke uberettiget avslått tilbud om avhjelp Kjl. § 37 (1), fkjl. § 29 (3), avhl. § 4-10 (4), hvtjl. § 25 (1), buofl. § 33 (1), husll. § 2-11 (2)

24 Prisavslag - utmåling Prisen reduseres etter forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand: Kjl. § 38, avhl. § 4-12 (1), fkjl. § 31, husll. § 2-11 (2) Verdi i kontraktsmessig stand presumeres lik avtalt pris: Rt s. 177 Prisen reduseres med utbedringskostnadene: Avhl. § 4-12 (2), hvtjl. § 25, buofl. § 33 (2) Forhold avhl. § 4-12 (1) og (2): Utgangspunkt er (2), med mindre verdireduksjon overstiger utbedringskostnadene: Rt s. 199 Pelsdyrhall, Rt s Åsgårdstrandveien


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google