Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten Holm – Tak Tekk 1. Partene: Byggherre Holm 2. Hovedentreprenør: AS Husbygg (konkurs) 3. Underentreprenør: Tak-Tekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten Holm – Tak Tekk 1. Partene: Byggherre Holm 2. Hovedentreprenør: AS Husbygg (konkurs) 3. Underentreprenør: Tak-Tekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten Holm – Tak Tekk 1. Partene: Byggherre Holm 2. Hovedentreprenør: AS Husbygg (konkurs) 3. Underentreprenør: Tak-Tekk

2 Hvilket regelsett?  Partenes avtale?  Bakgrunnsretten  Oppføring av lagerbygg – entreprise  Ikke kjøpslov (se §2 (1))  Ikke håndverkertjenester (htjl §1 (1)  Ikke avhl § 4-16  NS 8405 pkt 36 ?  Ingen direkte – prinsipper/analogier

3 1. Kan Holm rette krav som følge av mangel direkte mot Tak-Tekk?  Ikke direkte kontraktsforhold  Andre grunnlag?  Aksept  Deklaratoriske regler om direkte krav?

4 a) Aksept  Har Tak-Tekk godtatt at Holm har trådt inn i Husbyggs krav ved å foreta reparasjoner uten protester i mange år?  Tapt retten til å protester mot dette ved passivitet?  Ved konkludent adferd: Har Tak-Tekk handlet på en slik måte som er egnet til å gi Holm grunn til å tro at han kan rette sine krav mot Tak-Tekk?  Konklusjon: Kan neppe legge så mye i TakTekks adferd. En praktisk løsning som Tak Tekk i alle fall var forpliktet til overfor Husbygg. Ikke bundet ved konkludent adferd.

5 b) Deklaratoriske regler om direktekrav  Foreligger det en ulovfestet regel om direktekrav?  Praksis: Rt 1998 s 656 uttaler at det er uklart om det eksisterer en slik regel. Praksis gir ikke grunnlag for en generell ulovfestet regel. Ikke standpunkt til entrepriseretten spesielt.  Bestemmelser om direktekrav finnes i flere kontraktslover – og standardavtaler (bakgrunnsretten)  Juridisk teori: Hagstrøm s 800flg mener det ikke foreligger en alminnelig regel, men den kan etableres med grunnlag i andre regler (springende regress, legal subrogasjon) etter en avveining av behovet og betenklighetene.

6 Særlig om NS 8405  Standardkontrakten er ikke benyttet direkte  Kan ikke alltid sies å gi uttrykk for deklaratorisk rett (kutyme)  Men sterkt argument for direktekrav  Avveining av behov og betenkligheter  Konklusjon: må kunne benytte direktekrav her

7 Innholdet i en regel om direktekrav  Hvilke vilkår må være oppfylt for at Holm skal kunne gå direkte på Tak Tekk?  Både NS 8405 og flere andre bestemmelser bygger på springende regress. Vilkåret er mao at Husbygg må ha et krav overfor TakTekk. (Oppfylt.)  Kravet må ikke kunne gjøres gjeldende mot entreprenøren. (Oppfyllt. Husbygg er konkurs)

8 Konklusjon vedr direktekrav  Holm kan gjøre sitt mangelskrav gjeldende mot Tak-Tekk, forutsatt at det foreligger en mangel, og at denne mangelen gav Husbygg rett til å rette tilsvarende krav mot Tak-Tekk.

9 Mangelsvurderingen  Foreligger det en mangel i forholdet Husbygg og Tak Tekk  1. Er det en mangel at TakTekk brukte feil materialer (og metode)?  2 Er det en mangel at TakTekk har misligholdt eventuell oppplysningsplikt ?

10 2 Foreligger det en mangel ved at TakTekk brukte feil metode? -Tak Tekk utførte arbeidet etter Husbyggs spesifikasjoner vedr materiale – og da vel også metode?  Husbygg hadde igjen fått instrukser fra Holms arkitekt  Husbygg valgt å legge arkitektens spesifikasjoner til grunn og må ta risikoen for eventuelle feil i spesifikasjonen til TakTekk: Husbygg har prosjekteringsrisiko  Konklusjon: Så langt ikke mangel

11 3. Har TakTekk misligholdt sin opplysningsplikt?  Grunnlag: generell lojalitetsplikt i kontrakt  Burde Tak Tekk som hadde den største fagkunnskapen ang taktekking ha opplyst Husbygg om at de materialer som skulle brukes var uegnet?  Må være opplysninger om forholdet som har betydning for kontrakten, og som den annen part fra en redelighetsvurdering må ventes å gi fra seg  Her materialenes/metodens egnethet

12 Opplysningsplikt forts  Profesjonelle parter  Begge med ekspertise på området  TakTekk likevel eksperten  Gjaldt en vesentlig egenskap ved bygget (ikke skjønnhetsfeil)  Problem: Vanskelig å få nødvendig kunnskap om forholdet (noen artikler i fagpressen)

13 Burde TakTekk kjent til forholdet?  Den relevante informasjonen for usikker til at det kan sies at det var uaktsomt av Tak-Tekk å ikke holde seg oppdatert/gi opplysningen videre.  TakTekk har mao ikke risikoen for at metoden ikke holdt mål. Holm må selv ta risikoen for dette  Konklusjon: ingen mangel basert på misligholdt opplysningsplikt

14 4. Kan Holm kreve at Tak-Tekk foretar en ny tekking av taket?  Forutsatt at det foreligger en mangel ut fra synspunktet misligholdt opplysningsplikt.  Generell regel om at kjøper kan kreve at selger foretar retting  Se NS8405 pkt 36 – generelle prinsipper  ”rett og plikt til å utbedre”  Klart utgangspunkt

15 Faller plikten bort som følge av misforholdsbegrensningen? Her er misforholdet stort. Utbedringen vil koste dobbelt så mye som den økonomiske interessen kontrakten om taktekking i utgangspunktet representerte for Tak-Tekk.  Avveining: feilen gjaldt en vesentlig funksjon ved bygget (ikke skjønnhetsfeil) Da skal det mye til.  Konklusjon: Åpen. Jeg heller til misligholdsbegrensning – Lasse mener utbedring

16 5. Må TakTekk betale for at en annen foretar rettingen?  Forutsetter at det foreligger utbedringsplikt  NS 8405 pkt 36.3 regulerer tilfellet  Byggherren kan kreve at entreprenøren betaler kostnadene om ”utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte” Konklusjon: må betale

17 6 Holms subsidiære krav om erstatning  Spørsmålet gjelder om TakTekk er erstatningsansvarlig etter reglene om erstatning utenfor kontrakt  TakTekk har ikke vært uaktsom mht opplysningsplikten/fortielsen jfr ovenfor  Ikke ansvarsgrunnlag  Ikke erstatning


Laste ned ppt "Tvisten Holm – Tak Tekk 1. Partene: Byggherre Holm 2. Hovedentreprenør: AS Husbygg (konkurs) 3. Underentreprenør: Tak-Tekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google