Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1  Innledning  Begrunnelse  Når foreligger medvirkning  Betydningen av medvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1  Innledning  Begrunnelse  Når foreligger medvirkning  Betydningen av medvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1  Innledning  Begrunnelse  Når foreligger medvirkning  Betydningen av medvirkning  Hvem kan medvirke

2 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen2 1.Innledning  Betydningen av skadelidtes posisjon: Ansvarsgrunnlaget Samtykke Skadevolders forventninger Aksept av risiko Medvirkning til skaden ved egen skyld Hjemmel: skl § 5-1

3 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen3 1. Innledning  Skl § 5-1: Medvirket til skaden ved egen skyld Erstatningen kan settes ned/bortfalle Rimelig ut fra Adferden Betydningen for skaden Omfanget av skaden Forholdene forøvrig

4 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen4 2. Begrunnelse  Begrunnelsen for at ansvaret reduseres: Ikke rimelig med full reparasjon Prevensjonshensynet tilsier reaksjon i forhold til skadevolders adferd Prevensjon i forhold til skadelidte Økonomisk prevensjon

5 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen5 3. ”Medvirkning”  Medvirkning = ”har medvirket til skaden ved egen skyld” Latt være ”å fjerne eller minske risikoen ” Eller ”begrense skaden”

6 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen6 3.1. Egen skyld  Ingen sondring avhengig av skyldgrad  Men: skyldgrad betydning for ansvarsfordelingen  ”skyld” = vanlig culpavurdering. Regelbrudd Økning i skaderisiko Handlingsalternativer Synbarhet/påregnelig

7 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen7 Det subjektive element : Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Vanlig uaktsomhet Forsett Medvirkningsansvar, Skl § 5-1

8 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen8 3.2 Unnlatt å fjerne/minske risiko  Bare skadelidtes adferd før skaden fant sted  Sammenhengen med culpamomentene.  Eks: Rt 1970.1452.

9 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen9 3.3 Etter evne begrense skaden  Omfatter også situasjonen før skaden?  Rt. 1992.1469 Leiebildommen

10 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen10 4. Medvirkningens betydning  Erstatningen ”kan” bli nedsatt  Momenter Adferden – hvor grov skyld Betydningen for skaden = graden av årsakssammenheng Omfanget av skaden Forholdene ellers

11 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen11 Medvirkningens betydning Skadevolders - skyld - betydning - forsikring etc Skadelidtes -skyld -betydning Skadens omfang Forholdene forøvrig Tillegges betydning ”for så vidt det er rimelig”

12 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen12 5. Hvem kan medvirke  Utgangspunktet  Barn  Etterlatte  Personer den direkte skadelidte/etterlatte hefter for  Forhold den direkte skadelidte hefter for

13 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen13 5.1 Utgangspunktet  Utg.pkt: Den som søker erstatning og den som er skadelidt  Den som søker erstatning = skadelidte  Den som søker erstatning = etterlatt Ordlyden: ingen forskjell Forarbeidene

14 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen14 5.2 Barn  § 5-1 nr. 1, 2 pkt.  Barn under 10 år beskyttet  Begrunnelse: redusert selvskyldsevne  Barn over 10 år: vurderes ut fra Alder Forutsetninger  Rt. 1977.313 sementblandingsmaskin

15 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen15 5.3 Skadelidte/etterlatte hefter for  § 5-1 nr. 3  Passiv identifikasjon = B reduserer As erstatningsrettslige posisjon Ikke akseptert for personskader Mellom foreldre og barn, Rt 2002.1283 Gårdsdam Mellom ektefeller, Rt. 1991.1303 Gulvluke Tingsskader?

16 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen16 Passiv identifikasjon Skadevolder Skadelidte Medvirker Passiv identifikasjon ?

17 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen17 Passiv identifikasjon Skadevolder Personskade Foreldre/ Ektefelle Ikke passiv identifikasjon

18 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen18 Passiv identifikasjon Skadevolder Tingsskade Ansatte Passiv identifikasjon

19 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen19 5.4 Objektivt medvirkeransvar?  § 5-1 nr. 3: ”forhold” som den direkte skadelidte/erstatningssøker hefter for  = ikke hjemmel for objektivt medvirkningsansvar  = henvisning til de regler som gjelder  Eks: Skadelidte representerer en risiko som ville kvalifisert til objektivt ansvar som skadevolder.

20 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen20 Lempning  Hjemmel og rettslig plassering  Anvendelse  Begrunnelse  Lempningskriteriene

21 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen21 1. Hjemmel og rettslig plassering  § 5-2  Erstatningsansvaret kan lempes = Klart at det foreligger ansvarsgrunnlag/årsakssammenheng og økonomisk tap Spm om medvirkning avgjort Utmålingen er beregnet Spørsmål om kravets størrelse skal reduseres

22 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen22 2. Anvendelse  Gjelder generelt, uansett Ansvarsgrunnlag Skadens/tapets art  Overlappende hjemmel BAL § 11 Skl § 2-2 nr. 1

23 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen23 2. Anvendelse  Utenfor kontrakt  I kontrakt: Ja, hvis ikke annet lempningsgrunnlag, Rt. 2004.1887

24 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen24 3. Begrunnelse  Hensynet til skadevolder  Men: unntaksregel  Hensyn: Skadevolder beskyttes mot ruin Skadelidtes trygghetsbehov

25 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen25 4. Lempningskriteriene  Utgangspunktenene  ”Urimelig tyngende”  ”rimelig” om skadelidte ”i særlige tilfelle helt eller delvis bærer tapet.

26 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen26 4.1 Utgangspunktene  Utgangspunktet: full erstatning  Forarbeidene: Bare hvor skadevolder rammes meget hardt  Praksis mindre streng  Men snever rekkevidde, Rt 2004.165 Brannstifter

27 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen27 Utgangspunktene for lempning Utgangspunkt: Full erstatning Men: Lempning hvis ansvaret virker urimelig tyngende.

28 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen28 4.2 ”Urimelig tyngende”  Skadens størrelse  Den ansvarliges økonomi  Foreliggende forsikring og forsikringsmuligheter  Skyldforholdene  Forholdene for øvrig

29 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen29 4.3 ”i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte bærer..”  Samme momenter  Annen vektlegging  Lempes selv om ansvaret ikke urimelig tyngende  Særlig betydning Omfattende skader Skadelidte særlig utsatt for skade


Laste ned ppt "Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1  Innledning  Begrunnelse  Når foreligger medvirkning  Betydningen av medvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google