Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo
Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo

2 Endring, omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av gjeldsordning
Innledning: Endring av ordningen skjer fordi skyldners livssituasjon har endret seg siden avtaleinngåelsen, og kreditorene tar kontakt fordi skyldner har sluttet å betale inn avtalte beløp eller på annen måte misligholdt ordningen. Det er derfor behov for muligheter både for skyldner og kreditorer til å reforhandle avtalen.

3 Skyldners begjæring om endring av gjeldsordning
Regelen om at man skal forsøke å komme frem til en frivillig endring knytter seg til skyldners begjæring om endring på grunn av: omstendigheter som skyldner ikke kunne forutse eller omstendigheter som svekker skyldnerens evne til å oppfylle ordningen fall i boligverdi uteglemte krav

4 Omstendigheter som skyldner ikke kunne forutse
eller svekker skyldners evne til å oppfylle ordningen: Eksempler er samlivsbrudd, alvorlig sykdom, arbeidsledighet, inntektsbortfall, ugiftsøkninger o.l

5 Fall i boligverdi: Dersom boligen synker i verdi i gjeldsordningsperioden, vil skyldner sitte igjen med gjeld som det kan være vanskelig å betjene. Forutsetningen er at verdien av boligen ved ordningens utløp er ”vesentlig lavere enn den verdi som ble fastsatt etter § 4-7 i forkant av gjeldsordningen.

6 Uteglemte krav: fordringen skal ”betjenes med den dividende fordringshaveren ville ha tilkommet dersom fordringen hadde deltatt i ordningen”. Dividende kan bare regnes fra ”det tidspunktet kravet ble fremmet overfor skyldneren.” Tingretten skal nekte å stadfeste et endringsforslag dersom skyldneren ”forsettlig eller på grov uaktsom måte har unnlatt å opplyse om fordringen”.

7 Skille mellom begjæring om frivillig og tvungen endring:
Frivillig endring: Endring kan ikke ”begjæres før skyldneren etter evne har forsøkt å komme frem til en avtale om frivillig endring av gjeldsordningen med fordringshaverne på egen hånd”, jf § 6-1 fjerde ledd. Namsmannen skal nekte å stadfeste forslaget dersom det vil virke urimelig. Begjæring om tvungen endring: Forslaget ikke skal være i strid med loven.

8 Omgjøring av gjeldsordning ved vesentlig
Kreditorenes adgang til å begjære omgjøring, opphevelse og tilsidesettelse av en gjeldsordning Omgjøring av gjeldsordning ved vesentlig forbedring av skyldnerens økonomiske stilling: Må kreves en betydelig forbedring i skyldnerens økonomi før avtalen kan omgjøres. Omgjøring der skyldner mottar et større beløp: Bestemmelsen gir skyldner en mulighet til på eget initiativ fordele et større beløp han måtte motta til kreditorene, uten at det gjøres i form av en endringssak.

9 Omgjøring av gjeldsordning som følge av verdistigning på bolig:
Forutsetningen for at retten skal kunne omgjøre er at ”skyldnerens bolig i gjeldsordningsperioden har steget så mye i verdi i forhold til verdifastsettelsen etter § 4-7 at det etter omstendighetene vil virke urimelig overfor fordringshaverne dersom skyldneren skulle beholde hele verdiøkningen Det fremgår av forarbeidene at en omgjøring av gjeldsordning etter § 6-2 andre ledd vil kunne gå ut på at boligen skal selges. Skyldner har i slike tilfeller har ”rett til å beholde tilstrekkelig av salgssummen til å kunne skaffe seg en annen eiet bolig som med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet m.v. tilfredsstiller skyldneren og dennes husstands rimelige behov”.

10 Opphevelse av gjeldsordning:
Kreditorene har adgang til å begjære en gjeldsordning opphevet dersom skyldneren har gjort seg skyldig i uredelighet eller grovt har tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningsloven. Eksempler; brudd på opplysningsplikten, betalingsmislighold, stiftelse av ny gjeld i gjeldsordningsperioden med mer. Spørsmål om en skyldner kan oppheve sin gjeldsordning? Akkordforslag?

11 Tilsidesettelse av en gjeldsordning:
Dersom skyldneren innen to år etter gjeldsordningsperiodens utløp mottar arv, gevinst eller liknende av betydelig omfang, kan retten, på begjæring av en fordringshaver, hvis krav er omfattet av gjeldsordningen, sette gjeldsordningen helt eller delvis til side i den utstrekningen skyldnerens økonomi og hensynet til fordringshaverne tilsier det. Gjeldsordningen kan ikke settes til side på grunn av gevinst som skyldes verdiøkning på bolig, jf § 6-2 fjerde ledd. Hva innebærer en tilsidesettelse av en gjeldsordning?

12 Skyldnerens opplysningsplikt overfor fordringshaverne:
Dersom det inntreffer omstendigheter som skyldneren forstår eller må forstå kan gi fordringshaverne rett til omgjøring eller tilsidesettelse etter § 6-2 skal skyldneren innen rimelig tid på betryggende måte opplyse fordringshaverne og namsmannen om dette, jf § 6-4.

13 Kompetent namsmyndighet:
Utgangspunktet er at en begjæring om frivillig endring av gjeldsordningen skal fremsettes for namsmannen, mens en begjæring om tvungen gjeldsordning skal fremsettes for tingretten. Gjeldsordningsloven har ingen regler om stedlig verneting for endringssaker, og man faller tilbake til de generelle regler om verneting i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 2, jf gjeldsordningsloven § 7-8.

14 Praktisering av vernetingsreglene ved begjæring om endring:
praktiske og prosessøkonomiske hensyn Rettens praksis ved begjæring om opphevelse: domstolloven § 38 Overføring av saker fra annen namsmann kjennetegnes av: skyldner har flyttet etter at begjæring om endring er innkommet opprinnelig namsmann mye dokumentasjon foreligger i saken og skyldner har ofte vært på møte med opprinnelig namsmannen sakene er ofte opp mot ett år gamle før de oversendes eneste begrunnelse for overføringen er at skyldner har flyttet til Oslo sakene viser seg ofte å være enkle dvs. det gjelder kun økte utgifter pga husleie og endringer i inntektssituasjonen

15 Frister for fremsettelse av begjæring om endring, opphevelse, omgjøring og tilsidesettelse, jf § 6-5: Frister for skyldner: Skyldners begjæringer om frivillig og tvungen endring av gjeldsordning må fremsettes i løpet av gjeldsordningsperioden. Frister for kreditor: Kreditor må fremsette begjæring om opphevelse innen ett år etter gjeldsordningsperiodens utløp. Begjæring om tilsidesettelse må fremsettes innen ett år etter at to års etterperiode er utløpt. Begjæring om omgjøring og opphevelse må fremsettes innen to måneder etter at skyldneren har gitt opplysinger etter § 6-4.


Laste ned ppt "Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google