Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen
Nordisk institutt for sjørett E-post:

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer
Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret Onsdag (kl ): Bilansvaret Torsdag (kl ): Årsakssammenheng Mandag (kl ): Medvirkning. Lempning

3 Arbeidsgiveransvaret - Oversikt
Innledning Begrepet «arbeidstaker» Begrepet «arbeidsgiver» Forsett/uaktsomhet Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar Arbeidstagerens eget ansvar

4 1. Innledning Skl § 2-1, nr. 1: ”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.”

5 1. Innledning - ansvarsgrunnlag og partsforhold
Rettslig plassering Skl. § 2-1: Arbeidsgivers obj. ansvar for ansattes culpa Objektivt ansvar Culpaansvar Kombinasjonen: trekantforholdet Rettslig plassering: Dreier seg om et ansvarsgrunnlag Sml de tre grunnleggende betingelser for ansvar Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng Økonomisk tap Spesielt for ansvarsgrunnlaget: lovfestet ## culpa ansvaret ## ulovfestet objektivt ansvar Betydningen: andre rettskildefaktorer: Lovtekst Forarbeider Dommer inn senere Erstl § 2-1 nr 1; Ordlyden : ”Arbeidsgiver svarer” = ansvar uten betingelser = objektivt ansvar ”forsettlig eller uaktsomt” = krav til adferden som utløser ansvaret = culpaansvar.

6 1. Innledning –«aktørtrekanten»
Skadelidte Arbeidsgiver-ansvar Arbeidstaker Arbeidsgiver

7 1. Innledning – forholdet mellom aktørene
Arbeidsgiver Objektivt ansvar Skadelidte Uaktsom skadeforvoldelse Aktiv identifikasjon Ansatt

8 1. Innledning - hensyn og anvendelse
Arbeidet utføres i bedriftens interesse Arbeidssituasjonen skaper risikoen Arbeidsgiver kan påvirke risikoen Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver Bedriftens interesse – tjener penger på at arbeidet utføres, f.eks. Bank tjener penger på inn og utlån av midler. Skaper risikoen: Bank skaper risiko for uhederlighet i forhold til pengene. Arbeidsgiver påvirker = prevensjonsmomentet, sml obj ansvar. Ansettelse/opplæring/etterutdanning/sikkerhetsrutiner Rt Gjaldt banks ansvar som arbeidsgiver for tap forvoldt ved bedrageri. ”Etter min mening taler også legislative argumenter for at arbeidsgiveransvaret bør omfatte Bs handlinger. En av begrunnelsene for arbeidsgiveransvaret ligger i prevensjonstanken – at skadevoldersituasjoner vil kunne forebygges. Det er DnB som kan iverksette så vel praktiske som organisatoriske tiltak for å redusere muligheten for at utro tjenere påfører banken eller andre tap.”” Vanskelig for skadelidte å bevise culpa på disse punktene. § 2-1 gjelder både ansvar i og utenfor kontrakt men kontraktsansvaret strengere 1) både ansatte og selvstendige oppdragstagere 2) Mer liberal mht hva som normalt kan forventes i tjenesten, Rt Læreguttdommen Forholdet til Y: Omfatter ansvar for yrkesskade/yrkessykdommer. Hvis ansatt skader en annen ansatt i arbeidet = Y. Anvendelsesområde I og utenfor kontraktsforhold Forholdet til yrkesskadeforsikringsloven

9 Medansatt /utenforstående
1. Innledning – hensyn/anvendelse/partsforhold Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Arbeidsgiver Skadelidte = Medansatt /utenforstående Interesse Risiko Uaktsom skadeforvoldelse Instruksjon Betalingsevne Oppsummeringsvis: Hensynene ligger i litt forskjellige retning; Instruksjonsmulighet og betalingsevne går på forholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte Interesse hensynet og risikohensynet gjelder selve risikoen Det objektive ansvaret både i og utenfor kontrakt Skadelidte kan være både utenforstående og medansatt. Ansatt

10 2. Arbeidstaker – begrepet
Skl. § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste ”gjør arbeid … i tjeneste ” = ansatt Men: ikke nærmere definert ”enhver” = uavhengig av funksjon nivå tidsperspektiv Avtale/vederlag Utg pkt: Ansettelsesforhold. (gjør arbeid eller utfører verv …) Begrepet ikke definert i skerstl. Begrepet i andre lover: arbeidsmiljøloven – nei, andre hensyn Y § 2 a – ja, samme type regulering, pluss samsvar ansvar og forsikringsdekning. Men begrepet ikke definert der heller. Uavhengig av (enhver) funksjon: sentrale funksjoner (lærere på universitetet) og hjelpefunksjoner. Nivå: også toppsjefen – men grense mot organansvar. Midlertidig: Tre arbeidere til å felle trær mot å kunne nyttiggjøre seg veden. Ikke krav om Vederlag – men normalt vil det være vederlag. Spm om karakter av arbeid eller vennetjeneste: praktikant uten vederlag omf, hjelp til å male huset ikke Idrett: proff/kontrakt = arbeid. Hobby #

11 2. Arbeidstaker – begrepet
Arbeidsgiver Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt Ansatt

12 2. Arbeidstaker – begrepet
Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X Begrepet ”arbeidstager” # Oppdragstager, Dvs ikke oppdragsgiveransvar Oppdragstageren skal produsere et resultat: for eksempel selvstendig advokat får i oppdrag å skrive et testament. Arbeidstager stiller sin arbeidskraft til rådighet over tid: ansatt advokat i Hydro skal bistå Hydro fortløpende med advokattjenester for eksempel knyttet til produksjon av gass. NB: Arten av tjenesten spiller ingen rolle X Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat X

13 2. Arbeidstaker – begrepet
Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X X Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat X

14 2. Arbeidstaker – grensetilfeller
Momenter Grad av selvstendighet/profesjonalitet Hvem holder verktøy Kontroll/instruksjonsmyndighet Helhetsvurdering Momenter: Grad av selvstendighet = profesjonalitet i forhold til hvordan arbeidet utføres. Profesjonelt flyttebyrå ## studenter som hjelper med flytting. Er hjelperen profesjonell mindre behov for prevensjon. + virksomheten drives i oppdragstagers egen interesse Holder oppdragstageren verktøy selv – flyttebyrået, malefirma Kontroll/Instruksjon – Jo mer selvstendig jo mindre instruksjon – og preventive hensyn mindre vekt Vederlag: brutto + moms ## netto + arbeidsgiveravgi. Reelle hensyn: Hvor ligger betalingsevnen? Rimelig at oppdragsgiver slippe Oppdragsgiveransvar krever egen hjemmel: Sjøloven § 151 ”andre i skipets tjeneste” Petroleumsloven § 10-9: Oppdragsgiver ansvar Fastleggelse av vederlag Mv. (ikke uttømmende)

15 2. Arbeidstaker – skl. § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste
Oppdragsgiver Resultat vs. arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget Ikke identifikasjon Oppdragstager

16 2. Arbeidstaker – ikke ansvar for oppdragsgiver
Skadelidte Ikke ansvar Uaktsom skadeforvoldelse Ingen identifikasjon Ingen identifikasjon = Oppdragstager ansvarlig for egen culpa Evt arbeidsgiveransvar for hans arbeidsgiver Profesjonelle yrkesutøvere med ordnede forhold vil normalt ha betalingsevne Hvis oppdragsgiver bruker uprofesjonelle og kanskje betaler svart ingen betalingsevne + urimelig at han skal slippe Oppdragstager

17 2. Arbeidstaker Grense mot arbeidsgivers egen skyld Betydning
Organansvaret Utgangspunkt: Organteori Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt s. 209 Rt s. 626 Begrepet ”arbeidstager” ## arbeidsgiver = grense mot ag egen skyld. betydning: Arbeidsgiveransvaret omfatter ikke alle tilfelle av forsett, cf ordl Mindre kurant med lempning når arbeidsgiver skyldig selv. Hvem er arbeidsgiver i organisert virksomhet: Organansvaret Utgpkt: organteori AS – generalforsamling, styret, daglig leder – avdelingsleder? Staten – Storting og statsrådet Kommuner – kommunestyret, formannskap, byråd, ordfører Men supplert med erstatningsrettslig id = betraktninger om øverste kompetanse til å treffe beslutninger: Rt : Kommunen identifisert med sosialsjef og klientutvalg ved hastevedtak etter barnevernl. § 11. Kommunale råd el.l. = øverste myndighet på sitt felt. Rt : Spedisjonsfirmas kaiinspektør voldte skade ved grov uaktsom stuing av lasten. kaiinspektør # bedriftens ledelse – arbeidsoppgavene begrenset til praktisk håndtering av godset. Ikke nok med beslutningsmyndighet mht hvordan stuingen skulle skje.

18 3. Arbeidsgiver  Begrepet skl. § 2-1 nr. 2:  Flere arbeidsgivere
Det offentlige Enhver annen som har noen i sin tjeneste: Fysiske og juridiske personer Også rent private forhold  Flere arbeidsgivere Ordlyden: ”Det offentlige” = stat/kommune/fylkeskommune ”Enhver annen” = alle juridiske personer uansett formål = AS, konkursbo, stiftelser/foreninger (Røde Kors) = enkeltpersoner Som har noen i sin tjeneste Flere arbeidsgivere: Låner ut ansatte = utlåner er arbeidsgiver Ved utleie av arbeidskraft: Utleier er arbeidsgiver for utlånt arbeidskraft Låntager bli ansvarlig- 1) utlån viss varighet 2) instruksjonsretten hos låntager Rt : Kommune eller stat ansvarlig for kommunal lærlingnemnd. Kommunen 1) valgte medlemmene i nemnda og 2) dekket utgiftene Staten dominerende innflytelse og overordnet ansvar – instruksjon/tilsyn/kontroll = prevensjon

19 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Skadelidte Ansvar
Instruksjon Betalingsevne culpa Ansatt Skadelidte

20 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Skadelidte
Instruksjon Ansvar culpa Ansatt Skadelidte

21 4. Skyldkravet – forsett/uaktsomhet
 skl. § 2-1 nr. 1: «de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten … er tilsidesatt»  Vurderingen relateres til skadelidte  Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant  Omfatter anonyme og kumulative feil De krav som med rimelighet kan stilles til virksomheten: Alpinbakke II ”Skadepotensialet knytter seg i første rekke til utøvernes egen adferd, og det må forventes at de utviser en høy grad av aktsomhet. Men de må kunne forvente at de ikke møter ekstraordinære risikomomenter.” Avgjørende hvordan handlingen virker i forhold til skadelidte, ikke i forhold til en annen (f.eks. En profesjonell slalomkjører - ”alpinkjøring er blitt folkesport i Norge”) Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant, Rt , Adv ansvarlig for fullmektigens uforsvarlige feilvurdering da fullmektigen anbefalte klienten å gå med på et forlik. Vekt på skadevolders erfarings- og kunnskapsnivå i forhold til den vanlige culpanormen, men strengere vurdering av skadevolders adferd ved arbeidsgiveransvaret. Anonyme feil –og kumulative feil – serie av handlinger kan tilsammen være uaktsomt Alpindommene: Ansvaret vurderes uten å knytte tiltakene til en spesiell eller flere personer

22 5. Under utføring av arbeid/verv
 Feilen begått som arbeidstager i arbeidstiden  Private gjøremål i arbeidstiden Toilett/kantine ja frisør/tannlege nei Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden

23 5. Under utføring av arbeid/verv
 Utenfor det som er rimelig å regne med  Utgangspunkt: Objektiv vurdering  Grenseproblemer Handling mot instruks? Forsettlige/uredelige handlinger Mobbing § 2-1 nr. 1 2 pkt: Ansv omfatter ikke ”skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten og karakteren av arbeidet. Utg.pkt: Obj vurdering Handling mot instruks: Ordlyden: Ikke avgj. men Rt Læreguttdommen - Læregutt ved bilverksted kjørte på tur med en bil utenfor verkstedsområde tross manglende førerkort. Bilen ødelagt, to mennesker drept, flere skadet. Mot instruks, utenfor arbeidsoppgavene, ikke tilknytning til reparasjonen. Ikke ansvar for personskadene, men for bilen. Forsettelige/uredelige handlinger: Ordlyden: omfatter forsett Forarbeidene : Normalt ikke ansvar. Sitat DnB dommen. Rt Vaktmesterens tyveri i lokaler som var utleiet karakterisert som organisert krim og utenfor gårdeierens arbeidsgiveransvar, sitat s. 3 ikke ansv Rt Rengjøringsbyrå, s. 3, ikke ansvar Men: Rt DnB, s. 5 – sammenheng Rt Mobbedom 2, Rpr: Rt Alkejakt saml 119: Staten ansvarlig for skipssjef på kanonbåt som drev jakt på alker med privat haglgevær og skadet en nederlender som var med ombord. Dreiet seg om pliktforsømmelse og ikke upåregnelig

24 Spørsmål om arbeidsgiveransvar
En hjemmehjelp ansatt i kommunen stjal bankkortet og koden til en av pasientene hun jobbet hos og brukte kortet til varekjøp og kontantuttak. Samlet tap for pasienten var kr Er kommunen ansvarlig som arbeidsgiver? Rt /Lødrup s. 213. Ordlyden: Omfatter forsett Ikke avgrenset mot uredelighet Utenfor det som det er rimelig å regne med? Forabeidene: normalt ikke ansvar for forsett Rettspraksis, oppsummert i premiss 45. Brukeren kunne vanskelig gardere seg Ikke avgjørende at kommunens mulighet for kontroll begrenset Tyveri fra brukere ikke sjeldent forekommende Alternativet til hjemmehjelp plassering i heldøgnsinstitusjon = dyrere for kommunen = ordningen i kommunens interesse. Ikke urimelig at risikoen hos kommunen

25 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar - oversikt
 Offentlig arbeidsgiveransvar for Omsorg for barn/eldre/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse  Forutsetning: At skadelidte har erstatningsvern Avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Viktig moment: hva sier forarbeidene Omsorg = skole/sykehus Kontroll/service; Statens veivesen, Sjøfartsdirektoratet, Tilsynsmyndigheter, Byplankontoret Myndighetsutøvelse: Enkeltvedtak/forskrifter (grense mot kontroll) Erstatningsrettslig vern: All offentlig virksomhet har lovhjemmel. Spm om loven kun 1. ivaretar samfunnsm int eller også beskytter den enkelte, jfr. Furunkulosesaken, Saml. s. 197 siste avsnitt og Rt Spanor:, Saml s. 170 nederst. Spørsmålet må avgjøres ut fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Spanor: Klart forutsatt i forarbeidene at reisebyråloven 1) samfunnsmessige hensyn, og 2) beskytte den enkelte. Furunkulose: Utgangspunktet at uforsvarlig myndighetsutøvelse som volder den enkelte borger tap skal erstattes. Må klare holdepunkter til for å fravike utgangspunktet. Forarbeidene viser at man også ivaretar hensynet til den enkelte utøver Utgangspuktet fravikes ikke selv om skadeomfanget kan være katastrofepreget og uoversiktelig, men dett e kan vektlegges etter andre regler, dvs. om adekvat påregnelighet, eventuelt lempning

26 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – omsorg for barn/eldre/syke
 Svikt i omsorgsfunksjoner: neppe forskjell i culpanormen Trampett (Rt s. 1081) Hjemmehjelp (Rt )  Pasientskader særlig regulert, jfr. Pasientskadeloven nr. 53/2001 Neppe forskjell ved omsorgs handlinger, sml Rt Trampett ikke diskutert hva slags aktsomhetsnorm som skulle legges til grunn. Bygget på vanlige culpabetraktninger selv om det var kommunen som var arbeidsgiver. Merk glidende overgang mellom omsorg for barn/syke og serviceytelser. Det sentrale: Risikoen for personskade.

27 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet
Forarbeider  Utkast med motiver til lov om statens og kommunenes erstatningsansvar, avgitt desember 1958 (s. 37) Ot.prp. nr. 48 ( ) s. 56 og 79 Videreført og vektlagt av Høyesterett Ordlyden: Ikke direkte grunnlag for særbehandling av det offentlige som arbeidsgiver Men: De krav skadelidte med rimelighet kan forvente av virksomheten Men: forarbeidene, Spanor s. 4

28 6.Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet
 Tiranna (Rt s. 1154): Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgninger  Spanor (Rt s. 954): Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm  Momenter Omfanget av oppgavene Antall ansatte Hva slags forventninger er det rimelig å regne med Tiranna s. 109 Spanor s. 171: forsiktig culpanorm Og videre: Tiranna (saml s. 107) og Spanor (saml s. 169) sakene: Culpaansvar for Staten forutsetter ”feil og forsømmelser som fremtrer som et betydningsfullt avvik fra den grad av trygghet for de sjøfarende som virksomheten tar sikte på å tilveiebringe” og ”vesentlig svikt”. Momenter: Må sees i forhold til 1) omfanget av etatens oppgaver, og 2) staben. Glir over i 3) hva det er rimelig å forvente: Mange oppgaver og liten stab, sml Spanor dommen, kan føre til at man ikke kan stille for stor forventninger til gjennomføringen av oppgavene. Hvis etaten i tillegg har gitt uttrykk for at man ikke kan stole på 100 % service, vil dette kunne frita for ansvar, sml. Tiranna dommen: Fulgte både av Norsk Fyrliste og Sjøkartet at fyrlyktene ikke var pålitelige, og dette var alment kjent.

29 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse
 Furunkulose (Rt s. 453)  Utgangspunkt: skl. § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse  Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser  Det vil si vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende Saml s. 198 s. 199

30 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse
 Ikke uaktsomt å tillate import  Var vilkårene forsvarlige? Klar smitterisiko Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring  Konklusjon: Uaktsomhet

31 7. Arbeidstakerens eget ansvar
 Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte = solidarisk med arbeidsgiver  Regressansvar overfor arbeidsgiver, jf. skl § 2-3 nr 1.  Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2.

32 Arbeidstakerens regressansvar
Betaler erstatning Arbeidsgiver Skadelidte Uaktsom skadeforvoldelse Regress, jf. skl. § 2-3 nr. 1 Ansatt

33 Arbeidstakerens eget ansvar – skl § 2-3 nr. 2
Arbeidsgiver Regress Betaler erstatning Ansatt Skadelidte

34 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen
Nordisk institutt for sjørett E-post: Onsdag (kl ): Bilansvaret


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google