Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 25.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 27.10 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret Torsdag 28.10 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng Mandag 01.11 (kl 14.15-16.00): Medvirkning. Lempning 1

3 Arbeidsgiveransvaret - Oversikt Innledning Begrepet «arbeidstaker» Begrepet «arbeidsgiver» Forsett/uaktsomhet Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar Arbeidstagerens eget ansvar 3

4 1. Innledning - Skl § 2-1, nr. 1: ”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.” 4

5 1. Innledning - ansvarsgrunnlag og partsforhold Rettslig plassering Skl. § 2-1: Arbeidsgivers obj. ansvar for ansattes culpa Objektivt ansvar Culpaansvar Kombinasjonen: trekantforholdet 5

6 Skadelidte Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidsgiver- ansvar 1. Innledning –«aktørtrekanten» 6

7 Ansatt Skadelidte Aktiv identifikasjon Objektivt ansvar Uaktsom skadeforvoldelse 1. Innledning – forholdet mellom aktørene Arbeidsgiver 7

8 1. Innledning - hensyn og anvendelse Anvendelsesområde –I og utenfor kontraktsforhold –Forholdet til yrkesskadeforsikringsloven Hensyn –Arbeidet utføres i bedriftens interesse –Arbeidssituasjonen skaper risikoen –Arbeidsgiver kan påvirke risikoen –Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver 8

9 1. Innledning – hensyn/anvendelse/partsforhold Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte = Medansatt /utenforstående Instruksjon Betalingsevne Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Interesse Risiko Uaktsom skadeforvoldelse 9

10 Skl. § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste ”gjør arbeid … i tjeneste ” = ansatt Men: ikke nærmere definert ”enhver” = uavhengig av –funksjon –nivå –tidsperspektiv –Avtale/vederlag 2. Arbeidstaker – begrepet 10

11 2. Arbeidstaker – begrepet Arbeidsgiver Ansatt Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt 11

12 2. Arbeidstaker – begrepet Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X X X 12

13 2. Arbeidstaker – begrepet Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet Yttergrense selvstendig oppdragstaker = resultat Randsone beror på et skjønn – ulike momenter X X X 13

14 2. Arbeidstaker – grensetilfeller Grad av selvstendighet/profesjonalitet Hvem holder verktøy Momenter Kontroll/instruksjonsmyndighet Fastleggelse av vederlag Mv. (ikke uttømmende) Helhetsvurdering 14

15 2. Arbeidstaker – skl. § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste Ikke identifikasjon Oppdragsgiver Oppdragstager Resultat vs. arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget 15

16 2. Arbeidstaker – ikke ansvar for oppdragsgiver Oppdragsgiver Oppdragstager Skadelidte Ingen identifikasjon Uaktsom skadeforvoldelse Ikke ansvar 16

17 Grense mot arbeidsgivers egen skyld Betydning Organansvaret –Utgangspunkt: Organteori –Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt. 1995 s. 209 Rt. 1994 s. 626 2. Arbeidstaker 17

18 3. Arbeidsgiver  Begrepet skl. § 2-1 nr. 2: –Det offentlige –Enhver annen som har noen i sin tjeneste: Fysiske og juridiske personer Også rent private forhold  Flere arbeidsgivere 18

19 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Betalingsevne Leier/ Låner Ansvar culpa 19

20 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Leier/ Låner Ansvar culpa 20

21 4. Skyldkravet – forsett/uaktsomhet  skl. § 2-1 nr. 1: «de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten … er tilsidesatt»  Vurderingen relateres til skadelidte  Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant  Omfatter anonyme og kumulative feil 21

22 5. Under utføring av arbeid/verv  Feilen begått –som arbeidstager –i arbeidstiden  Private gjøremål i arbeidstiden –Toilett/kantine ja –frisør/tannlege nei –Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden 22

23  Utenfor det som er rimelig å regne med  Utgangspunkt: Objektiv vurdering  Grenseproblemer –Handling mot instruks? –Forsettlige/uredelige handlinger –Mobbing 5. Under utføring av arbeid/verv 23

24 Spørsmål om arbeidsgiveransvar En hjemmehjelp ansatt i kommunen stjal bankkortet og koden til en av pasientene hun jobbet hos og brukte kortet til varekjøp og kontantuttak. Samlet tap for pasienten var kr. 310.000. Er kommunen ansvarlig som arbeidsgiver? 1

25 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar - oversikt  Offentlig arbeidsgiveransvar for –Omsorg for barn/eldre/syke –Kontroll og servicevirksomhet –Myndighetsutøvelse  Forutsetning: At skadelidte har erstatningsvern –Avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper –Viktig moment: hva sier forarbeidene 25

26 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – omsorg for barn/eldre/syke  Svikt i omsorgsfunksjoner: neppe forskjell i culpanormen  Trampett (Rt. 1997 s. 1081)  Hjemmehjelp (Rt. 2008.755)  Pasientskader særlig regulert, jfr. Pasientskadeloven nr. 53/2001 26

27 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet Forarbeider  Utkast med motiver til lov om statens og kommunenes erstatningsansvar, avgitt desember 1958 (s. 37)  Ot.prp. nr. 48 (1965-66) s. 56 og 79 Videreført og vektlagt av Høyesterett 27

28 6.Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet  Tiranna (Rt. 1970 s. 1154): Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgninger  Spanor (Rt. 1991 s. 954): Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm  Momenter –Omfanget av oppgavene –Antall ansatte –Hva slags forventninger er det rimelig å regne med 28

29 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse  Furunkulose (Rt. 1992 s. 453)  Utgangspunkt: skl. § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse  Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser  Det vil si vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende 29

30 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse  Ikke uaktsomt å tillate import  Var vilkårene forsvarlige? –Klar smitterisiko –Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte –Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring  Konklusjon: Uaktsomhet 30

31 7. Arbeidstakerens eget ansvar  Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte = solidarisk med arbeidsgiver  Regressansvar overfor arbeidsgiver, jf. skl. § 2-3 nr 1.  Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2. 31

32 Ansatt Skadelidte Regress, jf. skl. § 2-3 nr. 1 Betaler erstatning Uaktsom skadeforvoldelse Arbeidsgiver Arbeidstakerens regressansvar 32

33 Skadelidte Regress Betaler erstatning Arbeidstakerens eget ansvar – skl § 2-3 nr. 2 Arbeidsgiver Ansatt 33

34 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Onsdag 17.03 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google