Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1 oInnledning oBegrunnelse oNår foreligger medvirkning oBetydningen av medvirkning oHvem kan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1 oInnledning oBegrunnelse oNår foreligger medvirkning oBetydningen av medvirkning oHvem kan."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1 oInnledning oBegrunnelse oNår foreligger medvirkning oBetydningen av medvirkning oHvem kan medvirke

2 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen2 1.Innledning oBetydningen av skadelidtes posisjon: oAnsvarsgrunnlaget oSamtykke oSkadevolders forventninger oAksept av risiko oMedvirkning til skaden ved egen skyld oHjemmel: skl § 5-1

3 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen3 1. Innledning oSkl § 5-1: oMedvirket til skaden ved egen skyld oErstatningen kan settes ned/bortfalle oRimelig ut fra oAdferden oBetydningen for skaden oOmfanget av skaden oForholdene forøvrig

4 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen4 2. Begrunnelse oBegrunnelsen for at ansvaret reduseres: oIkke rimelig med full reparasjon oPrevensjonshensynet tilsier reaksjon i forhold til betydningen av skadevolders adferd oPrevensjon i forhold til skadelidte oØkonomisk prevensjon

5 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen5 3. ”Medvirkning” oMedvirkning = o”har medvirket til skaden ved egen skyld” oLatt være ”å fjerne eller minske risikoen ” oEller ”begrense skaden”

6 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen6 3.1. Egen skyld oIngen sondring avhengig av skyldgrad oMen: skyldgrad betydning for ansvarsfordelingen o”skyld” = vanlig culpavurdering. oRegelbrudd oØkning i skaderisiko oHandlingsalternativer oSynbarhet/påregnelig

7 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen7 Det subjektive element : Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Mindre enn lite å laste Forsett Medvirkningsansvar, Skl § 5-1 Culpa

8 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen8 3.2 Unnlatt å fjerne/minske risiko oBare skadelidtes adferd før skaden fant sted oSammenhengen med culpamomentene. oEks: Rt 1970.1452.

9 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen9 3.3 Etter evne begrense skaden oOmfatter også situasjonen etter skaden? oGlir over i spørsmålet om utmåling oRt. 1992.1469 Leiebildommen

10 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen10 4. Medvirkningens betydning oErstatningen ”kan” bli nedsatt oMomenter oAdferden – hvor grov skyld oBetydningen for skaden = graden av årsakssammenheng oOmfanget av skaden oForholdene ellers

11 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen11 Medvirkningens betydning Skadevolders - skyld - betydning -forsikring -Annen finansiering etc Skadelidtes -skyld -betydning - Skadens omfang - Forholdene forøvrig Tillegges betydning ”for så vidt det er rimelig”

12 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen12 5. Hvem kan medvirke oSkadelidte oEtterlatte oBarn oPersoner den direkte skadelidte/etterlatte hefter for oForhold den direkte skadelidte hefter for

13 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen13 5.1 Skadelidte og etterlatte o§ 5-1 nr. 1: ”den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren”. oDen som søker erstatning = skadelidte o= ikke identifikasjonsproblem oDen som søker erstatning = etterlatt = den direkte skadelidte er omkommet oSpørsmål om identifikasjon oOrdlyden: ja oInnst O 92 s. 6: nei

14 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen14 Medvirkning ved tap av forsørger, § 5-1 Skadevolder Skadelidte/ forsørger Etterlatte Ikke identifikasjon? Medvirker Erstatning for Tap av forsørger

15 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen15 Medvirkning ved tap av forsørger, bal § 7, promilleregelen Skadevolder Skadelidte/ forsørger (C) Samboer/barn (A og B) Identifikasjon Medvirker Erstatning for Tap av forsørger

16 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen16 5.2 Barn o§ 5-1 nr. 1, 2 pkt. oBarn under 10 år beskyttet oBegrunnelse: redusert selvskyldsevne oBarn over 10 år: vurderes ut fra oAlder oForutsetninger oRt. 1977.313 Sementblandingsmaskin

17 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen17 5.3 Skadelidte/etterlatte hefter for o§ 5-1 nr. 3 oPassiv identifikasjon = B reduserer As erstatningsrettslige posisjon oIkke akseptert for personskader oMellom foreldre og barn, Rt 2002.1283 Gårdsdam oMellom ektefeller, Rt. 1991.1303 Gulvluke oTingsskader?

18 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen18 Passiv identifikasjon Skadevolder Skadelidte Medvirker Passiv identifikasjon ? = skadelidtes erstatningskrav reduseres pga tredjemanns medvirkning

19 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen19 Passiv identifikasjon Skadevolder Personskade Foreldre/ Ektefelle Ikke passiv identifikasjon

20 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen20 Passiv identifikasjon Skadevolder Tingsskade Ansatte Passiv identifikasjon

21 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen21 5.4 Objektivt medvirkeransvar? o§ 5-1 nr. 3: ”forhold” som den direkte skadelidte/erstatningssøker hefter for o= ikke hjemmel for objektivt medvirkningsansvar o= henvisning til de regler som gjelder oEks: Skadelidte representerer en risiko som ville kvalifisert til objektivt ansvar som skadevolder.

22 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen22 Erstatningsrett og eksamensforberedelser Grundige Forberedelser God eksamen Medvirker til Conditio sine qua no Dårlige forberedelser Dårlig eksamen

23 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen23 Lempning oHjemmel og rettslig plassering oAnvendelse oBegrunnelse oLempningskriteriene

24 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen24 1. Hjemmel og rettslig plassering o§ 5-2 oErstatningsansvaret kan lempes = oKlart at det foreligger ansvarsgrunnlag/årsakssammenheng og økonomisk tap oSpm om medvirkning avgjort oUtmålingen er beregnet oSpørsmål om kravets størrelse skal reduseres

25 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen25 2. Anvendelse oGjelder generelt, uansett oAnsvarsgrunnlag oSkadens/tapets art oOverlappende hjemmel oBAL § 12 oSkl § 2-2 nr. 1, § 2-3 nr. 2.

26 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen26 2. Anvendelse oUtenfor kontrakt oI kontrakt: Ja, hvis ikke annet lempningsgrunnlag, Rt. 2004.1887

27 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen27 3. Begrunnelse oHensynet til skadevolder oMen: unntaksregel oHensyn: oSkadevolder beskyttes mot ruin oSkadelidtes trygghetsbehov

28 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen28 4. Lempningskriteriene oUtgangspunktene o”Urimelig tyngende” o”rimelig” om skadelidte ”i særlige tilfelle helt eller delvis bærer tapet.

29 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen29 4.1 Utgangspunktene oUtgangspunktet: full erstatning oForarbeidene: Bare hvor skadevolder rammes meget hardt oPraksis mindre streng oMen snever rekkevidde, Rt 2004.165 Brannstifter

30 3/29/2015Trine-Lise Wilhelmsen30 Utgangspunktene for lempning Utgangspunkt: Full erstatning Men: Lempning hvis ansvaret virker urimelig tyngende.

31 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen31 4.2 ”Urimelig tyngende” oSkadens størrelse oDen ansvarliges økonomi oForeliggende forsikring og forsikringsmuligheter oSkyldforholdene oForholdene for øvrig

32 29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen32 4.3 ”i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte bærer..” oSamme momenter oAnnen vektlegging oLempes selv om ansvaret ikke urimelig tyngende oSærlig betydning oOmfattende skader oSkadelidte særlig utsatt for skade


Laste ned ppt "29.03.2015Trine-Lise Wilhelmsen1 Medvirkning etter skl. § 5-1 oInnledning oBegrunnelse oNår foreligger medvirkning oBetydningen av medvirkning oHvem kan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google