Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medvirkning etter skl. § 5-1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medvirkning etter skl. § 5-1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medvirkning etter skl. § 5-1
Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen av medvirkning Hvem kan medvirke Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

2 Trine-Lise Wilhelmsen
Innledning Betydningen av skadelidtes posisjon: Ansvarsgrunnlaget Samtykke Skadevolders forventninger Aksept av risiko Medvirkning til skaden ved egen skyld Hjemmel: skl § 5-1 Ansvarsgrunnlaget: Hvis man samtykker i en skade er erstatningskrav utelukket = forhold som utelukker et culpaansvar. Samtykke kan angå skaden direkte: Eks kirurgiske inngrep hvor skadelidte etterpå angrer. Eks samtykke til å brenne ned gammel love = ikke erstatning for den nedbrente loven. Risiko for skade, for eksempel legebehandling, deltagelse i forsøk Skadevolders forventninger til skadelidte som del av culpanormen: Gårdsdam, Rt , sitat Saml. S Aksept av risiko = Kjenner man risikoen kan man forholde seg til den . Ikke krav mot vern mot det som kan forventes. Gjelder særlig deltagelse i sport etc, Rt Alpinbakke I Saml s Konsekvens: Ikke ansvarsgrunnlag, 0 erstatning Forutsett at det foreligger ansvarsgrunnlag, dvs. skadevolder i utgangspunkt ansvarlig: spm om medvirkning ved egen skyld. Hjemmel. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

3 Trine-Lise Wilhelmsen
1. Innledning Skl § 5-1: Medvirket til skaden ved egen skyld Erstatningen kan settes ned/bortfalle Rimelig ut fra Adferden Betydningen for skaden Omfanget av skaden Forholdene forøvrig Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

4 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Begrunnelse Begrunnelsen for at ansvaret reduseres: Ikke rimelig med full reparasjon Prevensjonshensynet tilsier reaksjon i forhold til skadevolders adferd Prevensjon i forhold til skadelidte Økonomisk prevensjon Ikke rimelig med full reparasjon når man deltar selv. Intuitivt fra skadevoldersiden: Vil føles urettferdig å betale for skade som delvis skyldes skadelidtes egenskyld. Eks: kjøre på fotgjenger mot rødt lys, ansvar for skade i alpinbakke tross varsling. Revisoransvar i Sponsor Service saken: medv fra banken, sml også DnB saken: brudd på kontrollrutiner. Forsikring: Ikke rimelig at forsikringskollektivet skal belastes med premie for skade som delvis skyldes skadelidte – refleks/hjelm/bilbelte overholdelse av trafikkregler etc. Prevensjon i forhold til skadelidte: Skade kan ofte unngås ved enkle midler: jfr ovenfor. Økonomisk prevensjon: Ved spillteori kan man vise at det ikke er samfunnsøkonomisk effektivt å la skadevolder være 100 % ansvarlig uten hensyn til medvirkning fra skadelidte. Optimal adferd hos skadelidte, dvs å utvise forsiktighet slik at man unngår risikoen for å bli påført skade = øke ressurser til forsiktighet inntil dette koster mer enn risikoen for å bli skadet , oppnås kun gjennom et medvirkningsansvar. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

5 Trine-Lise Wilhelmsen
3. ”Medvirkning” Medvirkning = ”har medvirket til skaden ved egen skyld” Latt være ”å fjerne eller minske risikoen ” Eller ”begrense skaden” § 5-1 nr 1 § 5-1 nr. 2 Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

6 Trine-Lise Wilhelmsen
3.1. Egen skyld Ingen sondring avhengig av skyldgrad Men: skyldgrad betydning for ansvarsfordelingen ”skyld” = vanlig culpavurdering. Regelbrudd Økning i skaderisiko Handlingsalternativer Synbarhet/påregnelig Ingen sondring avhengig av skyldgrad ## bal § 7 mer enn lite å laste og Y § 14 forsett og grov uaktsomhet. Men ”egen skyld” = henvisning til en ordinær culpavurdering Regelbrudd: Særlig brudd på trafikkregler – normalt bal - men feks påkjørt av sykkel eller mer alvorlig trikk når man går mot rødt lys eller utenfor fotgjengerfelt Brudd på sikkerhets og kontrollrutiner: Rt – bankens krav redusert med 1/3 på grunn av ”grov skjødesløs” kontroll. Samlingen s. 285 Forarb Y, Saml s Risiko for skade, her økning av skaderisikoen i forhold til skadevolder. Faller ofte sammen med regelbrudd jf ovenfor – men: RG Borgarting: Skadelidte beruset og i slosskamp da han falt ut i gaten og ble påkjørt av en trikk. Handlingsalternativer: Slalombakke I Rt , Saml. S avsnitt Synbar: Rt Kvinne falt ned i grøftefylling. Bodde i nærheten og måtte antas å kjenne til forholdene. Kunne gli over i aksept av risiko synspunkter. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

7 Det subjektive element :
Forsett Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Medvirkningsansvar, Skl § 5-1 Vanlig uaktsomhet Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

8 3.2 Unnlatt å fjerne/minske risiko
Bare skadelidtes adferd før skaden fant sted Sammenhengen med culpamomentene. Eks: Rt Sammenhengen med culpamomentene Unnlate forebyggende tiltak kan utgjøre regelbrudd – ulykke på arbeidsplassen, skadelidte unnlatt å følge sikkerhetsregler, feks. Arbeid på tak uten line/sikringsutstyr Utgjøre brudd på sikkerhetsrutiner; Rt – bankens krav redusert med 1/3 på grunn av ”grov skjødesløs” kontroll. Samlingen s. 285 - føre til klar risikoøkning, samme Forebyggelse kan representere et klart og enkelt handlingsalternativ: Velge en annen og mindre risikofylt trase i en slalombakke, gå på den andre siden av fortauet. : Skadelidte malte sitt eget hus og kom borti de elektriske inntaksledningene. Elektrisitetsverket ble ilagt ansvar, men dette ble redusert med 50 %. Skadelidte hadde malt med bar overkropp og uten hansker. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

9 3.3 Etter evne begrense skaden
Omfatter også situasjonen før skaden? Rt Leiebildommen Leiebildommen, saml s. 214 jfr. s. 218. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

10 4. Medvirkningens betydning
Erstatningen ”kan” bli nedsatt Momenter Adferden – hvor grov skyld Betydningen for skaden = graden av årsakssammenheng Omfanget av skaden Forholdene ellers Erstatningen kan bli nedsatt = medvirkningsansvar ikke automatisk følge av egen skyld. Hovedtemaet: nedsettelsen må være ”rimelig”. Adferd = hvor grov skyld = Jo grovere skyld på skadelidte siden jo større betydning. Men: må sees i forhold til ansvarsgrunnlaget på skadevoldersiden. Objektivt ansvar vs. medvirkning: normalt kan skadevolder pulverisere – mot medvirkningsansvar, også om han ikke har gjort det. Culpa vs medv: graden av skyld på begge sider (Otprp 75 s. 64). Jo grovere skyld på skadevoldersiden jo mindre betydning bør medv få. HR dom 29 juni Bilbeltedommen. Unnlat bruk av bilbelte førte ikke til avkortning. Bilfører grovt uaktsom, skadelidte meget hårdt rammet i ung alder. Rimelighet/rettferdighet mot avkortning. Men: flere andre saker i AKN hvor manglende bruk av bilbelte har ført til avkortning. Obj ansv + uaktsomhet hos skadevolder mot medvansvar. (Otprp 75 s. 64). Adf betydning: Forholdet mellom adferden på begge sider som årsak til skaden. Den årsaken som virker sterkest tillegges mest vekt. Forholdene for øvrig: forsikring hos skadevolder mot medv ansvar (Otprp 75 s. 64). Illustreres klart av Y § 14 og bal § 7, hvor man har øket skyldterskelen. Sml Rt Passiv Røyking: Egen røking bidro med 60-70, passiv med resten. Ikke medvirkning. Forsikring på skadelidtes hånd for medv ansvar. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

11 Medvirkningens betydning
Skadelidtes -skyld -betydning - Skadens omfang - Forholdene forøvrig Skadevolders - skyld - betydning forsikring Annen finansiering etc Tillegges betydning ”for så vidt det er rimelig” Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

12 Trine-Lise Wilhelmsen
5. Hvem kan medvirke Skadelidte Etterlatte Barn Personer den direkte skadelidte/etterlatte hefter for Forhold den direkte skadelidte hefter for Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

13 5.1 Skadelidte og etterlatte
§ 5-1 nr. 1: ”den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren. Den som søker erstatning = skadelidte Den som søker erstatning = etterlatt = den direkte skadelidte er omkommet Ordlyden: ingen forskjell = identifikasjon Forarbeidene Innst O 92 s. 6: Urimelig at skadelidtes uforsiktige adferd skulle gå ut over ektefelle og barn. Konklusjon: At etterlattes krav bør stå på egne ben. I strid med ordlyden, men klare politiske føringer for tolkningen. Foreligger ansvarsforsikring normalt ikke medvansvar i forhold til de etterlatte. Men: egen medvirkning. Gjelder også I forhold til bal § 7? Nei, Rt Sæterøy: Etterlattes krav redusert med 50 %. C omkom I bilulykke. Samboer A og barn B krever erstatning. C visste at bilfører påvirket = medvirkning = kunne ikke krevet erstatning om overlevet. A og Bs krav redusert med 50 %. Y § 14 2 pkt: Etterlatte fullt krav uavhengig av medvirkning hos den ansatte. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

14 Medvirkning ved tap av forsørger, § 5-1
Etterlatte Erstatning for Tap av forsørger Ikke identifikasjon? Medvirker Skadevolder Skadelidte/ forsørger Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

15 Medvirkning ved tap av forsørger , bal § 7
Samboer/barn (A og B) Erstatning for Tap av forsørger Identifikasjon Medvirker Skadevolder Skadelidte/ forsørger (C) Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

16 Trine-Lise Wilhelmsen
5.2 Barn § 5-1 nr. 1, 2 pkt. Barn under 10 år beskyttet Begrunnelse: redusert selvskyldsevne Barn over 10 år: vurderes ut fra Alder Forutsetninger Rt sementblandingsmaskin Rt Sementblanding: 13 år gammel gutt klatret ned i sementblandingsmaskin på en byggeplass og ba noen kamerater sette maskinen i gang. Entreprenøren ansvarlig for dårlig sikring av maskinen. Gutten ansett som grovt uaktsom. Erstatning nedsatt med 75 %. Ellers: AKN saker om barn (10-16 år) som sykler mot vikeplikt og blir påkjørt av bil = ikke medvirkning Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

17 5.3 Skadelidte/etterlatte hefter for
§ 5-1 nr. 3 Passiv identifikasjon = B reduserer As erstatningsrettslige posisjon Ikke akseptert for personskader Mellom foreldre og barn, Rt Gårdsdam Mellom ektefeller, Rt Gulvluke Tingsskader? § 5-1 nr. 3: medvirkningsreglene gjelder tilsvarende ved medvirkning av andre personer ….. Som den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren hefter for”. = annen persons medvirkning får betydning for skadelidtes posisjon. B reduserer As erstatningsrettslige posisjon: Foreldres manglende påpasselighet reduseres barnets erstatningskrav ved skade Ektefellens medvirkning for betydning for den annen ektefelle. ## aktiv identifikasjon = arbeidsgiver hefter for ansattes feil, foreldre for barns feil. Spm om når slik passiv identifikasjon skal foretas ikke løst i loven – gir bare en påminnelse om slike regler. Rt Gårdsdam Saml s Sondring mellom passiv identifikasjon og skadevolders forventninger til skadelidte som ledd i culpavurderingen. Gulvluke, saml s. 180 jfr. s. 182: Ikke passiv identifikasjon mellom ektefelle A som åpnet luken og ektefelle B som falt ned i. Men drøftes som en del av det objektive ansvarsgrunnlaget. Tingsskader: Arbeidstagerens medvirkning rammer arbeidsgiverens erstatningskrav. DnBdommen: s. 285: Kredittkassen som skadelidt – tap ca 15 mill – identifiseres med sine ansatte. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

18 Passiv identifikasjon
Medvirker Passiv identifikasjon? Skadevolder Skadelidte = skadelidtes erstatningskrav reduseres pga tredjemanns medvirkning Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

19 Passiv identifikasjon
Foreldre/ Ektefelle Ikke passiv identifikasjon Skadevolder Personskade Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

20 Passiv identifikasjon
Ansatte Passiv identifikasjon Skadevolder Tingsskade Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

21 5.4 Objektivt medvirkeransvar?
§ 5-1 nr. 3: ”forhold” som den direkte skadelidte/erstatningssøker hefter for = ikke hjemmel for objektivt medvirkningsansvar = henvisning til de regler som gjelder Eks: Skadelidte representerer en risiko som ville kvalifisert til objektivt ansvar som skadevolder. Eks: Tredjemann ansvarlig for at et ammunisjonslager går i luften uten at han selv blir skadet. Erstatningskravet fra eieren av lageret kan bli redusert pga objektivt medvirkeransvar. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

22 Trine-Lise Wilhelmsen
Lempning Hjemmel og rettslig plassering Anvendelse Begrunnelse Lempningskriteriene Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

23 1. Hjemmel og rettslig plassering
§ 5-2 Erstatningsansvaret kan lempes = Klart at det foreligger ansvarsgrunnlag/årsakssammenheng og økonomisk tap Spm om medvirkning avgjort Utmålingen er beregnet Spørsmål om kravets størrelse skal reduseres Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

24 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Anvendelse Gjelder generelt, uansett Ansvarsgrunnlag Skadens/tapets art Overlappende hjemmel BAL § 12 Skl § 2-2 nr. 1, § 2-3 nr. 2. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

25 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Anvendelse Utenfor kontrakt I kontrakt: Ja, hvis ikke annet lempningsgrunnlag, Rt Rt Mandaldommen = erstatningskrav mot rådgivende ingeniørfirma. Lempning etter § 5-1, mindretallet ville bruke kjl.§ 70 annet ledd analogisk. Ved personskader; alltid § 5-2 selv om det gjelder en kontrakt mellom partene. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

26 Trine-Lise Wilhelmsen
3. Begrunnelse Hensynet til skadevolder Men: unntaksregel Hensyn: Skadevolder beskyttes mot ruin Skadelidtes trygghetsbehov Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

27 Trine-Lise Wilhelmsen
4. Lempningskriteriene Utgangspunktenene ”Urimelig tyngende” ”rimelig” om skadelidte ”i særlige tilfelle helt eller delvis bærer tapet. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

28 Trine-Lise Wilhelmsen
4.1 Utgangspunktene Utgangspunktet: full erstatning Forarbeidene: Bare hvor skadevolder rammes meget hardt Praksis mindre streng Men snever rekkevidde, Rt Brannstifter Utgangspunktet: full erstatning, jfr skl § 3-1 og § Også fremhevet i Innst O s. 92 Bare hvis den ansvarlige og hans pårørende trues eller hvis en næringsvirksomhet settes sterkt tilbake. Praksis Rt : Ung mann dømt for å ha tent på eldresenter. Skadelidtes forsikringsselskap søkte regress for sine utbetalinger, jf. skl § 4-3 jf. § Hovedstol: 1,5 mill NOK. Spm om lemping etter skl § 5-2. § 5-2 ment å ha ”snever rekkefølge”. Forholdet meget graverende, men likevel mindre graverende enn HR flg hvor en psykolog ble dømt til å betale 7.5 mill for grovt seksuelt misbruk av tre pasienter. Men handlingen meningsløs og uten noe forståelig motiv (# en dal andre brannstiftelsessaker), skadevolder uten utdannelse og jobb, og tapet var forsikret. Lempning under tvil 50 %. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

29 Utgangspunktene for lempning
Utgangspunkt: Full erstatning Men: Lempning hvis ansvaret virker urimelig tyngende. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

30 Trine-Lise Wilhelmsen
4.2 ”Urimelig tyngende” Skadens størrelse Den ansvarliges økonomi Foreliggende forsikring og forsikringsmuligheter Skyldforholdene Forholdene for øvrig Tapets størrelse: Tapet ekstraordinært stort, og langt utover det vanlige og påregnelige, Rt 2004, 1887 Mandaldommen. Rt : tapet fikk et stort omfang som følge av omstendigheter (vanntilførsel sviktet under slukningsarbeide) som må sies å være upåregnelige for skadevolder. Glir over i en vurdering av påregnelig årsakssammenheng. Pdas Rt revisor ansvar for tap som var begrenset til aksjekapitalen = påregnelig omfang. Må sees i forhold til skadevolders økonomiske bæreevne = totaløkonomien. Lempning mulig selv om skadevolder kan bære tapet, jf Mandaldommen. Men: Rt : lempning nektet fordi tapet ikke ville få ødeleggende virkning for skadevolders næringsvirksomhet. Forsikringer på begge sider. Ansvarsforsikring = skaden normalt ikke ”urimelig tyngende” , men profesjonsansvar/forurensningsansvar. Rt revisor hadde ansvarsforsikring – ikke lempning. Forsikringsmuligheter: Staten som selvforsikrer, Skyld: jo grovere skyld jo mindre grunn til å lempe. Rt revisor ansvarlig for grov uaktsomhet. Straffbare handlinger, Rt Psykologidommen krav for seksuelle overgrep 7.5 mill ikke lempet. HR dom 29 juni 2005 Bombedommen krav på 275 mill ikke lempet. Men: Rt Brannstifter: lempning 50 %. Ung mann? Pdas: objektivt ansvar ikke selvstendig argument for lempning. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen

31 4.3 ”i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte bærer ..”
Samme momenter Annen vektlegging Lempes selv om ansvaret ikke urimelig tyngende Særlig betydning Omfattende skader Skadelidte særlig utsatt for skade Sentralt spm om skadelidte burde ha forsikret sin interesse. Why should the peasant pay for the king? Rt Furunkulosesaken: Furunkulosesaken saml s Generelle bemerkninger om lempningsspm: Importørene hadde ønsket importtillatelse, deres økonomi var avhengig av slik tillatelse, kunne forsikret, sykdomsrisikoen en naturlig næringsrisiko, med gevinstmulighet om alt gikk bra. Ansvar for staten kunne føre til for streng importkontroll i strid med næringens interesser. Disse momentene ga ikke – som påstått av staten – grunn til å frita for ansvar, men kunne gi grunnlag for lempning. Illustrerer forholdet mellom culpavurderingen og lempningsvurderingen. Erstatningsrett H05 Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "Medvirkning etter skl. § 5-1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google