Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepersonelloven §4 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepersonelloven §4 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepersonelloven §4 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

2 Forsvarlighetskravets røtter Et lovbestemt krav om forsvarlighet ble innført med legeloven og tannlegeloven av 1980. Krav om forsvarlig saksbehandling har vi lenge hatt i forvaltningsretten. I juridisk litteratur har det lenge vært antatt at prinsippet gjaldt for andre helsearbeidere også. Ved helsepersonelloven av 1999 ble det innført et lovbestemt krav til forsvarlighet for alle helsearbeidere.

3 Kravet om forsvarlighet har vært virksomt på andre områder før det kom til helseretten. I erstatningsretten er det et grunnprinsipp at den som har forvoldt en skade ved uaktsomhet, plikter å erstatte skadelidtes økonomiske tap. I strafferetten er skyldkravet i utgangspunkt forsett, men en rekke bestemmelser i straffeloven rammer også uaktsomme handlinger.

4 Hvem er helsepersonell i lovens forstand? Hlspl. § 3: Personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49 Personell i helsetjenesten eller apotek Elever eller studenter i forbindelse med helsefaglig opplæring Personer som arbeider der helsehjelp ytes, eks. sosionomer i sykehus.

5 Rettslig standard Hva menes med rettslig standard? De fleste rettsregler er ikke rettslige standarder.

6 Kravet om omsorgsfull hjelp Lovfesting av plikt til omsorgsfull hjelp er nytt. Kravet til omsorg har to sider: - Krav til hvordan helsepersonell opptrer og kommuniserer med pasienten - Krav til at pasienten gis bestemte ytelser.

7 Kravet om faglig forsvarlighet Rettslig og faglig norm Innholdet i bestemmelsen en videreføring av tidligere rett Styrende for hvilke behandlingsmetoder som kan benyttes, og hvilke sykdommer som kan behandles.

8 Faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner. Unntak: øyeblikkelig-hjelp situasjoner, jfr. § 7 Man kan ikke lastes for forhold man selv ikke har herredømme over. Arbeidsgivers ansvar, jfr. § 16

9 Tidsfaktor og arbeidspress Den tid man har til rådighet, et moment i vurderingen Unntak: god tid øker kravene! Merk kravet til dokumentasjon, hlspl. kap. 8.

10 Plikten til å følge instruksjoner Unnlatelse kan føre til rettslig ansvar. Reservasjonsrett Reservasjonsplikt.

11 Samhandling med tjenestemottaker Samtykke pasl. kap. 4 Informasjon pasl. kap. 3 Medvirkning pasl. kap. 3

12 Forsvarlighetskravet og straff Hlspl. § 67 – uforsvarlig yrkesutøvelse. Strl. § 157 – straff pga. feil behandlingsmåte Strl. § 198 – utnytting av stilling for å oppnå seksuell omgang med tjenestemottaker.

13 Helsepersonelloven § 5, bruk av medhjelper Bestemmelsen presiserer kravet til forsvarlighet når helsepersonell benytter medhjelpere. Det stilles bestemte krav når medhjelper benyttes. Kjenneskap til medhjelperens kvalifikasjoner.

14 Studenter og elever, § 5, annet ledd Hensynet til egen læring Kravet til ekstra oppfølging Forholdet til skikkethetsvurderingen, jfr. forskrift om skikkethetsvurdering med hjemmel i lov om universitet og høyskoler § 4-10, sjette ledd.

15

16


Laste ned ppt "Helsepersonelloven §4 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google