Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiveransvaret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiveransvaret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiveransvaret
Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

2 Trine-Lise Wilhelmsen
1. Innledning Erstl. § 2-1: Arbeidsgiver objektivt ansvar for ansattes culpa Objektivt ansvar Culpaansvar Kombinasjonen: trekantforholdet Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

3 ARBEIDSGIVERANSVARET
Objektivt ansvar Arbeidsgiver Skadelidte Uaktsom skadeforv. Aktiv identifikasjon Ansatt Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

4 Trine-Lise Wilhelmsen
1 Innledning Hensyn Arbeidet utføres i bedriftens interesse Arbeidssituasjonen skaper risikoen Arbeidsgiver kan påvirke risikoen Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver Gjelder erstatning i og utenfor kontrakt Forholdet til yrkesskadeforsl. Bedriftens interesse – tjener penger på at arbeidet utføres, f.eks. Bygg/anlegg, jernbane Arbeidsgiver påvirker = prevensjonsmomentet, sml obj ansvar. Ansettelse/opplæring/etterutdanning/sikkerhetsrutiner Rt Vanskelig for skadelidte å bevise culpa på disse punktene. I/utenfor kontrakt – men kontraktsansvaret ofte strengere Forholdet til Y: Omfatter ansvar for yrkesskade/yrkessykdommer. Hvis ansatt skader en annen ansatt i arbeidet = Y. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

5 ARBEIDSGIVERANSVARET
Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Arbeidsgiver Skadelidte = medansatt utenforstående Interesse Risiko Uaktsom skadeforv. Instruksjon Betalingsevne Ansatt Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

6 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Arbeidstaker § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste Utgpkt: ansettelsesforhold Uavhengig av funksjon Uavhengig av nivå Uavhengig av tidsperspektiv Ikke krav om Vederlag Arbeidsavtale Ansettelsesbegrepet i andre lover: arbeidsmiljøloven – nei, andre hensyn Y § 2 a – ja, samme type regulering, pluss samsvar ansvar og forsikringsdekning. Nivå: også toppsjefen – men grense mot organansvar. Midlertidig: Tre arbeidere til å felle trær mot å kunne nyttigjøre seg veden. Normalt vederlag, men ingen betingelse. Spm om karakter av arbeid eller vennetjeneste: praktikant uten vederlag omf, hjelp til å male huset ikke Idrett: proff/kontrakt = arbeid. Hobby # Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

7 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste
Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt Ansatt Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

8 Trine-Lise Wilhelmsen
2. Arbeidstaker forts. Ikke selvstendige oppdragstagere: Oppdragstageren = resultat Arbeidstageren = arbeidskraft til rådighet Momenter i grensetilfellet: Grad av selvstendighet Hvem holder verktøy Kontroll/instruksjonsmyndighet Fastleggelse av vederlag Arbeidstager # Oppdragstager, Dvs ikke oppdragsgiveransvar Oppdragstager: selvstendig advokat Arbeidstager: ansatt advokat i Hydro. Dvs: Arten av tjenesten spiller ingen rolle Selvstendig næringsdrivende normalt oppdragstager selv om man driver alene, Asfaltklump Rt Freelanser = oppdragstager Oppdragsgiveransvar krever egen hjemmel: Sjøloven § 151 ”andre i skipets tjeneste” Petroleumsloven § 10-9: Oppdragsgiver ansvar Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

9 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste
Oppdragsgiver Resultat v arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget Ikke identifikasjon Oppdragstager Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

10 Ikke ansvar for oppdragsgiver
Skadelidte Ikke ansvar Uaktsom skadeforv. Ingen identifikasjon Oppdragstager Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

11 Trine-Lise Wilhelmsen
Arbeidstager forts Grense mot arbeidsgivers egen skyld Betydning Organansvaret Utg.pkt: Organteori Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt Rt Grensens betydning: Arbeidsgiveransvaret omfatter ikke alle tilfelle av forsett. Mindre kurant med lempning når arbeidsgiver skyldig selv. Hvem hører til selskapets organer i erstatningsrettslig sammenheng: AS – generalforsamling, styret, daglig leder – avdelingsleder? Staten – Storting og statsrådet Kommuner – kommunestyret, formannskap, byråd, ordfører Men supplert med betraktninger om øverste kompetanse til å treffe beslutninger: Rt : Kommunen identifisert med sosialsjef og klientutvalg ved hastevedtak etter barnevernl. § 11. Kommunale råd el.l. Øverste myndighet på sitt felt. Rt : Spedisjonsfirmas kaiinspektør # bedriftens ledelse – arbeidsoppgavene begrenset til praktisk håndtering av godset. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

12 Trine-Lise Wilhelmsen
Arbeidsgiver Begrepet Fysiske og juridiske personer Offentlige og private Også rent private forhold Flere arbeidsgivere ”Det offentlige” = stat/kommune/fylkeskommune Enhver annen = alle juridiske personer uansett formål = AS, konkursbo, stiftelser/foreninger (Røde Kors) = enkeltpersoner Har noen i sin tjeneste Flere arbeidsgivere: Låner ut ansatte = utlåner er arbeidsgiver Ved utleie av arbeidskraft: Utleier er arbeidsgiver for utlånt arbeidskraft Låntager bli ansvarlig- 1) utlån viss varighet 2) instruksjonsretten hos låntager Rt : Kommune eller stat ansvarlig for kommunal lærlingnemnd. Kommunen 1) valgte medl og 2) dekket utgiftene Staten dominerende innflytelse og overordnet ansvar – instruksjon/tilsyn/kontroll. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

13 Trine-Lise Wilhelmsen
Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Ansvar Instruksjon Betalingsevne culpa Ansatt Skadelidte Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

14 Trine-Lise Wilhelmsen
Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Leier/ Låner Instruksjon Ansvar culpa Ansatt Skadelidte Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

15 4. Forsettlig/uaktsom skade
§ 2-1 nr. 1: ”de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten… er tilsidesatt”. Vurderingen relateres til skadelidte Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant Omfatter anonyme og kumulative feil De krav som med rimelighet kan stilles til virksomheten: Rt Skibakke I: Saml s. 307 og 308 Avgjørende hvordan handlingen virker i forhold til skadelidte, ikke i forhold til en annen (f.eks. En profesjonell slalomkjører) Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant, Rt , Adv ansvarlig for fullmektigens uforsvarlige feilvurdering da fullmektigen anbefalte klienten å gå med på et forlik. Vekt på skadelidtes erfarings- og kunnskapsnivå i forhold til den vanlige culpanormen, men strengere vurdering av skadevolders adferd ved arbeidsgiveransvaret. Anonyme feil –og kumulative feil – serie av handlinger kan tilsammen være uaktsomt Alpindommene: Ansvaret vurderes uten å knytte tiltakene til en spesiell eller flere person Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

16 5. Under utføring av arbeid/verv
Feilen begått som arbeidstager i arbeidstiden Private gjøremål i arbeidstiden Toilett/kantine ja frisør/tannlege nei Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

17 5. Under utføring av arbeid/verv
Utenfor det som er rimelig å regne med Utg.pkt: Objektiv vurdering Grenseproblemer Handling mot instruks? Forsettlige/uredelige handlinger Mobbing Utg.pkt: Obj vurdering Men: Rt Hjelpevergedommen: adekvans eller rimelighetsvurderingen foreskriver en vurdering av skadesituasjonen sett fra arbeidsgiverens synspunkt. Handling mot instruks: Normalt ingen betydning, men Rt Læreguttdommen - Læregutt ved bilverksted kjørte på tur med en bil utenfor verkstedsområde tross manglende førerkort. Bilen ødelagt, to mennesker drept, flere skadet. Mot instruks, utenfor arbeidsoppgavene, ikke tilknytning til reparasjonen. Rt Alkejakt: Staten ansvarlig for skipssjef på kanonbåt som drev jakt på alker med privat haglgevær og skadet en nederlender som var med ombord. Dreiet seg om pliktforsømmelse og ikke upåregnelig. Forsettelige/uredelige handlinger: Ordlyden Forarbeidene : Normalt ikke ansvar. Rt Rengjøringsbyrå, Saml s. 144 Rt Vaktmesterens tyveri i lokaler som var utleiet karakterisert som organisert krim og utenfor gårdeierens arbeidsgiveransvar Rt DnB, saml Rt Mobbedom 2, saml. 262 Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

18 Det offentliges arbeidsgiveransvar
Innledning Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

19 Trine-Lise Wilhelmsen
6.1. Innledning Offentlig arbeidsgiveransvar for Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse Forutsetning: At skadelidte har erstatningsrettslig vern Avgjøres etter alm erstatningsrettslige prins. Viktig moment: hva sier forarbeidene Erstatningsrettslig vern: Etablerer den aktuelle lov utelukkende et samfunnsvern i videre forstand, eller beskytter loven også den enkelte forbruker eller næringsdrivende, jfr. Furunkulosesaken, Saml. s. 197 siste avsnitt. Rt Spanor: En etablert kontrollordning medfører ikke uten videre at de ordningen skal beskytte har erstatningsrettslig vern, Saml s. 170 nederst. Spørsmålet må avgjøres ut fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Spanor: Klart forutsatt i forarbeidene at reisebyråloven ikke bare skulle ivareta samfunnsmessige hensyn, men også beskytte den enkelte forbruker. Furunkulose: Spm om erstatningsrettslig interesse bare betydning dersom det foreligger uaktsomhet i forhold til den skaden som oppsto. Utgangspunktet at uforsvarlig myndighetsutøvelse som volder den enkelte borger tap skal erstattes. Må klare holdepunkter til for å fravike utgangspunktet. At loven etablerer samfunnsvern betyr ikke at man ekskluderer erstatningsansvar for den enkelte næringsutøver eller forbruker Forarbeidene viser at man også ivaretar hensynet til den enkelte utøver Utgangspuktet fravikes ikke selv om skadeomfanget kan være katastrofepreget og uoversiktelig, men dett e kan vektlegges etter andre regler, dvs. om adekvat påregnelighet, eventuelt lempning Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

20 Trine-Lise Wilhelmsen
6.2 Omsorg for barn/syke Neppe forskjell i culpanormen Trampettdommen Helsetjenester? Neppe forskjell ved omsorgs handlinger, sml Rt Trampett ikke diskutert hva slags aktsomhetsnorm som skulle legges til grunn. Bygget på vanlige culpabetraktninger selv om det var kommunen som var arbeidsgiver. Merk glidende overgang mellom omsorg for barn/syke og serviceytelser. Det sentrale: Risikoen for personskade. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

21 6.3 Kontroll og servicevirksomhet
Rt Tiranna: Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgn. Rt Spanor: Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm Momenter Omfanget av oppgavene Antall ansatte Hva slags forventninger er det rimelig å regne med Tiranna og Spanor sakene: Culpaansvar for Staten forutsetter ”åpenbar tilsidesettelse av kravene til det ønskverdige faglige, sosiale og menneskelige nivå” og ”vesentlig svikt”. Må sees i forhold til 1) omfanget av etatens oppgaver, og 2) staben. Glir over i 3) hva det er rimelig å forvente: Mange oppgaver og liten stab, sml Spanor dommen, kan føre til at man ikke kan stille for stor forventninger til gjennomføringen av oppgavene. Hvis etaten i tillegg har gitt uttrykk for at man ikke kan stole på 100 % service, vil dette kunne frita for ansvar, sml. Tiranna dommen: Fulgte både av Norsk Fyrliste og Sjøkartet at fyrlyktene ikke var pålitelige, og dette var alment kjent. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

22 Trine-Lise Wilhelmsen
6.4 Myndighetsutøvelse Rt Furunkulose Utgpkt: skl § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser Dvs vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

23 6.4 Myndighetsutøvelse, Furunkulosesaken forts.
Ikke uaktsomt å tillate import Var vilkårene forsvarlige? Klar smitterisiko Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring Konklusjon: Uaktsomhet Kan sammenlignes med Asfaltklumpdommen: Kommunen tillot kasting av asfalt ut vinduet, satte vilkår for dette, men fulgte ikke opp og entreprenøren lite interessert i å oppfylle. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

24 7. Arbeidstagerens eget ansvar
Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte = solidarisk med arbeidsgiver Regressansvar overfor arbeidsgiver, skl § 2-3 nr 1. Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

25 Arbeidstagers regressansvar
Arbeidsgiver Betaler erstatning Skadelidte Uaktsom skadeforv. Regress, § 2-1 nr. 1 Ansatt Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

26 Arbeidstagerens eget ansvar, § 2-3 nr. 2
Arbeidsgiver Regress Betaler erstatning Skadelidte Ansatt Erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "Arbeidsgiveransvaret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google