Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder til fots Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder til fots Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder til fots Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer man en rettslig problemstilling? Hvordan bruker man en lov og en dom? …illustrert ved oppgaven

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Hva er rett? •LovenLoven –, ja men sier ikke alt, er generell og passer ikke alltid like godt, er ikke alltid like lett å forstå og overlater spørsmål til vår vurdering •Det domstolene fastslårfastslår –, ja men hvordan kan vi vite det på forhånd og hva med alle spørsmål domstolene ikke har tatt stilling til? •Rettssedvaner, rettskultur og rettsoppfatning –, ja men ofte diffus og vanskelig å fastslå •Rettferdighet og moral –, ja men hva er mest rettferdig og hva er god moral? •Rettsvitenskap –, men hvilken legitimitet har juridiske forfattere til å diktere for andre hva som er rett og galt?

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskildene •Er steder vi henter argumenter fra for komme frem til rettsregelen •Det å fastslå rettsregelen er en skapende prosess •Det finnes ingen sikker måte å bevise at rettsregelen har et bestemt innhold •Vår anbefaling står og faller med den argumentasjon vi kan anføre i begrunnelsen i henhold til aksepterte kriterier for hva som er god juridisk argumentasjon •Vi må og ha “nese” for hva som akspetabelt i sosiale maktstrukturer

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Presisering av problemstilling og tema •Hva kjennetegner en rettslig konflikt? –Kontradiktorisk – to motparter –Den ene mener å ha et krav som den andre er forpliktet I forhold til –Som grunnlag for kravet anføres påståtte rettsregler

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Saken må rettsliggjøres for å presisere problemstillingen og å sortere argumenter og opplysninger •Finn rettslige grunnlag for de fremsatte krav –Eks. Forbrukerkjøpsreglene •Identifiser de aktuelle kriterier/vurderingstemaer for at regelen skal få anvendelse kriterier/vurderingstemaer •Sorter faktum og skill det relevante fra det irrelevante –I oppgjøret om billettene: Tina synes Hallvard var initiativløs •Tematisering og presisering av spørsmål med utgangspunkt i Rt. 1992 s. 1469Rt. 1992 s. 1469

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Første partskonstellasjon – Tina mot Hallvard •Tinas påstand 1: Hallvard overtar bilen –Utløsningskravet Sameieloven § 15Sameieloven § 15 •Tinas påstand 2: Hallvard dekker tapet »Utgiftsdeling etter bruk Sameieloven § 9Sameieloven »Andre regler? RG 1996 s. 138RG 1996 s. 138 »Erstatningsansvar for Hallvard – var Hallvard uaktsom? •Sameieloven § 8 •Tinas påstand 3: Hallvard betaler for flybilletten –Rettslig grunnlag »Tina har ikke kjøpt noen billett •RG 1996 s. 138 »Hallvards sak å ordne med Gabriel •Avtalen? Annet grunnlag?

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Andre partskonstellasjon: T/H mot Gabriel •T/Hs første påstand: Gabriel betaler reparasjonen •Rettslig grunnlag: Fkjl. § 26 b avhjelp av mangel uten kostnad for forbrukeren: Var svikten en mangel? •Kontrakten ”som den er” jf. Fkjl. § 17Fkjl. § 17 –”forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers” »Risikobetraktning Rt. 1998 s. 774Rt. 1998 s. 774 »Hva er relevante egenskaper ved kjøpet •Brukt gjenstand •6 år gammel •Gått 68.000 km •Billig •Forhold ved partene –”forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk” –ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt •Forelå mangelen ved overtakelsen? Fkjl. § 18Fkjl. § 18

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO T/H mot Garbriel (forts.) •T/Hs andre påstand: Gabriel erstatter utgifter •Rettslig grunnlag fkjl. § 33: Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel •Erstatningens omfang: økonomisk tap jf. fkjl. § 52 •Utlegg for å få bragt bilen til reparasjon •Tapt ferie og nytte av feriebåt – et økonomisk tap? – Er dette avgjort ved Rt. 1992 s. 1469?Rt. 1992 s. 1469 –Lovens ordlyd –Dommen gjelder “økonomisk tap” i skadeserstatningsloven §4-1 »Bindende for fkjl. § 52? »Grunner (Formelle eller reelle ) til å ha forskjellige regler?

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ansvar for 17-åringen og foreldere •Gutten selv Skl § 1-1 –skade som de volder forsettlig eller uaktsomt –for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers •Foreldrene Skl. § 1-2 –Regel 1: såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn… –Regel 2: som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder til fots Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google