Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Oversikt over ulike overprøvingsorganer — Klage til oppdragsgiver — Klage til KOFA — Klage til ESA (få saker) — Mindre aktuelle - Klage til FAD - Klage til Sivilombudsmannen — (lovlighetsklage etter kommuneloven § 59 – forslag om bortfall av denne adgangen) — Domstolenes rolle

3 Sanksjoner (domstolene) — Før kontrakt er inngått – domstolene kan sette beslutninger truffet i prosessen til side, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7 andre ledd for eksempel stoppe anskaffelsesprosessen ved midlertidig forføyning jf. § 8 — Etter at kontrakt er inngått – kun erstatning — Domstolene kan aldri gi dom på at en leverandør skal ha en kontrakt

4 KOFA — Regulert i offanskl. § 7a og forskrift om klagenemnda — sammensetning — kompetanse - i vanlige klagesaker se klageforskriften § 12 jf. § 1 - overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser se loven § 7 b jf. klageforskriften § 1 jf. klageforskriften § 13a

5 Klage til KOFA — Hvem kan klage - i vanlige klagesaker se klageforskriften § 6, krav til ”saklig interesse” - overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser ikke noe slikt krav, klageforskriften § 13a — Saksbehandling

6 Domstolsbehandling — Alminnelige søksmål — Midlertidig forføyning

7 Erstatningsreglene — Hvorfor erstatning? — Betydningen av offanskl. § 10 - rettspraksis — Hvilke betingelser må være oppfylt? - ansvarsgrunnlag - økonomisk tap - årsakssammenheng — Hva har en krav på å få dekket? - Positiv kontraktsinteresse, erstatning for tapt fortjeneste - Negativ kontraktsinteresse, erstatning for utgifter ved å delta i konkurransen — Bare domstolene kan gi erstatning, KOFA forsiktige med å uttale seg om erstatning

8 Positiv kontraktsinteresse — Tre sentrale dommer i HR - Rt 2001 s. 1062 Nucleus – erstatning for positiv kontraktsinteresse første gang - Rt 2007 s. 983 Reno-Vest - erstatning - Rt 2008 s. 1705 Rabatt - ikke erstatning — De to sistnevnte dommene er ikke omtalt i pensum

9 Ansvarsgrunnlag – positiv kontraktsinteresse — Det må foreligge et brudd på regelverket — Av en viss grovhet, i Nucleus og i Reno-Vest uttrykt som et krav til vesentlig feil, i Reno-Vest sagt at kravet skal tolkes strengt — Momenter jf. Nucleus: størrelsen på feilen, type feil, hvor mye er oppdragsgiver å klandre — Krav til skyld (culpa)? Trolig ikke, men culpa kan komme inn i vurderingen av om feilen er vesentlig – se omtale av Strabagdommen i EF-domstolen senere — Kan rettsvillfarelse frita? Ja jf. Rabatt, forutsetningsvis også Nucleus Momenter: ikke opplagt løsning, ikke i kjerneområdet for forutberegnelighet — Kan det stilles mindre strenge krav til en liten oppdragsgiver enn en stor? I Rabatt fremheves det at vegvesenet er en stor aktør og det må stilles strenge krav, det samme gjøres i Nucleus (fylkeskommune) – betydning? — Også potensielle tilbydere kan ha krav på positiv kontraktsinteresse jf. Rt. 2008 s. 982 (Catch)

10 To nye avgjørelser i EU-domstolen av betydning for ansvarsgrunnlaget — Strabag — Østerrike hadde nasjonale regler som krevet culpa for å få erstatning, men slik at det forelå en presumpsjon for at det forelå skyld og det var begrenset hvilke unnskyldningsgrunner som kunne påberopes — EU-domstolen sa at det er i strid med håndhevelsesdirektivet å oppstille krav om culpa 10

11 To nye avgjørelser i EU-domstolen fortsatt — Combinatie — EU-domstolen uttrykte at det følger av håndhevingsdirektivet at det skal være mulig å få erstatning, men direktivet oppstiller ikke nærmere regler om erstatning — Viser til effektivitetsprinsippet og grunnvilkårene for erstatning — Løfter fram at det skal foreligge et kvalifisert brudd — Er norsk rettspraksis i tråd med dommene? Ja i hvert fall med Combinatie, mer tvilsomt med Strabag 11

12 Ansvarsgrunnlag – negativ kontraktsinteresse — Det må foreligge et brudd på regelverket Kan det tenkes unntak? — Klar feil jf. Rt. 1997 s. 574 (Fire-safe) - Krav om vesentlig feil? — Mindre krav til bruddet ved negativ kontraktsinteresse – ikke så kvalifisert brudd? Ikke avklart, men uttalelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch) er spørrende til det. I saken forelå det imidlertid en vesentlig feil. — Ikke krav til skyld, men også her kan culpa kan komme inn i vurderingen av feilen — Også potensielle tilbydere kan ha krav på erstatning for negativ kontraktsinteresse (utgifter ved å prøve å få stoppet en konkurranse) 12

13 Krav til økonomisk tap og årsakssammenheng — Økonomisk tap - positiv kontraktsinteresse - negativ kontraktsinteresse — Kravet til årsakssammenheng - ganske strengt ved erstatning for den positive kontraktsinteressen – for strengt? I Nucleus uttalt klar årsakssammenheng, kan bryte med EU-regelverket - mindre strengt ved erstatning for den negative kontraktsinteressen? — Konkret vurdering — Avhengig av om det er flere som har krav på erstatning ved negativ kontraktsinteresse? 13

14 Forslag om nye håndhevingsregler — Fast karenstid (10/15 dager) etter del III i foa, fortsatt «rimelig tid» etter del II — Domstolene skal håndtere brudd på anskaffelsesreglene som i dag — KOFA kun rådgivende organ, gebyrsakene til domstolene — Det skal bli enklere for forbigåtte leverandører å få kontrakten * klage skal automatisk ha oppsettende virkning * ny sanksjon uten virkning (ugyldighet) — Reglene skal bedre bidra til å forhindre grove brudd på regelverket, særlig brudd på kravet til konkurranse — Lagt seg på minimumskrav, lovforslag i hovedsak i tråd med utvalgets flertall skulle kommet før sommeren, men er blitt utsatt NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser 14


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 9 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google