Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett

2 Hva er inndragning? En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon Obligatorisk inndragning av utbytte, jf straffeloven § 34 –Snever unntaksregel: Reduksjon/bortfall hvis inndragning er klart urimelig Hensyn –Kriminalitet skal ikke lønne seg! –Mer effektiv kriminalitetsbekjempelse

3 Hvordan avgjøres inndragningskravet? Ved dom i straffesak Ved vedtakelse av inndragningsforelegg –Sammen med foretaksstraff, eks Rt –Hvis det ikke samtidig reises straffekrav Inndragning hos tredjemenn I alle tilfeller må det kunne bevises at utbyttet stammer fra en straffbar handling

4 Vilkårene Det må være oppnådd et utbytte Utbyttet må stamme fra en eller flere straffbare handlinger –Unntak ved utilregnelighet og manglende skyld, eks. Rt Konkretiseringskravet Krav om årsakssammenheng, eks. Rt (72-74)

5 Utbyttebegrepet Enhver fordel Penger eller ting, også fast eiendom Besparelser Ting som skal regnes som utbytte, jf § 34 annet ledd

6 Bruttoinndragning Utbyttet inndras brutto med mindre det er klart urimelig –Fradrag for betalt og ilignet skatt, jf. Rt Beviskrav –Vanlige strafferettlige beviskrav for at det er oppnådd utbytte –Bevislettelsesregel når det gjelder utbyttets omfang, eks. Bølgepapp Rt

7 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (1) Gjenstandsinndragning av utbyttet og det som står i en påviselig sammenheng med utbyttet, jf § 34 første og annet ledd –En forutsetning at utbyttet er i behold –Identitetskravet –Sml vindikasjon –Sikringsmiddel: beslag

8 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (2) Verdiinndragning av et beløp som helt eller delvis svarer til utbyttets verdi, jf § 34 tredje ledd –Kan velges selv om utbyttet er i behold –Sml erstatning –Sikringsmiddel: heftelse, jf. straffeprosessloven § 217 flg –En forutsetning at utbyttet har lovlig verdi

9 Adressaten for inndragningskravet (1) Inndragning foretas hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen, jf. § 34 siste ledd –Lovbryteren –Godtroende tredjemenn –Heler Utbytte som er tilfalt AS – Rt (20 flg) Det kan presumeres at utbyttet er tilfalt lovbryteren

10 Adressaten (2) Ved senere overdragelse av utbyttet kan det inndras hos mottakeren, jf § 37a første ledd. Alternative vilkår: –Gaveerverv –Mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handlingen og det han har fått overdratt Kort om utvidet inndragning hos foretak, jf § 37 a fjerde ledd

11 Forholdet til andre tiltak med samme virkning Erstatning, jf straffeloven § 37 d annet og fjerde ledd –Hvis fornærmede er et AS Konkursboets stilling Skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen, jf straffeloven § 37 d fjerde ledd annet punktum –Endret rettstilstand fra Rt


Laste ned ppt "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google