Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inndragning Konkursrådet 11 november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inndragning Konkursrådet 11 november 2009
Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett

2 Hva er inndragning? En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon Obligatorisk inndragning av utbytte, jf straffeloven § 34 Snever unntaksregel: Reduksjon/bortfall hvis inndragning er klart urimelig Hensyn Kriminalitet skal ikke lønne seg! Mer effektiv kriminalitetsbekjempelse Sml beslag og heftelse Straff etter EMK i noen tilfeller Retten er ikke bundet av påtalemyndighetens påstand. Kan bestemme inndragning selv om det ikke er påstått og i større omfang enn påstått. Jf straffeprosessloven § 38

3 Hvordan avgjøres inndragningskravet?
Ved dom i straffesak Ved vedtakelse av inndragningsforelegg Sammen med foretaksstraff, eks Rt Hvis det ikke samtidig reises straffekrav Inndragning hos tredjemenn I alle tilfeller må det kunne bevises at utbyttet stammer fra en straffbar handling

4 Vilkårene Det må være oppnådd et utbytte
Utbyttet må stamme fra en eller flere straffbare handlinger Unntak ved utilregnelighet og manglende skyld, eks. Rt Konkretiseringskravet Krav om årsakssammenheng, eks. Rt (72-74)

5 Utbyttebegrepet Enhver fordel Penger eller ting, også fast eiendom
Besparelser Ting som skal regnes som utbytte, jf § 34 annet ledd

6 Bruttoinndragning Utbyttet inndras brutto med mindre det er klart urimelig Fradrag for betalt og ilignet skatt, jf. Rt Beviskrav Vanlige strafferettlige beviskrav for at det er oppnådd utbytte Bevislettelsesregel når det gjelder utbyttets omfang, eks. Bølgepapp Rt Ikke fradrag for beregnet skatt.

7 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (1)
Gjenstandsinndragning av utbyttet og det som står i en påviselig sammenheng med utbyttet, jf § 34 første og annet ledd En forutsetning at utbyttet er i behold Identitetskravet Sml vindikasjon Sikringsmiddel: beslag

8 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (2)
Verdiinndragning av et beløp som helt eller delvis svarer til utbyttets verdi, jf § 34 tredje ledd Kan velges selv om utbyttet er i behold Sml erstatning Sikringsmiddel: heftelse, jf. straffeprosessloven § 217 flg En forutsetning at utbyttet har lovlig verdi

9 Adressaten for inndragningskravet (1)
Inndragning foretas hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen, jf. § 34 siste ledd Lovbryteren Godtroende tredjemenn Heler Utbytte som er tilfalt AS – Rt (20 flg) Det kan presumeres at utbyttet er tilfalt lovbryteren

10 Adressaten (2) Ved senere overdragelse av utbyttet kan det inndras hos mottakeren, jf § 37a første ledd. Alternative vilkår: Gaveerverv Mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handlingen og det han har fått overdratt Kort om utvidet inndragning hos foretak, jf § 37 a fjerde ledd Overdragelsen må ha skjedd fra noen det kunne ha vært foretatt inndragning hos.

11 Forholdet til andre tiltak med samme virkning
Erstatning, jf straffeloven § 37 d annet og fjerde ledd Hvis fornærmede er et AS Konkursboets stilling Skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen, jf straffeloven § 37 d fjerde ledd annet punktum Endret rettstilstand fra Rt Noe kan være utbytte selv om det finnes alternative måter å frata lovbryteren utbyttet på. Ved inngrep i formuesgoder anses som fornærmet også den som i henhold til tidligere inngått avtale har erstattet eller har plikt til å erstatte skaden, jf. straffeloven § 78 fjerde ledd


Laste ned ppt "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google