Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett

2 Hva er inndragning? En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon Obligatorisk inndragning av utbytte, jf straffeloven § 34 –Snever unntaksregel: Reduksjon/bortfall hvis inndragning er klart urimelig Hensyn –Kriminalitet skal ikke lønne seg! –Mer effektiv kriminalitetsbekjempelse

3 Hvordan avgjøres inndragningskravet? Ved dom i straffesak Ved vedtakelse av inndragningsforelegg –Sammen med foretaksstraff, eks Rt-2000-2023 –Hvis det ikke samtidig reises straffekrav Inndragning hos tredjemenn I alle tilfeller må det kunne bevises at utbyttet stammer fra en straffbar handling

4 Vilkårene Det må være oppnådd et utbytte Utbyttet må stamme fra en eller flere straffbare handlinger –Unntak ved utilregnelighet og manglende skyld, eks. Rt-2003-1610 Konkretiseringskravet Krav om årsakssammenheng, eks. Rt-2004- 932 (72-74)

5 Utbyttebegrepet Enhver fordel Penger eller ting, også fast eiendom Besparelser Ting som skal regnes som utbytte, jf § 34 annet ledd

6 Bruttoinndragning Utbyttet inndras brutto med mindre det er klart urimelig –Fradrag for betalt og ilignet skatt, jf. Rt-2008- 897 Beviskrav –Vanlige strafferettlige beviskrav for at det er oppnådd utbytte –Bevislettelsesregel når det gjelder utbyttets omfang, eks. Bølgepapp Rt-1995-1922

7 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (1) Gjenstandsinndragning av utbyttet og det som står i en påviselig sammenheng med utbyttet, jf § 34 første og annet ledd –En forutsetning at utbyttet er i behold –Identitetskravet –Sml vindikasjon –Sikringsmiddel: beslag

8 Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (2) Verdiinndragning av et beløp som helt eller delvis svarer til utbyttets verdi, jf § 34 tredje ledd –Kan velges selv om utbyttet er i behold –Sml erstatning –Sikringsmiddel: heftelse, jf. straffeprosessloven § 217 flg –En forutsetning at utbyttet har lovlig verdi

9 Adressaten for inndragningskravet (1) Inndragning foretas hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen, jf. § 34 siste ledd –Lovbryteren –Godtroende tredjemenn –Heler Utbytte som er tilfalt AS – Rt-2008-907 (20 flg) Det kan presumeres at utbyttet er tilfalt lovbryteren

10 Adressaten (2) Ved senere overdragelse av utbyttet kan det inndras hos mottakeren, jf § 37a første ledd. Alternative vilkår: –Gaveerverv –Mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handlingen og det han har fått overdratt Kort om utvidet inndragning hos foretak, jf § 37 a fjerde ledd

11 Forholdet til andre tiltak med samme virkning Erstatning, jf straffeloven § 37 d annet og fjerde ledd –Hvis fornærmede er et AS Konkursboets stilling Skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen, jf straffeloven § 37 d fjerde ledd annet punktum –Endret rettstilstand fra Rt-1996-796


Laste ned ppt "Inndragning Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google