Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret Onsdag (kl ): Bilansvaret Torsdag (kl ): Årsakssammenheng Mandag (kl ): Medvirkning. Lempning 1Trine-Lise Wilhelmsen

3 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret Onsdag (kl ): Bilansvaret 3

4 Bilansvaret Oversikt  Bakgrunn/hovedprinsipper  Begrepet «motorvogn»  Hvilke skader omfattes av bilansvarsloven (bal.)  Skadelidtes krav mot trafikkforsikringen  Særlig om bileier/fører som skadelidt  Særregler ved sammenstøt  Skadelidtes krav mot skadevolder  Trafikkforsikringens regress 4

5 1. Bakgrunn/hovedprinsipper Bilansvarsloven –Bal. § 1 «skade som motorvogn gjer …» –Hovedelementer –Konstruksjonen Bakgrunn –Kunne løses gjennom ulovfestet obj ansvar –Lovgiver: mer systematisk/helhetlig løsning 5

6 Skadelidte Forsikringsavtale Erstatning Bilansvaret Forsikrings- selskap Skadevolder 6

7 2. Begrepet «motorvogn Definert i bilansvarsloven § 3  «køyretøy»  «drive med motor»  «laga eller esla til å kjøyrast på bakken»  Men ikke skinnegående kjøretøy 7

8 Begrepet ”motorvogn” – eksempler på hva som omfattes 8

9 Begrepet «motorvogn – omfatter IKKE SKINNEGÅENDESYKKEL 9

10 3. Hvilke skader omfattes: Utgangspunktet: Bal § 4 Ordlyden: –”gjer” = bilen årsak til skaden –Omfatter skade voldt av bruken av bilen Bilens aktivitet i annen form passiv bil hvis den likevel ”gjer” – Problemet: bilen passiv/beskjeden årsak Forarbeidene 10

11 bal. § 4: «gjer» Rettspraksis  Hjullaster (Rt 1999 s 1312): motorvogn brukt til ødeleggelse  Acryllball (Rt s. 1061): truckens bevegelighet/tyngde  Politiflukt (Rt ) : forsettlig handling fra tredjemann  Lastelem (Rt s. 1293): laste/losseanordninger  Steinblokk (Rt s. 878): beskjedent årsaksbidrag 11

12 3. Hvilke skader omfattes Unntakene i bal. § 2  “Nytta til anna enn køyredoning”  Men: Ikke unntak hvis ikke benyttes  Med mindre ”forsvarlig fråsegsett”  Problemet: Tvil om hva vognen brukes til  Bergningsoperasjoner, Rt  Heisoperasjon, Rt

13 Traktorsaken En traktorfører avsluttet kjøreturen og stoppet motoren. Han hoppet deretter ut fra traktorens fører hus ca 110 cm over bakken. Traktorens konstruksjon gjorde hoppet nødvendig. Han hektet jakkeermet fast i dørhåndtaket og falt på hodet og ble skadet. Er skaden omfattet av trafikkforsikringen? 13

14 4. Skadelidtes krav mot forsikrer  Begrepet «skadelidte»  Utgangspunkt: bal. § 4 Skadelidte direkte krav mot forsikrer Forsikrer objektivt ansvarlig Omfatter personskade og tingsskade  Unntak: bal. § 5 Skade på gods ført med vognen tilhørende a) Person utenfor vognen, b) passasjer 14

15 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Utmåling:  Utgangspunkt Bal. § 6: alminnelige utmålingsregler  Begrensning Bal. § 9: maksimum 10 MNOK per hendelse for skade på «gods» Løsøre Fast eiendom 15

16 Skadelidtes krav mot forsikrer – figur SkadevolderSkadelidte Direkte krav Objektivt ansvar Utmåling: vanlige regler Holdes utenfor Forsikrings- selskap 16

17 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Skadelidtes medvirkning  Hva er medvirkning?  Unntak Bal. § 7 første ledd: fullt ansvar ved «lite til last» Bal. § 7 tredje ledd: fullt bortfall passasjer i stjålet bil  Utgangspunkt: vanlige medvirkningsregler, bal. § 7 17

18 Kvinne 48 % 17 ½ Trafikkulykke 100 % ervervsufør Bilbelte (Rt s. 887) KjønnAlderUlykke Medisinsk invaliditetErvervsuførhetSkader Problemstilling: Svar: Skade på hode og lunge, samt bruddskader og utviklet epilepsi Betydningen av manglende bilbeltebruk – avkortning? Høyesterett: Normalt «mer enn lite å laste» 18

19 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Skadevolder Forsikringsavtale Medvirkning: Kravet settes ned helt/delvis Skadelidte Forsikrings- selskap 19

20 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Vanlig uaktsomhet Forsett Skyldterskel (skadelidte er innrømmet en skyldmargin) 20

21 Spørsmål om medvirkning En kvinne som sto på rulleskøyter på venstre side av veibanen kolliderte med møtende bil i en skarp, uoversiktlig sving. Saken er politietterforsket og avgjort ved at forsikrede vedtok påtaleunnlatelse for overtredelse av vegtrafikklovens § 31. Kan selskapet avkorte i erstatningen? 21

22 5. Særlig om bileier/fører som skadelidt  Utgangspunkt Omfattet av bal. som forsikringstager/sikret/skadelidt  Begrensning Medvirkningsregler i bal. § 7 (1), (3) og (4) Unntak i bal. § 5: Skade på vognen selv/tilbehør + skade på førerens eget gods Som skadelidt, jf. bal. § 4 22

23 Særlig om bileier/fører som skadelidt Forsikringsavtale Fungerer som ulykkesforsikring Som skadelidt Forsikringstager/ Sikrede Forsikrings selskap 23

24 6. Særregler ved sammenstøt – bal. § 8  Utgangspunktet Ingen av vognene kan kreve dekning under den annen vogns forsikring  Modifikasjon etter bal. § 8 Uaktsomhet Teknisk svikt  Hensynene I strid med trafikkregler 24

25 Særregler ved sammenstøt – bal. § 8 Skadevolder/ Skadelidte B Utg.pkt.: Ikke ansvar Men: culpa teknisk svikt i strid med trafikkregler Forsikring- selskap for A Skadevolder/ Skadelidt A 25

26 7. Skadelidtes krav mot skadevolder  Vanlige erstatningsregler gjelder, dvs. også ulovfestet objektiv ansvar, jf. bal. § 11  Skadevolders ansvar dekkes av hans trafikkforsikrer  Unntatt når denne har regress, jf. bal. § 11 tredje ledd 26

27 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler SkadelidteSkadevolder 27

28 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler Skadelidte Men: Selskapet ansvarlig m.m. regress Skadevolder 28

29 8. Trafikkforsikrerens regress - reglene  Lemping etter skl. § 5-2, jf. bal. § 12  Regress etter bal. § 12 ved skadevolders forsett/grov uaktsomhet forbrytelser alkoholbruk 29

30 Trafikkforsikrerens regress erstatning/avkortning/regress SkadevolderSkadelidte Rett til regress: bal. § 12 Forsikringsavtalen Betaler erstatning (eventuelt avkortning) Forsikrings- selskap 30

31 Trafikkforsikrerens regress - bal. § 12 Skadevolder Forsikrings- selskap Regress ved:  forsett/grov uaktsomhet  forbrytelser  promillekjøring 31

32 Trafikkforsikrerens regress - oppsummering SkadevolderSkadelidte Forsikrings- selskap Bal./forsikringsavtale: Skadevolder betaler premie Risikerer regresskrav: bal. § 12 Forsikringsavtalen Direkte krav Medvirkning Erstatningsrettslig utmåling Ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler 32

33 Kjør forsiktig og bruk refleks! 33

34 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Torsdag (kl ): Årsakssammenheng 34


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google