Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 25.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 27.10 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret Torsdag 18.10 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng Mandag 01.11 (kl 14.15-16.00): Medvirkning. Lempning 1Trine-Lise Wilhelmsen

3 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 25.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 27.10 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret 3

4 Bilansvaret Oversikt  Bakgrunn/hovedprinsipper  Begrepet «motorvogn»  Hvilke skader omfattes av bilansvarsloven (bal.)  Skadelidtes krav mot trafikkforsikringen  Særlig om bileier/fører som skadelidt  Særregler ved sammenstøt  Skadelidtes krav mot skadevolder  Trafikkforsikringens regress 4

5 1. Bakgrunn/hovedprinsipper Bilansvarsloven –Bal. § 1 «skade som motorvogn gjer …» –Hovedelementer –Konstruksjonen Bakgrunn –Kunne løses gjennom ulovfestet obj ansvar –Lovgiver: mer systematisk/helhetlig løsning 5

6 Skadelidte Forsikringsavtale Erstatning Bilansvaret Forsikrings- selskap Skadevolder 6

7 2. Begrepet «motorvogn Definert i bilansvarsloven § 3  «køyretøy»  «drive med motor»  «laga eller esla til å kjøyrast på bakken»  Men ikke skinnegående kjøretøy 7

8 Begrepet ”motorvogn” – eksempler på hva som omfattes 8

9 Begrepet «motorvogn – omfatter IKKE SKINNEGÅENDESYKKEL 9

10 3. Hvilke skader omfattes: Utgangspunktet: Bal § 4 Ordlyden: –”gjer” = bilen årsak til skaden –Omfatter skade voldt av bruken av bilen Bilens aktivitet i annen form passiv bil hvis den likevel ”gjer” – Problemet: bilen passiv/beskjeden årsak Forarbeidene 10

11 bal. § 4: «gjer» Rettspraksis  Hjullaster (Rt 1999 s 1312): motorvogn brukt til ødeleggelse  Acryllball (Rt. 1980 s. 1061): truckens bevegelighet/tyngde  Politiflukt (Rt 12003.557) : forsettlig handling fra tredjemann  Lastelem (Rt. 1986 s. 1293): laste/losseanordninger  Steinblokk (Rt. 1968 s. 878): beskjedent årsaksbidrag 11

12 3. Hvilke skader omfattes Unntakene i bal. § 2  “Nytta til anna enn køyredoning”  Men: Ikke unntak hvis ikke benyttes  Med mindre ”forsvarlig fråsegsett”  Problemet: Tvil om hva vognen brukes til  Bergningsoperasjoner, Rt 1965.451  Heisoperasjon, Rt 1984.1023 12

13 Traktorsaken En traktorfører avsluttet kjøreturen og stoppet motoren. Han hoppet deretter ut fra traktorens fører hus ca 110 cm over bakken. Traktorens konstruksjon gjorde hoppet nødvendig. Han hektet jakkeermet fast i dørhåndtaket og falt på hodet og ble skadet. Er skaden omfattet av trafikkforsikringen? 13

14 4. Skadelidtes krav mot forsikrer  Begrepet «skadelidte»  Utgangspunkt: bal. § 4 Skadelidte direkte krav mot forsikrer Forsikrer objektivt ansvarlig Omfatter personskade og tingsskade  Unntak: bal. § 5 Skade på gods ført med vognen tilhørende a) Person utenfor vognen, b) passasjer 14

15 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Utmåling:  Utgangspunkt Bal. § 6: alminnelige utmålingsregler  Begrensning Bal. § 9: maksimum 10 MNOK per hendelse for skade på «gods» Løsøre Fast eiendom 15

16 Skadelidtes krav mot forsikrer – figur SkadevolderSkadelidte Direkte krav Objektivt ansvar Utmåling: vanlige regler Holdes utenfor Forsikrings- selskap 16

17 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Skadelidtes medvirkning  Hva er medvirkning?  Unntak Bal. § 7 første ledd: fullt ansvar ved «lite til last» Bal. § 7 tredje ledd: fullt bortfall passasjer i stjålet bil  Utgangspunkt: vanlige medvirkningsregler, bal. § 7 17

18 Kvinne 48 % 17 ½ Trafikkulykke 100 % ervervsufør Bilbelte (Rt. 2005 s. 887) KjønnAlderUlykke Medisinsk invaliditetErvervsuførhetSkader Problemstilling: Svar: Skade på hode og lunge, samt bruddskader og utviklet epilepsi Betydningen av manglende bilbeltebruk – avkortning? Høyesterett: Normalt «mer enn lite å laste» 18

19 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Skadevolder Forsikringsavtale Medvirkning: Kravet settes ned helt/delvis Skadelidte Forsikrings- selskap 19

20 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Vanlig uaktsomhet Forsett Skyldterskel (skadelidte er innrømmet en skyldmargin) 20

21 Spørsmål om medvirkning En kvinne som sto på rulleskøyter på venstre side av veibanen kolliderte med møtende bil i en skarp, uoversiktlig sving. Saken er politietterforsket og avgjort ved at forsikrede vedtok påtaleunnlatelse for overtredelse av vegtrafikklovens § 31. Kan selskapet avkorte i erstatningen? 21

22 5. Særlig om bileier/fører som skadelidt  Utgangspunkt Omfattet av bal. som forsikringstager/sikret/skadelidt  Begrensning Medvirkningsregler i bal. § 7 (1), (3) og (4) Unntak i bal. § 5: Skade på vognen selv/tilbehør + skade på førerens eget gods Som skadelidt, jf. bal. § 4 22

23 Særlig om bileier/fører som skadelidt Forsikringsavtale Fungerer som ulykkesforsikring Som skadelidt Forsikringstager/ Sikrede Forsikrings selskap 23

24 6. Særregler ved sammenstøt – bal. § 8  Utgangspunktet Ingen av vognene kan kreve dekning under den annen vogns forsikring  Modifikasjon etter bal. § 8 Uaktsomhet Teknisk svikt  Hensynene I strid med trafikkregler 24

25 Særregler ved sammenstøt – bal. § 8 Skadevolder/ Skadelidte B Utg.pkt.: Ikke ansvar Men: culpa teknisk svikt i strid med trafikkregler Forsikring- selskap for A Skadevolder/ Skadelidt A 25

26 7. Skadelidtes krav mot skadevolder  Vanlige erstatningsregler gjelder, dvs. også ulovfestet objektiv ansvar, jf. bal. § 11  Skadevolders ansvar dekkes av hans trafikkforsikrer  Unntatt når denne har regress, jf. bal. § 11 tredje ledd 26

27 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler SkadelidteSkadevolder 27

28 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler Skadelidte Men: Selskapet ansvarlig m.m. regress Skadevolder 28

29 8. Trafikkforsikrerens regress - reglene  Lemping etter skl. § 5-2, jf. bal. § 12  Regress etter bal. § 12 ved skadevolders forsett/grov uaktsomhet forbrytelser alkoholbruk 29

30 Trafikkforsikrerens regress erstatning/avkortning/regress SkadevolderSkadelidte Rett til regress: bal. § 12 Forsikringsavtalen Betaler erstatning (eventuelt avkortning) Forsikrings- selskap 30

31 Trafikkforsikrerens regress - bal. § 12 Skadevolder Forsikrings- selskap Regress ved:  forsett/grov uaktsomhet  forbrytelser  promillekjøring 31

32 Trafikkforsikrerens regress - oppsummering SkadevolderSkadelidte Forsikrings- selskap Bal./forsikringsavtale: Skadevolder betaler premie Risikerer regresskrav: bal. § 12 Forsikringsavtalen Direkte krav Medvirkning Erstatningsrettslig utmåling Ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler 32

33 Kjør forsiktig og bruk refleks! 33

34 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Torsdag 28.10 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng 34


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google