Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland «Kontrakt, hva er viktig og hvorfor» v. Ola Selvaag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland «Kontrakt, hva er viktig og hvorfor» v. Ola Selvaag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland «Kontrakt, hva er viktig og hvorfor» v. Ola Selvaag

2 Mulighetenes Oppland Generelt om skriftlighet og dokumentasjon Forutsigbarhet Gjenfinning, deling av informasjon, historikk, Effektiv oppfølging Bevis SKJERPER SANSENE VÅRE

3 Mulighetenes Oppland Full avtalefrihet (unntak, ikke relevant for oss, men dog: husleieavtale, arbeidsavtale) Merk: Flerårige avtaler. Vi må sikre en oppsigelsesadgang pr. 1.01 begrunnet i fylkestingets bevilgningsmyndighet).

4 Mulighetenes Oppland Avtaletolkning Utgangspunkt i avtalens ordlyd- ha klare avtalebestemmelser, presist språk. Parten som har utformet avtalen bærer risikoen for uklare avtalebestemmelser Avtalepartene bør tenke på konflikter som kan oppstå, uavhengig av hvor sannsynlig det er at de faktisk oppstår, og regulere i avtalen hvordan en slik konflikt skal løses

5 Mulighetenes Oppland Urimelige avtaler «En avtale er en avtale», men det finnes grenser. Generalklausul i avtalelovens § 36 (gjelder både ved avtaletidspunkt eller hvis situasjonen har endret seg) – Gir hjemmel til å sette avtaler helt eller delvis til side hvis det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende.

6 Mulighetenes Oppland Standardavtaler Vår egen avtale, inkl standard avtalevilkår. – En avtaleforside med kontaktopplysninger og signatur. – Henvisning til konkurransegrunnlag, mottatt tilbud og evt. spesielle avtalevilkår. Statens standardavtaler IKT NS-entrepriser Bruk disse! Forutsettes å være balanserte, kvalitetssikret og oppdaterte

7 Mulighetenes Oppland Kontrakt hva er det og hva bør/skal den inneholde? En kontrakt definerer skriftlig det rettslige forhold mellom partene og det rettslige og faktiske (fysiske) innhold i hva det er de har avtalt. Alle kontrakter bør ha et visst minimum av grunnleggende vilkår og bestemmelser

8 Mulighetenes Oppland Viktige momenter som alltid bør hensyntas: Fullmaktsforhold – hvilken person hos hver av partene har myndighet til å ta beslutninger i anledning kontraktsforholdet? Ensidige rettigheter til endring (f. eks. av leveringstidspunkt) og varslingsregler for utsettelse Prosedyrer og gyldighetsvilkår for endring av kontraktsvilkår og/eller for endringer i kontraktsgjenstand (spesifikasjoner) Særlige reklamasjonsfrister og «cut-offs» som setter grenser for den tid som kan gå før det ikke lenger kan reises særskilte krav i kontraktsforholdet eller begrenser omfanget Bestemmelser om når rådighet og eierskap går over fra den ene part til den andre (risikoovergang)

9 Mulighetenes Oppland Viktige momenter som alltid bør hensyntas forts. Forbud mot eller vilkår for salg/overdragelse av kontraktsrettigheter Ansvarsbegrensninger, særlig for spesielle typer tap, derunder f. eks. følgeskader og indirekte tap Minimumsnivå på ikke-oppfyllelse for at det skal anses som mislighold og kvalifisere til sanksjoner; terskel før mislighold blir hevningsberettigende Definisjoner av eller begrensninger i sanksjoner ved ikke- oppfyllelse/mislighold, f. eks. standard-erstatning (dagbot) eller forbud mot hevning uten enighet mellom partene Eventuelle unntak fra eller tillempninger til fravikelige lovregler Partenes plikter til utenrettslig tvisteløsning, avtalevilkår om voldgift, og avtale om verneting – hvor/for hvilken domstol tvist i tilfelle skal reises


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland «Kontrakt, hva er viktig og hvorfor» v. Ola Selvaag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google