Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Sosialtjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 5. mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Sosialtjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 5. mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Sosialtjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 5. mars 2008

2 © Bergen kommune Kort presentasjon av: Sosialtjenesten i Bergen – organisering og oppgaver Hvem er sosialtjenestens brukere NAV Økonomiske stønader

3 © Bergen kommune Sosialtjenesten i Bergen 9 sosialtjenester Strax-huset Utekontakten Gjeldsrådgivningskontoret Botreningsenteret Myrsæter bo- og rehabiliteringsenter

4 © Bergen kommune Ressurser Ca. 390 stillinger Budsjett 2008: 611 mill kr. (7,3 % av kommunens budsjett) Øk. sosialhjelp 2008: 265 mill kr.

5 © Bergen kommune Brukere av sosialtjenesten 2007: 7150 sosialhjelpsmottakere 1064 i aldersgruppen 18 - 24 56 % er menn, 44 % kvinner 3029 barn forsørges 18 % er utenlandske statborgere

6 © Bergen kommune Brukere forts. 37 % hovedinntekt sosialhjelp 10 % hovedinntekt lønn 42 % hovedinntekt trygd (20 % av disse alders- eller uføretrygd)

7 © Bergen kommune Brukere forts. 292 personer i midlertidig botilbud med kvalitetsavtale 314 personer i midlertidige botilbud med døgntilsyn 250 personer med booppfølging i egen bolig

8 © Bergen kommune Målsettinger for sosialtjenesten En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

9 © Bergen kommune Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Rett tjeneste og stønad til rett tid. Gjeldsrådgivning med sikte på varige løsninger.

10 © Bergen kommune Brukerne skal oppleve at de blir tatt med i utformingen av tjenestetilbudet, trygghet på korrekt saksbehandling og ivaretakelse av rettsikkerhet.

11 © Bergen kommune God psykososial oppfølging av LAR-pasienter og brukere med sammensatte behov. Styrke oppfølgingstjenester i bolig og redusere bruk av midlertidige botilbud.

12 © Bergen kommune NAV – målsettinger med reformen Sammenslåing av tidligere aetat og trygdeetaten, partnerskap med den kommunale sosialtjenesten. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Enklere for brukerne og tjenester tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

13 © Bergen kommune NAV i Bergen 8 NAV-kontor i Bergen Ytrebygda, Arna, Fyllingsdalen, Årstad er i drift. 2009 Laksevåg, Åsane, Fana og Bergenhus To-delt ledelse, en kommunal og en statlig leder ved hvert kontor Den ene ivaretar felles administrative oppgaver

14 © Bergen kommune Samarbeidsavtale og driftsavtale Styrings og lederstruktur Mål- og resultatkrav Tjenesteområder Brukermedvirkning Medbestemmelse/medvirkning Kompetanseutvikling Kostnadsdeling

15 © Bergen kommune Kommunalt tjenesteinnhold Opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, § 4-1. Stønad til livsopphold, § 5-1 Stønad i særlige tilfeller, § 5-2 Kvalifiseringsprogram Kap. 5A Særlige tiltak for rusmisbrukere, §§ 6-1, 6-1a, 6-2, 6- 2a og 6-3 Støttekontakt for personer med rusproblemer, § 4-2a Sikre midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, § 4-5 Individuell plan

16 © Bergen kommune Utfordringer NAV Tilrettelegging lokaler Utvikle gode arbeidsprosesser med fellesbrukere Tilgjengelighet Ivareta brukere og medarbeidere i omstillingsprosessene Kompetansebygging

17 © Bergen kommune Økonomisk sosialhjelp Rettighet for den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold – siste sosiale sikkerhetsnett Midlertidighet – hjelp til selvhjelp Andre muligheter skal prøves først Kan stilles vilkår ved hjelpen Skjønnsutøvelse Stønadsnivå Statlige veil. normer – kommunale beslutninger

18 © Bergen kommune Kvalifiseringsprogram Nytt Kap 5A i sosialtjenesteloven I alle NAV-kontor, forankret i kommunen For personer med hovedinntekt sosialhjelp Arbeidsevnevurdering i fellesskap kommune – stat Heltidsprogram – individuelt tilpasset innhold Kvalifiseringstønad 2 G, skattepliktig


Laste ned ppt "© Bergen kommune Sosialtjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 5. mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google