Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialtjenesten i Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialtjenesten i Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialtjenesten i Bergen
Komite for helse og sosial 5. mars 2008 © Bergen kommune

2 Kort presentasjon av: Sosialtjenesten i Bergen – organisering og oppgaver Hvem er sosialtjenestens brukere NAV Økonomiske stønader © Bergen kommune

3 Sosialtjenesten i Bergen
9 sosialtjenester Strax-huset Utekontakten Gjeldsrådgivningskontoret Botreningsenteret Myrsæter bo- og rehabiliteringsenter © Bergen kommune

4 Ressurser Ca. 390 stillinger Budsjett 2008: 611 mill kr.
(7,3 % av kommunens budsjett) Øk. sosialhjelp 2008: 265 mill kr. © Bergen kommune

5 Brukere av sosialtjenesten
2007: 7150 sosialhjelpsmottakere 1064 i aldersgruppen 56 % er menn, 44 % kvinner 3029 barn forsørges 18 % er utenlandske statborgere © Bergen kommune

6 Brukere forts. 37 % hovedinntekt sosialhjelp 10 % hovedinntekt lønn
42 % hovedinntekt trygd (20 % av disse alders- eller uføretrygd) © Bergen kommune

7 Brukere forts. 292 personer i midlertidig botilbud med kvalitetsavtale
314 personer i midlertidige botilbud med døgntilsyn 250 personer med booppfølging i egen bolig © Bergen kommune

8 Målsettinger for sosialtjenesten
En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. © Bergen kommune

9 Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
Rett tjeneste og stønad til rett tid. Gjeldsrådgivning med sikte på varige løsninger. © Bergen kommune

10 Brukerne skal oppleve at de blir tatt med i utformingen av tjenestetilbudet, trygghet på korrekt saksbehandling og ivaretakelse av rettsikkerhet. © Bergen kommune

11 God psykososial oppfølging av LAR-pasienter og brukere med sammensatte behov.
Styrke oppfølgingstjenester i bolig og redusere bruk av midlertidige botilbud. © Bergen kommune

12 NAV – målsettinger med reformen
Sammenslåing av tidligere aetat og trygdeetaten, partnerskap med den kommunale sosialtjenesten. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Enklere for brukerne og tjenester tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning © Bergen kommune

13 NAV i Bergen 8 NAV-kontor i Bergen
Ytrebygda, Arna, Fyllingsdalen, Årstad er i drift. 2009 Laksevåg, Åsane, Fana og Bergenhus To-delt ledelse, en kommunal og en statlig leder ved hvert kontor Den ene ivaretar felles administrative oppgaver © Bergen kommune

14 Samarbeidsavtale og driftsavtale
Styrings og lederstruktur Mål- og resultatkrav Tjenesteområder Brukermedvirkning Medbestemmelse/medvirkning Kompetanseutvikling Kostnadsdeling © Bergen kommune

15 Kommunalt tjenesteinnhold
Opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, § 4-1. Stønad til livsopphold, § 5-1 Stønad i særlige tilfeller, § 5-2 Kvalifiseringsprogram Kap. 5A Særlige tiltak for rusmisbrukere, §§ 6-1, 6-1a, 6-2, 6-2a og 6-3 Støttekontakt for personer med rusproblemer, § 4-2a Sikre midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, § 4-5 Individuell plan © Bergen kommune

16 Utfordringer NAV Tilrettelegging lokaler
Utvikle gode arbeidsprosesser med fellesbrukere Tilgjengelighet Ivareta brukere og medarbeidere i omstillingsprosessene Kompetansebygging © Bergen kommune

17 Økonomisk sosialhjelp
Rettighet for den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold – siste sosiale sikkerhetsnett Midlertidighet – hjelp til selvhjelp Andre muligheter skal prøves først Kan stilles vilkår ved hjelpen Skjønnsutøvelse Stønadsnivå Statlige veil. normer – kommunale beslutninger © Bergen kommune

18 Kvalifiseringsprogram
Nytt Kap 5A i sosialtjenesteloven I alle NAV-kontor, forankret i kommunen For personer med hovedinntekt sosialhjelp Arbeidsevnevurdering i fellesskap kommune – stat Heltidsprogram – individuelt tilpasset innhold Kvalifiseringstønad 2 G, skattepliktig © Bergen kommune


Laste ned ppt "Sosialtjenesten i Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google