Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og velferdsforvaltningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og velferdsforvaltningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og velferdsforvaltningen
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen Mesna Rotary 30 januar 2012 Freddy Jensen Avdelingsleder Mottak.

2 Disposisjon. Bakgrunn for NAV – reformen. Hva er NAV? Partnerskapet.
Organisasjon. NAV i tall. Lokale forhold. Hva kan Dere hjelpe NAV med? Oppsummering og evt spm.

3 Visjon og verdier. Vi gir mennesker muligheter
Tydelig – til stede – løsningsdyktig Virksomhetsstrategien gjelder for Arbeids- og velferdsetaten, dvs den statlige delen av NAV. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Men denne strategien bringes nå inn i partnerskapsmøtene, og en stor del av etatens innsats settes ut i live gjennom partnerskapet, gjennom virksomhetsplaner for de lokale NAV-kontor og gjennom de daglige valg som gjøres i arbeidet NAVs visjon er at vi skal gi mennesker muligheter: Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter som er etablert i lovgivningen Verdiene våre: Til stede – vi er tilgjengelige – i alle kommuner, på nett og via telefon. Men også til stede i den forstand at vi er fokuserte i møtet med brukere, engasjerte i samfunnet, vi bryr oss og involverer oss, og viser respekt for våre brukere, samarbeidspartnere og for hverandre. Tydelig – vi skal være tydelige på hva vi har ansvar for – og hva vi IKKE har ansvar for – og hva som er den enkeltes rettigheter og plikter. Hva vi kan bidra med og hva vi kan kreve tilbake – av både bruker og samarbeidsparter. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig – opptatt av å finne gode løsninger sammen med bruker, hos bruker og i vårt eget apparat. Løsningsdyktighet krever samarbeid med mange ulike aktører, og vi må også ha kreativitet og handlekraft nok til å gjennomføre de tiltak som er riktige, mulige og nødvendige. Målbildet vårt – sier noe om hvor vi skal være i Vi skal benytte ressursene effektivt, og vi møter behov hos brukere og samarbeidsparter fordi vi er flinke til å endre oss. Vi har spesialisert kompetanse og engasjerte medarbeidere som er motivert av vår samfunnsoppgave. I partnerskap med kommunene utvikler vi gode løsninger for brukerne.

4 NAVs strategi – fem innsatsområder
Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Arbeid først: Det betyr for oss i NAV at vi skal målrette innsatsen mot å få flere ut i arbeid. Vi skal styrke arbeidsmarkedskompetansen og brukeroppfølgingen, og tydeliggjøre samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket. Vi skal ha en fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak. Når det gjelder forvaltningen er ambisjonen for de neste årene å følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser over hele landet. Vi skal ha en robust og enhetlig forvaltning som håndterer omskiftninger i samfunnet – og sikrer brukerne lik behandling uansett hvor i landet de bor. Vi skal ha aktive brukere og gode selvbetjeningsløsninger som gjør flest mulig brukere selvhjulpne. Vi skal tilby stadig flere tjenester via telefoni og nett. NAV skal være en kunnskapsrik samfunnsaktør, som blant annet skal foreslå forenklinger av regelverket. Vi skal øke vår kunnskap om hva som virker. Vi skal være en løsningsdyktig organisasjon med klare mål, som skaper forutsigbarhet for brukerne og samfunnet rundt oss. Vi skal videreutvikle partnerskapet, øke effektiviteten og utvikle evnen til endring.

5 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge
Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt Arbeids- og velferdsforvaltningen består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og partnerskap med kommunene NAV-reformens begynnelse kan spores tilbake til høsten Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten i kommunen, Aetat og Trygdeetaten. Bakgrunnen var at en del brukere ble kasteballer mellom ulike etater. Regjeringen Bondevik II la fram forslaget i Stortingsmelding 14 ( ), og senere i Stortingsmelding 46 ( ) om ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forslaget ble behandlet i mai 2005 og fikk bred tilslutning i Stortinget. De første NAV-pilotene ble etablert høsten 2006.

6 Partnerskapet Kommunene eier NAV-kontoret sammen med staten.
Partnerskapsmøtene, for eksempel, kan brukes til noe mer enn drift og sosiale tjenester; de kan brukes til å diskutere på et strategisk nivå: hva kan vi oppnå sammen? hvilke andre områder kan vi samarbeide om? Fordi: Kommunen er en stor arbeidsgiver, hvor man, for eksempel, kan samarbeide direkte om Jobbstrategien for nedsatt funksjonsevne (som statsråden er opptatt av), sykefraværsoppfølging, osv. Kommunen er en stor tjenesteyter - og større blir de med Samhandlingsreformen - der NAV og kommunen kan inngå et mer direkte samarbeid omkring tilretteleggelse og oppfølging av brukere på ulike ordninger. Kommunene og NAV har en felles interesse av å etablere nye arbeidsplasser. Kommunen driver næringslivsutvikling og kan ha interesse av å samarbeide med NAV om næringslivsutvikling, utveksling av informasjon, for eksempel om prognoser.

7 Organisasjonskart for NAV
Arbeids- og velferdsdirektoratet Fylkesmannen Kontaktsenter 430 kommuner NAV Fylke (19stk) Hjelpemidler Pensjon Kontroll 457 NAV-kontor i kommuner og bydeler Dette er en enkel skjematisk fremstilling av NAV-organisasjonen. Som vi ser er det to styringslinjer, der NAV-kontorene – som samarbeid med kommunene i partnerskapet ligger i fylkeslinjen. Etter at NAV ble etablert i 2006 ble det bestemt at ytelsesforvaltningen i hovedsak skulle skje i NAV Forvaltning og i NAV Pensjon. Dette for å frigjøre tid i NAV-kontorene til mer individuell veiledning og oppfølging. I tillegg var formålet å sikre økt likebehandling og effektivitet i saksbehandlingen. Organisasjonsmodellen bygger på at tilbudet til brukerne skal gis nær brukerne, der det er behov for fysisk tilstedeværelse, samt høy grad av brukersamhandling. Øvrige oppgavene som ikke krever samme grad av samhandling med eller fysisk nærhet til brukerne, er organisert mer sentralisert og for en stor del lagt til spesialenhetslinjen. Internasjonalt Klageinstans Arbeids- og velferdsetaten + = NAV Arbeids- rådgivning NAV Forvaltning NAV Arbeids- livssenter Arbeids- og velferds- forvaltningen + + =

8 NAV Spesialenheter: kjernevirksomhet
NAV Kontaktsenter Førstelinjetjeneste på telefon og e-post Servicesenter: sentraliserte produksjons- og støtteoppgaver Gjeldstelefonen, Raskere tilbake Pilotering på sosiale media mv NAV Kontroll Avdekker trygdemisbruk Krever inn feilutbetalte ytelser Ventelønn, yrkessykdom og lønnsgaranti NAV Aa-registeret NAV Klageinstans Behandler klager og anker Ansvar for faglig veiledning og kvalitetsutviklingstiltak Serviceklager NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Hjelpemidler og tilpassinger for deltakelse, arbeid og aktivitet Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Bilsentre NAV Internasjonalt Forvalter folketrygden i utenlandssaker Forvalter EØS-saker Brukere: utlendinger i Norge og nordmenn i utlandet NAV Pensjon Forvalter pensjonsområdet

9 Ansatte i NAV NAV har enheter i hele Norge Ca 19 000 ansatte totalt
Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte På NAV-kontorene jobber medarbeiderne fra den statlige Arbeids- og velferdsetaten og fra kommunene sammen. Disse tallene vi ser her gjelder de statlig ansatte. Vi har mange ulike yrkesgrupper som sammen skal bidra til at hver enkelt bruker får god oppfølging og riktig ytelse.

10 Et blikk inn i NAV-hverdagen
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 1,5 mill. besøk hver måned Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Brukere 2,8 mill. Spesialenhet forvaltning NAV-kontor Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Informasjon og veiledning Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Mottak, informasjon og oppfølging Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året Vi har mange store oppgaver: Løpende drift: Korte ned saksbehandlingstider – blant annet med elektronisk dokumenthåndtering Bedre resultater på sykefraværsoppfølging og oppfølging av arbeidsledige Høyere brukertilfredshet – vi gjennomfører brukerundersøkelser i stadig flere NAV-kontor Bistå og følge opp brukere er den viktigst oppgaven i kontoret Flere brukere skal få mer og bedre tilpasset oppfølging Økt fokus på markedsarbeid og arbeidslivskontakt Skille aktivitet fra ytelsesløpet – derfor har vi etablert Forvaltningsenheter som jobber spesielt med dette. Utarbeidelse av plan (myndighet) Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov Etablere et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere Postmottak og skanningsenhet Post 22 mill. dokumenter årlig Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser

11 Sosiale tjenester i NAV (minimumsløsningen)
Økonomisk stønad (sosialhjelp) Opplysning, råd og veiledning inkludert økonomisk rådgivning Kvalifiseringsprogrammet inkludert tilhørende stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Dette er obligatoriske kommunale tjenester i NAV-kontoret, jamfør Lov om sosiale tjenester i NAV. Kommunene benytter seg i stor grad av sin frihet til å bestemme lokal oppgaveportefølje, og bare et mindretall av kommunene (seks prosent) velger minimumsløsningen. (Styring og kontroll av partnerskap: De lokale NAV-avtalene, på nettsidene til Uni Rokkansenteret, 2011). Lov om sosiale tjenester i NAV: Informasjon og generell forebyggende virksomhet : Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. Tjenester: Opplysning, råd og veiledning: Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Midlertidig botilbud: Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Individuell plan: Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottakeren

12 Arbeid Ca 2,5 millioner arbeidstakere i Norge
Ca personer helt ledige i snitt, dvs. 2,7 % (august 2011) Ca mottakere av dagpenger (2010) Utlyst ca stillinger pr. år i NAVs database Ved utgangen av august var nesten personer – eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken – registrert som helt ledige. (OBS!!!Dette tallet bør oppdateres for hver mnd!) I NAVs database utlyses det stadig flere stillinger. Databasen inneholder alle offentlig utlyste stillinger i Norge, samt stillinger som arbeidsgivere selv legger inn. Vi har også en CV-database som stadig blir bedre. Her kan arbeidstakere legge inn sin CV og gjøre den tilgjengelig for arbeidsgivere.

13 Helse Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011
Ca mottakere av sykepenger i 2010 Ca mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010 Ca mottakere av uførepensjon i 2010 Ca mottok hjelpemidler fra NAV i 2010 Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,4 % i 2009 til 6,1 % i første kvartal I tillegg kommer det egenmeldte fraværet, som er på ca 1,1 %. Andelen av befolkningen som mottar uføreytelser er relativt stabil. Den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført i mars Den erstatter de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. Ordningen gir større fleksibilitet og bedre muligheter for brukerne, som også får nye og lovfestede rettigheter til oppfølging fra NAV.

14 Kontaktsentre Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål Et felles telefonnr til NAV: fra des (Oslo og Akershus kobles på i 2012) Sentralbord for den kommunale delen av NAV-kontorene Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig 70 % av samtalene besvares innen 30 sek. I løpet av 2011 skal NAV ha bare ett telefonnummer – nemlig – bortsett fra Oslo og Akershus som blir koblet på i 2012. Våre medarbeidere på kontaktsenteret kan hjelpe innringer med å få svar på veldig mange spørsmål, som kan handle om jobbsøk, utbetaling av ytelser, hvor langt søknaden din er kommet osv. ’ NAV Kontaktsenter har som mål at 70 % av samtalene skal besvares innen 30 sekunder, og at flest mulig skal få løst sin sak i første kontaktpunkt. Vi har etablert en egen telefontjeneste for arbeidsgivere.

15 NAV Lillehammer. 45 ansatte. Line Brusveen er NAV Leder.
Delt i 2 avdelinger; Mottaksavdeling og Oppfølgingsavdeling. Sykmeldte. Samarbeid med legene. Arbeidssøkere. Bedre og mer arbeidsrettet oppfølging. Etablert Rusteam. Samarbied med Lhmr kommune. Gode resultater for desember 2011.

16 Hva kan Dere hjelpe NAV med?
Praksisplasser. Arbeidspraksis og språkpraksis. Arbeidsplasser med lønnstilskudd.

17 Oppsummering. ?


Laste ned ppt "Arbeids- og velferdsforvaltningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google