Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Informasjonsmøte Thailand 2014. NAV, 26.06.2014Side 2 Nav Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad  Lokalisert i Havnelagertet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Informasjonsmøte Thailand 2014. NAV, 26.06.2014Side 2 Nav Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad  Lokalisert i Havnelagertet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Informasjonsmøte Thailand 2014

2 NAV, 26.06.2014Side 2 Nav Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad  Lokalisert i Havnelagertet ved Operaen  230 medarbeidere fra 35 land  30 språk  Brukere i 170 land  Etablert i 1947

3 NAV, 26.06.2014Side 3 NAV Internasjonalt  NAVs kompetanse og ressurs enhet på utenlandsområdet  Personer bosatt i utlandet med rettigheter etter norsk trygdelovgivning  Personer bosatt i Norge med rettigheter i utlandet v. trygdeavtale  Bidragssaker der en av partene er bosatt i utlandet  Rettigheter til dagpenger til og fra Norge etter EØS- avtalen  Medlemskap i folketrygden ved utenlandsopphold

4 NAV, 26.06.2014Side 4 De vanligste ytelsene som eksporteres Foreldrepenger Sykepenger Barnetrygd Kontantstøtte Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Alderspensjon Dagpenger

5 NAV, 26.06.2014Side 5 Regjeringens digitaliseringsprogram  Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen.  Alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse.

6 NAV, 26.06.2014Side 6 Elektroniske søknader Selvbetjening på Ditt NAV • Ny inngangsport på nav.no • Innsending av skjemaer elektronisk, når du vil (mindre risiko for at dokumenter blir borte) • Oversikt over skjemaer som er sendt inn • Se egen kontaktinformasjon som NAV har og endre deler av denne (adresse, kontonummer, telefonnummer)

7 NAV, 26.06.2014Side 7 Selvbetjeningsløsning for uføre lanseres oktober 2014 2013 2014 2015 •Selvbetjeningsløsning uføre lanseres på nav.no •Ny funksjonalitet i selvbetjeningsløsningen : - Innsyn i egen uføretrygdsak -Simulere størrelsen på arbeidsinntekt og uføretrygd -Registrere forventet inntekt som grunnlag for inntektsavkorting •Selvbetjeningsløsningen vil være et viktig element for å avlaste etaten med rutineoppgaver. •Selvbetjeningsløsning uføre lanseres på nav.no •Ny funksjonalitet i selvbetjeningsløsningen : - Innsyn i egen uføretrygdsak -Simulere størrelsen på arbeidsinntekt og uføretrygd -Registrere forventet inntekt som grunnlag for inntektsavkorting •Selvbetjeningsløsningen vil være et viktig element for å avlaste etaten med rutineoppgaver. Okt 2014 Selvbetjenings- løsning uføre lanseres

8 NAV, 26.06.2014Side 8 Bosatte i 170 land får opptjente stønader fra Norge Resten av verden (39%) EØS (61%) Ukjent landkode (3%) Oseania (6%) Sør-Amerika (2%) Nord-Amerika (13%) Asia (10%) Afrika (5%) Europa (62%)

9 NAV, 26.06.2014Side 9 Kontaktsentre og telefonisk veiledning  Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål  Et felles telefonnr til NAV: – (+47) 55 55 33 33 fra des. 2011  70 % av samtalene besvares innen 30 sek.  Hvis ikke kontaktsenteret kan svare, settes henvendelsen videre til en saksbehandler på det aktuelle området  Eget kontaktsenter på pensjon fra 1. juli 2011 – Fra utlandet er nummeret fortsatt (+47) 21 07 37 00

10 NAV, 26.06.2014Side 10

11 NAV, 26.06.2014Side 11 Generelt om medlemskap i folketrygden  Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for alle ytelser –Dette gjelder f.eks. opptjening av trygdetid/ pensjonspoeng og rett til helsetjenester.  Alle rettigheter som følger av et medlemskap har i tillegg egne vilkår for at man skal ha rett til ytelsen

12 NAV, 26.06.2014Side 12 Medlem i folketrygden som er bosatt i Norge På ferie eller utflyttet?  Personer som bor i Norge er pliktige (automatisk) medlemmer i folketrygden – Dette innebærer medlemskap i hele folketrygden – Gir som regel ikke rett til dekning av helsetjenester i utlandet  Hvem regnes som bosatt i Norge? – Den som drar fra Norge er pliktig medlem dersom oppholdet er ment å vare inntil 12 måneder og vedkommende ikke kommer i arbeid i utlandet – Personer som " pendler" mellom Norge og et annet land må være i Norge minst halve tiden, dvs. minst 6 måneder, i Norge for å være medlem i folketrygden som bosatt i Norge

13 NAV, 26.06.2014Side 13 Medlem i folketrygden, bosatt i Norge På ferie eller utflyttet? forts.  Dersom man ikke lenger regnes som bosatt i Norge er man ikke lenger pliktig (automatisk) medlem i folketrygden  Dette gjelder selv om man er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften blir betalt sammen med skatten. Skatteplikt er ikke det samme som medlemskap i folketrygden  Dersom man ikke er medlem i folketrygden skal man heller ikke betale trygdeavgift. Skattekontoret vil refundere trygdeavgiften hvis man kan dokumentere at man ikke er medlem  Dersom man trenger hjelp til å vurdere om man regnes som bosatt i Norge, kan man ta kontakt med sitt lokale NAV kontor

14 NAV, 26.06.2014Side 14 Medlemskap, forts. Hvem er ikke medlem av folketrygden?  Hovedregel: – De som bor i utlandet – De som oppholder seg mesteparten av året i utlandet, f eks ved pendling. – De som arbeider i utlandet, selv om de bor i Norge Det finnes likevel noen unntak…

15 NAV, 26.06.2014Side 15 Frivillig medlemskap i folketrygden Hvem kan bli frivillig medlem?  Personer som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke lenger regnes som bosatt i Norge (ikke lenger pliktig medlem i folketrygden) kan bli medlem dersom han eller hun fyller vilkårene for dette.

16 NAV, 26.06.2014Side 16 Frivillig medlemskap i folketrygden Pensjonister – vilkår  Krav om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene  Pensjon fra folketrygden  Krav om 30 års medlemskap i folketrygden – Obs eksport av pensjon andre regler Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil de som mottar pensjon i utlandet få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden dersom de ønsker det

17 NAV, 26.06.2014Side 17 Frivillig medlemskap i folketrygden Pensjonister – familiemedlemmer  Forsørgede ektefeller kan bli medlem hvis de fyller vilkåret om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene  Forsørgede barn (egne) under 18 år vil som regel få frivillig medlemskap Man må søke NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden for familiemedlemmer

18 NAV, 26.06.2014Side 18 Frivillig medlemskap i folketrygden Grunnlaget for beregning av trygdeavgift  Avgift beregnes av alle pensjoner. Både offentlige og private ( utenfor EØS)  Den gir rettigheter til helsedekning - Helfo  Trygdeavgiften blir beregnet ut fra ulike forutsetninger  Det er tre ulike varianter og prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden  Kildeskatt og trygdeavgift betales også i desember.

19 NAV, 26.06.2014Side 19 Eksport av Barnetrygd til Thailand  Arbeidstakere: begge foreldrene må være medlemmer.  Pensjonister: begge foreldrene må være medlemmer.  Søknad om barnetrygd til sitt lokale NAV kontor, ikke NAV Intl.

20 NAV, 26.06.2014Side 20 Pensjonister i utlandet: Pensjonister med opphold i utlandet over 6 måneder årlig: – Regnes ikke som bosatt i Norge etter folketrygdlovens bestemmelser – Ingen betydning om man er registrert i folkeregisteret med norsk adresse eller betaler skatt til Norge. – Det er forskjellige lover å forholde seg til: Folketrygdloven, Folkeregisterloven, Skatteloven.

21 NAV, 26.06.2014Side 21 Eksport av Pensjoner  Ved utflytting eller lengre opphold i utlandet skal det vurderes om utbetaling av ytelser fra folketrygden kan tas med til utlandet.  NAV Internasjonalt vurderer eksport av uførepensjoner.  NAV Pensjon vurderer eksport av alderspensjoner og gjenlevende pensjoner.

22 NAV, 26.06.2014Side 22 Unntak  Unntak av eksport uførepensjoner:  Garantert tilleggspensjon for Unge-uføre  Pensjon som er beregnet etter særregler for flyktninger  Pensjon gitt etter unntaksregler fra vilkår om minste forutgående trygdetid  Eksport til ett land gir ikke automatisk eksport til et annet land.

23 NAV, 26.06.2014Side 23 Forsørgertillegg – Uførepensjon  Behovsprøvet / inntektsregulert. For ektefelletillegg:  Den forsørgede må være over 60 år Hvis under 60 år:  den forsørgede har barn under 3 år  Den forsørgede er arbeidsufør. Må ha medisinsk dok.  Hovedpersonen / pensjonisten er pleietrengende og den forsørgede må pleie pensjonisten også på dagtid.

24 NAV, 26.06.2014Side 24 Forsørgertillegg – Uførepensjon, fort Barnetillegg: Behovsprøvet / inntektsregulert.  gjelder egne barn / adopterte barn godkjent av BUF-etat.  Forsørgertilleggene kan bli redusert mot inntekt og hvis mottaker har redusert trygdetid.

25 NAV, 26.06.2014Side 25 Eksport av tekniske hjelpemidler ved flytting til Thailand  Alle hjelpemidler er NAV sin eiendom og er i utgangspunkt gitt med tanke på bosted i Norge  Som hovedregel skal utlånte hjelpemidler leveres tilbake før flytting, søk om eksport.  Ta kontakt med ditt NAV-kontor i god tid før flytting  Hvis du før flytting til Thailand har mottatt stønad til slike hjelpemidler, vil du vanligvis være berettiget til stønad fra folketrygden til reparasjon eller nyanskaffelse

26 NAV, 26.06.2014Side 26 Ved dødsfall: Gravferdsstønad kan utbetales i Thailand Hvem kan ha rett til gravferdsstønad?  Uføre- eller alderspensjonister som har betalt trygdeavgiften.  Ved dødsfall pga Yrkesskade – egne satser Gravferdsstønad er behovsprøvet  Formue for enslig under kr 21.336,- ektefelle/samboer kr 42.672,- Båretransport dekkes kun for pliktig medlem. Behovsprøvet.

27 NAV, 26.06.2014Side 27 www.nav.no/internasjonalt  De som har meldt flytting til Thailand kan henvende seg til NAV Internasjonalt for å få informasjon om trygderettigheter eller om sin ytelse.  NAV INTERNASJONALT kan kontaktes på:  TEL: +47 21 07 37 00 FAX: +47 21 07 37 01  E-POST: nav.internasjonalt@nav.no  POSTADRESSE: Postboks 8138 Dep., NO-0033 OSLO  NY BESØKSADRESSE: Hagegata 23, Tøyen, Oslo.

28 NAV, 26.06.2014Side 28 Medlem i folketrygden, bosatt i Norge NAV S KATTEETATEN OG FOLKEREGISTERET har forskjellige definisjoner for når man regnes som bosatt i Norge

29 NAV, 26.06.2014Side 29


Laste ned ppt "NAV Informasjonsmøte Thailand 2014. NAV, 26.06.2014Side 2 Nav Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad  Lokalisert i Havnelagertet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google