Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Informasjonsmøte Thailand 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Informasjonsmøte Thailand 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Informasjonsmøte Thailand 2014

2 Nav Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad
Lokalisert i Havnelagertet ved Operaen 230 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert i 1947

3 NAV Internasjonalt NAVs kompetanse og ressurs enhet på utenlandsområdet Personer bosatt i utlandet med rettigheter etter norsk trygdelovgivning Personer bosatt i Norge med rettigheter i utlandet v. trygdeavtale Bidragssaker der en av partene er bosatt i utlandet Rettigheter til dagpenger til og fra Norge etter EØS-avtalen Medlemskap i folketrygden ved utenlandsopphold

4 De vanligste ytelsene som eksporteres
Foreldrepenger Sykepenger Barnetrygd Kontantstøtte Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Alderspensjon Dagpenger

5 Regjeringens digitaliseringsprogram
Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen. Alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse.

6 Elektroniske søknader
Selvbetjening på Ditt NAV Ny inngangsport på nav.no Innsending av skjemaer elektronisk, når du vil (mindre risiko for at dokumenter blir borte) Oversikt over skjemaer som er sendt inn Se egen kontaktinformasjon som NAV har og endre deler av denne (adresse, kontonummer, telefonnummer)

7 Selvbetjeningsløsning for uføre lanseres oktober 2014
Selvbetjeningsløsning uføre lanseres på nav.no Ny funksjonalitet i selvbetjeningsløsningen: - Innsyn i egen uføretrygdsak Simulere størrelsen på arbeidsinntekt og uføretrygd Registrere forventet inntekt som grunnlag for inntektsavkorting Selvbetjeningsløsningen vil være et viktig element for å avlaste etaten med rutineoppgaver. 2013 2014 Okt 2014 Selvbetjenings-løsning uføre lanseres 2015

8 Bosatte i 170 land får opptjente stønader fra Norge
3% Bosatte i 170 land får opptjente stønader fra Norge Oseania Ukjent landkode Sør-Amerika (3%) Resten av verden Nord-Amerika (2%) (13%) EØS (6%) (39%) (10%) Asia (62%) (61%) (5%) Europa Afrika

9 Kontaktsentre og telefonisk veiledning
Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål Et felles telefonnr til NAV: (+47) fra des. 2011 70 % av samtalene besvares innen 30 sek. Hvis ikke kontaktsenteret kan svare, settes henvendelsen videre til en saksbehandler på det aktuelle området Eget kontaktsenter på pensjon fra 1. juli 2011 Fra utlandet er nummeret fortsatt (+47) I løpet av 2011 skal NAV ha bare ett telefonnummer – nemlig – bortsett fra Oslo og Akershus som blir koblet på i 2012. Våre medarbeidere på kontaktsenteret kan hjelpe innringer med å få svar på veldig mange spørsmål, som kan handle om jobbsøk, utbetaling av ytelser, hvor langt søknaden din er kommet osv. ’ NAV Kontaktsenter har som mål at 70 % av samtalene skal besvares innen 30 sekunder, og at flest mulig skal få løst sin sak i første kontaktpunkt. Vi har etablert en egen telefontjeneste for arbeidsgivere. 9

10

11 Generelt om medlemskap i folketrygden
Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for alle ytelser Dette gjelder f.eks. opptjening av trygdetid/ pensjonspoeng og rett til helsetjenester. Alle rettigheter som følger av et medlemskap har i tillegg egne vilkår for at man skal ha rett til ytelsen

12 Medlem i folketrygden som er bosatt i Norge
På ferie eller utflyttet? Personer som bor i Norge er pliktige (automatisk) medlemmer i folketrygden Dette innebærer medlemskap i hele folketrygden Gir som regel ikke rett til dekning av helsetjenester i utlandet Hvem regnes som bosatt i Norge? Den som drar fra Norge er pliktig medlem dersom oppholdet er ment å vare inntil 12 måneder og vedkommende ikke kommer i arbeid i utlandet Personer som " pendler" mellom Norge og et annet land må være i Norge minst halve tiden, dvs. minst 6 måneder, i Norge for å være medlem i folketrygden som bosatt i Norge

13 Medlem i folketrygden, bosatt i Norge
På ferie eller utflyttet? forts. Dersom man ikke lenger regnes som bosatt i Norge er man ikke lenger pliktig (automatisk) medlem i folketrygden Dette gjelder selv om man er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften blir betalt sammen med skatten. Skatteplikt er ikke det samme som medlemskap i folketrygden Dersom man ikke er medlem i folketrygden skal man heller ikke betale trygdeavgift. Skattekontoret vil refundere trygdeavgiften hvis man kan dokumentere at man ikke er medlem Dersom man trenger hjelp til å vurdere om man regnes som bosatt i Norge, kan man ta kontakt med sitt lokale NAV kontor

14 Medlemskap, forts. Hvem er ikke medlem av folketrygden? Hovedregel:
De som bor i utlandet De som oppholder seg mesteparten av året i utlandet, f eks ved pendling. De som arbeider i utlandet, selv om de bor i Norge Det finnes likevel noen unntak…

15 Frivillig medlemskap i folketrygden
Hvem kan bli frivillig medlem? Personer som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke lenger regnes som bosatt i Norge (ikke lenger pliktig medlem i folketrygden) kan bli medlem dersom han eller hun fyller vilkårene for dette.

16 Frivillig medlemskap i folketrygden
Pensjonister – vilkår Krav om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene Pensjon fra folketrygden Krav om 30 års medlemskap i folketrygden Obs eksport av pensjon andre regler Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil de som mottar pensjon i utlandet få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden dersom de ønsker det

17 Frivillig medlemskap i folketrygden
Pensjonister – familiemedlemmer Forsørgede ektefeller kan bli medlem hvis de fyller vilkåret om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene Forsørgede barn (egne) under 18 år vil som regel få frivillig medlemskap Man må søke NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden for familiemedlemmer

18 Frivillig medlemskap i folketrygden
Grunnlaget for beregning av trygdeavgift Avgift beregnes av alle pensjoner. Både offentlige og private ( utenfor EØS) Den gir rettigheter til helsedekning - Helfo Trygdeavgiften blir beregnet ut fra ulike forutsetninger Det er tre ulike varianter og prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden Kildeskatt og trygdeavgift betales også i desember.

19 Eksport av Barnetrygd til Thailand
Arbeidstakere: begge foreldrene må være medlemmer. Pensjonister: begge foreldrene må være medlemmer. Søknad om barnetrygd til sitt lokale NAV kontor, ikke NAV Intl.

20 Pensjonister i utlandet:
Pensjonister med opphold i utlandet over 6 måneder årlig: Regnes ikke som bosatt i Norge etter folketrygdlovens bestemmelser Ingen betydning om man er registrert i folkeregisteret med norsk adresse eller betaler skatt til Norge. Det er forskjellige lover å forholde seg til: Folketrygdloven, Folkeregisterloven, Skatteloven.

21 Eksport av Pensjoner Ved utflytting eller lengre opphold i utlandet skal det vurderes om utbetaling av ytelser fra folketrygden kan tas med til utlandet. NAV Internasjonalt vurderer eksport av uførepensjoner. NAV Pensjon vurderer eksport av alderspensjoner og gjenlevende pensjoner.

22 Unntak Garantert tilleggspensjon for Unge-uføre
Unntak av eksport uførepensjoner: Garantert tilleggspensjon for Unge-uføre Pensjon som er beregnet etter særregler for flyktninger Pensjon gitt etter unntaksregler fra vilkår om minste forutgående trygdetid Eksport til ett land gir ikke automatisk eksport til et annet land.

23 Forsørgertillegg – Uførepensjon
Behovsprøvet / inntektsregulert. For ektefelletillegg: Den forsørgede må være over 60 år Hvis under 60 år: den forsørgede har barn under 3 år Den forsørgede er arbeidsufør. Må ha medisinsk dok. Hovedpersonen / pensjonisten er pleietrengende og den forsørgede må pleie pensjonisten også på dagtid.

24 Forsørgertillegg – Uførepensjon, fort
Barnetillegg: Behovsprøvet / inntektsregulert. gjelder egne barn / adopterte barn godkjent av BUF-etat. Forsørgertilleggene kan bli redusert mot inntekt og hvis mottaker har redusert trygdetid.

25 Eksport av tekniske hjelpemidler ved flytting til Thailand
Alle hjelpemidler er NAV sin eiendom og er i utgangspunkt gitt med tanke på bosted i Norge Som hovedregel skal utlånte hjelpemidler leveres tilbake før flytting, søk om eksport. Ta kontakt med ditt NAV-kontor i god tid før flytting Hvis du før flytting til Thailand har mottatt stønad til slike hjelpemidler, vil du vanligvis være berettiget til stønad fra folketrygden til reparasjon eller nyanskaffelse Tekniske hjelpemidler: for eksempel briller, høreapparat, rullestol/gåstol og forskjellige typer protese. Når du har fått tekniske hjelpemidler gjennom NAV og skal flytte til utlandet – det er NAV som vurderer hvorvidt du kan ta med deg hjelpemidler til utlandet. 25

26 Ved dødsfall: Gravferdsstønad kan utbetales i Thailand
Hvem kan ha rett til gravferdsstønad? Uføre- eller alderspensjonister som har betalt trygdeavgiften. Ved dødsfall pga Yrkesskade – egne satser Gravferdsstønad er behovsprøvet Formue for enslig under kr ,- ektefelle/samboer kr ,- Båretransport dekkes kun for pliktig medlem. Behovsprøvet. De som får pensjon fra Norge, bosatt i EØS-land, vil kunne få gravferdsstønad. Hvis vedkommende har pensjon fra bostedslandet vil de ikke få gravferdsstønad. Båre/urnetransport: som hovedregel blir ikke dekt. I så fall må vedkommende har vært pliktig medlem av folketrygden. Spesielle regler ved dødsfall som er forårsaket av yrkesskade. Kravfrist er innen 6 måneder etter dødsfallet. Søknaden sendes til NAV Internasjonalt.

27 De som har meldt flytting til Thailand kan henvende seg til NAV Internasjonalt for å få informasjon om trygderettigheter eller om sin ytelse. NAV INTERNASJONALT kan kontaktes på: TEL: FAX: E-POST: POSTADRESSE: Postboks 8138 Dep., NO-0033 OSLO NY BESØKSADRESSE: Hagegata 23, Tøyen, Oslo.

28 Medlem i folketrygden, bosatt i Norge
NAV SKATTEETATEN OG FOLKEREGISTERET har forskjellige definisjoner for når man regnes som bosatt i Norge

29


Laste ned ppt "NAV Informasjonsmøte Thailand 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google