Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim 06.09.2011
NAV – Vi gir mennesker muligheter Hvordan jobber NAV lokal med arbeidshelse? - rolle - metode - samhandling

2 NAV 14 000 statlige ansatte, 5000 kommunalt ansatte
I tillegg til NAV-kontorene utfører over hundre spesialenheter oppgaver som avlaster NAV-kontorene. Ca 450 NAV kontor Hovedmålene til NAV er flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Per mars 2011

3 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Fylkesenhet
NAV Internasjonalt NAV Kontaktsenter I partnerskap med kommunene NAV-kontor NAV Klageinstans NAV Forvaltning og andre spesialiserte fylkesenheter NAV Kontroll NAV Arbeidslivssenter NAV Hjelpemidler og tilrettelegging NAV Arbeidsrådgivning NAV Pensjon

4 Om NAV Midtbyen Antall innbyggere: 47 621
Antall besøk i mottak: 3200 pr måned trekker kølapp Antall arbeidsledige: 800 (herav 230 langtidsledige) Antall mottagere av sosialhjelp: 465 (herav 123 under 25 år) Med behov for spesielt tilpasset innsats fra NAV: ca 1600 Til sammen 3138 registrerte arbeidssøkere Antall sykmeldte: ca 2000 til enhver tid Hovedoppgave er oppfølging til jobb... Vi vil ikke kunne følge opp godt hvis vi ikke har logistikken og produksjonen på stell.. Prioritering!

5 Hvem er vi – organisering:
50 statlige og 18 kommunalt ansatte, fordelt på 3 avdelinger. Hovedprinsipp: Spesialisering ut fra brukers bistandsbehov Mye felles metodikk, men uliek samarbeidspartnere og roller. Eks: oppfølging syfo – arbeidsmiljøloven og dialog meg leder og HR. Oppfølging Elever med OT rettigheter – samarbied med fylekskommune og videregående skoler...

6 Hva gjør vi – våre satsingsområder i møte med brukeren
HOVEDFOKUS: Avklaring og formidling mot JOBB Sykefraværsoppfølging – dialogmøte 2 Avklaring av nytilmeldte arbeidssøkere Avklaring av sosialhjelpsmottagere Avklaring enslige forsørgere Arbeidsevnevurdering ARBEIDSMARKEDSKUNNSKAP Felles for alle brukergruppene er behovet for tidlig avklaring!!

7 Mottaksavdelingen 2 ”kølinjer”: Arbeid & sosiale tjenester i NAV og Familie & omsorg = 2 team Ansvar for all økonomisk sosialhjelp Øremerkede ressurser knyttet til avklaring mot jobb Gruppebasert oppfølging av brukere med standard innsatsbehov Gjeldsrådgivning Midlertidig bolig Maritim kontroll – spesielt for Midtbyen

8 Avdeling for marked- og arbeidsliv
ARBEIDSGIVER SOM BRUKER Organisering ifht virksomheter Sykefraværsoppfølging (som en avklaringsprosess) Tiltaksteam – tiltaksverksted NAV rekruttering - jobbmesser Eures – spesielt for Midtbyen Koordinering av kontorovergripende ungdomsprosjekt (KVP)

9 Kvalifiseringsavdelingen
OPPFØLGING AV BRUKERE UTEN ARBEIDSFORHOLD Oppfølging av brukere med behov for spesiell innsats fra NAV for å komme ut i arbeid og aktivitet (full integrering mellom statlige og kommunale stønader) Oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet Øremerkede ressurser til oppfølging av langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp og fattige familier (inkl koordinering KVP-prosjekt) AMB og LOS LAR – spesielt for Midtbyen

10 NAV loven § 1. Formål Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. § 14a. Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan Rett til å få vurdert behov for arbeidsrettet bistand Rett og plikt til å utarbeide planer for å nå målet om arbeid

11 Hva er NAV-lovens § 14a? Bestemmelse i NAV-loven som gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov Behovet skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: Brukerens mål Virkemidler for å nå målet Hvem skal ha behovsvurderinger inkl oppfølgingsvedtak Alle nye arbeidssøkere (inkl brukere som ennå ikke har satt fram krav om AAP) Alle nye sosialhjelpsmottakere som trenger oppfølging Enslige forsørgere Sykmeldte uten arbeidsforhold Enkelte sykmeldte i arbeid som trenger tidlig oppfølging fra NAV Oppfølging av eksisterende brukere

12 DEFINERE MÅL – viktige momenter
Brukers ønsker Helsemessige forutsetninger Utdanning og praksis Evner Muligheter på arbeidsmarkedet Utsikter til varig arbeidslivstilknytning Alder VEKTING OG BEGRUNNELSE Dette skal beskrives og vurderes på kort tid for de fleste brukerne hos oss. Noen trenger en dypere kartlegging - AEV

13 Hjelp til selvhjelp vs inntektsikring
Målet er klart….. Fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet og bidra til sosial og økonomisk trygghet jmf § 1 God behovsvurdering, arbeidsevnevurdering og felles mål og plan med brukerne er viktige verktøy Inntektsikring – sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, alderspensjon, overgangstønad, individstønad, kvalifiseringsstønad, økonomisk sosialhjelp, med mer Viktig her er forutsigbarhet, samt rett ytelse til rett tid

14 økonomisk sosialhjelp spesialisthelsetjeneste hjelpemiddelsentralen
YTELSER, VIRKEMIDLER, TILTAK grunnstønad hjelpestønad pensjon uførepensjon utdanning sykepenger praksisplass økonomisk sosialhjelp bidrag dagpenger meldekort AAP individstønad andre tiltak KVP m.m. Avklaring/veiledning/info Oppfølging Spes. tilpasset innsats Varig Bestilling/behov Kort avklaring (Hva trenger bruker) (Hvem kan hjelpe) (Når fåes hjelp) Løse saken (Passive ytelser) Arb.evne vurd. Situasjonsbest. innsats Standard Innsats (arb. aktivitet) ? NAV LOKALT Kartlegging Plan Gjennomføring Evaluering arbeid Ikke NAV er avhengig av innspill for å kunne identifisere et behov... Sykmelding, oppfølgingsplan, telefon, innkalling til et møte, rapport, søknad om tiltak eller ytelse vi erfarer at vi kna bistå bedre jo tidligere vi blir involvert. SAMARBEIDS- PARTNERE spesialisthelsetjeneste Intro ARK forvaltning fastlege ALS arbeidsgiver rådg.lege hjelpemiddelsentralen pensjonsenhet psykiatri rusomsorg oppfølging kommune m.m. bolig NAV Sør-Trøndelag aug. 2009

15 Tidsaksen for oppfølging
Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak skal være tema. Tidsaksen for oppfølging kopi Sykmelder og NAV Oppfølgings- plan Aktivitetsplikt legen Nytt Dialogmøte NAV OBS – avklaring veien videre Fore- bygging 4 uker 7 8 6 måneder 1 år Vurdere gradert. Involvere nav og bht? Dialogmøte 1 arb.giver Vurderes for arbeidsrettet tiltak Ny vurdering Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak 15 15

16 NAV VI GIR MENNESKER MULIGHETER!

17 Case Martin er plaget med leddgikt. Dette har fungert dårlig. Måtte gi seg pga kraftig forverring i sykdomsbildet. I de kommende årene dreide det seg bare mye om sykdommen. Skiftet hofter allerede som 25-åring. Prognosene var dårlige. Bla måtte han påregne mye tidsbruk på behandling – tapping av ledd og en del operasjoner. Ble tidlig forespeilet et liv på uføretrygd. Martin ønsket ikke det. Hans interesser er jobb innen økonomi og administrasjon.

18 Case forts…. Martin var skoleflink og ressurssterk person. Hans viktigste mål var likevel en jobb han kunne fungere i. Hva kan arbeidsgivere bidra med i en slik situasjon? Hva forventes det NAV kan bidra med? Hvordan kan vi sammen bidra til å sikre en varig og god løsning for Martin?

19 Løsning Martin møtte en veileder i NAV som han raskt fikk tillit til. Veileder la opp til at Martin selv skulle si litt om sin styrke, sine ønsker og gi en begrunnelse for hvorfor han ønsket å gjøre dette valget. Martin fikk innvilget yrkesrettet attføring og fikk fullført etter mye strev en økonomiutdanning.

20 Martin fikk prøve seg i tilrettelagt arbeidspraksis
Martin fikk prøve seg i tilrettelagt arbeidspraksis. Behov for fysiske tilpasninger og stor fleksibilitet i forhold til arbeidstid viste seg gjennom denne perioden tydelig. Viste seg meget faglig dyktig. Produksjonsbedrift Langvarig lønnstilskudd Oppfølging

21 Tilrettelegging og samordnet bistand
En entusiastisk arbeidsgiver med sans for tradisjonelle grep hjalp godt til. Fikk i starten komme og gå som han ville, bare han besørget for å løse de arbeidsoppgavene han hadde fått ansvar for. Bla måtte det tilpasses regelmessige sykehusbesøk for tapping av ledd samt kortisonbehandling. Gjennomgikk også 4 operasjoner første året.

22 I samarbeid med Martin ble arbeidsplassen gradvis tilpasset.
Søknad om tekniske hjelpemidler bla for at han skulle kunne bevege seg fritt rundt i bedriften. Søkt om fritak for arbeidsgiver perioden. Spesialtilpasset arbeidsplass, tekniske hjelpemidler som kompenserte for nedsatt bevegelighet og stor frihet når det gjaldt arbeidstid har ført til at Martin får brukt sin arbeidskraft nærmest maksimalt.

23 Meget dyktig og berikelse for arbeidsmiljøet.
Han har økonomiansvar i bedriften også fått innkjøpsansvar for råvaresiden. Innebærer mye kontakt i et internasjonalt stålmarked. Martin har fått fast stilling.

24 Case 2 Mann 57 år. Fått slag og har vært på behandling i flere måneder for opptrening. Klart hode men nedsatt følelse i hånd. Han har en kontorjobb og bruker mye pc i sitt arbeid. Sliter pga førlighet med bruk av pc. Hva gjør vi?

25 Behov for redusert arbeidstid
Tilpasning av arbeidsoppgaver og tett oppfølging av arbeidsgiver Tekniske hjelpemidler, arbeidspult og annet teknisk utstyr som er tilpasset ham fra Hjelpemiddelsentralen og ergoterapeut. Tett samhandling med rehabiliteringssenter. Frikjøp av fadder gjennom bruk av tilretteleggingstilskudd

26 Opptrening i forhold til arbeidsoppgaver
Personlig funksjonsassistent for å skrive på pc og gjøre andre oppgaver Klarer å veilede og gjennomføre møter/samtaler i sine arbeidsoppgaver Gradert uførepensjon Tidsubestemt lønnstilskudd


Laste ned ppt "NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google