Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV – Vi gir mennesker muligheter Hvordan jobber NAV lokal med arbeidshelse? - rolle - metode - samhandling NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV – Vi gir mennesker muligheter Hvordan jobber NAV lokal med arbeidshelse? - rolle - metode - samhandling NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV – Vi gir mennesker muligheter Hvordan jobber NAV lokal med arbeidshelse? - rolle - metode - samhandling NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim 06.09.2011

2 NAV, 19.06.2014Side 2 NAV  14 000 statlige ansatte, 5000 kommunalt ansatte  I tillegg til NAV-kontorene utfører over hundre spesialenheter oppgaver som avlaster NAV-kontorene.  Ca 450 NAV kontor Hovedmålene til NAV er  flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  et velfungerende arbeidsmarked  rett tjeneste og stønad til rett tid  god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov  en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 NAV, 19.06.2014Side 3 NAV I partnerskap med kommunene NAV Pensjon Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Fylkesenhet NAV-kontor NAV Kontroll NAV Internasjonalt NAV Kontaktsenter NAV Klageinstans NAV Hjelpemidler og tilrettelegging NAV Arbeidslivssenter NAV Arbeidsrådgivning NAV Forvaltning og andre spesialiserte fylkesenheter

4 NAV, 19.06.2014Side 4 Om NAV Midtbyen  Antall innbyggere: 47 621  Antall besøk i mottak: 3200 pr måned trekker kølapp  Antall arbeidsledige: 800 (herav 230 langtidsledige)  Antall mottagere av sosialhjelp: 465 (herav 123 under 25 år)  Med behov for spesielt tilpasset innsats fra NAV: ca 1600  Til sammen 3138 registrerte arbeidssøkere  Antall sykmeldte: ca 2000 til enhver tid

5 NAV, 19.06.2014Side 5 Hvem er vi – organisering: 50 statlige og 18 kommunalt ansatte, fordelt på 3 avdelinger. Hovedprinsipp: Spesialisering ut fra brukers bistandsbehov Leder NAV Midtbyen Mottaksavdelingen Avdeling for marked og arbeidsliv Kvalifiserings- avdelingen Stab

6 NAV, 19.06.2014Side 6 Hva gjør vi – våre satsingsområder i møte med brukeren HOVEDFOKUS: Avklaring og formidling mot JOBB  Sykefraværsoppfølging – dialogmøte 2  Avklaring av nytilmeldte arbeidssøkere  Avklaring av sosialhjelpsmottagere  Avklaring enslige forsørgere  Arbeidsevnevurdering ▼ ARBEIDSMARKEDSKUNNSKAP

7 NAV, 19.06.2014Side 7 Mottaksavdelingen  2 ”kølinjer”: Arbeid & sosiale tjenester i NAV og Familie & omsorg = 2 team  Ansvar for all økonomisk sosialhjelp  Øremerkede ressurser knyttet til avklaring mot jobb  Gruppebasert oppfølging av brukere med standard innsatsbehov  Gjeldsrådgivning  Midlertidig bolig  Maritim kontroll – spesielt for Midtbyen

8 NAV, 19.06.2014Side 8 Avdeling for marked- og arbeidsliv ARBEIDSGIVER SOM BRUKER  Organisering ifht virksomheter  Sykefraværsoppfølging (som en avklaringsprosess)  Tiltaksteam – tiltaksverksted  NAV rekruttering - jobbmesser  Eures – spesielt for Midtbyen  Koordinering av kontorovergripende ungdomsprosjekt (KVP)

9 NAV, 19.06.2014Side 9 Kvalifiseringsavdelingen OPPFØLGING AV BRUKERE UTEN ARBEIDSFORHOLD  Oppfølging av brukere med behov for spesiell innsats fra NAV for å komme ut i arbeid og aktivitet (full integrering mellom statlige og kommunale stønader)  Oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet  Øremerkede ressurser til oppfølging av langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp og fattige familier (inkl koordinering KVP-prosjekt)  AMB og LOS  LAR – spesielt for Midtbyen

10 NAV, 19.06.2014Side 10 NAV loven  § 1. Formål  Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.  § 14a. Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan  Rett til å få vurdert behov for arbeidsrettet bistand  Rett og plikt til å utarbeide planer for å nå målet om arbeid

11 NAV, 19.06.2014Side 11 Hva er NAV-lovens § 14a? Bestemmelse i NAV-loven som gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til:  Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid – Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering  Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov  Behovet skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: – Brukerens mål – Virkemidler for å nå målet

12 NAV, 19.06.2014Side 12 DEFINERE MÅL – viktige momenter  Brukers ønsker  Helsemessige forutsetninger  Utdanning og praksis  Evner  Muligheter på arbeidsmarkedet  Utsikter til varig arbeidslivstilknytning  Alder VEKTING OG BEGRUNNELSE

13 NAV, 19.06.2014Side 13 Hjelp til selvhjelp vs inntektsikring  Målet er klart….. Fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet og bidra til sosial og økonomisk trygghet jmf § 1  God behovsvurdering, arbeidsevnevurdering og felles mål og plan med brukerne er viktige verktøy  Inntektsikring – sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, alderspensjon, overgangstønad, individstønad, kvalifiseringsstønad, økonomisk sosialhjelp, med mer  Viktig her er forutsigbarhet, samt rett ytelse til rett tid

14 NAV, 19.06.2014Side 14 ? ? ? NAV LOKALT Bestilling/behov  •Kort avklaring (Hva trenger bruker) (Hvem kan hjelpe) (Når fåes hjelp) •Løse saken (Passive ytelser) Avklaring/veiledning/info Oppfølging Spes. tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Arb.evne vurd. Situasjonsbest. innsats Standard Innsats (arb. aktivitet) Plan  Gjennomføring  Evaluering arbeidIkke arbeid YTELSER, VIRKEMIDLER, TILTAK grunnstønad hjelpestønad pensjon uførepensjon utdanningsykepenger praksisplass økonomisk sosialhjelp bidrag dagpenger meldekort AAP meldekort individstønad andre tiltak KVP m.m. SAMARBEIDS- PARTNERE spesialisthelsetjenesteIntro ARK forvaltning fastlege ALSarbeidsgiver rådg.lege hjelpemiddelsentralen pensjonsenhetpsykiatrirusomsorgoppfølging kommune m.m. bolig NAV Sør-Trøndelag aug. 2009 Kartlegging

15 NAV, 19.06.2014Side 15 Fore- bygging 4 uker786 måneder1 år Oppfølgings- plan Aktivitetsplikt legen Nytt Dialogmøte NAV Dialogmøte 1 arb.giver Vurderes for arbeidsrettet tiltak Ny vurdering Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Tidsaksen for oppfølging Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak kopi Sykmelde r og NAV Vurdere gradert. Involvere nav og bht? OBS – avklaring veien videre Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak skal være tema.

16 NAV, 19.06.2014Side 16 NAV VI GIR MENNESKER MULIGHETER!

17 NAV, 19.06.2014Side 17 Case  Martin er plaget med leddgikt. Dette har fungert dårlig. Måtte gi seg pga kraftig forverring i sykdomsbildet. I de kommende årene dreide det seg bare mye om sykdommen. Skiftet hofter allerede som 25- åring. Prognosene var dårlige. Bla måtte han påregne mye tidsbruk på behandling – tapping av ledd og en del operasjoner. Ble tidlig forespeilet et liv på uføretrygd. Martin ønsket ikke det. Hans interesser er jobb innen økonomi og administrasjon.

18 NAV, 19.06.2014Side 18 Case forts….  Martin var skoleflink og ressurssterk person. Hans viktigste mål var likevel en jobb han kunne fungere i.  Hva kan arbeidsgivere bidra med i en slik situasjon? Hva forventes det NAV kan bidra med? Hvordan kan vi sammen bidra til å sikre en varig og god løsning for Martin?

19 NAV, 19.06.2014Side 19 Løsning  Martin møtte en veileder i NAV som han raskt fikk tillit til. Veileder la opp til at Martin selv skulle si litt om sin styrke, sine ønsker og gi en begrunnelse for hvorfor han ønsket å gjøre dette valget.  Martin fikk innvilget yrkesrettet attføring og fikk fullført etter mye strev en økonomiutdanning.

20 NAV, 19.06.2014Side 20  Martin fikk prøve seg i tilrettelagt arbeidspraksis. Behov for fysiske tilpasninger og stor fleksibilitet i forhold til arbeidstid viste seg gjennom denne perioden tydelig. Viste seg meget faglig dyktig.  Produksjonsbedrift  Langvarig lønnstilskudd  Oppfølging

21 NAV, 19.06.2014Side 21  Tilrettelegging og samordnet bistand  En entusiastisk arbeidsgiver med sans for tradisjonelle grep hjalp godt til. Fikk i starten komme og gå som han ville, bare han besørget for å løse de arbeidsoppgavene han hadde fått ansvar for. Bla måtte det tilpasses regelmessige sykehusbesøk for tapping av ledd samt kortisonbehandling. Gjennomgikk også 4 operasjoner første året.

22 NAV, 19.06.2014Side 22  I samarbeid med Martin ble arbeidsplassen gradvis tilpasset.  Søknad om tekniske hjelpemidler bla for at han skulle kunne bevege seg fritt rundt i bedriften.  Søkt om fritak for arbeidsgiver perioden.  Spesialtilpasset arbeidsplass, tekniske hjelpemidler som kompenserte for nedsatt bevegelighet og stor frihet når det gjaldt arbeidstid har ført til at Martin får brukt sin arbeidskraft nærmest maksimalt.

23 NAV, 19.06.2014Side 23  Meget dyktig og berikelse for arbeidsmiljøet.  Han har økonomiansvar i bedriften også fått innkjøpsansvar for råvaresiden. Innebærer mye kontakt i et internasjonalt stålmarked.  Martin har fått fast stilling.

24 NAV, 19.06.2014Side 24 Case 2  Mann 57 år. Fått slag og har vært på behandling i flere måneder for opptrening. Klart hode men nedsatt følelse i hånd.  Han har en kontorjobb og bruker mye pc i sitt arbeid. Sliter pga førlighet med bruk av pc.  Hva gjør vi?

25 NAV, 19.06.2014Side 25  Behov for redusert arbeidstid  Tilpasning av arbeidsoppgaver og tett oppfølging av arbeidsgiver  Tekniske hjelpemidler, arbeidspult og annet teknisk utstyr som er tilpasset ham fra Hjelpemiddelsentralen og ergoterapeut. Tett samhandling med rehabiliteringssenter.  Frikjøp av fadder gjennom bruk av tilretteleggingstilskudd

26 NAV, 19.06.2014Side 26  Opptrening i forhold til arbeidsoppgaver  Personlig funksjonsassistent for å skrive på pc og gjøre andre oppgaver  Klarer å veilede og gjennomføre møter/samtaler i sine arbeidsoppgaver  Gradert uførepensjon  Tidsubestemt lønnstilskudd


Laste ned ppt "NAV – Vi gir mennesker muligheter Hvordan jobber NAV lokal med arbeidshelse? - rolle - metode - samhandling NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse – Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google