Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november 2008)

2 Politidirektoratet Agenda  Grunnprinsippene for norsk politi  Samfunnsutviklingen  Fremtidens behov for polititjenester  Konklusjon

3 Politidirektoratet Grunnprinsipper for norsk politi  Politiet skal  avspeile samfunnets idealer.  ha bred rekruttering.  ha et sivilt preg.  være desentralisert.  virke i samspill med publikum.  være integrert i lokalsamfunnet.  være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side.  prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.  Politimannen skal være en generalist  Vi skal ha et enhetspoliti St.meld. nr. 42 (2004-05), Politiets rolle og oppgaver

4 Politidirektoratet Rammefaktorer  Nærhetspolitiet  Organisering

5 Politidirektoratet Politiets beredskapsansvar  Politiet skal være den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag.  Politiet skal ha det sentrale ansvaret i den lokale beredskapen  Støtteressurser til politiet  Redningsressurser – brann, helse, frivillige organisasjoner  Sivilforsvaret  Forsvaret St.meld. nr. 42 (2004-05), Politiets rolle og oppgaver

6 Politidirektoratet Forsvarets bistand til politiet  Kgl. res. av 28. februar 2003  Samarbeidsavtale mellom politiet og Forsvaret– i kraft 2.10.07 POD/FOHK – approbert av FD/JD  Politimesteren har ansvaret for operasjonen  Støtteressurser som øves jevnlig:  Forsvarets spesialkommando (FSK)  Kystvakten (KV)  Heimevernet (HV)  Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

7 Politidirektoratet Samfunns- og kriminalitetsutvikling  Kriminalitetsutvikling  Marginalisering  Økt bruk av rusmidler  Motsetning mellom grupper  Nye måter å begå kriminalitet på (eksempelvis via IKT)  Mediesamfunnet  Tillit og omdømme  Fortsatt lokalt forankret politi  Ikke OM, men HVORDAN være til stede

8 Politidirektoratet Befolkningsutvikling  Sterk befolkningsøkning  Befolkningssammensetningen endres  Flere mellom 15 – 29 år  Økt innvandring  Urbanisering

9 Politidirektoratet Politidekningen i dag  12.500 årsverk  Underkant av 1,8 politiutdannet pr 1.000 innbygger  Lavt sammenliknet med Danmark og Sverige  Norsk politi har flere ansvarsområder  Norsk politi mer desentralisert  Tilførsel av nye oppgaver

10 Politidirektoratet Bemanning  Kunnskapsbasert og publikumsrettet politi  Noen særskilte satsingsområder  Betydelig innsats mot mengdekriminalitet  Alvorlig og organisert kriminalitet  Datakriminalitet  Vold- og seksuallovbrudd  Økonomisk kriminalitet

11 Politidirektoratet Solid grunnbemanning – en forutsetning  Opprettholde en desentralisert politistruktur  Tilgjengelig og effektivt politi  Opprettholde tilliten til politiet  Nå våre målsetninger  Ytterligere satsing og spesialisering Politiet må styrkes for å kunne håndtere samfunnets utfordringer

12 Politidirektoratet Anbefalt styrking fram til 2020  Øke nasjonal politidekning fra 1,8 til 2,0 polititjenestemenn pr 1.000 innbyggere  Følge befolkningsveksten  Behov 2009 - 2020:  Om lag 2700 politistillinger (en vekst på 2,7 % pr. år)  Om lag 1000 stillinger andre kategorier  Utdanningskapasiteten ved PHS må økes  Rekruttere flere med annen utdanning  Nye IKT-systemer er strengt nødvendig  Effektivisering  Redusert behov for skranketjenester  Stillingsøkningen krever 2,54 mrd over 12 år  IKT-løsningene krever 1 mrd over 5-6 år 2009 552

13 Politidirektoratet Dekningsgrad og befolkningsvekst

14 Politidirektoratet Politidirektoratets oppfølging  Rekruttere andre yrkesgrupper - frigjøre politiutdannede  Styrke kompetansen  Kompetanseutvikling satt i system  Bedre bruk av eksisterende kompetanse  Føre en god seniorpolitikk  Løpende moderat tilpasning av organisasjonsstrukturen  Redusere uønsket avgang fra etaten  Modernisere og tilpasse IKT  Krever ressurser

15 Politidirektoratet Underbemanning oppfattes som en risikofaktor Å være underbemannet er:  svært risikofylt 53,3%  noe risikofylt 10,5%  ganske risikofylt 34,9 %  svært lite risikofylt 1,2 % Samme funn for by og land ”For lite politi i de enkelte oppdrag skaper mest utrygghet og langvarig slitasje”.

16 Politidirektoratet Konklusjon  Politidekningen må økes til 2,0 pr 1.000 innbygger  Frem mot 2020 må politiet øke bemanningen med:  2.700 polititjenestemenn  1.000 sivilt tilsatte  Politibemanningen må følge befolkningsveksten  Inntaket ved Politihøgskolen økes til 560 studenter pr år  IKT-systemene moderniseres  Alle satsingsforslag forutsetter finansiering med friske penger  2,5 mrd på personelløkning  1 mrd i IKT-satsning

17 Politidirektoratet Budsjettsituasjonen  Brutto økning  Økt antall studenter ved Politihøgskolen Men:  Øremerkede midler  Anstrengt driftssituasjon


Laste ned ppt "Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google