Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør
Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november 2008)

2 Agenda Grunnprinsippene for norsk politi Samfunnsutviklingen
Politidirektoratet Agenda Grunnprinsippene for norsk politi Samfunnsutviklingen Fremtidens behov for polititjenester Konklusjon

3 Grunnprinsipper for norsk politi
Politidirektoratet Grunnprinsipper for norsk politi Politiet skal avspeile samfunnets idealer. ha bred rekruttering. ha et sivilt preg. være desentralisert. virke i samspill med publikum. være integrert i lokalsamfunnet. være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side. prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet. Politimannen skal være en generalist Vi skal ha et enhetspoliti St.meld. nr. 42 ( ), Politiets rolle og oppgaver

4 Politidirektoratet Rammefaktorer Nærhetspolitiet Organisering

5 Politiets beredskapsansvar
Politidirektoratet Politiets beredskapsansvar Politiet skal være den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. Politiet skal ha det sentrale ansvaret i den lokale beredskapen Støtteressurser til politiet Redningsressurser – brann, helse, frivillige organisasjoner Sivilforsvaret Forsvaret St.meld. nr. 42 ( ), Politiets rolle og oppgaver

6 Forsvarets bistand til politiet
Politidirektoratet Forsvarets bistand til politiet Kgl. res. av 28. februar 2003 Samarbeidsavtale mellom politiet og Forsvaret– i kraft POD/FOHK – approbert av FD/JD Politimesteren har ansvaret for operasjonen Støtteressurser som øves jevnlig: Forsvarets spesialkommando (FSK) Kystvakten (KV) Heimevernet (HV) Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

7 Samfunns- og kriminalitetsutvikling
Politidirektoratet Samfunns- og kriminalitetsutvikling Kriminalitetsutvikling Marginalisering Økt bruk av rusmidler Motsetning mellom grupper Nye måter å begå kriminalitet på (eksempelvis via IKT) Mediesamfunnet Tillit og omdømme Fortsatt lokalt forankret politi Ikke OM, men HVORDAN være til stede

8 Befolkningsutvikling
Politidirektoratet Befolkningsutvikling Sterk befolkningsøkning Befolkningssammensetningen endres Flere mellom 15 – 29 år Økt innvandring Urbanisering

9 Politidekningen i dag 12.500 årsverk
Politidirektoratet Politidekningen i dag årsverk Underkant av 1,8 politiutdannet pr innbygger Lavt sammenliknet med Danmark og Sverige Norsk politi har flere ansvarsområder Norsk politi mer desentralisert Tilførsel av nye oppgaver Brutto og netto-ressurser (1.9.07): omregnet tid for turnus (Rt 106) 566 årsverk (4,8 %) obligatorisk opplæring 543 årsverk (4,6 %) ledighet ved ansettelser 410 årsverk (3,5 %) sykefravær årsverk (5,22 %) annet arbeidsrelatert fravær 680 årsverk (6,7 %) den 6. ferieuken årsverk (0,1 %) Dette utgjør ca 25 % reduksjon i bruttoressursene Bemanningen økt med ca årsverk siste 25 år Ca 50% politiutdannet personell

10 Kunnskapsbasert og publikumsrettet politi
Politidirektoratet Bemanning Kunnskapsbasert og publikumsrettet politi Noen særskilte satsingsområder Betydelig innsats mot mengdekriminalitet Alvorlig og organisert kriminalitet Datakriminalitet Vold- og seksuallovbrudd Økonomisk kriminalitet Kunnskapsbasert og publikumsrettet Kulturforståelse og mangfold Kommunikasjon og samfunnskontakt Strategisk og operativ analyse Særskilte satsingsområder Operativt politiarbeid datakriminalitet vold/seksual-kriminalitet økonomisk kriminalitet organisert, alvorlig kriminalitet analyse og kunnskap generell politiberedskap Internasjonalt samarbeid utlendingsforvaltning

11 Politiet må styrkes for å kunne håndtere samfunnets utfordringer
Politidirektoratet Solid grunnbemanning – en forutsetning Opprettholde en desentralisert politistruktur Tilgjengelig og effektivt politi Opprettholde tilliten til politiet Nå våre målsetninger Ytterligere satsing og spesialisering Politiet må styrkes for å kunne håndtere samfunnets utfordringer

12 Anbefalt styrking fram til 2020
Politidirektoratet Anbefalt styrking fram til 2020 Øke nasjonal politidekning fra 1,8 til 2,0 polititjenestemenn pr innbyggere Følge befolkningsveksten Behov : Om lag 2700 politistillinger (en vekst på 2,7 % pr. år) Om lag 1000 stillinger andre kategorier Utdanningskapasiteten ved PHS må økes Rekruttere flere med annen utdanning Nye IKT-systemer er strengt nødvendig Effektivisering Redusert behov for skranketjenester Stillingsøkningen krever 2,54 mrd over 12 år IKT-løsningene krever 1 mrd over 5-6 år 2009 552

13 Dekningsgrad og befolkningsvekst
Politidirektoratet Dekningsgrad og befolkningsvekst Inntak av 432/560 studenter på PHS Andel studenter som ikke begynner i etaten (5 %) Avgang med pensjon Årlig avgang før pensjonsalder, basert på erfaringstall (70) Kompensasjon for 120 årsverk som følge av ny AML Kompensasjon for befolkningsveksten 2003 til (SSB’s middels prognose) Hittil i år (1.juni) er politiet svekket med ca 54 årsverk pga befolkningsvekst

14 Politidirektoratets oppfølging
Rekruttere andre yrkesgrupper - frigjøre politiutdannede Styrke kompetansen Kompetanseutvikling satt i system Bedre bruk av eksisterende kompetanse Føre en god seniorpolitikk Løpende moderat tilpasning av organisasjonsstrukturen Redusere uønsket avgang fra etaten Modernisere og tilpasse IKT Krever ressurser

15 Underbemanning oppfattes som en risikofaktor
Politidirektoratet Underbemanning oppfattes som en risikofaktor Å være underbemannet er: svært risikofylt 53,3% noe risikofylt 10,5% ganske risikofylt 34,9 % svært lite risikofylt 1,2 % Samme funn for by og land ”For lite politi i de enkelte oppdrag skaper mest utrygghet og langvarig slitasje”.

16 Konklusjon Politidekningen må økes til 2,0 pr 1.000 innbygger
Politidirektoratet Konklusjon Politidekningen må økes til 2,0 pr innbygger Frem mot 2020 må politiet øke bemanningen med: 2.700 polititjenestemenn 1.000 sivilt tilsatte Politibemanningen må følge befolkningsveksten Inntaket ved Politihøgskolen økes til 560 studenter pr år IKT-systemene moderniseres Alle satsingsforslag forutsetter finansiering med friske penger 2,5 mrd på personelløkning 1 mrd i IKT-satsning For å unngå en svekkelse av politiet må politidekningen følge befolkningsutviklingen og heves fra dagens nivå på 1,8 til minst 2,0 politiårsverk pr innbyggere. For å oppnå en politidekning på 2,0 pr innbyggere trenger etaten nye politiårsverk fram til Det anbefales at styrkingen fordeles med en jevn vekst på 2,7 % pr. år fra 2009 til 2020. Satsingen forutsetter at opptaket til Politihøgskolen økes til 560 studenter fra 2009. I samme periode er det behov for en vekst på om lag årsverk i andre stillingskategorier. Dette gjelder både politijurister, administrativt ansatte og andre sivile stillinger. Sivile stillinger omfatter både stillinger som kan frigjøre politistillinger til politiarbeid og spesialister med høyskole-/universitetsutdanning som vil styrke kompetansen i kriminalitetsbekjempelsen.

17 Budsjettsituasjonen Brutto økning
Politidirektoratet Budsjettsituasjonen Brutto økning Økt antall studenter ved Politihøgskolen Men: Øremerkede midler Anstrengt driftssituasjon


Laste ned ppt "Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google