Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting.
Regiondirektør Arild Sørum Stana

2 Hva vet vi om årene framover?
Offentlig sektor – den største veksten i sysselsetting Offentlig sektor – flere eldre og færre yngre arbeidstakere enn privat sektor Høgt fravær – tilsvarende årsverk (12,9 %) Konkurransekraft i arbeidsmarkedet Populært å arbeide i offentlig sektor Demografisk utvikling – andelen eldre over 80 år øker Økning i innbyggere under 67 år med store omsorgs- og pleiebehov Nye oppgaver – eks samhandlingsreformen For få yrkesaktive i forhold til behov Betydelig kamp om arbeidskraft Situasjonen er den samme i hele Europa

3 Prognoser – noen arbeidstakergrupper
I 2020 foreventes avvik mellom tilbud og etterspørsel: Helsefagarbeidere – ca årsverk Tannleger – 600 årsverk Allmennlærere – årsverk Sykepleiere – årsverk Vi mangler den arbeidskrafta vi trenger mest.

4 Dagens rekrutteringssituasjon
Store forskjeller mellom kommuner Kommunene skaffer kompetent arbeidskraft til faste stillinger. I vikariater tilsettes ofte ufaglærte Kompetanse og kapasitet er viktig for kvaliteten på tjenestene og for å styrke fagmiljøet og arbeidsmiljøet Yrkesgrupper det er vanskelig å få tak: Førskolelærere Ingeniører og teknisk utdannede Sykepleiere Lærere Rektorer Leger og tannleger

5 Innsatsområder i kommunal sektor
Styrke kommunenes omdømme Rekruttere unge og nyutdannede Beholde arbeidskraft Lavere sykefravær Beholde seniormedarbeidere Mer bruk av heltidsstillinger Benytte arbeidskraftreservene Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering Økt kompetanse i tjenestene

6 Kartleggingsundersøkelsen 2010 –Oppland
Ønske om å innhente informasjon om planer for å inngå lærekontrakter i kommunene i Oppland og Hedmark Gjennomført i mars 2010 Viser at 20 av 21 respondenter ønsker å ta inn lærlinger høsten 2010, mens en respondent vet ikke. Fem av respondentene er medlem av ett opplæringskontor, noen har slått seg sammen, mens andre har egne opplæringskontor 16 kommuner er pr. dags dato ikke medlem av noe opplæringskontor

7 Lærlinger i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget
Hedmark Oppland 166 lærlinger pr. april 2010 Antageligvis 800 avlagte fagprøver om 10 år innen de aktuelle fagene. 161 lærlinger pr mars 2010 Antageligvis 1000 avlagte fagprøver om 10 år innen helse- og barne- og ungdomsarbeiderfaget

8 Fordeling av lærlinger i de ulike fagene
Sum lærlinger Helse-fag Barn & unge IKT - drift Serv. Elektr Inst. Kokk Kontor Renhold Feier Annet 2010 49 35 16 3 10 8 1 2011 9 2012 48 34 2013 45 32 2014 46 Gjennomsnitt 47,4 33,6 4,8 1,4 8,8 2 0,4 0,2

9 Lærlingens kompetanse etter to år på skole
Her er det tre kombinasjonssvar inne i søylene som ikke kommer til syne. En respondent har svart at lærlingenes kompetanse er passe bra , men til tider mangelfull. En respondent svarer at lærlingenes kompetanse er passe, opp mot bra mens en tredje respondent svarer at kompetansen er til tider bra, men også mangelfull 9

10 Hva kommunene i Oppland mener bør gjøres for å sikre lærlinger i fremtiden
Tilskudd til kommunene Bedre kommuneøkonomi Ta initiativ til felles annonsering Informere elever om hva det å være lærling innebærer Jobbe for å gi offentlig sektor ett godt omdømme

11 Oppfølging av lærlingene internt i kommunene
14 av 21 kommuner har egne ansatte som koordinerer inntak av lærlinger 14 av 21 kommuner har egne veiledere/instruktører til lærlingene sine, gjerne en på hver avdeling 12 kommuner har egne faglige ledere til lærlingene sine Mange av kommunene har både veiledere og faglig ansvarlige.

12 Utdanning for framtidas behov!
Unges studievalg – flere til ”velferdsyrkene” Redusere frafallet i videregående og høgere utdanning Dekke behovet for læreplasser Mobilisere arbeidskraft blant innvandrere Overgang mellom sektorer og yrker Realkompetansevurdering Fortløpende kompetanseutvikling Å bli i yrket lengre! Sikre rett innhold i utdanninga for framtidas behov, eks samhandlingsreformen Samspill mellom utdanningsnivåene og arbeidslivet

13 Kommunene som lærebedrifter
I følge Statistisk Sentralbyrå vil Norge om 10 år mangle ca – helsefagarbeidere. På bakgrunn av hvor mange som faktisk rekrutteres til disse yrkene ser vi at flere må oppmuntres til å ta på seg å være gode lærebedrifter slik at vi kan sikre nødvendig rekruttering i fremtiden. Et samfunnsansvar Å sikre egen rekruttering på lang sikt Kvaliteten på opplæringen er best ved opplæring i bedrift Antall som fullfører er større 13

14 Felles grep! For bedre resultater i grunnskolen!
For at flere fullfører videregående opplæring! For å ta i bruk arbeidskraften og å heve kompetansen blant innvandrere! For en raskere veg til formalisert kompetanse for voksne! For å heve antallet med høgere utdanning!


Laste ned ppt "Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google