Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk Ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD Styreseminar, 31. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk Ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD Styreseminar, 31. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk Ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD Styreseminar, 31. oktober 2011

2 2 Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskolesektoren Viktige samfunnsoppgaver •Utdanning •Forskning •Formidling

3 3 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen •Mål: –Bedre kvalitet på utdanning og forskning –Økt intensitet på utdanningen –Økt internasjonalisering •Videre fullmakter, større handlingsrom og ansvar –Bl.a. til organisering tilpasset situasjon, endringer i etterspørselen etter utdanningstjenester og studentenes behov. –Se forskning og utdanning i sammenheng. •Resultatorientert budsjettering –Insentiver for progresjon og kvalitet

4 4 Kunnskapsdepartementet Statlige universiteter og høyskoler •Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, frihet og ansvar –Faglige –Økonomiske –Juridiske –Organisatoriske •Styret er institusjonens øverste organ –Kollegialt – hver stemme teller like mye, likt ansvar –Valgte og eksterne medlemmer •Eksterne styremedlemmer er ikke ”statens representanter”, men bringer med seg erfaringer, perspektiver, kompetanse

5 5 Kunnskapsdepartementet Internasjonale utviklingstrekk •Spesialisering for kvalitet •Konkurranse om ressurser –Ansatte –Studenter –Penger •Rangeringer –Påvirker evnen til å tiltrekke seg ressurser •Konsentrasjon av forskningsmidler

6 6 Kunnskapsdepartementet EUs kommunikasjon om modernisering av høyere utdanning Prioriteringer •Kvalitet – vekst, fra elite til masseutdanning •Styring og finansiering •Internasjonalt samarbeid •Den sosiale dimensjonen Behov for diversitet blant institusjonene

7 7 Kunnskapsdepartementet Utfordringer •Svare på samfunnets behov •Kvalitet i utdanning og forskning •Robuste fagmiljøer •Kvalitet og effektivitet i administrative prosesser

8 8 Kunnskapsdepartementet Hvordan møte utdanningsbølgen? •Studieplasser, lokaler, infrastruktur •Studentenes valg av utdanningstilbud og studiested •Internasjonal konkurranse om studenter, ansatte og ressurser –Særlig utfordrende for små institusjoner? •Forskningsbasert undervisning, relevant utdanning •Gjennomstrømning og frafall

9 9 Kunnskapsdepartementet Samfunnets behov •Samfunnskontrakt •Godt samspill –Mellom utdanning, forskning og innovasjon –Mellom institusjonene –Mellom institusjonene og samfunnet •Nasjonale, regionale og lokale behov •Nye midler over statsbudsjettet kommer med nye oppgaver –Eksterne ressurser som grunnlag for å nå ambisjonene

10 10 Kunnskapsdepartementet Kvalitet i utdanning og forskning •Hvor ble det av kvalitetsreformen? –Læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverket •Evalueringene av profesjonsutdanningene – har vi tatt resultatene inn over oss? •Kvalitetssikringssystemene – bruker vi verktøyet? •Forskningsbasert og relevant utdanning •Kvalitet i forskerutdanningen •Forskningsvilkår •Robuste fagmiljøer

11 11 Kunnskapsdepartementet Robuste fagmiljøer •Ta kvalitetsutfordringene påpekt av Stjernø- utvalget på alvor –SAK som virkemiddel for økt kvalitet •Fortsatt mange små fagmiljøer –Konsentrasjon tar tid, men skjer det nok? –Få til ”A” og ”K” i SAK •Kvalitet i profesjonsutdanningene –SAK viktig også her

12 12 Kunnskapsdepartementet Effektiv administrasjon av høy kvalitet •Fellesstatlige krav •Økonomi •Innkjøp •Forvaltningsloven •Offentleglova •Internkontroll, Riksrevisjonens kontroll •God forvaltning er ressursbesparende i det lange løp – mer tid og penger til faglig aktivitet

13 13 Kunnskapsdepartementet Ledelse •Forsknings- og utdanningsledelse, og administrativ ledelse •Strategisk •Prioritere •Omstillingsdyktig •Involvere, inkludere og forankre •Ledelseskultur og –forståelse •Læringsmiljø og arbeidsmiljø –Egenverdi og resultatfremmende •Balanse mellom nasjonal styring og institusjonelt handlingsrom

14 14 Kunnskapsdepartementet Ny målstruktur •Langsiktige og stabile sektormål •Politiske prioriteringer tydeliggjøres •Stor reduksjon i antall nasjonalt fastsatte styringsparametre •Institusjonene fastsetter virksomhetsmål

15 15 Kunnskapsdepartementet Ny målstruktur forts •Langsiktig perspektiv, profilering av institusjoners egenart –Innebærer videre fullmakter –Institusjonene setter virksomhetsmål tilpasset den enkelte virksomhet –Mindre detaljstyring –Unngå dobbeltrapportering •Institusjonene må samlet sett fastsette virksomhetsmål som møter samfunnets behov

16 16 Kunnskapsdepartementet Dialog •Nasjonal dialog om samlet politikk for høyere utdanning, forskning og innovasjon –Behov og prioriteringer •Rapportering –Institusjonens egne behov –Vil neppe minske, men muligheter for forenkling? •Ny målstruktur –Utarbeidet i dialog med sektoren –Videre dialog om institusjonenes egne virksomhetsmål •Utvikling av styringsdialogen

17 17 Kunnskapsdepartementet Hvordan ser sektoren ut om 10 år? •Færre institusjoner? •Større institusjoner? •Flere universiteter? •Sterkere faglige nettverk •Institusjonslandskapet –Godt utbygget –SAK –Profilerte institusjoner •Mer internasjonalt orientert •Økt konkurranse

18 18 Kunnskapsdepartementet Oppsummering •Kvalitet som overordnet mål •Institusjonslandskapet er i endring •Utdanningsbølgen er en del av løsningen på mange av utfordringene som kommer •Ledelse er en nøkkelfunksjon – på flere områder •Dialog om målutvikling og måloppnåelse er viktig •Ansvarlige styrer - ansvaret blir større •Nasjonalt ansvar for helheten

19 19 Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk Ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD Styreseminar, 31. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google