Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens arbeidsmarked - helse og omsorgssektoren, knyttet opp mot samfunnsutviklingen generelt Årskonferanse for de offentlige fagskolene, 6. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens arbeidsmarked - helse og omsorgssektoren, knyttet opp mot samfunnsutviklingen generelt Årskonferanse for de offentlige fagskolene, 6. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens arbeidsmarked - helse og omsorgssektoren, knyttet opp mot samfunnsutviklingen generelt Årskonferanse for de offentlige fagskolene, 6. mai 2013 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør NAV Hordaland Vi gir mennesker muligheter

2 Side 2 Overskrifter • Dagens bilde i Hordaland • Utfordringer i tiden framover • Historisk utvikling • Trender de neste 20 år • Utvalgte næringer med spesielt lys på helsesektoren

3 Side 3 Arbeidsmarkedet / velferdsordningene i Hordaland Brutto arbeidsstyrke 261.000 Arbeidsledige 5.500 Arbeidsledige på tiltak 1.600 Sykemeldte 15.200 Mottakere av Arbeidsavklarings- penger 14.300 Uførepensjonister 24.800

4 Side 4 Hvordan blir framtiden ? • Globaliseringen vil øke • Datateknologi vil styre hverdagen mer og mer • Outsourcing vil bli enda mer utbredt • Endringer vil skje mye raskere • Den kunnskapsbaserte industrien vil være mest konkurransedyktig • Færre personer vil være i arbeidsdyktig alder

5 Side 5 Befolkningsutvikling

6 Side 6 Færre yrkesaktive per pensjonist (konstante yrkesfrekvenser) 2008 3,8 2020 3,2 2030 2,7

7 Side 7 Befolkningsutvikling • ”Eldrebølgen” kommer etter 2015 • Innvandring vil stå for halvparten av veksten i folketallet • Yrkesdeltagelsen må økes • Vi må utnytte alle arbeidskraftressursene

8 Side 8 Mangel på arbeidskraft gir store utfordringer • Vi vil oppleve perioder med høyere ledighet • Behovet for omstilling og etterutdanning vil være stort • Økt innvandring kan løse noen flaskehalsproblemer, men er dette en løsning på lang sikt? • Mangel på arbeidskraft kan også føre til større ledighet innen ulike yrkesgrupper på grunn av sammensettingseffekter • Mange er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av sykefravær og uførhet

9 Side 9 Globalisering • Språkkunnskaper og kunnskaper om andre land og kulturer vil bli viktig • Stor handel mellom to land vil føre til at arbeidsmarkedet i de to landene blir ett • Konsekvensen kan bli økte lønnsforskjeller i norsk næringsliv • Fram til i dag har globaliseringen ført til høyere økonomisk vekst i Norge

10 Side 10 Nesten dobbelt så mange sysselsatte innen helse- og sosialtjenester

11 Side 11 Kraftig vekst i sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting

12 Side 12 100.000 færre arbeidsplasser i industrien

13 Side 13 Framskriving av utdanning (kilde SSB)

14 Side 14 Sysselsetting mellomutdanning - videregående skole. I 1000 personer (kilde SSB)

15 Side 15 Sysselsetting universitetsutdanning, lavere nivå. I 1000 personer. (kilde SSB)

16 Side 16 Sysselsetting universitetsutdanning, høyere nivå. I 1000 personer. (kilde SSB)

17 Side 17 Forventet utvikling i sysselsettingen Vi ser nærmere på følgende næringer: • Industri • Bygg og anlegg • Forretningsmessig tjenesteyting • Varehandel, hotell og restaurant • Undervisning • Helse og omsorg

18 Side 18 Forventet utvikling i sysselsettingen Industri •Man forventer en økning i produksjonen. •Maskiner og ny teknologi vil overta for en del av sysselsettingen. •Økt bruk av outsourcing.

19 Side 19 Fast ansatt versus kontraktarbeid Ordretilgang Framtid? Tid Nåtid Fortid De rette linjene viser bemanningsnivå, mens den andre linjen viser ordretilgang.

20 Side 20 Forventet utvikling i sysselsettingen Bygg og anlegg •Som tidligere regner man med store svingninger i sysselsettingen innenfor denne næringen •Svært konjunkturfølsom næring •Stort behov for faglært arbeidskraft •Det har vært en kraftig produktivitetsvekst i næringen

21 Side 21 Forventet utvikling i sysselsettingen Forretningsmessig tjenesteyting •Økt spesialisering av oppgaver samt stigende utdanningsnivå i befolkningen tilsier økt sysselsetting i denne bransjen

22 Side 22 Forventet utvikling i sysselsettingen Varehandel, hotell og restaurant •Økt inntektsnivå tilsier økning i disse næringene •Dette er en bransje med lavt utdanningsnivå, og vi vil derfor være lite konkurransedyktige •Konjunkturfølsom

23 Side 23 Forventet utvikling i sysselsettingen Undervisning •Det vil ikke være flere barn i skolealder, men behovet for etterutdanning vil øke •Full barnehagedekning vil øke behovet for førskolelærere. •Høy gjennomsnittsalder blant dagens lærere •Stort behov for realfagslærere

24 Side 24 Forventet utvikling i sysselsettingen Helse og omsorg •Eldrebølgen fører til økt behov for tjenester •Inntektsnivået tilsier økte krav til helsetjenester •Den teknologiske utviklingen vil gjøre det mulig å tilby flere tjenester •I dag er det stort omfang av deltidsarbeid, og ved å øke stillingsprosenten får man flere årsverk

25 Side 25 Fra regjeringens perspektivmelding

26 Side 26 Fra regjeringens perspektivmelding

27 Side 27 Fra regjeringens perspektivmelding

28 Side 28 Eksempel: Helse og omsorg • For å opprettholde 2003-nivået på kommunale pleie- og omsorgstjenester vil arbeidskraftbehovet øke med 120 % i 2050. Dette innebærer en økning på 130 000 årsverk • Om man antar at vi blir friskere i fremtiden, vil behovet bare øke med 70 % • Men flere ting trekker i retningen av at behovet vil bli større • Større krav til innhold i tjenestene

29 Side 29 Hvilke yrker vil være spesielt etterspurt i framtiden? • Alle utdanninger innen helsesektoren, men spesielt hjelpepleiere og leger og sykepleiere • Tannleger • Faglært arbeidskraft til industrien og bygg og anlegg • Ingeniører/sivilingeniører (offshore og oljerelaterte næringer) • IKT-personell • Lærere, førskolelærere og realfagslærere

30 Side 30 Tusen takk for oppmerksomheten!

31 Side 31 Kilder • SSB, nasjonalregnskapet, flere utgaver • Bjørnstad, R, et al.; Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025. Rapporter SSB 2008/29 • NAV; Bedriftsundersøkelsen, flere utgaver • NAV; Rapport om arbeidsmarkedet, flere utgaver


Laste ned ppt "Fremtidens arbeidsmarked - helse og omsorgssektoren, knyttet opp mot samfunnsutviklingen generelt Årskonferanse for de offentlige fagskolene, 6. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google