Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salten politidistrikt KONTAKTMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG POLITIMESTEREN I SALTEN 21. NOVEMBER 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salten politidistrikt KONTAKTMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG POLITIMESTEREN I SALTEN 21. NOVEMBER 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Salten politidistrikt KONTAKTMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG POLITIMESTEREN I SALTEN 21. NOVEMBER 2008

2 Salten politidistrikt HVORFOR STREVER POLITIET MED OPPGAVELØSNINGEN ? • Kritisk bemanningssituasjon • Stramme driftsbudsjetter gir lite handlingsrom. • Mange obligatoriske kompetansetiltak kreves gjennomført samtidig • Personellet frustrert over lønns- og arbeidsvilkår

3 Salten politidistrikt ETATEN ER INNE I EN KRITISK PERIODE MHT BEMANNING/KAPASITET • En rapport om bemannings – og kompetansebehov i politiet mot 2020 slår fast at i forhold til befolkningsøkningen er politiet svekket de senere årene. • Sammenlignet med de fleste land i Europa, blant annet Sverige og Danmark har Norge en lav politidekning. • Opptaket til Politihøgskolen har de senere årene vært lavere enn det som er nødvendig for å dekke naturlig avgang • Rapporten konkluderer med at for å unngå en svekkelse av politiet må politidekningen følge befolkningsutviklingen og heves fra dagens nivå til minst 2,0 politiårsverk pr 1000 innbyggere, dvs. 2700 nye årsverk frem mot 2020. • Rapporten konkluderer også med et behov på 1000 nye sivile stillinger til politiet.

4 Salten politidistrikt • Det oppfattes slik at rapporten er tverrpolitisk akseptert og det er besluttet økt opptak av studenter ved Politihøgskolen i 2009. I Bodø økes opptaket m/50% høst 2009. • I Salten pd har vi i dag et lavere antall politistillinger pr 1000 innbyggere enn 2001. • Vi opererer med i underkant av 1,4 politistillinger pr 1000 innbyggere. • Vi har økt antall tilsatte med 2 siden 2001 ( Unntatt noen sivile stillinger som fulgte med da vi overtok forliksrådssekretariat mv) I samme periode har vi fått -Nye, mer komplekse kriminalitetsområder å håndtere – mye større krav til spesialkompetanse. - Økt befolkning. - Redusert arbeidstid pr ansatt pga ny arbeidsmiljølov, flere feriedager, økt opplæringsvirksomhet

5 Salten politidistrikt • I 2008 har vi rekordstor avgang av politifolk til andre yrker – vi strever med å være konkurransedyktig mht lønns- og arbeidsvilkår • Problemene med å rekruttere og beholde politifolk er det først og fremst lensmannsdistriktene som lider under, men det er også et problem ved Bodø politistasjon. Pr i dag ledig politistillinger i ; Hamarøy, Steigen, Rødøy, Gildeskål, Meløy, Værøy; Bodø • Skal man opprettholde det politiske og faglige målet om at det skal være et polititilbud til alle kan ikke den forventede veksten i de store byene kompenseres fullt ut ved at politistyrken følger befolkningsforflyttingen - dette er en stor utfordring.

6 Salten politidistrikt STRAMME DRIFTSBUDSJETTER • Salten pd – nominell nedgang i driftsbudsjettet for 2008 • Vi bruker 75,5% av budsjettet til lønn og 12,5 % til husleie – Sum 88% (Politiet har hatt lavere årslønnsvekst enn statlig sektor generelt ) • Færre biler enn i 2001, men nytt verneutstyr, bedre IKT utstyr • De varslede økningene i budsjettet for 2009 er for det vesentlige øremerkede; ( DNA-satsning, nødnett, utlendingssaker… Positive tiltak, men så langt er vi fra Politidirektoratet bedt om å forberede på det samme eller litt dårligere budsjett i 2009.

7 Salten politidistrikt OPPHOPNING AV OBLIGATORISKE KOMPETANSETILTAK OVENFOR VÅRT ”BEREDSKAPSPERSONELL” - AUTORISASJONER Høst 2008 ; • Våpenopplæring/ nytt våpen - pistol – 6 dager x 55 personer • Re-godkjenning av utrykningskjørere 1 dag x 80 personer • Sikring av DNA spor 2 dager x 50- 60 personer Konsekvens; Etterforskere må forlate sin daglige jobb for å gjøre vakttjeneste mens vaktpersonellet er på kurs

8 Salten politidistrikt POLITIFOLKS FRUSTRASJONER I FORHOLD TIL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR • Det bør være en selvfølge at politiet skal følge spillereglene i lønnsoppgjør, overholde fredsplikten mellom oppgjør. • Lokal fagforening og lokal ledelse har god dialog og rimelig lik virkelighetsoppfatning • Ikke ”politivirus” i Salten – sykefravær pt ca 5% • Ikke ”bomskyting” i Salten – våpenopplæring/godkjenning gjennomført som normalt • MEN Politifolkene jobber ikke overtid frivillig – er i liten grad tilgjengelige for arbeidsgiver på sin fritid. Medfører betydelige problemer & bruk av beordringer.


Laste ned ppt "Salten politidistrikt KONTAKTMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG POLITIMESTEREN I SALTEN 21. NOVEMBER 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google